Čtvrtek 18. června 1953

Slovenská národná rada 1953

Stenografický zápis

o priebehu 21. zasadnutia

Slovenskej národnej rady, ktoré bolo dňa 18. júna 1953

v Bratislave.

 

Obsah:

 

1.

Otvorenie - - - - - - - - - -

3

2.

Oznámenia Predsedníctva:

 
 

Neprítomnosť poslancov - - - - - - -

4

 

Rozoslaná a rozdaná tlač - - - - - -

4

 

Písomné oznámenia - - - - - - - -

4

 

Program:

 

1.

Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Jána Stančíka a Jozefa Mjartana

 
 

podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Sb. - -

5

2.

Voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady - -

5

3.

Zpráva výborov kultúrneho a rozpočtového o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona SNR o Sloven-

 
 

skej akadémii vied - - - - - - - -

6

 

Reč zpravodajcu, predsedu kultúrneho výboru Fraňa Kráľa

6

4.

Prejav predsedu Sboru povereníkov Rudolfa S t r e -

 
 

chaja - - - - - - - - - -

7

 

Reč poslanca prof. Dr. Ondreja P a v 1 í k a - -

13

 

Reč poslanca Michala Chorvátha - - - -

16

 

Reč poslanca Júlia Kalináka - - - - -

19

 

Reč poslanca Milana Rázusa - - - - -

23

 

Reč poslankyne Zuzany Bohušovej - - -

26

 

Reč poslanca Jozefa Hašu - - - - - -

27

 

Reč poslanca a povereníka ľahkého priemyslu Šte-

 
 

fana Gažíka - - - - - - - -

31

 

Reč poslankyne Štefánie Pockody - - - -

33

 

Reč poslanca Michala Žákoviča - - - -

36

 

Reč zpravodajcu poslanca Fraňa Kráľa - - -

38

 

Hlasovanie o návrhu zákona SNR o Slovenskej aka-

 
 

démii vied - - - - - - -

40

 

Návrh zákona odhlasovaný - - - - - -

40

 

Zakľúčenie zasadnutia - - - - - - -

40

(Začiatok zasadnutia o 10. 30 hod. ) Prítomní:

Predseda SNR František Kubač.

Podpredsedovia SNR: Štefan Kušík, Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv, Irena Ďurišová.

Členovia vlády: minister vysokých škôl prof. Ladislav S t o l l a minister spravodlivosti Dr. Štefan R a i s.

Tajomníci ÚV KSS: Pavol David, Augustín Michaliek a.

Za Československú akadémiu vied: aka-

demik Dionýz Blaškovič a prof. Dr. Štefan S c h w a r z.

Členovia Sboru povereníkov:

predseda SP Rudolf Strechaj, podpredsedovia SP: Dr. Ján Púll, Anton N e d v e d;

povereníci: Dr. Július Bránik, Jozef Majling, Ondrej Klokoč, Štefan G až í k, Ing. Ján B u š n i a k, Vojtech T ö rök, Ján Gajdošík, Jozef Lukačovič.

70 poslancov SNR.

Za Kanceláriu SNR: prednosta Jozef Ilčík.

Predseda Kubač (cengá): Slávna Slovenská národná rada!

Otváram 21. zasadnutie Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Pred zahájením dnešného nášho rokovania pripadá mi smutná úloha pripomenúť plénu Slovenskej národnej rady, že v období medzi posledným a terajším zasadnutím Slovenskej národnej rady postihla nášho osloboditeľa, spojenca a ochrancu, veľký Sovietsky sväz, pracujúcich celého sveta, ako aj celé pokrokové a mierumilovné ľudstvo ťažká rana: zomrel tvorca dnešnej epochy ľudstva, najúspešnejší pokračovateľ slávneho diela Marxa, Engelsa a Lenina, vodca revolučného proletariátu celého sveta a neochvejný zástanca svetového mieru, veľký Stalin. (Prítomní povstávajú. )

A o krátky čas za ním stratila naša československá robotnícka trieda a jej revolučný predvoj, Komunistická strana Československa, ako aj celý náš pracujúci ľud svojho múdreho vodcu, starostlivého hospodára a učiteľa, oddaného Stalinovho žiaka, prvého robotníckeho prezidenta našej ľudovodemokratickej republiky, Klementa Gottwalda.

Slovenská národná rada pripomína si tieto dve smutné udalosti v pevnom presvedčení, že tak ona, ako aj celý náš pracujúci ľud, spojený v nerozbornom priateľstve a spojenectve s nepremožiteľným Sovietskym sväzom, pevne somknutý okolo rodnej Komunistickej strany Českosloven-

ska a vlády, pod vedením svojho druhého robotníckeho prezidenta, súdruha Antonína Zápotockého, ostane verný veľkému odkazu súdruhov Stalina a Gottwalda a socializmus u nás vybuduje.

Ďalej pripomínam smutnú udalosť, že dňa 14. decembra 1952 zomrel poslanec Slovenskej národnej rady Kazimír B e z e k. Súdruh B e z e k patril medzi oddaných a horlivých pracovníkov Komunistickej strany Slovenska a svoje funkcie i úlohy aj na pôde Slovenskej národnej rady vykonával tak poctivo a svedomite, ako to žiada naša slávna budovateľská prítomnosť.

Česť jeho pamiatke! (Prítomní sadajú. )

Prv, ako by sme prikročili k rokovaniu, dovoľte mi, aby som na dnešnom zasadnutí srdečne privítal:

delegáciu našej vlády, a to: ministra vysokých škôl prof. Ladislava Štolla (potlesk) a ministra spravodlivosti Dr. Štefana R a i s a (potlesk);

zástupcov Ústredného výboru Komu-

nistickej strany Slovenska na čele s tajomníkom súdruhom Pavlom Davidom (potlesk).

Ďalej srdečne vítam zástupcov Československej akadémie vied: akademika Dionýza Blaškoviča a prof. Dr. Štefana Schwarza, ako aj

akademikov a vedeckých i kultúrnych pracovníkov, ktorých Predsedníctvo Sto-

venskej národnej rady na dnešné zasadnutie pozvalo.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili:

podpredsedovia vlády: Václav Kopecký, Jindřich Uher,

minister pracovných síl Dr. Jaroslav H a v e l k a, minister dopravy Dr. Antonín P o s p í š i l, minister štátnych majetkov Marek Smida, minister školstva a osvety Ernest Sýkora, minister palív Václav Pokorný, minister energetiky Bohumil Š r á m e k, minister železníc Jozef P o s p í š i l, minister lesov a drevárskeho priemyslu Július Ďuriš, minister zdravotníctva Dr. h. c. Jozef P l o j h a r, minister zahraničného obchodu Richard Dvořak, minister národnej obrany Dr. Alexej Čepička;

povereník vnútra Jozef Lietavec, povereník potravinárskeho priemyslu Peter M a r u š i a k, povereník pracovných síl Jozef H o j č, povereník pôdohospodárstva Marek Č u l e n, povereník spojov Dr. h. c. Alexander Horák;

poslanci: Július Bóžo, František Sidor, Ignác Jančár, Roman Kaliský, František Knézl.

Oznamujem, že poštou bol rozoslaný

návrh Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

Na dnešnom zasadnutí bola rozdaná táto tlač:

zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overovanie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Jána Stančíka a Jozefa Mjartana podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Sb., ďalej

Zpráva výborov kultúrneho a rozpočtového o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

Ostatné oznámenia pre dnešné zasadnutie vydalo Predsedníctvo písomne.

Nasleduje

sľub nových poslancov Slovenskej národnej rady Jána Stančíka a Jozefa Mjartana.

Povereník vnútra podľa § 10 zákona č. 168/1948 Sb. v znení článku I. zákona

č. 58/1952 Sb. povolal na uprázdnené mandáty v Slovenskej národnej rade nových poslancov Jána Stančíka a Jozefa Mjartana.

Menovaní poslanci boli na dnešné zasadnutie riadne pozvaní a majú podľa § 100 Ústavy složiť poslanecký sľub.

Žiadam, aby bol prečítaný text sľubu a aby noví poslanci Ján S t a n č í k a Jozef Mjartan slovom "Sľubujem!" a podaním ruky složili sľub.

Prednosta Kancelárie SNR Ilčík (číta):

"Sľubujem, že budem verný republike Československej, jej ľudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem zachovávať jej zákony a vykonávať svoj mandát podľa najlepšieho vedomia a svedomia na prospech ľudu, štátu a slovenského národa. "

(Poslanci Ján Stančík a Jozef M j a r t a n pristupujú k predsedovi a slovom Sľubujem!" a podaním ruky skladajú sľub. )

Predseda Kubač:

Zisťujem, že noví poslanci Slovenskej národnej rady Ján S t a n č í k a Jozef Mjartan složili poslanecký sľub.

Začneme rokovať.

Predovšetkým oznamujem, že Predsedníctvo navrhuje,

aby program dnešného rokovania bol pozmenený takto:

1. Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Jána Stančíka a Jozefa Mjartana podľa § 99 ústavného zákona č. 150/ 1948 Sb.

2. Voľba nového podpredsedu Slovenskej národnej rady.

3. Zpráva výborov kultúrneho a rozpočtového o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

4. Prejav predsedu Sboru povereníkov Rudolfa Strecha j a.

5. Rozprava o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

O tomto návrhu Predsedníctva hlasuje plénum bez rozpravy.

Dávam hlasovať.

Kto je za prijatie pozmeneného programu, ako ho navrhuje Predsedníctvo SNR, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že plénum s navrhnutou zmenou programu súhlasí.

Nasleduje prvý bod programu, ktorým je

Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady Jána Stančíka a Jozefa M j a r t a n a podľa § 99 ústavného zákona č. 150/1948 Sb.

Zpravodajcom je súdruh poslanec Martin Lenko.

Dávam mu slovo.

Poslanec Martin Lenko:

Slávna Slovenská národná rada!

Ústava našej republiky v § 99 predpisuje Slovenskej národnej rade, aby overila platnosť voľby svojich poslancov, a to - keď je na uprázdnený poslanecký mandát pozvaný náhradník - do troch mesiacov od toho dňa, kedy náhradník složil Ústavou predpísaný poslanecký sľub.

Povereník vnútra svojím rozhodnutím zo dňa 24. novembra 1952 č. I/1-027-17/ 11-1952/K na uprázdnený mandát v Slovenskej národnej rade povolal náhradníka Jána Stančíka. Ďalej rozhodnutím zo dňa 17. júna 1953 č. 1/1-027-17 /6-1953/Kk na ďalší uprázdnený mandát povolal náhradníka Jozefa Mjartan a. Títo poslanci boli na 21. zasadnutie Slovenskej národnej rady, svolané na deň 18. júna 1953, riadne pozvaní a na tomto zasadnutí složili Ústavou predpísaný sľub.

Overovací výbor na svojej schôdzke dňa 18. júna 1953 preskúmal, či poslanci Ján S t a n č i k a Jozef Mjartan splňujú všetky podmienky voliteľnosti, určené zákonom č. 28/ 1946 Sb. o úprave stálych voličských soznamov, zákonom č. 75/1938 Sb. o voľbách do Národného zhromaždenia, ako aj zákonom č. 168 / 1948 Sb. o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia.

Výbor zistil, že u poslancov Slovenskej národnej rady Jána Stančíka a Jozefa,

Mjartana sú všetky podmienky voliteľnosti splnené. Preto sa overovací výbor usniesol navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby podľa § 99 Ústavy platnosť voľby Jána Stančíka a Jozefa M j a r t a n a za poslancov Slovenskej národnej rady overila.

Predseda Kubač:

Nasleduje rozprava o prednesenej zpráve overovacieho výboru.

Kto sa hlási o slovo? (Nikto sa nehlási. )

Pretože sa o slovo nikto nehlási, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu overovacieho výboru, aby Slovenská národná rada overila voľbu poslancov Jána Stančíka a Jozefa Mjartana podľa § 99 Ústavy.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslancov Jána Stančíka a Jozefa Mjartana overila.

Prikročíme k druhému bodu rokovania, ktorým je

voľba nového podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Žiadam, aby bol prečítaný došlý návrh.

Prednosta Kancelárie SNR Ilčík (číta):

Podpísaní poslanci Slovenskej národnej rady navrhujú, aby za nového podpredsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Jozef Mjartan.

Podpísaní sú: Štefan Gažík, Mária Tvarožková, Milan Rázus, Pavol F r a ň o, Ján Hvizdák, Ignác Rendek, Vincent Ondrušek, Jozef Riečky, Štefan Šteňko, Ján B o g á r, Ján D a n č á k, Anton Granatier, Bohumil Heřman, Ondrej Labanský, Michal Žákovič.

Predseda Kubač:

Má niekto iný návrh?

(Iného návrhu nebolo. )

Iného návrhu niet, preto nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať

o návrhu poslanca Štefana Gažíka a spoločníkov, aby za nového podpredsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Slovenskej národnej rady Jozef Mjartan.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada za nového podpredsedu si zvolila poslanca Jozefa Mjartana.

Prosím novozvoleného podpredsedu, aby zaujal svoje miesto.

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je

zpráva výborov kultúrneho a rozpočtového o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

Spoločným zpravodajcom oboch výborov je poslanec súdruh Fraňo Kráľ.

Dávam mu slovo. Poslanec Fraňo Kráľ:

Slávna Slovenská národná rada! Súdružky a súdruhovia!

Ešte sme pod silným dojmom slávneho X. sjazdu Komunistickej strany Slovenska, na ktorom predseda vlády súdruh Viliam Široký vo svojom prejave povedal, že na našej ceste k socializmu sme už vytvorili materiálne predpoklady pre nebývalý rozkvet slovenskej kultúry, mnohotvárnej a bohatej, čerpajúcej z ľudu a spätej s ľudom, národnej farmou a čoraz výraznejšie sa naplňujúcej socialistickým obsahom. Vyzdvihol, že vo vedeckom živote dôjde čoskoro k takej významnej udalosti, akou je založenie Slovenskej akadémie vied, čo vytvára predpoklady ďalšieho rozmachu vedeckého bádania a jeho úzkeho spojenia s výrobou.

Slovenská národná rada uskutočňuje práve túto smernicu X. sjazdu, keď uzákonením návrhu Sboru povereníkov dáva slovenskému národu najvyššiu vedeckú ustanovizeň: Slovenskú akadémiu vied. Našim vedeckým pracovníkom dávame týmto

vrcholným stánkom vedy všetky možnosti na plné rozvinutie a uplatnenie ich schopnosti v prebiehajúcej mohutnej výstavbe nášho nového, socialistického Slovenska.

Zákonom sa vytvára vedecká inštitúcia nového typu, ktorá - ako to správne dôvodí Sbor povereníkov - má odstrániť roztrieštenosť a neplánovanosť v našom vedeckom živote. Má podchytiť všetkých vedeckých pracovníkov a pojať ich činnosť do jedného plánu. Podľa vzoru národných akadémii Sovietskeho sväzu naša Akadémia bude rozvíjať slovenskú národnú kultúru, od sovietskej vedy sa bude učiť pestovať vedu skutočne humánnu, srastenú so záujmami pracujúcich. Na rozdiel od buržoáznej, samoúčelnej alebo len malej hŕstke kapitalistov slúžiacej vedy bude Slovenská akadémia vied pomáhať robotnému ľudu Slovenska. Naša Akadémia bude stáť na vedeckom svetonázore marxizmu-leninizmu.

S hľadiska finančného jestvovanie a rozvíjanie sa Slovenskej akadémie vied je rozpočtové zabezpečené. V dôvodovej zpráve je finančný dosah osnovy uvedený sumou 180, 880. 000 Kčs. Táto suma bola vyčíslená podľa návrhu rozpočtu SAV na rok 1953. Rozpočet Akadémie bol vládou schválený celkovou sumou 178, 525. 000 Kčs, z toho na investičné výdavky 24, 565. 000 Kčs a na neinvestičné výdavky 153, 960. 000 Kčs. Do konca mája tohto roku vyčerpalo sa zo schválenej sumy 34, 915. 447. 10 Kčs na výdavky spojené s činnosťou doterajšej Slovenskej akadémie vied a umení. V smysle smerníc Štátneho úradu plánovacieho a Ministerstva financií o uskutočnení peňažnej reformy pracuje sa teraz na prepočítaní rozpočtu Akadémie.

Výbory kultúrny a rozpočtový sa plne stotožnily s dôvodmi, ktoré Sbor povereníkov viedly k podaniu tohto návrhu zákona, a s navrhnutou osnovou súhlasia.

Na texte návrhu previedly výbory tieto úpravy:

V § 3, v úvodnej vete zmenily slovosled takto:,, Akadémia, aby mohla plniť svoje úlohy, ". V písm. b), v druhom riadku slovo "vymoženosti" nahradily vhodnejším výrazom "hodnoty".

V § 4, ods. 1 opravily slovo "laboratória" na "laboratóriá", V ods. 2 zrejmú odpisovú chybu "začlenených" opravily na "nezačlenených".

V § 6, v prvom riadku predložku "pre" výbory nahradily správnejšou "na".

V § 7, v druhom riadku spojku "a" nahradily vhodnejšou "i" a v treťom riadku slová "na ten účel môže si zriadiť" preštylizovaly na správnejšie "na to si môže zriadiť".

V § 11, v písm. a) a b) slová "aktivnych" výbory vypustily, lebo ich prebytočnosť vyplýva zo smyslu ďalších slov. Slová "Slovenska a republiky" nahradily správnejším textom "Slovenska a celej Československej republiky".

V § 12, v treťom riadku slovo "riadia sa" nahradily vhodnejším "správajú sa. "

V § 16, pomenovanie "prezídium" výbory v celom texte návrhu nahradily priliehavejším,, predsedníctvo". V písm. d) slovko "najmä" nahradily slovkom "ako", aby sa v texte slová "najmä" neopakovaly. V písm. e) slovo "tiež" vypustily ako zbytočné.

V § 17, v prvom riadku slovo "obzvlášť" opravily na "zvlášť".

V § 18, v prvom riadku výraz "riadiacim" výbory nahradily vhodnejším "vedúcim" a vo štvrtom riadku slová "svoláva jeho zasadnutia" preštylizovaly na správnejšie "svoláva ho. " V piatom a šiestom riadku slová "zasadnutí valného shromaždenia" opravily na "valnom shromaždení. "

V § 19, v ods. 1 a 2 pomenovanie "generálneho tajomníka" výbory nahradily primeranejším "hlavného tajomníka".

V g 20 výbory text preštylizovaly takto: "Funkčné obdobie predsedu Akadémie, zástupcov predsedu a hlavného tajomníka trvá päť rokov, predsedov sekcií tri roky. "

Z § 22 výbory vynechaly slová "na návrh povereníka školstva, vied a umení", lebo veci vedy už do pôsobnosti tohto povereníctva nepatria.

V § 23, ods. 1, v druhom riadku slová "o odmene" výbory opravily na "o odmenách" a v ods. 2 vo štvrtom riadku za slovo "Akadémia" vsunuly čiarku.

Začiatok textu § 24 od slov "Zrušujú sa... " po slová .....sa zrušujú nariadenia" výbory preštylizovaly takto: "Tento zákon ruší všetky predchádzajúce ustanovenia, vzťahujúce sa na Slovenskú akadémiu vied a umení, ktoré mu odporujú, najmä nariadenie... "

Takto upravený text zákona SNR o Slovenskej akadémii vied výbory schvály a usniesly sa navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby ho odhlasovala v znení, ako nasleduje za výborovou zprávou.

Predseda Kubač:

Ďakujem súdruhovi zpravodajcovi Kráľovi za prednesenie zprávy.

Nasleduje

prejav predsedu Sboru povereníkov, súdruha Rudolfa Strecha j a.

Prosím ho, aby sa ujal slova.

Predseda Sboru povereníkov Rudolf Strechaj:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia, milí priatelia!

Delá nás iba niekoľko dní od najvýznamnejšej udalosti, ktorú pracujúci Slovenska v poslednom čase prežívali, od sjazdu Komunistickej strany Slovenska, ktorý bol hrdou bilanciou úspešne vykonanej práce a prehliadkou sily a jednoty našej robotníckej triedy a jej predvoja, rodnej Komunistickej strany.

Nekonečná láska, prejavovaná nášmu druhému robotníckemu prezidentovi republiky, milovanému súdruhovi Z á p o t o c k é m u aj na manifestácii pracujúcich v Bratislave, je najlepším dôkazom toho, ako si pracujúci ľud náš uvedomuje, čo všetko naša rodná Komunistická strana Československa v prospech jeho stále krajšej a radostnejšej budúcnosti denne robí a aký veľký vyznám má pre socialistickú výstavbu Slovenska sústavná a nezištná pomoc nášho osloboditeľa, verného priateľa a ochrancu, nepremožiteľného Sovietskeho sväzu, jeho hrdinského ľudu, a výdatná pomoc českej robotníckej triedy v socialistickej industrializácii Slovenska.

Predseda našej vlády súdruh Š i r o k ý v zpráve o činnosti Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska na sjazde najlepších synov nášho ľudu pri hodnotení celého toho obrovského rozmachu a vzostupu nášho národného hospodárstva dal jasnú smernicu, čo treba ďalej robiť, a to na všetkých úsekoch našej socialistickej výstavby, aby sme na Slovensku úspešne zakončili posledný rok prvej Gottwaldovej päťročnice a takto aby sme zabezpečili

ďalší obrovský rozmach všetkých tvorivých síl nášho ľudu.

Od oslobodenia republiky hrdinskou Sovietskou armádou, teda od toho oslobodenia, ktoré je počiatkom a základným predpokladom nášho úspešného napredovania, prechádza naša drahá vlasť úspešne na svojej nezadržateľnej ceste od kapitalizmu k socializmu. Náš ľud pod vedením rodnej Komunistickej strany Československa, plniac verne a dôsledne odkaz nezabudnuteľného súdr. Gottwalda, kráča od víťazstva k víťazstvu a hrdo sa hlási, ako sa o tom mohol už presvedčiť každý aj na veľkolepej manifestácii pracujúcich v Bratislave, do svetového tábora mieru, na čele ktorého stojí mohutný a nepremožiteľný Sovietsky sväz, táto pýcha pracujúcich celého sveta, víťaz nad fašizmom a osloboditeľ našich národov, náš najlepší priateľ a ochranca.

Táto radostná skutočnosť, že kráčame štáte tesnejšie po boku hrdinských národov Sovietskeho sväzu spolu s ostatnými ľudovodemokratickymi krajinami, naplňuje nás istotou a zvyšuje naše odhodlanie ešte rýchlejšie pokračovať v socialistickej výstavbe našej milovanej vlasti a takto verne plniť odkaz drahého súdruha Gottwalda a tým posilňovať svetový tábor mieru.

Vážená Slovenská národná rada!

I dnes, keď predkladáme v mene Sboru povereníkov vám, poslancom nášho ľudu, návrh zákona o Slovenskej akadémii vied, máme v prvom rade na mysli akt, ktorý má poslúžiť a nesporne poslúži všetkým týmto našim budovateľským snahám a bude jedným z našich ďalších úspechov, lebo pri správnom vedení Slovenská akadémia vied stane sa účinnou zbraňou v rukách našej robotníckej triedy a pracujúceho ľudu v boji za ďalšie urýchľovanie tempa socialistickej výstavby našej vlasti a v našom spravodlivom boji za udržanie svetového mieru.

Vďaka veľkému osloboditeľskému dielu hrdinskej Sovietskej armády, vyšla naša vlasť víťazne zo svetovej borby proti fašizmu a mohli sme za účinnej, sústavnej a nezištnej bratskej pomoci sovietskeho ľudu položiť pevné základy nášmu ľudovodemokratickému štátu, čo bolo prvým a najzákladnejším predpokladom všetkých našich, úspechov a víťazstiev,

Pracujúci miest a dedín, stmelení v obrodenom Národnom fronte, pod vedením našej rodnej Komunistickej strany Československa v týchto dňoch pripravujú sa na plnenie významných usnesení sjazdu Komunistickej strany Slovenska, čo bude veľkým prínosom v úspešnom plnení nášho jednotného hospodárskeho plánu. Cesta, po ktorej národy našej republiky kráčajú k socializmu, nie je cestou hladkou a pohodlnou. Je to cesta stále sa zostrujúceho urputného triedneho boja so zvyškami kapitalistickej reakcie, a prekážky, ktoré sa nám stavajú do cesty, o to úspešnejšie môžeme odstraňovať a zvládnuť, o čo viac budeme načierať do nevyčerpateľných zdrojov a neoceniteľných skúseností, ktoré získal sovietsky ľud pri výstavbe prvého socialistického štátu na svete, ktorý teda touto cestou už pred nami tak úspešne prešiel. Kráčajúc po tejto ceste, občas sa zastavujeme, aby sme zabezpečili, uzákonili dosiahnuté výsledky a urobili predpoklady pre ďalšie úspešné napredovanie k vytýčenému cieľu.

Dnešné rokovanie Slovenskej národnej rady je veľmi významným medzníkom a prejde do histórie nášho národa ako veľký úspech nášho ľudu, lebo v zákone Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied zakotvuje jeden z veľkých výdobytkov, ktoré dosiahol náš pracujúci ľud.

Nesmrteľný Stalin nás učí, aký veľký význam má veda a ako účinne môže napomáhať vo výstavbe socializmu. Socializmus nevyrastá vo vzduchu prázdnom priestore, ale buduje sa na troskách starej, históriou k zániku odsúdenej nespravodlivej kapitalistickej spoločnosti, a preto úlohou budovateľov socializmu je zničiť a rozdrviť všetko staré, pre novotvoriacu sa spoločnosť nepotrebné, čo by jej mohlo prekážať v ďalšom napredovaní, a nahradzovať to novým, socialistickým, ktoré bude poháňa ť náš vývoj k rýchlejšiemu tempu tým, že napomáha dosahovať stále novšie a novšie úspechy, výsledky v socialistickej výstavbe vlasti. Táto marxleninská zásada platí nielen o výrobnotechnickej základni socializmu, nielen na naše továrne, družstvá atď., ale platí ona v plnej miere i pre oblasť ideológie a vedy, a to tým viac, že veľkí klasici marxizmu-leninizmu nás učia, že myslenie ľudí zaostáva za vývinom materiálnej základne a že zvyšky kapitalizmu v myslení ľudí dlho pôsobia na materiálnu základňu a


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP