Středa 26. listopadu 1969

Přistoupíme k projednávání dalšího návrhu, kterým je

2

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na doplňovací volbu poslanců České národní rady

Prosím znovu předsedu ústředního výboru Národní fronty ČSR Josefa Korčáka, aby návrh odůvodnil.

Předseda ústředního výboru Národní fronty ČSR Josef Korčák: Soudruzi a soudružky poslanci, rezignací na funkce poslanců České národní rady a vaším schválením návrhu na zproštění této funkce se v České národní radě uvolnilo celkem 62 poslaneckých mandátů Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR ve snaze zabezpečit výkon funkce České národní rady navrhuje, aby na tato uvolněná místa poslanců byli zvoleni kandidáti, jejichž seznam vám byl předložen v písemném podkladu. Podle již zmíněného ústavního zákona č. 117/1969 Sb. může Česká národní rada na návrh příslušného orgánu Národní fronty vlastní volbou doplnit počet svých členů v případě, že to vyžaduje potřeba řádného výkonu její funkce. V souladu se zněním ústavního zákona o československé federaci navrhuje předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR, aby Česká národní rada měla opět 200 členů a v důsledku toho vám předkládá návrh na zvolení 62 nových poslanců České národní rady.

Bude-li předložený návrh vámi schválen, bude nové složení České národní rady vyjadřovat politické zájmy i sociální složení naší socialistické společnosti.

Návrhy na všechny předložené kandidáty do funkce poslanců České národní rady byly projednány v příslušných orgánech politických stran i Národní fronty. Všichni navržení kandidáti osvědčili svou politickou vyspělost, mají politické a morální předpoklady pro dobrý výkon funkce a projevili souhlas se zvolením za poslance České národní rady.

U většiny navržených kandidátů vyslovily souhlas a podporu jejich pracovní kolektivy.

Doporučuji proto, aby Česká národní rada ve smyslu ústavního zákona o československé federaci doplnila počet svých členů na 200 poslanců a podle ustanovení ústavního zákona 117/1969 Sb. zvolila za poslance České národní rady kandidáty, navržené předsednictvem ústředního výboru Národní fronty ČSR.

Předseda ČNR dr. Císař: Děkuji předsedovi ústředního výboru Národní fronty ČSR soudruhu Korčákovi za jeho projev.

Má někdo k předloženému návrhu na doplňovací volbu poslanců České národní rady nějaké připomínky? /Neměl./ Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování, a to tak, že budeme hlasovat hlasovacími lístky o všech navržených kandidátech najednou. Zvolen bude ten, kdo dosáhne nadpoloviční většiny odevzdaných platných hlasů.

Má někdo nějaké námitky nebo připomínky k tomuto způsobu hlasování /Neměl./ Nemá.

Prosím tedy poslance České národní rady, aby se odebrali do vedlejší místnosti, kde jim bude vydána kandidátní listina a kde vykonají volební akt. Současně prosím, aby poslanci po volbě zaujali opět svá místa v sále, budeme pokračovat v jednání.

/Probíhá volba./

Předseda ČNR dr. Císař /po přerušení/: Pokračujeme v jednání.

Konstatuji, že volební akt skončil. Prosím poslance prof. dr. Chytila, jednoho z ověřovatelů České národní rady, aby nás seznámil s výsledky volby.

Posl. prof. dr. Chytil: Dovolím si vám sdělit výsledek doplňovací volby poslanců České národní rady podle § 2 ústavního zákona č. 117/69 Sb.

Podle prezenční listiny bylo na schůzi České národní rady v době volby přítomno 116 poslanců České národní rady, což je nadpoloviční většina všech jejích poslanců, takže Česká národní rada byla ve smyslu § 32 odst. 1 zákona ČNR čís. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, schopna se usnášet.

Poslancům bylo vydáno celkem 115 hlasovacích lístků, z toho bylo 115 platných, neplatné žádné. Hlasování se zdržel jeden poslanec.

Podle § 35 odst. 1 zákona ČNR čís. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, je pro zvolení kandidáta zapotřebí prosté většiny hlasů /nadpoloviční většiny hlasů přítomných/, tj. 59 hlasů.

Podepsaní ověřovatelé České národní rady sečetli odevzdané hlasy u jednotlivých kandidátů s výsledkem, který je uveden v příloze.

Všech 62 kandidátů obdrželo prostou, nadpoloviční většinu hlasů poslanců přítomných při volbě a bylo tedy ve smyslu § 35 odst. 1 zákona ČNR č. 1/69 Sb., o jednacím řádu České národní rady, zvoleno za poslance České národní rady.

Předseda ČNR dr. Císař: Děkuji poslanci dr. Chytilovi.

Konstatuji, že Česká národní rada zvolila v doplňovací volbě 62 poslanců, a tím podle ústavního zákona č. 117/1969 Sb. doplnila svůj stav na 200 poslanců. /Potlesk./

Dovolte, abych novým poslancům, kteří jsou již v sále přítomni jako hosté, upřímně za nás za všechny blahopřál.

Nyní přerušíme schůzi, aby mohl být upraven zasedací pořádek v sále. Prosím poslance, a to jak dosavadní, tak nově zvolené, aby po přestávce po 15 minutách zaujali svá místa v sále již podle nového zasedacího pořádku.

/Jednání přerušeno v 10.43 hod. a znovu zahájeno v 10.58 hod./

Místopředseda ČNR Jedlička: Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, dovolte, abych zahájil přerušenou schůzi České národní rady.

Přistoupíme k další části schváleného pořadu, kterou je

3

Složení poslaneckého slibu nově zvolených poslanců

Nově zvolení poslanci České národní rady složí svůj poslanecký slib předepsaný čl. 114 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, tím způsobem, že bude přečtena ústavní formule tohoto slibu, nově zvolení poslanci ke mně přistoupí, odevzdají vlastnoručně podepsané písemné potvrzení tohoto slibu a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám nyní pověřeného pracovníka Kanceláře ČNR, aby přečetl formuli slibu, a nově zvolené poslance žádám, aby ke mně přistoupili vykonat slib.

Dr. Škrach /čte/:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

/Dr. Škrach čte jména nově zvolených poslanců, kteří přistupují k místopředsedovi Jedličkovi a skládají do jeho rukou poslanecký slib./

Posl. dr. Adamec: "Slibuji."

Posl. dr. Jaromír Hrbek: "Slibuji."

Posl. ing. Josef Šimon: "Slibuji."

Posl. ing. Miloslav Benc: "Slibuji."

Posl. Eduard Diviš: "Slibuji."

Posl. Jindřich Houska: "Slibuji."

Posl. Slavomil Bartoš: "Slibuji."

Posl. Stanislav Chytráček: "Slibuji."

Posl. MUDr. Jaroslav Henzl: "Slibuji."

Posl. Rudolf Herkommer: "Slibuji."

Posl. Miloslav Vyhlídal: "Slibuji."

Posl. Jaromír Horák: "Slibuji."

Posl. Jaroslav Vejr: "Slibuji."

Posl. František Židlický: "Slibuji."

Posl. Oldřich Bürger: "Slibuji."

Posl. Vratislav Příhoda: "Slibuji."

Posl. Marie Jarošová: "Slibuji."

Posl. Vlasta Škodová: "Slibuji."

Posl. Antonín Himl: "Slibuji."

Posl. Oldřich Fridrich: "Slibuji."

Posl. Václav Krňávek: "Slibuji."

Posl. Anna Partišová: "Slibuji."

Posl. Josef Teplý: "Slibuji."

Posl. dr. Lubomír Procházka: "Slibuji."

Posl. Zdeněk Gavenda: "Slibuji."

Posl. Josef Kopecký: "Slibuji."

Posl. Václav Starec: "Slibuji."

Posl. Oldřich Kubánek: "Slibuji."

Posl. ing. Vladimír Ptáček: "Slibuji."

Posl. Josef Hynek: "Slibuji."

Posl. Eliška Kaplanová: "Slibuji."

Posl. Emil Tiele: "Slibuji."

Posl. Jan Hluší: "Slibuji."

Posl. Karel Gavlík: "Slibuji."

Posl. Emilie Kotková: "Slibuji."

Posl. dr. Tomáš Holomek: "Slibuji."

Posl. dr. Jaromír Lang: "Slibuji."

Posl. dr. Zbyněk Kiesewetter: "Slibuji."

Posl. Jaroslav Linhart: "Slibuji."

Posl. Vratislav Pavlík: "Slibuji."

Posl. dr. Zdeněk Češka: "Slibuji."

Posl. Jaroslav Hájek: "Slibuji."

Posl. ing. Ladislav Barák: "Slibuji."

Posl. prof. dr. Bohumír Rosický: "Slibuji."

Posl. František Novák: "Slibuji."

Posl. ing. Alois Zálešák: "Slibuji."

Posl. Jan Pešek: "Slibuji."

Posl. Bohuslav Toman: "Slibuji."

Posl. prof. dr. Václav Vaněček: "Slibuji."

Posl. Josef Zemánek: "Slibuji."

Posl. dr. Vladimír Ambruz: "Slibuji."

Posl. Miloslav Vacík: "Slibuji."

Posl. dr. Josef Valenta: "Slibuji."

Posl. Jaroslav Škvařil: "Slibuji."

Posl. ing. Stanislav Kovařík: "Slibuji."

Posl. ing. Jaroslav Krajhanzl: "Slibuji."

Posl. dr. Oldřich Matějka: "Slibuji."

Místopředseda ČNR Jedlička: Soudružky a soudruzi, přítomní noví poslanci složili svůj poslanecký slib, čímž jsme také projednali tuto část pořadu dnešní schůze.

Můžeme přistoupit k další části schváleného pořadu, kterou je

4

Návrh na doplňovací volbu předsednictva ČNR

Sděluji, že mi došel dopis předsedy České národní rady dr. Čestmíra Císaře, který si dovolím plenárnímu zasedání České národní rady přečíst:

"Předsednictvu České národní rady v Praze. Vážení soudruzi, na základě doporučení orgánů ústředního výboru KSČ a ústředního výboru Národní fronty a na základě vlastního rozhodnutí rezignuji na funkci předsedy České národní rady a člena jejího předsednictva. Prosím, abyste mou rezignaci vzali se souhlasem na vědomí a seznámili s ní plenární schůzi České národní rady.

Dovolte mi, abych vám při této příležitosti poděkoval za spolupráci, za důvěru i za pomoc, kterou jste mi prokázali po celou dobu mého působení v uvedené funkci.

Váš dr. Čestmír Císař. V Praze dne 26. listopadu 1969."

V této souvislosti se přihlásil soudruh dr. Císař o slovo.

Posl. dr. Císař: Vážená Česká národní rado, vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi říci několik slov ve chvíli, kdy odcházím z funkce předsedy a člena předsednictva České národní rady, kterou jsem měl čest vykonávat od vzniku tohoto váženého sboru. Prožil jsem spolu s vámi, kteří jste byli zvoleni za členy České národní rady v loňském roce, vzrušené týdny a měsíce přípravných prací na federativním uspořádání Československa. Přes všechny těžkosti a někdy i omyly se tehdy. podařilo vypracovat principy důsledně internacionálního řešení otázek vztahů Čechů a Slováků v jednotném a společném státě. Padesáté výročí vzniku Československa bylo svědkem zakotvení těchto principů v ústavní zákon o československé federaci.

Začátkem roku 1969 začala federace žít a sbírat první zkušenosti. První praktické kroky učinily obě naše národní republiky a jejich vrcholné orgány, mezi nimi i Česká národní rada.

Máme za sebou zhruba jeden rok existence Československa v nové podobě. Federace se ve všech základních principech, na nichž byla založena, nesporně osvědčila. Osvědčila se i některá organizační řešení státního a společenského života, zatímco jiná se ukázala nedostatečná nebo i chybná. Federální i národní orgány všechny své zkušenosti nesporně zhodnotí a vyvodí z nich potřebné závěry.

Svůj podíl v tomto směru zajisté přinese i Česká národní rada, jejíž původní koncepce čas prověřil jako racionální a výhodné.

Chci se před vámi vyznat, že jsem federaci odevzdal rozum i srdce. Hlásím se k tomu, co se podařilo, ovšem i k tomu, co potřebuje korektury. Cítím podíl odpovědnosti za nedostatky a chyby a prosím, abyste uvěřili, že k nim nedošlo ze zlé vůle.

Dosavadní krátké dějiny České národní rady vykazují četná aktiva, vyrostlá z nesmírné obětavosti a poctivého úsilí většiny jejích poslanců. Nevyhnuli jsem se však ani negativním jevům. Nebyli jsme ušetřeni neodpovědného vystupování některých poslanců, kteří svou opoziční platformou nejen brzdili práci tohoto sboru, ale poškodili jeho dobré jméno před veřejností. Hluboce lituji, že se mezi námi vyskytli dokonce jednotlivci, kteří opustili svou vlast a dali se do služeb jejích nepřátel.

Považuji za svou povinnost poděkovat všem soudruhům a soudružkám, kteří nepodlehli provokačním pokusům a poctivě sledovali cestu rozvoje socialismu v Československu, za vedení komunistické strany, ve spolupráci a spojenectví se Sovětským svazem a celým socialistickým společenstvím, majíce na zřeteli zájem českého i slovenského národa a celého mezinárodního revolučního hnutí.

Dnešní den se stane pro Českou národní radu významným dnem. Dochází k její podstatné rekonstrukci, která má přispět k politickému zpevnění a další pracovní aktivizaci tohoto sboru. Přikročit k takové rekonstrukci bylo možné proto, že se v naší komunistické straně prosadila zásadová marxisticko-leninská politika jejího současného vedení a že úspěšně postupuje všeobecný proces konsolidace poměrů v naší zemi. Jsem přesvědčen, že poslanci České národní rady zaměří své úsilí k tomu, aby podpořili a uskutečňovali tuto politiku a zasloužili se tak o její zdárné výsledky.

Soudružky a soudruzi poslanci, ještě jednou vám všem, s nimiž jsem tak úzce spolupracoval, upřímně děkuji a novému vedení České národní rady přeji, aby úspěšně zvládlo všechny složité a obtížné úkoly, které má před sebou. /Potlesk./

Místopředseda ČNR Jedlička: Děkuji soudruhu Císařovi za jeho projev.

Sděluji, že poslanec František Válek se vzdal funkce místopředsedy České národní rady, předsedy výboru pro právní ochranu občanů a člena předsednictva, poslanec Josef Lochner funkce místopředsedy České národní rady, předsedy výboru pro obchod, dopravu a telekomunikace, jakož i funkce člena předsednictva, poslanec ing. Václav Černovský funkce ověřovatele a člena předsednictva České národní rady a poslanec Ladislav Smrčka funkce předsedy průmyslového výboru a člena předsednictva.

Soudruzi dr. Císař, Válek, Lochner, Černovský a Smrčka zůstávají poslanci České národní rady.

Dále se uprázdnilo místo člena předsednictva České národní rady tím, že zanikl poslanecký mandát poslance ing. Václava Tůmy. Rekonstrukce předsednictva České národní rady bude tedy záležet ve volbě nového předsedy a v doplňovací volbě místopředsedů, předsedů výborů, ověřovatele a ostatních členů předsednictva. Pokud jde o volbu předsedy České národní rady, předepisuje jednací řád České národní rady v § 36 odst. 1 tajné hlasování na základě písemného návrhu. Byl mi předložen písemný návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR a skupiny poslanců na volbu předsedy České národní rady. Tento návrh vám byl všem rozdán. Přesto prosím předsedu ústředního výboru Národní fronty ČSR Josefa Korčáka, aby předložený návrh odůvodnil.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP