Středa 24. března 1971

Podľa § 22 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku FZ volí snemovňa členov predsedníctva snemovne, predsedov výborov snemovne a členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia tajným hlasovaním.

V zmysle § 3 ods. 2 cit. zákona treba preto zvoliť volebnú komisiu pre zistenie výsledkov hlasovania. Volebná komisia bude sledovať celý priebeh volebného aktu.

Vzhľadom na to, že na spoločnej schôdzke so Snemovňou ľudu, bude zajtra voľba podpredsedov Federálneho zhromaždenia tiež tajným hlasovaním, mala by komisia, ktorú teraz zvolíme, sledovať priebeh volebného aktu aj na zajtrajšej spoločnej schôdzke.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje, aby do volebnej komisie boli zvolení títo poslanci: Eliška Kaplanová, Elena Pastorková, Emil Píš, Milan Ptáček a Jaroslav Srb.

Má niekto iný návrh? /Nikto sa nehlási./

Nemá. Kto súhlasí s návrhom na zloženie volebnej komisie, nech zdvihne ruku. /Deje sa./

Kto je proti? /Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikto./

Ďakujem. Prosím teraz volebnú komisiu, aby si určila predsedu, ktorý predloží Snemovne národov správu o výsledku volieb.

Návrh na kandidátov pre tieto voľby prednesie v mene Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu ČSSR poslanec Vacík. Dávam mu slovo.

Poslanec Vacík: Vážená Sněmovno národů, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, předstupuji před vás s pověřením předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR, abych vám na základě jeho doporučení předložil návrhy na zvolení nových členů předsednictva na obsazení uvolněných funkcí předsedů dvou výborů sněmovny a na doplnění členů předsednictva Federálního shromáždění ČSSR o představitele vašeho zastupitelského sboru.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSSR jednalo v minulých dnech o nominaci nových členů předsednictva Sněmovny národů a rozhodlo se doporučit vašemu sboru, aby za členy byli podle čl. 54 zákona o čs. federaci a na základě § 63, odst. 1 zákona č. 56/69 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR zvoleni: poslankyně Olga Pelikánová, politická pracovnice OV KSČ v Prostějově; poslanec ing. Jaromír Horák, ředitel Podniku pro projektování zemědělské a lesnické výstavby v Pardubicích; poslanec ing. Ernest Bielik, ředitel Vinařských závodů Bratislava.

Politické, občanské i osobní kvality jmenovaných kandidátů jsou zárukou, že se odpovědných povinností členů předsednictva Sněmovny národů zhostí tak, jak to vyžaduje zájem naší socialistické společnosti a všech občanů naší republiky. Proto vám z pověření předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR doporučuji jejich zvolení do funkcí.

Ve Sněmovně národů nejsou obsazeny funkce předsedů výboru pro plán a rozpočet a kulturního výboru. Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSSR se v dohodě se všemi odpovědnými orgány zabývalo otázkou, koho navrhnout do uvedených funkcí, a rozhodlo se, aby podle čl. 55 ústavního zákona o čs. federaci byli zvoleni: do funkce předsedy výboru pro plán a rozpočet poslanec ing. Vladimír Ptáček, vedoucí obchodního odboru gen. ředitelství Cementáren a vápenek v Radotíně, osvědčený veřejný pracovník a zasloužilý bojovník proti fašismu.

Do funkce předsedy kulturního výboru poslanec Oliver Rácz, náměstek ministra školství SSR, zkušený kulturní a osvětový pracovník.

Předkládám vám uvedené návrhy a prosím vás, abyste jmenovaným kandidátům vyjádřili svou důvěru.

Vzhledem k tomu, že se uvolnila místa v předsednictvu Federálního shromáždění ČSSR, navrhuji dále v zastoupení předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR, aby na základě čl. 56, odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci byli ze Sněmovny národů do předsednictva FS ČSSR zvoleni: poslanec ing. Vladimír Ptáček, poslanec Oliver Rácz. poslankyně ing. Petronela Višňovcová, místopředsedkyně Vládního výboru pro cestovní ruch ČSSR, poslanec Rostislav Patera, ústřední tajemník Čs. strany lidové.

Čtyři uvedení kandidáti jsou zkušenými a osvědčenými politickými funkcionáři a veřejnými činiteli. Prosím, vážené soudružky poslankyně a vážení soudruzi poslanci, abyste jim volbou vyjádřili svou důvěru.

Predseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Vacíkovi za prednesenie návrhu. Sú otázky alebo pripomienky k tomuto návrhu? /Nie sú./

Má niekto iný návrh?

Pretože nie je iný návrh, bude Snemovňa národov hlasovať o predložených kandidátoch. Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje, aby Snemovňa národov vykonala tajné voľby jedným volebným aktom, pričom obálky, do ktorých sú vložené hlasovacie lístky, budú mať rozličnú farbu, pre voľbu členov Predsedníctva Snemovne národov budú obálky biele, pre voľbu predsedov výborov Snemovne národov žlté a pre voľbu členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia modré. Dám hlasovať o tomto procedurálnom návrhu.

Kto súhlasí s tým, aby Snemovňa národov vykonala voľby jedným volebným aktom, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Kto je proti? /Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania? /Nikto./

Dovoľte mi, aby som teraz pripomenul celý postup voľby. Pre tajné voľby sa poslancom rozdajú hlasovacie lístky s vytlačenými menami kandidátov. Urobia to poverení pracovníci Kancelárie Federálneho zhromaždenia. Na rozdávanie budú dozerať členovia volebnej komisie, ktorí tiež skontrolujú, či tlač pre volebný akt je riadne pripravená. Poslanci, ktorí dostanú tri obálky, budú vchádzať postupne do miestnosti za predsedníckou tribúnou, kde majú možnosť hlasovacie lístky upraviť. Hlasovací lístok, na ktorom bude meno kandidáta prečiarknuté, je hlas proti kandidátovi. Hlasovací lístok, na ktorom vedľa neprečiarknutého mena kandidáta bude pripísané meno iné, ako aj hlasovací lístok na druhom formulári, znamená neplatný hlas. Odovzdanie prázdnej obálky bez hlasovacieho lístku sa posudzuje tak, akoby sa hlasujúci zdržal hlasovania.

Z vedľajšej miestnosti sa budú poslanci vracať do zasadacej siene druhými dverami pred tribúnou, kde je umiestnená urna. Po vložení obálok do urny sa každý vráti na svoje miesto. Volebná komisia bude postupovať tak, že po sčítaní hlasov vyhotoví o každej voľbe samostatný volebný protokol, ktorý podpíšu všetci členovia komisie.

Sú k navrhovanému postupu otázky alebo pripomienky? /Nie sú./

Kto súhlasí s týmto postupom, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Prosím vás, aby ste dodržali schválený postup. Budeme pokračovať v rokovaní aj vtedy, keď bude volebná komisia v miestnosti za predsedníckou tribúnou zisťovať výsledky hlasovania. Po vydaní hlasovacích lístkov budú najprv hlasovať poslanci zvolení v Českej socialistickej republike, po nich poslanci zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

Žiadam teraz členov volebnej komisie, aby zabezpečili vydanie obálok s hlasovacími lístkami, a otváram voľbu troch členov Predsedníctva Snemovne národov, predsedu Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet, predsedu Kultúrneho výboru Snemovne národov a štyroch členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

/Prebieha voľba./

Predseda SN Mihálik: Aby sa priebeh volieb urýchlil, prosím poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike, ktorí už majú hlasovacie lístky, aby tiež hlasovali. /Voľby pokračujú./

Prosím súdruhov poslancov, aby predčasne neopúšťali miestnosť, pretože bude skoro vyhlásená prestávka.

Súdružky a súdruhovia poslanci, pýtam sa, či boli všetkým prítomným poslancom vydané hlasovacie lístky a či všetci volili?

Nehlási sa nikto. Vyhlasujem teda volebný akt za skončený. Prosím odniesť urnu do miestnosti za tribúnou, kde sa zíde volebná komisia a zistí výsledok hlasovania.

Budeme pokračovať v rokovaní.

IV

Doplňovacie voľby členov výborov Snemovne národov

Návrh Predsedníctva Snemovne národov na doplňovacie voľby členov výborov Snemovne národov bol rozdaný na začiatku schôdzky ako tlač 48/SN. Návrh odôvodní podpredseda Snemovne národov s. Jindřich Kouba. Udeľujem mu slovo.

Místopředseda SN Kouba: Soudruzi a soudružky poslanci, jak uvedl soudruh předseda, v tisku číslo 48/SN, který jste dostali, je návrh předsednictva SN na doplňovací volby členů výborů. Chtěl bych připojit jen několik poznámek. Jak uvedl předseda mandátového a imunitního výboru poslanec Hrdlička, bylo do Sněmovny národů zvoleno 15 poslanců České národní rady a 6 poslanců Slovenské národní rady za poslance, kteří rezignovali. Se všemi nově zvolenými poslanci jsme hovořili a jejich zařazení do jednotlivých výborů, jak je uvedeno v tisku 48, bylo projednáno. Je třeba si pouze doplnit na straně 2 do výboru pro plán a rozpočet poslance Červinku.

Z čeho jsme vycházeli? Je všeobecně známo, že v letošním roce se očekává provedení voleb, proto jsme nechtěli dělat reorganizaci výborů, ani měnit složení výborů, pokud jde o politické zastoupení apod. Proto jsme za odstupující nebo rezignující poslance doplnili soudruhy z příslušných politických stran, kteří byli nově zvoleni.

K bodu II, kde se hovoří o uvolnění poslanců z jednotlivých výborů bych uvedl, že jsme vycházeli asi z těchto zásad: vzhledem k zatížení jednotlivých poslanců Sněmovny národů, kteří jsou současně členy výborů ČNR nebo SNR, jsme přihlíželi k tomu, aby poslanci pracovali pouze v jednom výboru, abychom jim tím umožnili také práci ve volebních obvodech, a abychom snížili absenci. Uvolňujeme z práce ve výborech některé soudruhy, členy federální vlády, jako poslance Lúčana, poslance Šimona, příp. některé ostatní soudruhy, kteří jsou velmi zaneprázdněni jako poslanec Šalgovič, který požádal o uvolnění z dosavadního výboru a o zařazení do výboru mandátového, který se schází jednou za čas.

Pokud jde o první část tisku 48, je doplněn výbor pro plán a rozpočet o poslance Červinku, dále poslanec Bielik byl uvolněn z mandátového a imunitního výboru, protože byl zvolen členem předsednictva SN a zůstává členem výboru pro hospodářskou politiku; z ústavně právního výboru byl uvolněn poslanec Lúčan, který je místopředsedou vlády a poslanec Šalgovič, který je přeřazen do mandátového a imunitního výboru - důvody jsem již uvedl. Ze zahraničního výboru byl poslanec Marták na vlastní žádost převeden do kulturního výboru a poslanec Dobos přechází do výboru pro plán a rozpočet. Požádal jsem o své uvolnění z branného a bezpečnostního výboru, protože při dnešní struktuře ve Federálním shromáždění, kdy existuje užší stranické vedení, se zúčastňujeme všech schůzí výboru podle delegací. Z výboru pro hospodářskou politiku byl uvolněn poslanec Boďa, který zůstává ve výboru kulturním; poslanec Šimon požádal o uvolnění z výboru pro hospodářskou politiku vzhledem ke své funkci člena federální vlády.

To jsou všechny doplňky. Doporučuji návrh předsednictva SN na doplňovací volbu členů výborů schválit aklamací.

Predseda SN Mihálik: Ďakujem podpredsedovi s. Koubovi. Sú nejaké otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu? Otázky ani pripomienky nie sú. Snemovňa národov mže teda pristúpiť k voľbe členov výborov a súčasne rozhodnúť o uvolnení niektorých poslancov z členstva vo výboroch podľa písomného návrhu, tak ako ho zdvodnil podpredseda s. Kouba.

V zmysle rokovacieho poriadku možno voľbu vykonať aklamáciou. Je snáď iný návrh na zpsob voľby? /Nie je./

Prosím, budeme hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom na doplňovaciu voľbu členov výborov, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Kto je proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./ Ďakujem.

Tým Snemovňa národov vykonala doplňovaciu voľbu členov výborov.

Uzatvorili sme ďalší bod programu.

Prerušujem naše rokovanie na dvadsať minút. Predpokladám, že volebná komisia ukončí svoju prácu a jej predseda hneď po prestávke zoznámi Snemovňu národov s výsledkami volieb.

/Přerušení o 14.56 hod./

/Jednání opět zahájeno v 15.00 hod./

Predseda SN Mihálik: Súdružky a súdruhovia, poslankyne a poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní. Prosím predsedníčku volebnej komisie poslankyňu Elišku Kaplanovú, aby nás zoznámila s výsledkami volieb.

Předsedkyně volební komise poslankyně Kaplanová: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážená Sněmovno národů, dovolte mi, abych vás seznámila s výsledkem voleb, které jsme absolvovali. Ze zápisů o volbě členů předsednictva Sněmovny národů dne 24.3.1971 vám sděluji, že komise poslanců, kterou zvolila Sněmovna národů k volbě členů předsednictva SN oznamuje, že bylo poslancům vydáno 122 hlasovacích lístků. Hlasování se zúčastnilo 122 poslanců.

Po skončení hlasování komise zjistila, že bylo odevzdáno celkem 121 platných hlasů. Z toho bylo odevzdáno pro navrženého kandidáta ing. Ernesta Bielika 121 hlasů, proti nebyl nikdo, pro ing. Jaromíra Horáka 121 hlasů, proti nebyl nikdo, pro s. Olgu Pelikánovou 121 hlasů, proti nebyl nikdo. Neplatný hlasovací lístek nebyl žádný. Hlasování se zdržel jeden poslanec. Pro navržené kandidáty byla odevzdána nadpoloviční většina hlasů z počtu přítomných poslanců Sněmovny národů.

Komise poslanců, kterou zvolila Sněmovna národů k volbě předsedy výboru SN pro plán a rozpočet a k volbě předsedy kulturního výboru sděluje, že poslancům bylo vydáno 122 hlasovacích lístků. Hlasování se zúčastnilo 122 poslanců. Po skončení hlasování komise zjistila, že bylo odevzdáno celkem 122 platných hlasů. Z toho bylo odevzdáno pro navrženého kandidáta ing. Vladimíra Ptáčka, předsedu výboru Sněmovny národů pro plán a rozpočet celkem 122 hlasů, proti nebyl nikdo, pro Olivera Rácze, prom. ped, předsedu výboru kulturního Sněmovny národů 122 hlasů, proti nebyl nikdo. Neplatných hlasovacích lístků nebylo. Hlasování se zúčastnili všichni poslanci. Pro navržené kandidáty byla odevzdána nadpoloviční většina hlasů z počtu přítomných poslanců Sněmovny národů.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP