Čtvrtek 16. října 1969

Kdo souhlasí s návrhem, aby poslancem Sněmovny lidu se stal akad. Jaroslav Kožešník, nechť zvedne ruku /Hlasuje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí s návrhem, aby poslancem Sněmovny lidu se stal PhDr. Jan Fojtík, CSc., nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí s návrhem, aby poslancem Sněmovny lidu se stal soudruh Vladimír Vedra, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Kdo souhlasí s návrhem, aby poslancem Sněmovny lidu se stal JUDr. RSDr. Vladimír Mařík, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl přijat jednomyslně.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila souhlasně s § 2 ústavního zákona č. 1l7/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad, Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských a okresních vojenských soudů,za poslance Sněmovny lidu akad. Jaroslava Kožešníka, PhDr. Jana Fojtíka, CSc., Vladimíra Vedru a JUDr. RSDr. Vladimíra Maříka.

Všem nově zvoleným poslancům přeji mnoho úspěchů v zodpovědné práci poslance. /Potlesk./

Přítomné poslance Kožešníka, Fojtíka, Vedru a Maříka prosím, aby složili slib do rukou místopředsedy Sněmovny lidu soudruha Trojana. Prosím, aby se dostavili k předsednické tribuně. Prosím místopředsedu Trojana, aby přečetl předepsaný slib.

/Všichni přítomní povstávají./

Místopředseda SL J. Trojan: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu, budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život. /Poslanci skládají slib./ /Potlesk./

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Soudružky a soudruzi, přistoupíme ke třetímu bodu pořadu, to je


III

Volba předsedy výboru kulturního Sněmovny lidu

K provedení volby je třeba zvolit volební komisi v tomto složení: poslanci František Bubník, Jan Červinka, Rudolf Géryk, Emil Holán, Magdaléna Lapárová, dr.h.c. Jozef Lukačovič, MUDr. Antónia Petrusová, Ferdinand Tomášik.

Má někdo připomínky nebo jiný návrh? /Nikdo./

Navrhuji, abychom zvolili volební komisi aklamací. Kdo souhlasí s tímto návrhem? /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se hlasování? /Nikdo./

Dávám hlasovat aklamací: Kdo souhlasí, aby jmenovaní poslanci byli členy volební komise? /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Navržení soudruzi byli zvoleni za členy volební komise.

Přistoupíme k volbě předsedy výboru kulturního Sněmovny lidu,která se podle § 22 jednacího řádu Federálního shromáždění provádí tajným hlasováním. Za předsedu výboru kulturního Sněmovny lidu je navržen poslanec PhDr. Jan Fojtík.

Soudruh Fojtík má vzhledem k svému odbornému zaměření a svým politickým zkušenostem všechny předpoklady k úspěšnému plnění této funkce.

Soudružky a soudruzi poslanci, má někdo připomínky nebo jiný návrh? /Nikdo se nehlásil./ Nikdo.

Přistoupíme tedy k hlasování. Se způsobem tajného hlasování jste seznámeni. Pro úpravu hlasovacích lístků je vyhrazena místnost za předsednickou tribunou.

Žádám volební komisi, aby zajistila vydání hlasovacích lístků./Probíhá volba./

Soudružky a soudruzi poslanci, obdrželi jste všichni hlasovací lístky? Přeje si ještě někdo volit? Předpokládám, že už není nikoho, kdo nevolil, a proto prohlašuji volbu předsedy výboru kulturního Sněmovny lidu za ukončenou.

Po dobu sčítání hlasů přerušuji schůzi na 10 minut.

/Schůze přerušena v 17.07 hod./

/Schůze opět zahájena v 17.18 hod./

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji přerušenou schůzi. Prosím předsedkyni volební komise, poslankyni MUDr. Petrusovou, aby přečetla zápis volební komise.

Poslankyně MUDr.A. Petrusová: Zápis o vožbe predsedu Kultúrneho výboru Snemovne žudu dňa 16. októbra 1969.

Komisia poslancov Snemovne žudu v zložení, ktoré vám bolo prečítané, oznamuje, že poslancom bolo vydané 193 hlasovacích lístkov. Hlasovania sa zúčastnilo 192 poslancov.

Po skončení hlasovania komisia zistila, že bolo odovzdané dovedna 192 platných hlasov. Z toho bolo odovzdané pre navrhnutého kandidáta PhDr. Jána Fojtíka 192 hlasov, proti nebol nitko, neplatný hlasovací lístek nebol ani jeden, hlasovania sa zdržal 1 poslanec. /Potlesk./

Pre navrhnutého kandidáta bola odovzdaná nadpolovičná včšina hlasov z počtu prítomných poslancov Snemovne žudu.

v Prahe dňa 16. októbra 1969. Podpísaní členovia volebnej komisie.

Předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová: Děkuji předsedkyni volební komise a konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila do funkce předsedy výboru kulturního Sněmovny lidu PhDr. Jana Fojtíka, CSc., a skutečně upřímně mu blahopřeji.

Tím jsme vyčerpali pořad dnešní schůze.

Děkuji za účast i trpělivost a schůzi končím.

/Schůze ukončena v 17.22 hod./

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP