Úterý 14. prosince 1954

(Začátek schůze v 10 hod. 49 min.)

Přítomni:

Předseda Fierlinger.

Místopředsedové Valo, Hodinová-Spurná, dr Polanský, A. Fiala, Žiak.

První tajemník ÚV KSS Bacílek, náměstek předsedy vlády dr Škoda, ministři Barák, inž. Šimůnek, dr h. c. Plojhar, dr inž. Šlechta, V. David, Ďuriš, Krosnář, Machačová, akademik Nejedlý, Poláček, Štoll, Beran, Jonáš, Reitmajer, Smida, dr Bartuška, dr Kahuda, Málek, dr Neuman, Nosek, Pospíšil, inž. Púčik.

356 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře NS: gen. tajemník NS Kováčik.

Místopředseda dr Polanský (zvoní): Zahajuji 3. schůzi Národního shromáždění.

Podle denního pořadu usneseného užším předsednictvem Národního shromáždění dne 13. prosince 1954, který byl členům Národního shromáždění rozdán, je na pořadu schůze

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění,

2. Zpráva dočasného výboru o iniciativním návrhu zákona o jednacím řádu Národního shromáždění,

3. Zpráva dočasného výboru o iniciativním návrhu zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění,

4. Volba stálých výborů Národního shromáždění.

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu? (Nebyly.)

Námitek není.

Podle jednacího řádu rozhodne Národní shromáždění o pořadu prostým hlasováním bez rozpravy. Kdo tedy souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Navržený pořad byl schválen.

*

Přistoupíme k projednávání prvého bodu pořadu, kterým je

1. Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění (tisk 3).

Zpravodajem je předseda mandátového výboru posl. Vodička. Prosím ho, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. Vodička: Vážené Národní shromáždění!

Mandátový výbor Národního shromáždění prověřil na základě § 50 zákona o volbách do Národního shromáždění platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění zvolených dne 28. listopadu 1954 a podává zprávu o výsledcích své práce.

Volby do Národního shromáždění byly provedeny podle zákona o volbách do Národního shromáždění přijatého na základě ústavního zákona čís. 26/1954 Sb. Poslanci byli zvoleni ve volebních obvodech. K provedení voleb do Národního shromáždění bylo vytvořeno 368 volebních obvodů, které vláda v zákonem stanoveném termínu vyhlásila.

Na volbách poslanců Národního shromáždění se zúčastnilo ve všech volebních obvodech 8,711.718 voličů z celkového počtu 8,783.816, což činí 99,18 %. Neplatných hlasovacích lístků bylo 34.688, t. j. 0,39 %. Platných hlasovacích lístků bylo 8,677.030, t. j. 99,61 %. Proti kandidátům Národní fronty hlasovalo 182.928 voličů, t. j. 2,11 %. Pro kandidáty Národní fronty hlasovalo celkem 8,494.102 voličů, což je 97,89 %.

Výsledky voleb jsou dalším velikým vítězstvím pracujícího lidu Československa. Volbami do Národního shromáždění vyjádřil náš lid naprostý souhlas s politikou Komunistické strany Československa a vlády Národní fronty, směřující k vybudování socialismu a zabezpečení mírového života v naší zemi. Výsledky voleb ukázaly nerozbornou jednotu všeho pracujícího lidu, dělníků, rolníků a pracující inteligence, sdružených v Národní frontě. Voleb do Národního shromáždění se zúčastnilo a pro kandidáty Národní fronty hlasovalo daleko více voličů než při jarních volbách do národních výborů. Volební vítězství Národní fronty je pádným důkazem bojového odhodlání čs. lidu dále pokračovat ve zvyšování hospodářské a branné síly republiky a tím přispívat k upevnění míru ve světě. Ukázalo se, že v boji za tyto cíle je náš lid naprosto jednotný. Ve volbách se projevil vysoký stupeň uvědomělosti pracujících měst i venkova, kteří jsou si vědomi vlastní síly a velikosti cílů, za které bojují.

Volby probíhaly za velikého vlasteneckého nadšení a za vysoké politické a pracovní aktivity obyvatelstva. Tisíce občanů pracovalo ve volebních komisích. Přes 250.000 voličů se aktivně účastnilo volební kampaně jako agitátoři pro kandidáty Národní fronty. Přes 6 milionů voličů se zúčastnilo volebních schůzí, kde spontánně vyjadřovali svůj souhlas s kandidáty Národní fronty. V průběhu volební kampaně přijímali pracující průmyslu i zemědělství tisíce pracovních závazků na počest 37. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 10. výročí osvobození Československa slavnou sovětskou armádou. Současně ze svých schůzí odeslali tisíce resolucí a dopisů, vyjadřujících ostrý protest proti remilitarisaci západního Německa. Tím volby jednoznačně potvrdily, že náš lid stojí pevně za svou vládou a komunistickou stranou a že je odhodlán ještě usilovněji bojovat za vybudování socialismu ve své vlasti a za upevnění míru ve světě.

Soudruzi poslanci! Po prozkoumání zápisu o registraci kandidátů na poslance, zápisů o hlasování, vyhotovených obvodními volebními komisemi, a jiného materiálu předloženého ústřední volební komisí pro volby do Národního shromáždění, mandátový výbor zjistil, že volby byly provedeny ve všech 368 volebních obvodech v plném souhlase s ústavním zákonem o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady i se zákonem o volbách do Národního shromáždění.

Při prověřování bylo zjištěno, že ani ústřední volební komisi ani mandátovému výboru Národního shromáždění nedošly žádné stížnosti anebo oznámení o porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění. Mandátový výbor proto konstatuje, že všech 368 poslanců bylo pravoplatně zvoleno do Národního shromáždění a že není důvodu pro zrušení voleb ve kterémkoliv volebním obvodu.

Soudruzi poslanci! Za poslance Národního shromáždění bylo zvoleno 95 dělníků, 70 rolníků, 21 vojáků a 182 představitelů naší inteligence, inženýrů, techniků, pracovníků stranických a masových organisací, pracovníků vědeckých, kulturních a jiných. Za poslance Národního shromáždění byli zvoleni dělníci, zaměstnaní přímo ve výrobě, ředitelé podniků, vedoucí staveb, inženýři a jiní odborníci různých úseků našeho národního hospodářství. Do Národního shromáždění bylo zvoleno 24 předsedů JZD, 2 ředitelé ČSSS, traktoristé, agronomové a řada dalších pracovníků z jednotných zemědělských družstev a státních statků. Rovněž bylo zvoleno 19 samostatně hospodařících drobných a středních rolníků. Za poslance byli zvoleni přední vědečtí pracovníci, kteří svojí prací obohacují naši vědu a napomáhají k úspěšnému rozvoji národního hospodářství. Mezi poslanci NS jsou význační spisovatelé, učitelé, lékaři a umělci, kteří svou prací pomáhají zvyšovat vzdělání lidu, upevňovat jeho zdraví, rozvíjet kulturu a umění v naší vlasti.

Mnozí z poslanců již před válkou i za okupace byli v čele boje za osvobození vlasti a vítězství socialismu. Dva poslanci jsou vyznamenáni Leninovým řádem, 2 poslanci jsou nositeli Řádu budování socialistické vlasti, dvěma poslancům byly uděleny československé ceny míru a sedmnácti Řád republiky nebo Řád práce. 29 poslanců je laureáty státních cen a nositeli jiných vyznamenání.

Za poslankyně bylo zvoleno 63 žen, z nichž 24 jsou dělnice, 14 zemědělských pracovnic a 25 z řad pracující inteligence. To potvrzuje, že naše lidově demokratické zřízení dává ženám plnou možnost aktivní účasti v hospodářské, kulturní, politické i státní činnosti.

Volby byly také projevem bratrské družby našich národů. Do Národního shromáždění bylo zvoleno 253 Čechů, 98 Slováků, dále bylo zvoleno 9 poslanců maďarské, 3 poslanci ukrajinské, 2 poslanci polské a 3 poslanci německé národnosti.

Podle věkového složení je poslanců NS od 21-30 let 56, od 31-40 let 136 poslanců, od 41-50 111 poslanců, od 51-60 let 49 poslanců a nad 60 let 16 poslanců.

Uvedená fakta o složení poslanců NS dokazují, že na řízení našeho lidově demokratického státu se podílejí nejširší vrstvy našeho pracujícího lidu bez rozdílu národní příslušnosti, vzdělání a majetkových poměrů.

Soudruzi poslanci! Naše armáda bezpečně ochraňuje hranice naší vlasti a pokojnou práci našeho lidu. Těší se jeho důvěře a je jím plně podporována. Československý lid miluje svoji armádu a proto také zvolil 21 poslanců z jejích řad.

S velikým nadšením zvolil také lid za poslance členy politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Vážené Národní shromáždění,

mandátový výbor doporučuje Národnímu shromáždění schválit zprávu mandátového výboru v tomto znění:

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění.

Mandátový výbor ve své schůzi konané dne 13. prosince 1954 zkoumal podle § 50 zákona ze dne 26. května 1954 č. 27 Sb., o volbách do Národního shromáždění, platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění. Po prozkoumání zápisů o hlasování pořízených obvodními volebními komisemi, souhrnné zprávy ústřední volební komise i jiných materiálů předložených ústřední volební komisí pro volby do Národního shromáždění, zjistil mandátový výbor, že volby byly provedeny ve všech 368 volebních obvodech v plném souhlasu s ústavním zákonem o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a se zákonem o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění.

Mandátový výbor proto doporučuje Národnímu shromáždění toto usnesení:

"Volby poslanců Národního shromáždění byly provedeny ve všech volebních obvodech v plném souhlasu s ústavním zákonem ze dne 26. května 1954 č. 26 Sb., o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady, a zákonem ze dne 26. května 1954 č. 27 Sb., o volbách do Národního shromáždění, a není důvodu pro zrušení platnosti volby v žádném volebním obvodu.

Ověřuje se platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění tak, jak byli zvoleni ve všech 368 volebních obvodech dne 28. listopadu 1954 a jak byli zaregistrováni podle § 15 písm. d) zákona č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, a jak byla jejich registrace uveřejněna v Úředním listě Československé republiky ze dne 2. prosince 1954, částka 145."

V Praze dne 14. prosince 1954.

Místopředseda dr Polanský: Slyšeli jste zprávu mandátového výboru.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je zpravodaj poslanec Vodička přednesl a jak je obsaženo v rozdané zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. - Tím Národní shromáždění schválilo jednomyslně usnesení navržené mandátovým výborem a ověřilo tak platnost volby všech poslanců Národního shromáždění.

Přistoupíme k projednávání druhého bodu schváleného pořadu, kterým je

2. Zpráva dočasného výboru o iniciativním návrhu zákona o jednacím řádu Národního shromáždění (tisk 4).

Zpravodajem je posl. dr Krofta, dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Krofta: Vážené Národní shromáždění

Volby do Národního shromáždění a do Slovenské národní rady se staly velkým a slavným vítězstvím nerozborné vlastenecké jednoty všech vrstev našeho lidu, sdruženého v Národní frontě Čechů a Slováků. Zvítězila jednota lidu, která se projevila v uvědomělé účasti při volbách a v uvědomělém rozhodnutí našeho pracujícího lidu, že chce bránit mír a pokračovat ve výstavbě své vlasti. Ve své naprosté a zdrcující většině svorně a jednomyslně hlasoval lid naší lidově demokratické republiky pro kandidáty Národní fronty. Za své poslance zvolil přední dělníky ze závodů, dobré pracovníky jednotných zemědělských družstev i soukromě hospodařící drobné a střední rolníky a nejlepší představitele naší pokrokové inteligence.

Před námi stojí mnoho úkolů. V základních rysech jsme dosáhli splnění úkolů socialistické industrialisace naší země, dobyli jsme i význačných úspěchů na poli přechodu naší vesnice k socialismu. Vzrostla životní úroveň lidu nejen ve společenském, nýbrž i v osobním smyslu. Není u nás nezaměstnaných, není u nás žebráků. Naši pracující žijí stále kulturněji, vzrůstá jejich politická úroveň a aktivita. Upevnila se, jak již jsem řekl, morálně politická jednota našeho lidu, jeho semktnutost kolem KSČ a vlády Národní fronty. To však nestačí a nemůže stačit. Budovat socialismus a komunismus znamená neustále a bez oddechu odstraňovat nedostatky, dále tvořit - realisovat základní ekonomický zákon socialismu.

Dosavadních úspěchů jsme dosáhli především dík svému velkému spojenci a bratru - Sovětskému svazu, dík jeho stálé a nezištné pomoci. Díky jemu upevnilo se i mezinárodní postavení naší republiky, byla natrvalo zajištěna její existence, její stálý vzestup, štěstí našeho lidu.

I na tomto úseku musíme však jíti stále vpřed. Musíme spolu se Sovětským svazem a bratrskými zeměmi lidové demokracie vytvářet takové podmínky, aby jakýkoli pokus imperialistických paličů rušit mír byl drtivě odražen.

Ani naše Národní shromáždění nemůže stát stranou velikého boje za mír a bude velikým úkolem našich poslanců, aby otázku boje za mír dovedli našim pracujícím vysvětlovat v souvislosti s celou naší výstavbou. Bude úkolem Národního shromáždění aby všechny zákony, které zde budeme schvalovat, odpovídaly vůli a zájmům lidu. Aby byly prodchnuty láskou člověka k člověku, láskou k Sovětskému svazu a zemím lidové demokracie, aby byly prodchnuty vznešenou myšlenkou lidskosti a míru, aby byly prodchnuty myšlenkou lidského sbratření a solidarity pracujících na celém světě. A to musíme mít stále na zřeteli!

Abychom mohli přistoupit k řešení těchto významných úkolů, je třeba, aby byly dány zásady a pravidla jednání Národního shromáždění, jakož i práva a povinnosti jeho poslanců. A tímto pravidlem má být jednací řád Národního shromáždění, který předkládám plenu Národního shromáždění jako iniciativní návrh poslanců.

Stěžejní zásady, týkající se Národního shromáždění, jsou obsaženy v §§ 39 až 66 ústavy. O tato ustanovení se opírá návrh jednacího řádu, po případě tato ustanovení rozvádí. Návrh nového jednacího řádu obsahuje některá ustanovení, která již byla i ve starém jednacím řádu z roku 1949 a byla zachována proto, že se osvědčila. Přitom návrh hlavně vychází ze zkušeností předcházejícího Národního shromáždění a jeho poslanců a z hodnocení kladů a nedostatků jeho práce.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP