"K" resp. Kak-Koz  "K" resp. Kra-Kys

KAKOS František

ČSS

93 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 79.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 59.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 199.

KALKUS Jaroslav

KSČ

54 /Jihočeský/

Slib vykonal 12, 25. 10. 1966; 10.

Volba ověřena 12, 25. 10. 1966; 9.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

12, 25. 10. 1966; 41.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 105.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 147.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 185.

dotaz ke zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS

29, 20. 12. 1968; 274.

Různé:

domnívá se, že bude správné, aby vládní návrh zákona t. 40-P byl přijat v původním znění

19, 28. 2. 1968; 79.

 

KAPEK Antonín, Ing.

KSČ

17 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem průmyslového výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

KARHAN Jaroslav

KSČ

200 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 65/

9, 18. 12. 1965; 146.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 115.

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 25.

k vládnímu návrhu zákona o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků /t. 138/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 100.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 103.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 64.

 

KARLOVSKÁ Anna

KSČ

34 /Středočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 149.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů Národního shromáždění /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 66.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 63.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 68.

 

KATOLICKÝ Josef

KSČ

167 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 124.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 116.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 136.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 266.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 156.

Interpelace, dotazy a náměty:

sušičky brambor

2, 25. 9. 1964; 113.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 114.

 

KENCLOVÁ Zdeňka

B

46 /Středočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Interpelace, dotazy a náměty:

problém bydlení rozvedených manželů v podnikových bytech

6, 18. 6. 1965; 246.

 

KETTNER Stanislav

ČSS

43 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Opatřením předsednictva NS nedán souhlas k trestnímu stíhání

10, 16. 3. 1966; 128.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 166.

 

KLAS Karel

ČSS

76 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního, průmyslového, pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního/ k vládnímu návrhu zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek /t. 217/

29, 20. 12. 1968; 236, 240.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 46.

 

KLEŇHOVÁ-BESSEROVÁ Ladislava

: BESSEROVÁ Ladislava

 

KNAPP Viktor, JUDr., PhDr. akad.

KSČ

174 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Předsedou výboru ústavně právního

22, 18. 4. 1968; 32.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního/

k návrhu na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 14, 37.

/výborů NS/

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci

28, 27. 10. 1968; 27.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 160.

k vládnímu návrhu zákona /t. 19/ o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/

5, 25. 3. 1965; 139.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 127.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 122.

k zprávě výboru ústavně právního a rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 143.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 32.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 199.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 87.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 116, 126, 130, 136.

k procedurálním otázkám

24, 26. 6. 1968; 225.

k vládním návrhům t. 226, 227, 228, 224, 225

29, 19. 12. 1968; 156.

k vládnímu návrhu zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 183, 187.

Různé:

námitka k procedurálním otázkám

18, 11. 1. 1968; 202.

pozměňovací návrh k projednání vládního návrhu zákona t. 40-P

19, 28. 2. 1968; 80.

poznámka k činnosti předsednictva NS

19, 28. 2. 1968; 85, 90.

stanovisko k procedurálním otázkám

23, 25. 4. 1968; 156.

odpověď na žádost posl. Procházky - nesprávný počet rezolucí z moravsko-slezských krajů

24, 27. 6. 1968; 335.

 

KOBOSILOVÁ Anna

KSČ

123 /Východočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 138.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 258.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 111

 

KODAJ Samuel

KSS

243 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Uvolněn z výboru ústavně právního

24, 27. 6. 1968; 321.

Zpravodajem:

k vládnímu návrhu zákona /t. 35/ o Sboru národní bezpečnosti

6, 17. 6. 1965; 217.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 26. 6. 1968; 134.

Interpelace, dotazy a připomínky:

odsuzuje článek "Dva tisíce slov", který považuje za otevřenou výzvu ke kontrarevoluci. Žádá o vyjádření k tomuto článku příslušné ministry a pracovníky resortů, jejichž noviny článek uveřejnily. Dále navrhuje, aby generální prokurátor vyhodnotil obsah tohoto článku, protože je v rozporu se zákonem na ochranu republiky

24, 27. 6. 1968; 267.

 

KOLÁŘOVÁ Růžena

KSČ

56 /Jihočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /potravinářský a spotřební průmysl, fluktuace/

1, 24. 6. 1964; 165.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 162.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 234.

Interpelace, dotazy a připomínky:

dotaz na ministra školství a financí, kdy bude zavedena fyziologická nutriční norma do školního stravování a jak se vyřeší její finanční krytí

29, 20. 12. 1968; 279.

 

KOLDER Drahomír

KSČ

181 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích

24, 26. 6. 1968; 133, 137.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 32.

Interpelace, dotazy a připomínky:

žádá s. Smrkovského a generálního prokurátora, aby podal zprávu o stavu šetření uveřejnění rozhovoru s. Smrkovského a s. Kuzněcova v německém časopise Der Spiegel 14. 10. 1968. Dále žádá s. Smrkovského, aby splnil slib a veřejně se omluvil za urážlivé výroky, které se týkají jeho osoby a které s. Smrkovský uvedl v rozhovoru se s. Kuzněcovem. V této souvislosti vznáší dotaz na předsedu vlády s. Černíka, jaké stanovisko zaujala vláda k výroku prof. Šika, který m. j. prohlásil podle zpráv ČTK o ČSSR, ze nelituje svého vystoupení z vlády, která se stala loutkovou. Současně se ptá, jaké má stanovisko předsednictvo NS k rozšiřování knihy Sedm srpnových dnů /Černá kniha/ k tomu, že se dostala do zahraničí. Informuje, že tato kniha od 13. 12. 1968 vychází na pokračování v západoněmeckém časopise Die Welt. Považuje to za nenormální

29, 20. 12. 1968; 277.

 

KOMLÓŠIOVÁ Mária

B

294 /Východoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

 

KONÍČEK František

ČSL

37 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6,

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

KOPECKÁ Ludmila

KSČ

160 /Jihomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 157.

Interpelace, dotazy a náměty:

nová technika v obuvnickém průmyslu - zaostávání za světovým průměrem.

4, 10. 12. 1964; 157.

Odpověď písemně.

navrhuje vytvoření trustu kožedělného průmyslu, který by zahrnoval všechny výrobní podniky a účelové organizace v republice.

4, 10. 12. 1964; 157.

Odpověď písemně.

kdy a jak dojde k zlepšení v platovém ohodnocení pracovníků prokuratury a soudů

11, 30. 6. 1966; 224.

 

KOPECKÝ Zdeněk

KSČ

110 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního shromáždění a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 222.

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 84.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 68.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 74.

k programovému prohlášení

23, 24. 4. 1968; 70.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 61.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 274.

 

KORČÁK Josef

KSČ

132 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr - pověřen vedením Ústřední správy energetiky /od 5. 1. 1963/

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Ministr - pověřen řízením Ústřední správy energetiky /8. 4. 1968/

22, 18. 4. 1968; 6.

 

KOSCELANSKÝ Ján

KSS

300 /Východoslovenský/

Slib vykonal 13, 14. 12. 1966; 5.

Volba ověřena 12, 25. 10. 1966; 9.

Členem výboru pro plán a rozpočet

12, 25. 10. 1966; 41.

 

KOSMEL Eduard

KSČ

49 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

/výboru ústavně právního/

k návrhu presidenta republiky na vydání zákona o Kanceláři presidenta republiky /t. 232/

29, 20. 12. 1968; 245.

 

KOTLEBOVÁ Olga

B

241 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 191.

 

KOTRBA František

B

28 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 182.

k vládnímu návrhu zákona o komisích lidové kontroly /t. 128/

16, 28. - 30. 6, 1967; 131.

Interpelace, dotazy a náměty:

řešení výstavby cihelny "Fortuna" v Komořanech

19, 28. 2. 1968; 66.

 

KOUBA Jan

ČSL

51 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

 

KOUCKÝ Vladimír

KSČ

11 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 24. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Rezignoval na členství v předsednictvu NS

22, 18. 4. 1968; 31.

 

KOVÁŘOVÁ Helena

KSČ

137 /Jihomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví.

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /metody řízení/

1, 24. 6. 1964; 146.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 137.

 

KOZÁK Antonín

B

114 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury a zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 216.

k vl. n. zákona, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 75.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 300.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 215.

Interpelace, dotazy a náměty:

připomínka k technologii pečení chleba, kritika nedostatečného pěstování žita

19, 28. 2. 1968; 75.

 

KOZELKA Bedřich

KSČ

40 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěry na vydání Zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 95.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966. /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 79.

k vl. n. zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 280.

dotaz k zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS

29, 20. 12. 1968; 273.

"K" resp. Kak-Koz  "K" resp. Kra-KysPřihlásit/registrovat se do ISP