Čtvrtek 16. října 1969

Čtvrtek dne 16. října 1969

Přítomno 187 poslanců podle prezenční listiny

/Schůze zahájena v 16.28 hod./

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Vážená Sněmovno lidu, vážené soudružky a soudruzi poslanci,předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSSR předložilo Sněmovně lidu v souladu s ústavním zákonem o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad, Federálního shromáždění a Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, návrh na některé změny ve složení Sněmovny lidu.

Předsednictvo Sněmovny lidu se proto usneslo svolat plenární schůzi Sněmovny lidu. Ve schůzi je přítomno 187 poslanců, jsme tedy schopni usnášení.

Na dnešní schůzi Sněmovny lidu se omluvili poslanci: Baran, Borůvka, Brunner, ing. Červený, Dobiáš, JUDr. Dolanský, Filipcová, Hamouz, Haško, Hečko, Hofman, Homola, Karlovská, Kotlebová, Krček, Krúpaiová, Kvasnica, Majling, akad. Málek, Miková, Míková, Mikuláš, Miska, Molnárová, Monczka, Németh, ing. Pokorná, dr. Sachsová, Solčanyová, JUDr. Štrougal, ing. Turošík, RSDr. Vaculík, prof. dr. ing. Vyskot, DrSc., Závacká, celkem 34 poslanců.

Předsednictvo Sněmovny lidu předkládá tento návrh pořadu dnešní schůze:

1. Zproštění poslanecké funkce některých poslanců Sněmovny lidu

2. Doplňovací volby poslanců Sněmovny lidu

3. Volba předsedy výboru kulturního Sněmovny lidu.

Má někdo připomínky k navrženému programu? Nikdo.

Kdo souhlasí s navrženým programem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Pořad páté schůze Sněmovny lidu je schválen.

Přistoupíme nyní k prvnímu bodu dnešní pořadu,kterým je

I

Zproštění poslanecké funkce některých poslanců Sněmovny lidu

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR přednese člen předsednictva ÚV NF ČSSR a předseda ÚV NF ČSR, poslanec Korčák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec J. Korčák, předseda ÚV NF ČSR: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, dovolte,abych jménem ÚV NF ČSSR předložil Sněmovně lidu návrh podle ústavního zákona č. 117 z roku 1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad, Federálního shromáždění a Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů.

Tento ústavní zákon, který byl včera schválen na společné schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění, stanoví v § 3, že zastupitelský sbor může na návrh příslušného orgánu Národní fronty zprostit svého poslance funkce z důvodů, které jsou tam uvedeny.

Jak víte, jsou mezi námi, poslanci Sněmovny lidu,někteří, které nelze považovat za zástupce lidu, protože jejich postoje a činnost jsou v příkrém rozporu se zájmy lidu, v příkrém rozporu s politikou Národní fronty, rozešli se s politikou stran, které je do funkce poslance navrhly a doporučily.

Poslanec Jan Šubrt opustil republiku a oznámil svůj úmysl zůstat v cizině. Toto rozhodnutí bylo dobře zváženo, protože už 20. srpna t.r. ještě v Praze připravil dopis, kterým oznamoval předsedovi Sněmovny lidu. že nesouhlasí s vývojem v naší republice a že se u nás cítí ohrožen. Tento dopis Šubrt odeslal potom až ze zahraničí. Poslanec Jan Šubrt byl ústředním výborem Čs. strany socialistické vyloučen ze socialistické strany a ÚV Čs. strany socialistické navrhl také jeho odvolání z funkce poslance Sněmovny lidu.

Poslanec Jiří Pelikán byl ve funkci rady na našem zastupitelském úřadu v Římě. Ke dni 15. září 1969 byt ze své funkce odvolán. Do Prahy se nevrátil, vydal však prohlášení, které bylo publikováno v londýnských novinách Times, ze kterého je patrno, že se nehodlá do republiky vrátit.

Poslanci František Vodslon, MUDr. František Kriegel, CSc., Václav Prchlík, JUDr. Gertruda Sekaninová a ing. Božena Fuková vystupovali v různých orgánech Federálního shromáždění způsobem. který jasně ukazoval, že nerespektují závěry ústředního výboru Komunistické strany Československa přijaté v dubnu, květnu a září letošního roku, které jsou směrnicí k zajištění konsolidace našich vnitřních poměrů a upevnění našich vztahů k Sovětskému svazu a ostatním socialistickým státům.

Uvedení poslanci odmítají politickou linii Komunistické strany Československa a neuznávají její vedoucí úlohy. Tím se dostávají do rozporu se snahami našeho lidu, do rozporu s povinnostmi poslance stanovenými ústavou naší republiky.

Závěry a usnesení ústředního výboru Komunistické strany Československa jsou základem politiky Národní fronty a její narušování zakládá skutkovou podstatu podle § 3 odst. 1 písm. b/ ústavního zákona č.117 z roku 1969 Sb. Z uvedených důvodů navrhuji, aby poslanci Jan Šubrt, Jiří Pelikán, Václav Prchlík, František Vodslon, MUDr. František Kriegel,CSc., JUDr. Gertruda Sekaninová a ing. Božena Fuková byli podle uvedeného zákona zproštěni poslaneckých funkcí.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Děkuji poslanci Korčákovi.

Soudružky a soudruzi poslanci, má někdo připomínky k přednesenému návrhu? /Nikdo./ Nikdo.

Budeme nyní hlasovat o návrhu na zproštění poslanecké funkce poslanců Jana Šubrta, Jiřího Pelikána, Václava Prchlíka, Františka Vodsloně, JUDr. Gertrudy Sekaninové, MUDr.Františka Kriegela, CSc. a ing. Boženy Fukové. Předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje, abychom o předloženém návrhu hlasovali jednotlivě a v souladu s § 22 odst. 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění aklamací. Má někdo připomínku nebo jiný návrh?

Poslanec Kozelka: Soudružky a soudruzi poslanci, nám je všem známo, ze poslankyně Sekaninová-Čakrtová používá dvou jmen: Sekaninová a Čakrtová. Mám dotaz, jak je registrována, jestli jen Sekaninová, jak uváděl soudruh Korčák, anebo Sekaninová-Čakrtová. Byl bych pro to, používat toho jména Čakrtová, poněvadž když si vzpomenu na Ivana Sekaninu... ale to je druhá stránka věci. Jen po formální stránce aby to bylo v pořádku.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Děkuji soudruhu poslanci Kozelkovi.

Hlásí se ještě někdo? /Nikdo./ Prosím ověřovatele, aby se připravili na sčítání hlasů.

Přistoupíme nyní k hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, aby byl zproštěn poslanecké funkce poslanec Jan Šubrt, nechť zvedne ruku! /Děje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí s návrhem, aby byl poslanecké funkce zprostěn poslanec Jiří Pelikán, nechť zvedne ruku! /Děje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí s tím, aby byl poslanecké funkce zproštěn poslanec Václav Prchlík, nechť zvedne ruku! /Děje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí, aby byl poslanecké funkce zproštěn poslanec František Vodslon, nechť zvedne ruku! /Děje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí, aby -byla poslanecké funkce zproštěna poslankyně JUDr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, nechť zvedne ruku. /Děje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí, aby poslanecké funkce byl zproštěn poslanec MUDr. František Kriegel, CSc., nechť zvedne ruku! /Děje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Nikdo, návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí, aby byla poslanecké funkce zproštěna poslankyně ing. Božena Fuková, nechť zvedne ruku! /Děje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Nikdo, návrh byl přijat jednomyslně.

Konstatuji, že poslanecké funkce byli zproštěni tito poslanci Sněmovny lidu: Jan Šubrt, Jiří Pelikán, Václav Prchlík, František Vodslon, JUDr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová, MUDr. František Kriegel, CSc. a ing. Božena Fuková.

Vzhledem k tomu, že uvedení soudruzi přestali být poslanci Sněmovny lidu, prosím, pokud jsou přítomni myslím, že ne, ale formálně to musíme splnit aby se nezúčastnili dalšího jednání.

Nyní přistoupíme ke druhému bodu pořadu, a to je

II

Doplňovací volba poslanců Sněmovny lidu

Návrh předsednictva ÚV NF ČSSR přednese člen předsednictva ÚV NF ČSSR a předseda ÚV NF ČSR poslanec Korčák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Předseda ÚV NF ČSR, poslanec Korčák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ústavní zákon číslo 117 z roku 1969 Sb. dává možnost podle § 2 doplnit volbou počet poslanců na návrh příslušného orgánu Národní fronty.

K zabezpečení řádného chodu Sněmovny lidu by přispělo doplnit počet jejích členů o poslance, kteří budou svými politickými a odbornými kvalitami zárukou, že své povinnosti budou plnit v souladu s politikou Národní fronty.

Navrhuji proto v souladu s rozhodnutím stranických orgánů a podle doporučení ÚV NF ČSSR jako kandidáty na poslance Sněmovny lidu tyto soudruhy:

Akademika Jaroslava Kožešníka. Akademik Kožešník má 62 roků, je profesorem strojní fakulty vysokého učení technického, ředitelem Ústavu teorie a informací ČSAV a místopředsedou ČSAV. Zastává řadu vědeckých funkcí a byl vyznamenán za svou vědeckou práci státní cenou Klementa Gottwalda a Řádem práce. Má politické zkušenosti z různých funkcí v orgánech komunistické strany a v současné době je členem národohospodářské komise ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všechny tyto vlastnosti může využít plně ku prospěchu činnosti Sněmovny lidu.

Dále PhDr. Jana Fojtíka, CSc. Má 41 roků, je rektorem Vysoké školy politické a sociální ÚV KSČ. Soudruh Fojtík má bohaté zkušenosti z vědecké práce i z práce politické. Pracoval také jako novinář, byl šéfredaktorem Nové mysli. Získal vysoké stranické vzdělání na Akademii společenských věd při ÚV KSSS v Moskvě. Byl vyznamenán Za zásluhy o výstavbu a státní novinářskou cenou. Jeho odborné i politické kvality mohou podstatně přispět ke zlepšení práce Sněmovny lidu.

Dále navrhuji za poslance Vladimíra Vedru. Soudruh Vedra má 43 roků, je vedoucím oddělení státních orgánů ústředního výboru Komunistické strany Československa. Prošel řadou politických funkcí jako funkcionář i jako pracovník v různých orgánech Čs. svazu mládeže, byl předsedou ústředního výboru Československého svazu mládeže a později pracoval v různých orgánech Komunistické strany Československa. Je spolehlivým, politicky vzdělaným členem komunistické strany a lze s jistotou předpokládat jeho aktivní účast na všech pracích ve Sněmovně lidu.

Konečně navrhuj i za poslance Sněmovny lidu JUDr. RSDr. Vladimíra Maříka. Soudruh Mařík má 45 roků a pracuje v odborovém hnutí. Je pomocníkem místopředsedy Ústřední rady Čs. Revolučního odborového hnutí. Zastává řadu funkcí v komunistické straně a nyní je členem právní komise ústředního výboru Komunistické strany Československa. Zabývá se jako člen vědeckého kolegia státu a práva ČSAV a clen komise pro práva pracujících při Světové odborové federaci zejména problematikou. pracujících. Jeho zkušenosti a znalosti mohou podstatně přispět k řešení problematiky, kterou se Sněmovna lidu bude zabývat.

Soudruzi Jaroslav Kožešník, Vladimír Vedra, Jan Fojtík a Vladimír Mařík jsou navrhováni do Sněmovny lidu orgány ústředního výboru Komunistické strany Československa a orgány Národní fronty pro svůj jednoznačný politický postoj v minulém i v současném období. Uvedení soudruzi stáli ve složitém období, kterým komunistická strana a společnost v uplynulých měsících prošly, na pozicích marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu, aktivně bojovali na různých úsecích politického života Proti pravicovému oportunismu.

Konečně řada z nás zná uvedené soudruhy osobně z jejich dlouholeté stranické činnosti. Všichni mají z titulu své funkce aktivní vztah k práci naší sněmovny a budou jako její poslanci nesporně posilovat její činnost.

Soudruh PhDr. Jan Fojtík, rektor Vysoké školy politické,byl ústředním výborem Komunistické strany Československa doporučen do funkce předsedy výboru kulturního Sněmovny lidu. Dovolte mi, soudružky a soudruzi, abych vyjádřil přesvědčení, že navrhované soudruhy zvolíme a přijmeme ve svém středu opravdu soudružsky a poskytneme jim jako novým poslancům plnou podporu. /Potlesk./

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Děkuji poslanci Korčákovi. Má někdo připomínky k předloženému návrhu nebo má jiný návrh? /Nikdo se nehlásil./ Protože tomu tak není, přistoupíme k hlasování stejným způsobem, tzn. jednotlivě.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP