Středa 26. listopadu 1969

/Začátek schůze v 9.28 hod./

Přítomni:

Předseda České národní rady dr. Císař a místopředsedové Jedlička, Válek a Lochner

/Po doplňovací volbě/

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové dr. Ambruz, Jedlička a Toman

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády prof. ing. Kempný, místopředsedové vlády RSDr. Adamec, prof. ing. Červinka a ing. Rázl, ministři Hamerník, doc. ing. Löbl, prof. MUDr. Hrbek, RNDr. PhMr. Vlček, dr. Němec, Grösser, ing. Šimon, Černý, ing. Hruzík, prof. dr. Starý, Urbánková, Horník

124 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Po doplňovací volbě 181 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Z Kanceláře České národní rady: vedoucí právního odboru dr. Škrach

Předseda dr. Císař /zvoní/: Vážené shromáždění, zahajuji 5. schůzi České národní rady.

Sděluji, že se od poslední schůze České národní rady vzdali poslaneckého mandátu tito poslanci ČNR: Jaroslav Hübner, Antonín Klíma, Ludvík Svoboda, Artur Rössler, Miloslav Hlásek, Zdeněk Onderek, Vítězslav Frank, doc. dr. Antonín Václavík, CSc., Světla Valášková, Jiří Vilímec, dr. Zbyněk Vokrouhlický, CSc., ing. Vladimír Bosák, dr. Jiří Šimsa, Jaromír Bartášek, ing. Alois Buchta, ing. Jaroslav Černý, Vítězslav Krejčí. dr. Miloš Matějka, Marie Miková, ing. Jaroslav Skopal, prof. dr. František Bláha, Drahomír Dvořák, Miroslav Galuška, prof. dr. František Malíř, Stanislav Šulc, ing. Jiří Zahradník, prof. dr. Zdeněk Jičínský, DrSc., dr. Vladimír Kašpar, Petr Rybář, Eduard Tománek, dr. Jiří Grospič, CSc., Květoslava Grünová, doc. ing. Bohumil Šimon, CSc., František Gebauer, Lumír Čivrný, Jiří Šůcha, prof. dr. Karel Kácl, DrSc., doc. dr. Vladimír Klokočka, CSc., František Haas, Miluše Fischerová, dr. Ivan Kříž, doc. ing. Antonín Rusek, CSc., ing. arch. Zdeněk Chlup, dr. Josef Špaček, akad. Otto Wichterle, ing. Josef Fořt, Josef Soukup, dr. Jiří Lacina, Rudolf Gärtner, dr. Jaroslav Vitáček, Václav Voska, ing. Rudolf Smutný a Jiřina Turečková.

Předsednictvo České národní rady se ve své schůzi dne 6. listopadu 1969 usneslo navrhnout České národní radě k projednání tento pořad dnešní schůze:

I. Změny v orgánech České národní rady a v delegaci České národní rady do Sněmovny národů

1. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na zproštění některých poslanců České národní rady poslanecké funkce. Návrh přednese předseda ústředního výboru Národní fronty ČSR Josef Korčák.

2. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na doplňovací volbu poslanců České národní rady. Návrh přednese předseda ústředního výboru Národní fronty ČSR Josef Korčák.

3. Složení poslaneckého slibu nově zvolených poslanců

4. Návrh skupiny poslanců na doplňovací volbu členů předsednictva České národní rady. Návrh přednese posl. ing. Jiří Burian.

5. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na doplňovací volbu delegace České národní rady ve Sněmovně národů. Návrh přednese předseda ústředního výboru Národní fronty ČSR Josef Korčák.

6. Návrh skupiny poslanců na doplňovací volbu členů výborů České národní rady. Návrh přednese posl. prof. Marie Hechtová.

II. Program vlády České socialistické republiky přednese předseda vlády ČSR prof. ing. Josef Kempný, CSc.

III. Návrh ministra spravedlnosti ČSR na odvolání některých soudců z povolání ze soudcovské funkce. Návrh přednese ministr spravedlnosti ČSR JUDr. Jan Němec.

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu soudců z povolání ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice. Návrh přednese předseda ústředního výboru Národní fronty ČSR Josef Korčák.

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu soudců, kteří vykonávají svoji funkci vedle svého zaměstnání, ke krajským a okresním soudům v ČSR. Návrh přednese předseda ústředního výboru Národní fronty ČSR Josef Korčák.

VI. Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 8. července do 20. listopadu 1969.

Slyšeli jste návrh denního pořadu 5. schůze ČNR. Má někdo k přednesenému návrhu pořadu dnešní schůze nějaké námitky nebo připomínky? /Neměl./ Nemá.

Konstatuji, že je přítomno v tuto chvíli 109 poslanců České národní rady a 5 se omluvilo. Česká národní rada je tedy schopna se usnášet.

Přistoupíme ke schválení denního pořadu. Kdo s navrženým pořadem dnešní schůze souhlasí, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji, tím byl pořad schůze jednomyslně schválen.

Prvním bodem schváleného pořadu jsou

I

Změny v orgánech České národní rady a v delegaci České národní rady do Sněmovny národů

Tento bod pořadu se skládá z projednání řady návrhů, z nichž prvním je

1

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na zproštění některých poslanců České národní rady poslanecké funkce

Prosím předsedu ústředního výboru Národní fronty ČSR Josefa Korčáka, aby návrh odůvodnil.

Předseda ústředního výboru Národní fronty ČSR Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci! Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR projednalo na své schůzi dne 21. listopadu 1969 dosavadní výsledky konsolidačního procesu politického života v České socialistické republice. V souvislosti s tím také posoudilo, jak vrcholný orgán ČSR - Česká národní rada - dosud plnila svou úlohu v normalizaci našeho politického života. Dospěli jsme k společnému závěru, že současná situace ve složení České národní rady nevytváří potřebné podmínky k aktivnějšímu přístupu při řešení naléhavých problémů naší společnosti.

Česká národní rada vznikla v červenci loňského roku, tedy v době, kdy pravicové a protisocialistické síly již nastupovaly k nezakrytému útoku proti základním hodnotám našeho socialistického zřízení. V důsledku toho pod zesilujícím tlakem tehdejší politické atmosféry se do funkce poslanců České národní rady dostali i někteří lidé, kteří těmto rozkladným tendencím buď podlehli nebo je dokonce i sami organizovali. Dnešní složení České národní rady je poplatné době, kdy tento nejvyšší český zastupitelský orgán vznikl. Tuto nepříznivou politickou situaci v České národní radě zcela nezměnila ani některá již prováděná opatření, jako doplňovací volba 50 nových poslanců, ani rezignace některých poslanců na funkce členů předsednictva České národní rady.

Dosavadní složení České národní rady nevyjadřuje také sociální složení naší společnosti a zejména neodpovídá postavení a vedoucí úloze dělnické třídy v socialistickém státě.

Politicky nepříznivé složení České národní rady a jejích orgánů nemohlo zůstat bez vážných důsledků na její činnost a zejména na plnění její významné a odpovědné funkce v procesu konsolidace poměrů v naší zemi. Typickým důkazem o tom byla naprosto nedostatečná podpora politiky vedoucí síly naší společnosti, KSČ, a z ní vycházející politiky Národní fronty. Někteří poslanci České národní rady svou činností nejenže nepřispěli k realizaci usnesení ústředního výboru KSČ a orgánů Národní fronty ČSR k překonání politických krizí, ale naopak svou činností tyto krizové situace ještě prohlubovali a zostřovali. Tím se vědomě dostávali do rozporu s principy našeho socialistického zřízení a životními zájmy pracujících.

Přesvědčivým důkazem o vážné politické situaci v České národní radě jsou také politicky nesprávná hlediska, která zaujala část poslanců k činnosti ministra vnitra, k naléhavým opatřením pro ozdravění poměrů ve sdělovacích prostředcích, při nutné změně ministra školství a v případě žádosti Generální prokuratury o vydání poslance Batťka k soudnímu postihu za jeho nespornou trestnou činnost.

Uvedl jsem některé skutečnosti, charakterizující nesprávné politické tendence v činnosti České národní rady, které jí znemožňují plnit její významné poslání nejvyššího zastupitelského orgánu v České socialistické republice.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR po bedlivém zvážení celé dosavadní činnosti České národní rady a jejích orgánů dospělo k společnému názoru, že v dosavadním složení není Česká národní rada schopna plnit své odpovědné úkoly v rozvíjení a upevňování české státnosti, v duchu květnového a zářijového pléna ÚV KSČ a v duchu politického programu Národní fronty ČSR. Proto se předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR rozhodlo předložit vám, soudruzi poslanci, návrhy na opatření, jejichž cílem je politické zpevnění České národní rady a jejích orgánů.

Federální shromáždění přijalo 15. října 1969 ústavní zákon č. 117, kterým se prodlužuje volební období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů. Volební období zastupitelských sborů se podle tohoto ústavního zákona prodlužuje do dne všeobecných voleb těchto sborů, nejpozději do 31. prosince 1971.

S prodloužením volebního období souvisí v řadě případů i nutnost zastupitelské sbory rekonstruovat. Zastupitelským sborům se tímto zákonem umožňuje, aby své poslance mohly zprostit poslanecké funkce, popř. aby vlastní volbou na návrh příslušného orgánu Národní fronty počet svých členů doplnily.

V dnešní schůzi předkládám jako první z návrhů, směřujících k rekonstrukci České národní rady, návrh na zproštění některých poslanců České národní rady jejich poslanecké funkce. Česká národní rada může ve smyslu citovaného ústavního zákona svého poslance zprostit poslanecké funkce, jestliže poslanec bez vážného důvodu po delší čas neplní svou poslaneckou funkci, nebo jestliže svou činností narušuje politiku Národní fronty, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro trestný čin.

Jde-li o poslance České národní rady, který je současně poslancem Sněmovny národů, zaniká jeho zproštěním poslanecké funkce v České národní radě i jeho poslanecký mandát ve Sněmovně národů.

Se všemi poslanci České národní rady, jichž se ustanovení tohoto ústavního zákona dotýká, bylo osobně jednáno buď vedením jejich politických stran nebo příslušnými orgány Národní fronty. Na základě zhodnocení dosavadní činnosti poslanců České národní rady v příslušných politických stranách a orgánech Národní fronty bylo navrženo ke kádrovým opatřením v rámci rekonstrukce České národní rady 62 poslanců. Z tohoto počtu 53 poslanců se rozhodlo na svou funkci poslance rezignovat.

V písemném podkladu, který vám byl rozdán, jsou uvedena jména poslanců, které předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR navrhuje zprostit funkce poslance České národní rady.

Podle § 3 odst. 1 písmeno a/ ústavního zákona č. 117/69 Sb. se navrhuje zprostit: Zdeňka Rychtrmoce, Jana Mikesku, Liběnu Snížkovou.

Podle § 3 odst. 1 písmeno b/ ústavního zákona č. 117/69 Sb. se navrhuje zprostit: ing. Rudolfa Batťka, prof. dr. Eduarda Goldstückera, Zdeňka Hejzlara, doc. dr. Milana Hübla, akad. Otu Šika a ing. Václava Tůmu.

Jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR navrhuji, aby Česká národní rada přijala usnesení, kterým zprošťuje tyto poslance ČNR jejich poslanecké funkce.

Předseda ČNR dr. Císař: Děkuji předsedovi ústředního výboru Národní fronty ČSR soudruhu Korčákovi za jeho projev.

Má někdo nějaké poznámky nebo připomínky k předloženému návrhu? /Nikdo se nehlásí./

Nemá. Můžeme tedy přistoupit k hlasování, a to tak, že se bude hlasovat o návrzích na zproštění jednotlivých poslanců České národní rady poslanecké funkce odděleně zdvižením ruky.

Má někdo námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nemá./ Nemá.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Zdeněk Rychtrmoc byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Je někdo proti? /Jeden hlas./

Zdržel se někdo hlasování? /Rovněž jeden hlas./

Tím byl poslanec Zdeněk Rychtrmoc zproštěn většinou hlasů poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Jan Mikeska byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Jeden hlas./

Tím byl poslanec Jan Mikeska zproštěn poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslankyně Liběna Snížková byla ve smyslu předloženého návrhu zproštěna poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Tím byla poslankyně Liběna Snížková zproštěna jednomyslně poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec ing. Rudolf Battěk byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Kdo je proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Hlasování bylo jednomyslné a poslanec ing. Rudolf Battěk byl zproštěn poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec prof. dr. Eduard Goldstücker byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Kdo je proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Tím byl poslanec prof. dr. Goldstücker zproštěn poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Zdeněk Hejzlar byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Je někdo proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Tím byl poslanec Zdeněk Hejzlar zproštěn poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec doc. dr. Milan Hübl byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Kdo je proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Tím byl poslanec dr. Milan Hübl zproštěn poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec akademik Ota Šik byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Kdo je proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Tím byl poslanec akademik Ota Šik zproštěn poslaneckého mandátu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec ing. Václav Tůma byl ve smyslu předloženého návrhu zproštěn poslaneckého mandátu v České národní radě, nechť zvedne ruku! /Děje se./

Děkuji. Kdo je proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Jeden hlas./

Tím byl poslanec ing. Václav Tůma zproštěn poslaneckého mandátu.

Konstatuji, že poslaneckého mandátu byli zproštěni poslanci Jan Mikeska, Zdeněk Rychtrmoc, Liběna Snížková, ing. Rudolf Battěk, prof. dr. Eduard Goldstücker, Zdeněk Hejzlar, prof. dr. Milan Hübl, akademik Ota Šik a ing. Václav Tůma.

Tím je projednán první z řady návrhu na změny v orgánech České národní rady.

Prosím, aby poslanci, pokud jsou přítomni jednání a byli právě zproštěni poslanecké funkce, opustili zasedací síň.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP