Středa 3. prosince 1969

Středa dne 3. prosince 1969

/Začátek schůze ve 14.08 hodin/

Přítomno 119 poslanců podle prezenční listiny

Předseda SN Mihálik: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 5. zasadnutie Snemovne národov.

Dovoľte, aby som na nej privítal členov federálnej vlády, ostatných hosťov a prítomnych poslancov Snemovne národov, medzi nimi zvlášť nových poslancov, ktorých v doplňovacej voľbe podľa príslušných zákonov zvolila Česká národná rada a Slovenská národná rada na svojich posledných zasadnutiach.

Táto skutočnosť ovplyvňuje obsah nášho dnešného rokovania a dáva mu zvláštny charakter. Snemovňa národov nastupuje do ďalšej etapy svojej činnosti s novými členmi, ktorí majú dôveru národných rád, Komunistickej strany Československa a Národného frontu.

Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že doplnená reprezentácia Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady v Snemovni národov poskytne aktívnu podporu politike KSČ a Národného frontu pri zabezpečovaní úloh, ktorých riešenie najvyšším zákonodarným zborom federácie vyžaduje Ústava ČSSR v záujme ďalšieho upevnenia bratského štátneho zvzku českého a slovenského národa, v záujme nášho spoločného československého štátu ako pevnej súčasti socialistického spoločenstva na čele so Sovietskym zvzom.

Vážená Snemovňa národov, podla prezenčnej listiny je v tejto chvíli prítomné 60 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 47 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike, to znamená, že v oboch častiach snemovne je nadpolovičná väčšina.

V zmysle čl. 40 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii je teda Snemovňa národov schopná uznášať sa.

Na dnešnej schôdzi sa doteraz ospravedlnili poslanci: Husák,Strcula, Machata, Poláček, Tlustý, Pelikánová,Kolaříková,Sádovský, Marko, Pavlenda, Colotka, Rázl, Srb, Kučera, Dobos.

Návrh programu dnešnej schôdze je uvedený na pozvánke.

Má niekto návrh na doplnenie tohto programu? /Nemá./

Kto súhlasí s predloženým návrhom programu, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./

Ďakujem. Program 5. schôdzky Snemovne národov bol schválený.

Než pristúpime k prerokovaniu prvého bodu, ktorým je

I

Sľub nových poslancov Snemovne národov,

prosím predsedu mandátového a imunitného výboru poslanca Jiřího Hrdličku, aby predniesol správu tohto výboru, ktorý na svojej dnešnej schôdzi v zmysle čl. 47 ústavného zákona č. 143/1968 preskúmal platnosť doplňovacej voľby delegácie Českej národnej rady a delegácie Slovenskej národnej rady do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia.

Poslanec Hrdlička: Vážená Sněmovno národů, mandátový a imunitní výbor SN se sešel ke své schůzi dnes 3. prosince 1969 ráno. Jak již uvedl soudruh předseda Sněmovny národů, úlohou této schůze bylo přezkoumat platnost doplňovacích voleb nových poslanců, které podle čl. 147 písm. b/ ústavního zákona 143/1968 Sb., a ve smyslu ustanovení § 2 ústavního zákona č. 17/1969 Sb., delegovala do Sněmovny národů Česká národní rada dne 26. listopadu a Slovenská národní rada dne 1. prosince 1969.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů přezkoumal doklady, které národní rady předložily, a vzal na vědomí, že v důsledku platných usnesení ČNR a SNR přestalo být členy Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR 25 členů delegace ČNR a 2 členové delegace SNR v této sněmovně.

Jejich jména uvedu v návrhu usnesení kromě s. dr. Bláhy, jehož rezignaci vzala na vědomí už 4. schůze Sněmovny národů.

Mandátový a imunitní výbor přezkoumal dále doklady, které národní rady předložily o doplňovacích volbách svých delegací do sněmovny národů, a zjistil, že tyto volby byly provedeny SNR a ČNR podle platných zákonů. Zjistil dále, že v souladu s čl. 30 odst. 2 a čl. 147 písm. b/ ústavního zákona 143/1968 Sb. není žádný z nově zvolených poslanců Sněmovny národů zároveň poslancem sněmovny lidu.

Mandátový a imunitní výbor vycházeje z těchto zjištění a předložených dokladů navrhuje,

1. aby SN vzala na vědomí, že dnem 26. listopadu 1969 přestaly být členy České národní rady a tím též poslanci Sněmovny národů: ing. Jaroslav Černý, Miluše Fischerová, ing. Josef Fořt, Vítězslav Frank, Rudolf Grtner, František Gebauer, JUDr. Jiří Grospič, Csc., JUDr. doc. Zdeněk Jičínský, DrSc., prof. MUDr. Karel Kácl, DrSc., PhDr. Vladimír Kašpar, JUDr. Miloš Matějka, Jan Mikeska, Zdeněk Onderek, doc. ing. Rudolf Smutný, RSDr. Josef Špaček, Eduard Tománek, doc. PhDr. Antonín Václavík, CSc., JUDr. Zbyněk Vokrouhlický, CSc., akademik Otto Wichterle.

Mandátový a imunitní výbor dále navrhuje, aby sněmovna národů vzala na vědomí, že dne 1. prosince přestal být poslancem Slovenské národní rady a tím též poslancem Sněmovny národů ing. Robert Harenčár, a že z delegace do Sněmovny národů byl na vlastní žádost uvolněn usnesením Slovenské národní rady posl. Martin Hraško.

Jako další bod usnesení mandátový a imunitní výbor navrhuje,

2. aby Sněmovna národů ověřila podle čl. 47 ústavního zákona 143/1968 Sb. platnost doplňovací volby, kterou podle čl. 147 písm. b/ téhož ústavního zákona a ve smyslu ustanovení § 2 ústavního zákona 117/1969 Sb. byli Českou národní radou zvoleni dne 26. listopadu 1969 do Sněmovny národů poslanci: Oldřich Burger, Eduard Diviš, Zdeněk Gavenda, Karel Gavlík, Jaroslav Hájek, MUDr. Jaroslav Henzl, Antonín Himl, Jan Hluší, JUDr. Tomáš Holomek, ing. Jaromír Horák, Eliška Kaplanová, JUDr. Zbyněk Kiesewetter, Josef Kopecký, František Lakomý, prof. PhDr. Jaroslav Lang, ing. Václav Pánek, Anna Partišová, Vratislav Pavlík, Olga Pelikánová, Jan Pešek, Vratislav Příhoda, ing. Vladimír Ptáček, ing. Josef Šimon, Vlasta Škodová, ing. Alois Zálešák.

Konečně mandátový a imunitní výbor navrhuje, aby Sněmovna národů ověřila současně platnost volby, kterou byli dne 1. prosince 1969 Slovenskou národní radou delegováni do Sněmovny národů poslanci Jozef Malina a Ján Štencl.

Predseda SN Mihálik: Ďakujem predsedovi mandátového a imunitného výboru. Sú k prednesenej správe návrhy, dotazy alebo pripomienky? /Neboli./ Kto súhlasí s návrhom mandátového a imunitného výboru, ako ho predniesol predseda tohto výboru posl. Jiří Hrdlička, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Je niekto proti? /Nikto./ Kto sa zdržal hlasovania ? /Nikto./

Konštatujem, že Snemovňa národov podľa čl. 47 ústavného zákona 143/1968 jednomyseľne overila platnosť doplňovacej voľby poslancov Snemovne národov, ktorých zvolila Česká národná rada 26. novembra 1969 a Slovenská národná rada 1. decembra 1969.

Poslanci, ktorých voľbu Snemovňa národov práve overila, vykonajú teraz poslanecký sľub. Vystúpia pred predsednícku tribúnu a po prečítaní formuly sľubu podľa čl. 48 ústavného zákona 143/1968 vykonajú sľub podaním ruky a slovom "sľubujem". Po vykonaní sľubu odovzdajú pred tribúnou lístky so svojím menom, ktoré dostali na začiatku schôdze.

Prosím teda, aby pred tribúnu prišli poslanci: Oldřich Burger, Eduard Diviš, Zdeněk Gavenda, Karel Gavlík, Jaroslav Hájek, dr. Jaroslav Henzl, Antonín Himl, Jan Hluší, dr. Tomáš Holomek, Ing. Jaromír Horák, Eliška Kaplanová, dr. Zbyněk Kiesewetter, Jozef Kopecký, František Lakomý, prof. dr. Jaromír Lang, Ing. Václav Pánek, Anna Partišová, Vratislav Pavlík, Olga Pelikánová, Jan Pešek, Vratislav Příhoda, Ing. Vladimír Ptáček, Ing. Jozef Šimon, Vlasta Škodová, Ing. Alois Zálešák, Jozef Malina a Ján Štencl. /Menovaní poslanci prichádzajú pred tribúnu./

Prosím o prečítanie sľubu a žiadam prítomných, aby povstali. /Prítomní povstávajú./

Tajomníčka SN dr. Mouralová: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu. Budem dbať na vôlu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života."

/Poslanci skladajú sľub do rúk predsedu SN s. Mihálika podaním ruky a slovom "sľubujem". - Prítomní si sadajú./

Predseda SN Mihálik: Vážená Snemovňa národov, konštatujem, že všetci prítomní poslanci zvolení do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českou národnou radou 26. novembra 1969 a Slovenskou národnou radou 1. decembra 1969 zložili sľub podľa ústavného zákona 143/1968 o československej federácii. Noví poslanci našej snemovne, ktorí sa na dnešnej schôdzi ospravedlnili, zložia sľub dodatočne.

Druhým bodom schváleného programu je

II

Doplňovacia voľba členov výborov

Návrh na začlenenie nových poslancov do výborov vám predkladá Predsedníctvo Snemovne národov. Navrhujem zároveň zvoliť do výborov niektorých poslancov, ktorí doteraz vo výboroch neboli, a uvoľniť z členstva vo výboroch tých poslancov, ktorí by sa v súvislosti s poverením inými funkciami nemohli práci vo výboroch venovať, a konečne v jednom prípade preradiť člena výboru do iného výboru.

Písomný podklad ste dostali na začiatku schôdze ako tlač číslo 11/SN. V mene predsedníctva návrh odôvodní podpredseda Snemovne národov s. Jindřich Kouba, ktorému udeľujem slovo.

Mpř SN Kouba: Vážená Sněmovno národů, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, vážení hosté, byl jsem pověřen předsednictvem SN, abych jeho jménem předložil dnešní schůzi Sněmovny národů návrh na volbu členů výborů SN.

Předseda mandátového a imunitního výboru SN s. Hrdlička informoval vás o tom, že v souvislosti s rekonstrukcí národních rad odešlo ze Sněmovny národů 25 poslanců zvolených Českou národní radou a 2 poslanci zvolení Slovenskou národní radou. Platnost volby nových poslanců - delegátů obou národních rad - právě naše sněmovna ověřila.

Je proto třeba, aby na dnešní schůzi zapojila Sněmovna národů tyto nové poslance do práce ve výborech.

Přípravě voleb členů výborů SN věnovalo naše předsednictvo velkou pozornost. Při rozdělení poslanců do výborů bylo třeba brát v úvahu několik hledisek. Především šlo o dodržení zásady parity národnostního zastoupení poslanců ČSR a SSR, vytyčené v § 6 jednacího řádu FS ČSSR. Ustavující schůzi Sněmovny národů se nepodařilo dosáhnout stejného zastoupení poslanců obou republik ve výborech a předsednictvo proto využilo této příležitosti ke zlepšení národnostního zastoupení.

Předložený návrh, jak vám byl předložen v tisku č. 11/SN. zabezpečuje paritní zastoupení poslanců z obou republik téměř ve všech výborech, s výjimkou jednoho, a to hospodářského.

Předsednictvo se snažilo přihlížet též k zájmům a k odbornému zaměření jednotlivých poslanců, i když ani zde nebylo možno vždy a ve všem poslancům vyhovět. Bylo třeba též zajistit, aby poslanci z jednotlivých krajů nebyli soustředěni do téhož výboru. A konečně - v neposlední řadě - nelze přehlédnout ani ten požadavek, aby složení výborů v optimální míře přispívalo ke schopnosti výborů plnit poslání, které jim náleží jako iniciativním a kontrolním orgánům sněmovny.

Nebylo tedy jednoduché připravit návrh pro volbu výborů, protože mnohdy snaha respektovat jedno hledisko narážela na nemožnost dodržet i hlediska další.

V souvislosti se zařazením nových poslanců do výborů Sněmovny národů navrhuje předsednictvo, aby z výborů byli uvolněni ti poslanci, kteří pro pověření jinými důležitými funkcemi nemohou pracovat ještě ve výborech, příp. aby z jednoho výboru byli uvolněni ti poslanci, kteří byli zvoleni do dvou výborů a nemohou tuto práci zastat. Dále se navrhuje zařazení do výborů některých poslanců, a to zejména ze slovenské reprezentace, kteří dosud do výboru nebyli zvoleni, příp. ojedinělé přeřazení poslance z jednoho výboru do druhého.

Návrhy na volbu poslanců do výborů Sněmovny národů byly pečlivě projednány, a to jak ve stranické skupině poslanců komunistů, tak také ve stranických skupinách ostatních politických stran. Návrhy byly také prokonzultovány s předsedy jednotlivých výborů naší sněmovny, protože také oni mají eminentní zájem na dobrém složení svých výborů.

Připomínky z těchto jednání předsednictvo sněmovny zvážilo a konečný návrh je předkládán dnešní schůzi Sněmovny národů jako tisk 11/SN, který jste obdrželi na počátku schůze. Prosím vás, abyste si v tomto tisku vyznačili změny, které na základě dopoledního jednání klubů byly provedeny na schůzi dnes v poledne.

Je to návrh předsednictva SN na doplňovací volbu členů výborů. Mandátový výbor - návrh se nemění, ústavně právní výbor - návrh se nemění. V zahraničním výboru si vyškrtněte ing. Ladislava Kompiše /na žádost slovenských soudruhů/, který je zařazován do hospodářského výboru a připište si soudruha Evžena Erbana. Byli tedy doplněni celkem soudruzi Himl, Barbírek a Erban. Rozpočtový výbor - beze změny. Výbor pro hospodářskou politiku - snažili jsme se maximálně udržet paritu. Vznikl zde rozdíl mezi Čechy a Slováky, ovšem jen o jednoho soudruha. Doplňte si tam ing. Jaromíra Horáka, kterého si současně škrtněte ve výboru pro sociální politiku, dále si doplňte ing. Ladislava Kompiše a ing. Ernesta Bielika, který je současně členem mandátového výboru. Přijali jsme zásadu, že členové mandátového výboru by měli pracovat i v dalších výborech, protože mandátový výbor se schází zřídka.

U výboru pro sociální politiku dochází proti návrhu ke změně tím, že ing. Horák bude zařazen do výboru pro hospodářskou politiku.

Tím jsme vyšli vstříc všem žádostem poslanců s tím, že počítáme, že po plenárním zasedání ÚV, které má být v lednu, přijdeme s určitou rekonstrukcí výborů SN z hlediska vytvoření dalších výborů, např. zemědělského a s celkovou úpravou práce jednotlivých výborů s ohledem na zmíněné jednání pléna ÚV KSČ, které se má zabývat otázkami ekonomickými a v souvislosti s tím i problémy řízení naší ekonomiky. Potom bychom definitivně předložili návrhy na zařazení jednotlivých poslanců, a to po projednání s nimi.

Žádám vás proto, abyste, tak jak jsme věci dohodli v jednotlivých klubech, návrh odsouhlasili.

Predseda SN Mihálik: Ďakujem podpredsedovi s. Koubovi. Má niekto otázku alebo pripomienku k predloženému návrhu? /Nikto./ Pripomienky nie sú.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje, aby snemovňa vykonala doplňovaciu voľbu členov výborov podľa § 22 ods. 3 verejným hlasovaním - aklamáciou. Dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu. Kto súhlasí s navrhnutým postupom pri doplňovacej voľbe členov výborov, nech zdvihne ruku. /Hlasuje sa./ Ďakujem. Je to včšina. Môžeme teda hlasovať naraz o celom návrhu predsedníctva, ktorý máte pred sebou ako tlač 11/SN so zmenami, ktoré ústne predniesol podpredseda Kouba.

Konštatujem, že v zasadacej sieni je prítomné 119 poslancov Snemovne národov, z toho 63 poslancov Českej národnej rady a 56 poslancov Slovenskej národnej rady.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP