Středa 24. března 1971

Streda dna 24.marca 1971

/Začiatok schôdze o 14.08 hod./

Prítomné 118 poslancov podža prezenčnej listiny

Predseda SN Mihálik: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 10. schôdzku Snemovne národov a vítam na nej všetkých prítomných poslancov, členov federálnej vlády, ako aj ostatných hostí. Naše dvojdenné rokovanie, z toho zajtra so Snemovňou žudu, zapadá do obdobia, keď dokončujeme konsolidačný proces našej spoločnosti a prechádzame pod vedením KSČ do organizovanej, plánovitej a ciežavedomej politickej práce.

Naša KSČ, stojaca opäť na princípoch marxizmu-leninizmu a proletárskeho internacionalizmu dôstojne oslavuje aktívnou politickou prácou a formovaním politicko-hospodárskeho postupu do budúcnosti 50. výročie svojho vzniku. KSČ stála od svojho zrodu ako predvoj robotníckej triedy vždy na čele boja za najvlastnejšie triedne záujmy nášho pracujúceho žudu. História potvrdila program, principiálnosť, akcieschopnosť a výsledky práce našej KSČ, ktorá vedela získať podporu všetkých statočných žudí a spoločenských organizácií. Strana, ktorej dejinnú zodpovednosť a vedúcu úlohu znovu a znovu preverovala história a potreby žudu tejto krajiny, stojí pred XIV. zjazdom. ktorý zhodnotí a uzavrie uplynulý vývoj a schváli vežký projekt našej socialistickej budúcnosti. Zjazd našej strany v máji t.r. je najprirodzenejším vyvrcholením osláv 50. výročia KSČ. Bude súčasne podnetom pre ďalšie rozvíjanie spoločenskej aktivity pracujúceho žudu Československa. Naša strana a socialistická spoločnosť vyšla víťazne z ťažkého boja s revizionistickými, antisocialistickými a antisovietskymi silami, ktoré hrozili zviesť našu vlasť do smrtežného nebezpečia kontrarevolúcie. Nastáva doba, keď môžeme v pokoji, vedomí si vnútornej sily a internacionálnej podpory všetkých socialistických štátov na čele so ZSSR a vedomí si sympatií všetkých pokrokových síl celého sveta, ďalej upevňovať a rozvíjať socializmus v našej krajine.

Súčasná politická situácia v predvečer XIV. zjazdu je charakterizovaná všeobecnou mimoriadnou aktivitou všetkých komunistov a spoločenských organizácií Národného frontu. Svedčia o tom i dobré hospodárske výsledky a pracovné úsilie našich pracujúcich, ktoré je výrazom optimizmu žudu tejto krajiny a narastajúcej dôvery v politickú líniu vytýčenú novým vedením strany a štátu.

Využívam otvorenie tejto schôdzky Snemovne národov, aby som vyslovil presvedčenie, že i poslanci našej snemovne urobia všetko pre zdar XIV. zjazdu a najmä pre realizáciu záverov prijatých týmto historickým zjazdom.

Vážená Snemovňa národov, podža prezenčnej listiny je v tejto chvíli prítomných 51 poslancov zvolených v ČSR a 51 poslancov zvolených v SSR. Snemovňa je teda schopná sa uznášať. Medzitým však prišli ďalší poslanci, takže počty sú väčšie, terajší počet je 60 poslancov z ČSR a 58 zo SSR. V priebehu rokovania oznámim mená poslancov, ktorí sa na dnešnú schôdzku ospravedlnili.

Kým rozhodneme o programe, ktorý vám predkladá Predsedníctvo Snemovne národov, dovožte mi predniesť podža ústavných zvyklostí tieto prezidiálne oznámenia:

Prezident ČSSR oznámil listom zo dňa 1. januára 1971 Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia, že podža čl. 61 ústavného zákona o československej federácii odvolal z funkcie ministra vlády ČSSR inž. Jaroslava Knížku a Jana Paulyho a menoval inž. Jindřicha Zahradníka podpredsedom vlády ČSSR, inž. Jána Gregora podpredsedom vlády ČSSR, inž. dr. Štefana Šutku ministrom vlády ČSSR a poveril ho vedením Federálneho ministerstva dopravy, prof. inž. Jaromíra Matuška CSc. ministrom vlády ČSSR a poveril ho riadením Federálneho ministerstva palív a energetiky, inž. Josefa Šimona ministrom vlády ČSSR a poveril ho riadením Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva, Drahomíra Koldera ministrom vlády ČSSR a predsedom Výboru žudovej kontroly ČSSR, podpredsedu vlády ČSSR inž. Václava Hůlu predsedom Štátnej plánovacej komisie a ministra vlády ČSSR inž. Karola Martinku podpredsedom Štátnej plánovacej komisie.

Ďalej poveril ministra vlády ČSSR inž. Ladislava Šupku riadením Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ministra vlády ČSSR dr. Bohuslava Večeřu riadením Federálneho ministerstva požnohospodárstva a výživy, ministra vlády ČSSR inž. Karla Hoffmanna riadením Federálneho ministerstva spojov a ministra vlády ČSSR dr. Ignáca Rendeka CSc. riadením Federálneho cenového úradu.

Ďalším listom z 25. februára 1971 oznámil prezident ČSSR, že podža čl. 61 ústavného zákona o československej federácii vyhlasuje jesenné zasadanie Federálneho zhromaždenia dňom 28. februára 1971 za skončené a dňom 1. marca 1971 zvoláva Federálne zhromaždenie na jarné zasadanie.

Vážená Snemovňa národov, Predsedníctvo Snemovne národov sa uznieslo navrhnúť Snemovni národov na prerokovanie program, tak ako je uvedený na rozoslanej pozvánke:

1. Správa Mandátového a imunitného výboru o zmenách v zložení Snemovne národov a návrh na overenie platnosti vožby nových poslancov.

2. Sžub novozvolených poslancov.

3. Vožba - 3 členov Predsedníctva Snemovne národov

- predsedu Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet

- predsedu Kultúrneho výboru Snemovne národov a

- 4 členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

4. Doplňovacie vožby členov výborov Snemovne národov.

5. Správa o úlohách vedeckotechnického rozvoja s osobitným zretežom na 5. päťročnicu.

6. Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne národov.

7. Návrh na spoločnú schôdzku so Snemovňou žudu.

8. Interpelácie a otázky poslancov.

Písomné podklady k správe o úlohách vedeckotechnického rozvoja boli rozoslané a niektoré podklady rozdané pred otvorením rokovania.

Má, prosím, niekto k navrhovanému programu pripomienky alebo námietky? /Nemá./

Kto s týmto programom dnešnej schôdzky súhlasí, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Tým Snemovňa národov schválila program dnešnej schôdzky.

Môžeme prikročiť k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

I

Správa Mandátového a imunitného výboru SN o zmenách v zložení

Snemovne národov a návrh na overenie platnosti vožby nových poslancov

Udežujem slovo predsedovi Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov poslancovi Jiřímu Hrdličkovi.

Poslanec Hrdlička: Vážená Sněmovno národů, mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů dne 23. března 1971 po přezkoumání dokladů předložených Českou národní radou a Slovenskou národní radou předsedovi Sněmovny národů a Kanceláři Federálního shromáždění ČSSR konstatoval, že rezignací na funkci poslance České národní rady ztratili poslanecký mandát ve Sněmovně národů:

dnem 11. června 1970Čestmír Císař a Rudolf Pacovský,
dnem 3. září 1970 Břetislav Klein a Jarmila Šikolová,
dnem 8. října 1970Božena Hašplová,
dnem 19. listopadu 1970Ján Pauly,
dnem 9. prosince 1970Václav Chytil a Jiří Kabelka,
dnem 17. prosince 1970Pánek a Walter Piverka, Eduard Frank, Jaroslav Kučera, Václav
dnem 22. prosince 1970Václav Černovský

Tím se počet volných míst z české reprezentace ve Sněmovně národů zvýšil na 15.

Dále konstatoval, že rezignací na funkci poslance Slovenské národní rady ztratili poslanecký mandát ve Sněmovně národů:

dnem 27. listopadu 1970Augustín Machata,
dnem 3. prosince 1970Felix Vašečka,
dnem 28. prosince 1970František Gacík,
dnem 8. března 1971František Barbírek..Jolana Kašičková, Štefan Sádovský.

Na uvolněná místa ve Sněmovně národů podle § 2 ústavního zákona č. 11 7/1969 Sb., byli zvoleni Slovenskou národní radou dne 8. března 1971 tito poslanci: Dupej Peter, Ďurkovič Herbert, Hrušovský Miloš, Šavel Karol, Vaculová Vilma, Zacharová Vilma.

Českou národní radou dne 17. března 1971 tito poslanci: Adam Čestmír, Benc Miloslav, Černý Emanuel, Hlavička.Josef, Hudeček Miroslav, Jarošová Marie, Kotková Emílie, Křenek Oldřich, Novák Karel, Petera Rostislav, Rozsypal Kurt, Skácelová Anna, Šebera František, Vacík Miloslav, Zuska Zdeněk.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů zjistil, že žádný z uvedených poslanců zvolených do Sněmovny národů Slovenskou národní radou 8.3.1971 a Českou národní radou 17.3.1971 není poslancem Sněmovny lidu a že tedy jejich volba je v souladu s čl. 30 odst. 2 ústavního zákona č. 143/68 Sb. o československé federaci. proto výbor navrhuje Sněmovně národů ověřit platnost této volby ve smyslu článku 47 ústavního zákona č. 143/68.Sb. o československé federaci.

Predseda SN Mihálik: Ďakujem poslancovi Hrdličkovi. Vypočuli sme správu Mandátového a imunitného výboru a návrh na uznesenie, ktorým Snemovňa národov overuje platnosť vožby poslancov zvolených Slovenskou národnou radou 8. marca 1971 a Českou národnou radou 17. marca 1971.

Sú k tejto správe alebo k návrhu uznesenia otázky alebo pripomienky? Nie sú.

Dám teda o prednesenom návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom Mandátového a imunitného výboru, tak ako ho predniesol predseda tohto výboru, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa/.

Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Ďakujem. Tým Snemovňa národov overila platnosť vožby nových poslancov zvolených Českou a Slovenskou národnou radou.

Pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je

II

Sžub novozvolených poslancov Snemovne národov

Poslanci, u ktorých bola vožba overená, vykonávajú ústavným zákonom predpísaný sžub.

Podža článku 48 ústavného zákona o československej federácii skladá poslanec Federálneho zhromaždenia poslanecký sžub na tej schôdzke snemovne, ktorej sa prvýkrát zúčastní.

Poslanci, ktorých mená prečítam, zložia sžub tým spôsobom, že predstúpia pred poslanecké lavice a po prečítaní formuly sžubu, tak ako ju stanoví ústavný zákon o československej federácii v čl. 48, vykonajú sžub podaním ruky predsedovi Snemovne národov a slovom "Sžubujem".

Prosím, aby pred poslanecké lavice prišli poslanci: Herbert Ďurkovič, Peter Dupej, Miloš Hrušovský, Karol Šavel, Vilma Vaculová, Vilma Zacharová, Čestmír Adam, Miloslav Benc, Emanuel Černý, Josef Hlavička, Miroslav Hudeček, Marie Jarošová, Emilie Kotková, Oldřich Křenek, Karel Novák, Rostislav Petera, Kurt Rozsypal, Anna Skácelová, František Šebera, Miloslav Vacík, Zdeněk Zuska. Žiadam teraz o prečítanie formuly poslaneckého sžubu. /Zhromaždenie povstáva/.

Tajomník Snemovne národov dr. Gajdoš /číta/: Sžubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu, budem dbať na vôžu a záujmy žudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

/Predseda SN Mihálik potom pristupuje ku každému z menovaných, ktorí mu podávajú ruku a slovom "Sžubujem" vykonávajú sžub. Zhromaždenie si sadá./

Zložením poslaneckého sžubu sme uzavreli druhý bod nášho programu. Prajem novým poslancom úspechy v ich práci, aby, účinne prispievali k plneniu úloh Snemovne národov a jej orgánov.

Ďalej oznamujem, že na dnešnú schôdzku Snemovne národov sa ospravedlnili títo poslanci: Strcula, Sobotníková, Diviš, Hudeček, Husák, Zvara, Marko, Kaňková, Lúčan, Erban, Hanes, Červenka, Gavenda, Holomek. Neubert, Pelnář, Poláček, Colotka, Ďurkovič, Gašparík, Hruškovic, Janík, Klokoč, Šalgovič.

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je

III

Vožba - troch členov Predsedníctva Snemovne národov

- predsedu Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet

- predsedu Kultúrneho výboru Snemovne národov

- štyroch členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Oznamujem, že rezignáciami sa uprázdnili miesta v Predsedníctve Snemovne národov po Rudolfovi Pacovskom, Ožge Sobotníkovej, a vzhžadom na to, že má byť zvolený do iných funkcií, rezignoval na funkciu člena Predsedníctva Snemovne národov Oliver Rácz.

Na funkciu predsedu Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet rezignoval Josef Toman a zo zdravotných dôvodov na funkciu predsedu Kultúrneho výboru Snemovne národov rezignoval Michal Chorváth. Obaja títo poslanci rezignovali aj na členstvo v Predsedníctve Federálneho zhromaždenia. Zostávajú však členmi tých výborov, v ktorých boli dosial. Na členstvo v Predsedníctve Federálneho zhromaždenia rezignoval aj Karel Poláček. Ďalšie miesto v Predsedníctve FZ je uprázdnené po Jolane Kašičkovej, ktorá rezignovala na funkciu poslankyne Slovenskej národnej rady, a tým prestala byť aj poslankyňou Snemovne národov.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP