"S" resp. Sab-Svo  "S" resp. Šar-Švi

SABOLČÍK Michal, CSc.

KSS

280 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

 

SACHSOVÁ Hana, prof. dr.

KSČ

7 /hl. m. Praha/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního a kulturního/

k vládnímu návrhu zákona o gymnasiích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 197, 200.

Řeč v rozpravě:

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 13.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 26.

 

SEDLÁČEK Svatopluk

KSČ

147 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 229.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 294.

 

SEKANINOVÁ-ČAKRTOVÁ Gertruda, JUDr.

KSČ

15 /hl. m. Praha/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu zákona /t. 25/ o cestovních dokladech

6, 18. 6. 1965; 232.

/výboru ústavně právního a zahraničního/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 141.

/výboru ústavně právního a zahraničního/ a vládní návrh, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a ostatních kosmických těles, podepsaná v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 27. 1. 1967 /t. 115/

14, 6. 4. 1967; 162.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů a zpráva výboru ústavně právního /t. 11/

2, 24. 9. 1964; 76.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 32.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu NS /t. 166/

20, 29. 3. 1968; 16, 18.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 239.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 75.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 110.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 36.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 22.

k zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS

29, 20. 12. 1968; 275.

 

SKÁLA Ivan

KSČ

2 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajem:

/výboru kulturního, zahraničního, ústavně právního /t. 58/

k vládnímu návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři /t. 51/

8, 12. 11. 1965; 237.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatní hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 129.

 

SKRAMUSKÝ Karel

B

88 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřen 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 57.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 30.

k vládnímu návrhu t. 189, 191 a 212.

29, 21. 12. 1968; 292.

Interpelace, dotazy a náměty:

opravy domácích elektrospotřebičů - nedostatek náhradních dílů

6, 18. 6. 1965; 241.

žádost o přezkoumání vládního usnesení, které hovoří o elektrifikaci a dieseltrakci a alespoň částečné odstranění parní trakce, a to na vlečkách, seřazovacích nádražích a na dolech, což by podstatně zmírnilo množství exhalací a přineslo obyvatelstvu okamžitý efekt

10, 17. 3. 1966; 256.

dotaz na předsedu vlády s. Černíka, jaká opatření byla přijata proti vysílání rozhlasové stanice Vltava a rozšiřování ilegálního časopisu Zprávy

29, 20. 12. 1968; 283.

 

SLOBODA Erich, Ing.

KSS

220 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výbor ustavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního/ /t. 201/

26, 13. 9. 1968; 93.

/výboru ústavně právního, zahraničního a pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci /Všeobecné podmínky RVHP 1968/ /t. 229/

29, 20. 12. 1968; 267.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 85.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 185.

 

SMRKOVSKÝ Josef

KSČ

30 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výbor pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 27.

Ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství od 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Uvolněn z funkce člena výboru pro plán a rozpočet

10, 17. 3. 1966; 315.

Pověřen řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství dne 20. 1. 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Uvolněn z funkce ministra lesního a vodního hospodářství 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

po zvolení předsedou NS

22, 18. 4. 1968; 15.

seznámení s dopisem dr. J. Litery, předsedy Nejvyššího soudu, v němž požádal PNS o zproštění z funkce

22, 18. 4. 1968; 35.

uvítání presidenta republiky s. Ludvíka Svobody

23, 24. 4. 1968; 7.

závěrečné slovo k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 354.

zpráva předsedy NS o pobytu parlamentní delegace ve Svazu sovětských socialistických republik

24, 24. 6. 1968; 31.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 78.

řeč k volbě členů ČNR

25, 10. 7. 1968; 3.

zpráva o jednání v Moskvě

26, 27. a 28. 8. 1968; 6.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 38, 68.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů Národního shromáždění

28, 27. 10. 1968; 5, 50.

závěrečný projev k ukončení činnosti Národního shromáždění

29, 21. 12. 1968; 297.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 54.

Různé:

konečná formulace k procedurálním otázkám

23, 25. 4. 1968; 157.

sdělení k procedurální otázce

24, 26. 6. 1968; 224.

procedurální sdělení

24, 27. 6. 1968; 270.

k odpovědím na dotazy a interpelace poslanců

24, 27. 6. 1968; 328.

odpověď na dotazy k zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS

29, 20. 12. 1968; 273, 274.

odpověď na dotaz posl. Koldera týkající se rozhovoru s. Smrkovského se s. Kuzněcovem a vydání knihy Sedm srpnových dnů /Černá kniha/

29, 20. 12. 1968; 284.

Posmrtná vzpomínka:

uctění památky zemřelého poslance Františka Tymeše

27, 18. 10. 1968; 2.

uctění památky zemřelého poslance Jana Mátla

26, 13. 9. 1968; 9.

uctění památky zemřelého poslance Václava Paška

29, 18. 12. 1968; 11.

 

SOLČÁNYOVÁ Mária

KSS

244 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 119.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967 160.

Interpelace, dotazy a náměty:

rozmisťování absolventů vysokých škol a platové zařazování

6, 18. 6. 1965; 244.

 

SOPR Václav

KSČ

77 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /zemědělství/

1, 24. 6. 1964; 155.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 62.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 83.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 178.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 59.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 244

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 220.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 37.

Interpelace, dotazy a náměty:

zajištění bytových staveb resortu min. zemědělství

2, 24. 9. 1964; 62.

Odpověď písemně.

 

SPÁČIL Tomáš

KSČ

166 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /zemědělství/

1, 24. 6. 1964; 149.

 

SPĚVÁKOVÁ Ludmila

ČSL

86 /Severočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 236.

 

SVOBODA Jan

KSČ

31 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/výborů ústavněprávního, pro národní výbory a pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu zákona o správním řízení /t. 134/

16, 28. - 30. 6. 1967; 108.

 

SVOBODA Ludvík

KSČ

23 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 28.

 

SVOBODA Ludvík, arm. gen.

KSČ

172 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Zvolen presidentem ČSSR

21, 30. 3. 1968; 8.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu t. 118

14, 6. 4. 1967; 138.

 

SVOBODA Miroslav, Ing.

ČSL

45 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 180.

k právě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 208.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů Národního shromáždění

28, 27. 10. 1968; 34.

k vládnímu návrhu zákona /t. 217/

29, 20. 12. 1968; 238.

"S" resp. Sab-Svo  "S" resp. Šar-ŠviPřihlásit/registrovat se do ISP