Úterý 23. června 1964

Posl. Martin Šulek: Sľubujem.

Posl. Gejza Végh: Sľubujem.

Posl. Ladislav Šorec: Sľubujem.

Posl. Pavol Majling: Sľubujem.

Posl. Elena Litvajová: Sľubujem.

Posl. Ferdinand Tomášik: Sľubujem.

Posl. Štefan Bielik: Sľubujem.

Posl. inž. Jozef Štenchlák: Sľubujem.

Posl. Anton Perkovič: Sľubujem.

Posl. Jozef Hajmacher: Sľubujem.

Posl. Vasil Biľak: Sľubujem.

Posl. Jozef Belas: Sľubujem.

Posl. Ján Mockovčiak: Sľubujem.

Posl. CSc. Michal Sabolčík: Sľubujem.

Posl. Anna Luptáková: Sľubujem.

Posl. inž. František Bodnár: Sľubujem.

Posl. Ján Haško: Sľubujem.

Posl. Štefánia Zemanová: Sľubujem.

Posl. Štefan Hančikovský: Sľubujem.

PosI. Jozef Gabriška: Sľubujem.

Posl. Jozef Valo: Sľubujem.

Posl. Marta Čubová: Sľubujem.

Posl. Mikuláš Čanda: Sľubujem.

Posl. Andrej Lakata: Sľubujem.

Posl. Ján Škultéty: Sľubujem.

PosI. inž. Oľga Malecká: Sľubujem.

Posl. František Štefánik: Sľubujem.

Posl. Mária Komlóšiová: Sľubujem.

Posl. Pavol Németh: Sľubujem.

Posl. dr. h. c. Jozef Lukačovič: Sľubujem.

Posl. Pavol Baran: Sľubujem.

Posl. inž. Ján Paulík: Sľubujem.

Posl. Jozef Zselenák: Sľubujem.

Posl. Emil Chlebec: Sľubujem.

Předseda NS Fierlinger: Nyní přistoupíme k projednání druhého bodu pořadu, kterým je

2. Volba předsednictva Národního shromáždění.

Ke slovu se přihlásil posl. Hendrych, žádám, aby se ujal slova.

Posl. Hendrych: Soudružky a soudruzi,

jedním z hlavních bodů prvního zasedání nového Národního shromáždění je ustavit jeho řídící orgány. Přistupujeme k tomuto aktu s vědomím náročnosti úkolů, které před námi a veškerým naším lidem na cestě k vybudování komunistické společnosti narýsovala komunistická strana a její XII. sjezd.

K práci Národního shromáždění v nastávající etapě přistupujeme současně s vědomím, že Národní shromáždění se dnes ustavuje z naprosté důvěry v kandidáty, jak se projevila ve volbách dne 14. června.

Předvolební období a výsledky voleb - jak to na včerejším zasedání hodnotil ústřední výbor naší strany - staly se dalším velikým politickým vítězstvím Národní fronty, Komunistické strany Československa, výrazným potvrzením jednoty pracujícího lidu, jeho semknutosti v Národní frontě, kolem vedoucí síly naší společnosti Komunistické strany Československa. Potvrdilo se, že ve všech základních otázkách je stanovisko naprosté většiny pracujících shodné se stanoviskem ústředního výboru KSČ, ať jde o hodnocení dosažených výsledků, i o kritiku nedostatků nebo o naše výhledy a konkrétní úkoly do budoucna. Vysokou účastí ve volbách a svým hlasováním prokázal náš lid vysokou politickou zralost. To je výsledek, o který se mohou nově zvolené zastupitelské sbory ve své činnosti spolehlivě opírat.

Ve volbách se znovu výrazně projevila morální a politická jednota našeho lidu i v tom, že spolu s českými a slovenskými kandidáty byli do všech stupňů zastupitelských sborů ve velkém počtu zvoleni i občané maďarské, ukrajinské, polské i německé národnosti.

Mimořádné ocenění si zaslouží na našem zasedání politická a pracovní aktivita a iniciativa našich pracujících, jejich vztah k palčivým otázkám našeho života, jejich odhodlání překonávat obtíže, které se staví v cestu. Pracující pod vedením strany se zdarem zdolávají náročné úkoly kvalitativního rozvoje hospodářství, usilují o lepší plnění úkolů, jak se to také projevilo v příznivějších výsledcích za poslední měsíce. Vedle toho dobrovolnou prací uskutečňují bezpočet akcí k úpravě měst a vesnic. Budou-li nově zvolené zastupitelské sbory správně pracovat v těsném spojení s lidem, mohou s iniciativou a aktivitou pracujících vždycky počítat.

Volby se staly současně manifestačním potvrzením naší dosavadní správné zahraniční politiky. Naši přátelé v zahraničí mohou ve výsledku voleb vidět záruku, že naše Československá socialistická republika stojí pevně na straně socialismu a míru, jak neotřesitelné je naše přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi.

Výsledky voleb a celé předvolební období spolu s významnými událostmi - konferencí předsedů závodních výborů strany a VI. sjezdem JZD - výrazně poznamenaly vstup do jubilejního dvacátého roku naší republiky, který oslavíme novými úspěchy v národním hospodářství a v rozvoji celé naší socialistické společnosti.

V tomto úsilí jsou povolány sehrát význačnou úlohu nově zvolené zastupitelské sbory v čele s Národním shromážděním.

Soudružky a soudruzi,

ústřední výbor Komunistické strany Československa a předsednictvo ústředního výboru Národní fronty pověřilo skupinu poslanců, abychom jeho jménem a jménem Národní fronty předložili návrhy na předsedu Národního shromáždění, místopředsedy a ostatní členy předsednictva Národního shromáždění.

Tyto návrhy vycházejí z přesvědčení, že soudružky a soudruzi, kteří se dnes navrhují ke zvolení do funkcí v Národním shromáždění, mají všechny předpoklady, aby opřeni o kolektiv celého Národního shromáždění svou činností přispěli k dalšímu rozvoji a prohloubení jeho práce.

Nejdříve bych chtěl seznámit Národní shromáždění s návrhem ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty na složení předsednictva Národního shromáždění. Pokud se u některých soudruhů navrhuje, aby současně zastávali funkci předsedy některého z výborů, zmíním se o tom hned při této příležitosti.

Za členy předsednictva se tedy navrhují poslanci:

Bichler Antonín, inženýr, vedoucí technického odboru Železáren Velké říjnové socialistické revoluce v Třinci, kde by současně vykonával funkci předsedy průmyslového výboru pro základní odvětví a dopravu;

Biľak Vasil, člen ÚV KSČ a tajemník ÚV KSS;

Bilková Jarmila, dělnice n. p. Cremona v Lubech u Chebu

Borůvka Josef, člen ÚV KSČ, předseda JZD v Dolanech

Čáp Josef, kandidát ÚV KSČ, strojní zámečník Severočeských skláren ve Svoru;

Dohnal Lubomír, vedoucí odboru ONV v Gottwaldově, který by současně zastával funkci předsedy výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, obchod a místní hospodářství;

Fiala Antonín, místopředseda ústředního výboru Československé strany socialistické;

Fierlinger Zdeněk, člen předsednictva ústředního výboru KSČ;

Gabriška Jozef, ředitel Východoslovenských celulózek v Hencovcích, který by byl současně předsedou výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví;

Kleňhová-Besserová Ladislava, členka ÚV KSČ, tajemnice ÚV Národní fronty;

Koucký Vladimír, tajemník ÚV KSČ;

Kriegel František, MUDr., primář lůžkového oddělení Výzkumného ústavu chorob reumatických v Praze, který by současně zastával funkci předsedy zahraničního výboru;

Kučera Václav, předseda JZD Šmolovy v okrese Havlíčkv Brod, který se současně navrhuje do funkce předsedy zemědělského výboru;

Kuropka Štefan, náměstek ředitele závodu Mlýny a těstoviny v Piešťanech;

Kyselý Jozef, dr., předseda Strany slovenské obrody, který by současně vykonával funkci předsedy zdravotního výboru;

Laštovička Bohuslav, člen předsednictva ústředního výboru KSČ;

Leflerová Helena, promovaná právnička, členka ÚV KSČ, která by byla současně předsedkyní výboru pro národní výbory;

Lörincz Július, člen ÚV KSČ, předseda ústředního výboru Kulturního spolku maďarských pracujících;

Macho Vendelín, inženýr, CSc, chemik Výzkumného ústavu petrochemie v Novákách;

Malecká Olga, inženýrka, vedoucí laboratoře Východoslovenských konzerváren v Sabinově;

Pašek Václav, člen ÚV KSČ, tajemník ÚRO;

Poledňák Alois, ředitel Československého filmu, který se současně navrhuje do funkce předsedy kulturního výboru;

Pospíšil Antonín, místopředseda ústředního výboru Československé strany lidové, který by zastával současně funkci předsedy mandátového výboru;

Šejna Jan, plukovník, tajemník hlavního výboru KSČ na ministerstvu národní obrany;

Škoda Václav, dr., kandidát ÚV KSČ, který by byl současně předsedou ústavně právního výboru ;

Štefánik František, ústřední tajemník Strany sľobody;

Tymeš František, člen ÚV KSČ, který se současně navrhuje za předsedu výboru pro plán a rozpočet;

Valo Jozef, kandidát ÚV KSČ;

Zedník Josef, vedoucí tajemník jihomoravského krajského výboru Československé strany lidové a

Žiak Andrej, profesor, člen výkonného ústředního výboru Strany slovenské obrody.

Do funkce předsedy Národního shromáždění navrhuje ústřední výbor KSČ a předsednictvo ústředního výboru Národní fronty soudruha Bohuslava Laštovičku.

Ústřední výbor při svém návrhu vycházel z toho, že předsedou Národního shromáždění má být soudruh, kterému nejen bohaté zkušenosti, ale také přiměřený věk umožní, aby mohl pracovat s plnou energií a dobře se zhostit svých úkolů. V té souvislosti ústřední výbor ocenil dosavadní práci soudruha Fierlingera, který má na činnosti Národního shromáždění významné zásluhy. Ústřední výbor se domnívá, že bude správné, aby soudruh Fierlinger nadále uplatňoval své zkušenosti v předsednictvu Národního shromáždění a funkci předsedy Národního shromáždění aby vykonával soudruh Laštovička, který je dlouholetým, zkušeným a osvědčeným funkcionářem Komunistické strany Československa.

Soudruh Laštovička za předmnichovské republiky pracoval jako redaktor Rudého práva a později Ostravského deníku. Zúčastnil se aktivně občanské války ve Španělsku, kde byl velitelem jednotky. Po návratu působil v různých stranických funkcích. V době okupace byl členem stranického vedení v Anglii. Také po osvobození Československa zastával řadu odpovědných stranických a státních funkcí, v současné době je vedoucím mezinárodního oddělení ÚV KSČ. Na XII. sjezdu strany byl zvolen členem ÚV KSČ a nyní je členem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP