Pátek 12. listopadu 1948

10

5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948.

Môžem ako roľník prehlásiť nielen za
seba, ale iste za všetkých malých a stred-
ných roľníkov, že našou odvetou za sta-
rostlivosť ľudovodemokratického režimu
o náš roľnícky ľud bude ešte vzornejšie
plnenie našich úloh na poli výživy a zai-
stený bude lepší život všetkým pracujú-
cim.

Prihováram sa ešte o raz za to, aby sláv-
na Slovenská národná rada predložený ná-
vrh zákona schválila. (Potlesk )

Predsedníctva sa ujal podpredseda SNR
Anton Granatier o 16. 15 hod.

Podpredseda SNR Anton Granatier:
Prihlásil sa ďalej k slovu pán poslanec
Dr. Ján Benko. Udeľujem mu slovo

Poslanec SNR Dr. Ján Benko:

Slávna Národná rada!

Pred nami leží návrh zákona o likvido-
vaní majetku Fondu pre správu poľnoho-
spodárskych majetkov. Týmto zákonom
budeme likvidovať jeden úsek hospodáre-
nia tzv. slovenského štátu, úsek, o ktorom
sa síce pomerne málo hovorilo, ktorý však
znamenal veľké straty národo-hospodár-
ske.

Heslo, že pôda patrí tomu, kto na nej
pracuje, stalo sa za tzv. slovenského štá-
tu obyčajnou frázou. Roľníkom sa nedá-
vali prídely z veľkostatkov, ale sa i vytvá-
raly ešte väčšie hospodárske jednotky,
medzi ktoré treba zaradiť na prvom mie-
ste Fond pre správu poľnohospodárskych
majetkov. Ba protiroľnícky kurz išiel za
minulého režimu tak ďaleko, že aj nedo-
stačujúce zákonodarstvo prvej republiky
o pozemkovej reforme bolo vlastne po-
stupne likvidované Prídely drobným u-
chádzačom boly veľmi zriedkavé a oby-
čajne išlo o menejcennú pôdu, o ktorú
Fond alebo vlivní činitelia nemali záujem,
a to preto, že pôda bola neúrodná alebo
rozloha pozemkov bola tak malá, že sa
nevyplatilo na nej hospodáriť. Práve na
prípade Fondu sa ukazuje, že tzv. sloven-
ský štát chcel udržať veľkostatok a na
druhej strane drobných bezzemkov, kto-
rí boli nesociálne vykorisťovaní, pracova-
li za mimoriadne zlých podmienok a boli
tak zle ubytovaní, že sa o tom hovorilo
ako o výsmechu sociálnej politiky.

Samotný Fond bol protidemokratickej
povahy už preto, že do noho pripadaly
jedine len arizované poľnohospodárske
majetky. Mal byť teda likvidovaný už

na základe ustanovenia § 2 nar. č. 1 z r.
1944 Sb. n. SNR. No nestalo sa tak. Mie-
sto toho, aby nedemokratické a protiso-
ciálne spôsoby boly ihneď vylúčené aj po
oslobodení Fondu pridelily sa nové pozemky
a hospodárilo sa skoro rovnakým spôso-
bom ako za tzv. slovenského štátu až do
februára.

Dôvodová zpráva výborov konštatuje,
že celkové manko hospodárenia Fondu v
čase od júla 1942 do oslobodenia činí 118
mil. korún, pričom sa neráta s prípadnými
poplatkami za užívanie obrovských roz-
lôh pozemkov. Keď však skúmame hru-
bú súvahu ako ju vyčísľuje dôvodová zprá-
va, pozdáva sa mi. že odhadnuté pasivum
je nízke, lebo nedá sa presne povedať, koľ-
ko obnášajú dlžné reštitučné nároky a koľ-
ko rôzne vecné dlžoby, ktoré sú vyčíslené
sumou 360 mil. korún. Naproti tomu na
strane aktív figurujú ako vlnové škody
66. mil. korún, ktorých opodstatnenosť by
bolo možno overiť len podrobnou špeci-
fikácou a pravým zistením skutkového
stavu. Môžeme teda povedať, že pasíva sú
vo skutočnosti ešte vyššie, ako boly vy-
číslené.

Výbory sa zaoberaly otázkou prípadnej
zodpovednosti za toto hospodárenie a
konštatovaly, kto zaň zodpovedá No, kon-
štatovanie bolo dosť všeobecné a bolo by
treba konkrétne ťahať na zodpovednosť
ľudí a podrobne vyšetriť, kto takto hos-
podáril. Tuná už nejde len o politiku,
ale o určité malverzácie, za ktoré sa po
oslobodení za istých okolností robily.
Musíme týmto spôsobom pokračovať lebo
som presvedčený, že podrobným vyšetro-
vaním môže sa nájsť ešte značný majetok,
ktorý je teraz roztratený v rukách býva-
lých neverných správcov. Čo je najhoršie
n čo musíme tuná s pocitom trpkosti kon-
štatovať, že aj po oslobodení pokračovalo
sa až do februárových dní v podobnom
spôsobe hospodárenia. Len vtedy verej-
nosť a najmä pracujúce vrstvy nášho ná-
roda uveria, že prišla náprava, keď bu-
deme postupovať dôsledne.

Menom Strany slovenskej obrody vy-
slovujem sa za návrh zákona a kvitujem
s radosťou, že tento návrh prišiel, aby
bolo možné prikročiť k likvidácii turecké-
ho hospodárenia. Prijatím tohto zákona
odstránime škvrnu, ktorá až do februára
ostala ako dedičstvo neblahých čias faši-
stického režimu. Vyhlasujem tiež za svo-
ju osobu, že budem za zákon hlasovať v


5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948.

11

znení prijatom výbormi a prosím plénum
Národnej rady, aby zákon tento prijjalo.
(Potlesk )

(Podpredseda SNR Anton Granatier:
Ďalej sa prihlásil k slovu pán poslanec
Dr. Ignác Rendek
Prosím ho, aby sa ujal slova.

Poslanec SNR Dr. Ignác Rendek:
Slávna Slovenská národná rada!

Výbory právny a hospodársko-sociálny
predkladajú nám návrh Sboru poverení-
kov na vydanie zákona o likvidovaní Fon-
du pre správu pôd hospodárskych majet-
kov. Uzákonením tohto návrhu bude u-
zavretá jedna z najnutnejších kapitol
bývalej pozemkovej reformy. Táto kapi-
tola bude i pre budúcnosť výmluvným sve-
dectvom o tom, že kapitalistické a tým
viac fašistické režimy nie sú v stave vy-
hovieť oprávneným požiadavkám roľníc-
keho ľudu a jeho odvekej túžbe po pô-
de.

Mocipáni tzv. slovenského štátu Za-
vádzali aj slovenský ľud. Dokazovali mu,
že len mäsovým prenasledovaním tzv. ne-
záujemcov môže slovenský roľník dostať pô-
du. Výsledky však boly aké? Výsledky bo-
ly také, že tisíce tzv. neáriicov boly naj-
beštiálnejším, všetky predstavy o neľud-
skosti presahujúcim spôsobom vyvraždené
a m druhej strane slovenský roľník pred-
sa pôdu nedostal. Nedostal ju preto, lebo
pod rúškom prenasledovania tzv. neárij-
cov zachránili si pôdu maďarskí a nemeckí
grófi a novopečená slovenská veľkostat-
kárska šľachta. Veď na pôdu týchto pá-
nov siahnuť nebolo možné, lebo to bola
pôda " árijská".

Slovenský roľník nedostal pôdu za dru-
hé preto lebo aj z tej pôdy, ktorá bola
tzv. neárijcom odňatá, boly pridelené roľ-
níkom len nepatrné odrobinky, pri čom
najväčšie majetky najlepšia pôda v naj-
úrodnejších krajoch bola ponechaná v ce-
losti, pridelená tzv. Fondu pre správu
niektorých pôdohospodárskych majetkov,
o ktorého likvidácii práve teraz máme
rozhodnúť. Tento veľký majetkový kom-
plex slúžil jednak na nezákonné obchodo-
vanie sa ľudí, ktorí bolí na jeho správe
zúčastnení. Veď 118 miliónov korún sa zá-
konitým spôsob pregazdovať nedá. I-
šlo však aj o ďalšie veci Slovenská buržo-
ázia postupovala aj v tomto prípade po-
dľa receptu, s ktorým dobre pochodila aj

buržoázia za prvej Československej re-
publiky a aj v iných štátoch pri prevádza-
ní pozemkovej reformy. Keď totiž vo-
lanie ľudu po pôde je príliš veľké, kapita-
listi začnú pôdu národu sľubovať, vydajú
nejaký zákon o pozemkovej reforme, po-
dľa ktorého zaberú určitú pôdu pre účely
pozemkovej reformy. Minimálnu časť pô-
dy roľníkom v skutočnosti dajú, avšak
až po nekonečne zdĺhavých administrativ-
nych pokračovaniach. Ale bezprostredným
cieľom tomuto manévru je získať čas, od-
ďaľovať odovzdanie pôdy do tých čias,
kým revolučné nálady roľníckych más o-
padnú, do tých čias, až roľníci stratia ná-
dej, že pôdu dostanú. Toto odďaľovanie
trvá niekoľko rokov, ba i desiatky rokov
podľa potreby. Zatiaľ pôda sa drží vo veľ-
kých celkoch v rezerve. Až keď sa cíti
vládnuce panstvo bezpečné, začne pôdu
prideľovať, no nie ľudu, ale sebe. Vytvá-
ra sa nová pozemková šľachta. My sme
sa už trikrát mali možnosť presvedčiť o
takomto egoistickom a proti-ľudovom po-
stupe vládnucej kapitalistickej triedy. Za
prvej pozemkovej reformy bolo tomu tak,
vznikli známi zbytkoví statkári. Za tzv.
slovenského štátu bolo tomu tiež tak. A-
však nebolo ešte dosť času, aby pôda z
Fondu, o ktorého likvidácii právo teraz
rozhodujeme, bola rozdelená medzi no-
vých ľudáckych zbytkárov. A čo iné chcel
dostihnúť Kvetko a jeho veľkostatkárski
spojenci. Chcel preťahovať rozdelenie pô-
dy, chcel otráviť náš ľud, aby stratil ná-
dej m novú pôdu a potom po pár rokoch
by sa znova bola opakovala história s pri-
deľovaním pôdy nie ľudu, ale novým zbyt-
károm.

Avšak dnes je tomu celkom ináč .Sta-
ré pánske časy sa už nenávratne pominu-
ly. Náš pracujúci ľud pod vedením Komu-
nistickej strany po slávnom februárovom
víťazstve upevnil natrvalo svoju moc a
znemožnil navždy pánské protiľudové
machinácie vôbec a s pôdou zvlášť.

V našom ľudovodemokratickom zriade-
ní nie sú možné podobné machinácie oko-
lo pozemkovej reformy, lebo u nás vládne
ľud sám ľud nám rozhoduje čo sa s pô-
dou pre účely pozemkovej reformy stane,
ľud sám si ju sebe samému prideľuje.
Iba skutočná ľudová forma a obsah nášho
režimu umocnila to, že pán povereník pô-
dohospodárstva a pozemkovej reformy
Falťan mohol na jednom z posledných
zasadnutí Sboru povereníkov predložiť


12

5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948.

hrdú bilanciu o prevádzaní pozemkovej
reformy v neuveriteľnom krátkom čase,
od februárových udalostí.

Dofebruvárové udalosti najmä roľnícke-
mu ľudu veľmi názorne dokázaly, že od
kapitalistického režimu nemôže očakávať
splnenie svojich základných požiadaviek.
Kapitalistický režim nemôže splniť zá-
kladnú požiadavku roľníkov: dať pôdu do
rúk tých, čo na nej pracujú, ba naopak,
nutne so sebou privádza ďalšie kúskovanie
tej pôdy, ktorú už roľníci majú, vedie k
ožobračovaniu roľníckeho ľudu, že cesta
roľníkov za kapitalizmu je cestou vyko-
risťovania a zbedačovania roľníckeho ľu-
du. Naproti tomu februárové víťazstvo
jasne dokázalo roľníckemu ľudu, čo preň
znamená ľudovodemokratické, k socia-
lizmu kráčajúce spoločenské zriadenie ,čo
pre naše roľníctvo znamená spojenectvo
s robotníckou triedou, ktorá vedie náš
pracujúci ľud k lepšiemu socialistickému
spoločenskému zriadeniu.

Po februárovom víťazstve prepadly sa
do nenávratná tie sily, ktoré znova chcely
ošmeknúť roľníkov o pôdu. Spomíname si
už len ako na veci veľmi dávne, na vý-
činy Kvetkovcov a Lettrichovcov, na tie
časy, keď bob treba s vypätím všetkých
píl zapariť o každý kúsok pôdy, kedy bo-
lo treba lámať na každom kroku provoka-
tívnu sabotáž pozemkovej reformy v sa-
mostatnom aparáte, ktorý mal pôdu roľ-
níkom prideľovať. Po februárovom ví-
ťazstve rezort (pôdohospodárstva a po-
zemkovej reformy pod novým vedením
zvládol dokonale svoje úlohy, čo zaiste
treba i z tohoto miesta vysoko vyzdvih-
núť.

Práce v pozemkovej reforme sú tak
pokročilé, že o prevedení výkupu podľa
zákona č. 46/48 Sb. a po rozdelení takto
získanej pôdy bude pozemková reforma u
nás hotová. Takýmto spôsobom nielen od-
stránime posledné zvyšky dávno zašlých
feudálnych čias, ale aj plne uskutočníme
starý cieľ demokratickej revolúcie: dať
pôdu do rúk tých, na nej pracujú.

O veľkom hospodársko-politickom výz-
name pozemkovej reformy pre naše roľ-
níctvo si urobíme hrbú predstavu tak,
keď spomeniem, že približne každý štvr-
tý roľník dostal od oslobodenia pôdu z po-
zemkovoj reformy.

Celkove bolo pre potrebu pozemkovej
reformy na Slovensku získané konfišká-
ciou:

poľnohospodárskej pôdy - 295. 221 ha
lesnej pôdy - - - - 300. 000 ha

spolu 595. 221 ha.

Z revízie prvej pozemkovej reformy sa
získalo:

pôdy pôdohospodárskej - 82. 220 ha
pôdy lesnej - - - 166. 372 ha
pôdy inej - - - 8. 789 ha

spolu 257. 831 ha

K súpisu pre výkup podľa zákona č. 46/
1948 Sb. holo doteraz prihlásené 32. 946
ha pôdy. V súpise sa ďalej pokračuje.

úhrnom teda sa pozemková reforma od
oslobodenia dotkla temer 900. 000 ha pô-
dy.

V rámci prídelového pokračovania bolo
350. 000 ha poľnohospodárskej pôdy rozde-
lené takto: z konfiškovanej pôdy bolo
pridelené

pre drobný prídel - - 154. 445 ha
pre Štátne majetky - - 12. 412 ha
pre verejné účely - - - 27. 258 ha

Na túto pôdu vydalo PPPR 78. 000 vlast-
níckych výmerov.

82220 ha poľnohospodárskej pôdy zí-
skanej revíziou bolo rozdelené takto:
pre drobný prídel - - 13. 640 ha

(spolu pre 9. 520 prídelov)
Štátnym majetkom bolo

pridelené - - - 36657 ha

Pre verejné účely bolo pridelené Pove-
reníctvu techniky pre premiestenie oby-
vateľov z dôvodu výstavby priehrady na
Orave 3. 989 ha.

Pre premiestnenie obyvateľov
z Lešte - - - 4. 105 ha

poľnohopodárskemu školstvu, výskum-
níctvu, obciam, mestám, družstvám a ná-
rodným podnikom bol pridelený resp. po-
nechaný zbytok.

Pôda lesná sa zásadne prideľovala Štát-
nym lesom a len vo výnimočných prí-
padoch obciam, družstvám alebo jedno-
tlivcom. Tak bolo z konfiškovanej lesnej
pôdy pridelené:

Štátnym lesom - - 279 920 ha
sväzom územnej samosprávy 8. 138 ha
lesným družstvám pozostávajúcim

z právnických osôb - 9386 ha
lesným družstvám pozostávajúcim

z jednotlivcov - - 2. 535 ha

jednotlivcom - 18 ha

spolu 800. 000 ha


5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948.

13

Z lesnej pôdy získanej revíziou bolo
pridelené:

Štátnym majetkom - - 121. 302 ha,
sväzkom územnej samosprávy 1. 090 ha

zbytok lesným družstvám z obcí alebo
jednotlivcom, národným podnikom, zákla-
dinám bol pridelený zbytok.

Z celej zkonfiškovanej pôdy doteraz
nebolo pridelené 64. 000 ha drobnej ma-
ďarskej pôdy, a to preto, že na týchto
majetkoch doteraz hospodária drobní Ma-
ďari. Otázka tejto konfiškácie sa vyrieši
v súvislosti s riešením štáto-občianských
pomerov osôb maďarskej národnosti. Z
väčších komplexov prídelových prác tre-
ba spomenúť prideľovanie pôdy v býva-
lých nemeckých oblastiach.

V prídelovom pokračovaní PPPR rie-
šilo aj otázku osídlenia a zkonfiškovaných
pôdohospodárskych majetkov. V rámci
vnútorného osídlenia osídlilo na skonfiš-
kovanej pôdohospodárskej pôde celkom
5. 011 rodín, t. j. asi 23. 000 osôb ktorým
bolo pridelená pôda vo výmere 44. 822 ha
a 1881 domov.

Mimo tejto kategórie vnútorných osí-
dlencov bola riešená tiež otázka dôverní-
kov, t. j. tých osôb, ktoré boly vymeno-
vané za správcov na majetky osôb odsu-
nutých do Čiech na práce podľa dekrétu
č. 88/1945 Sb. o všeobecnej pracovnej
povinnosti. Na majetky, zanechané osoba-
mi pridelenými na práce do českých zemí
boli Povereníctvom sociálnej starostlivo-
stí ustanovení dôverníci z uchádzačov o
prídel pôdy v rámci vnútorného osídlenia.
Úlohou dôverníkov bolo spravovať maje-
tok, tí do rozhodnutia o naložení s majet-
kom po odsunutých osobách.

Celkove bolo ustanovených Povereníc-
tvom sociálnej starostlivosti 2. 767 dôver-
níkov v 260 obciach a 16 okresov Z to-
hoto počtu opustilo majetok 427 dôverní-
kov, takže dnes zostáva 2 340 dôverníkov.

V súvislosti a návratom tzv. náboristov,
t. j. Maďarov, zaradených do práce v čes-
kých krajoch v rámci pracovnej mobili-
zácie, vznikajú dosť obťažné problémy v
otázke dôverníkov. Jedno je však jasné,
že dôverníci na svojich miestach zostanú,
Ich prídel pôdy je právoplatný a náboristi
a navrátivší sa náboristi dostanú ako ná-
hradu druhú pôdu.

Slávna Slovenská národná rada! V rám-
ci dokončievania prác v súvislosti s po-
zemkovou reformou rokujeme aj my dnes

o návrhu zákona o likvidácii majetkových
pomerov Fondu pre správu poľnohospo-
dárskych majetkov. I to bude jednu časť
zo záverečnej kapitoly historického die-
la, pozemkovej reformy na Slovensku.
Prihováram sa preto tiež, ako aj moji
predrečníci za to, aby slávna Slovenská
rada tento návrh uzákonila. (Potlesk)

Podpredseda SNR Anton Grantier:
Keďže ďalších rečníkov niet, vyhlasu-
jem preto rozpravu za skončenú.
Nasleduje hlasovanie.
Dávam hlasovať

o návrhu zákona o likvidovaní majetku
Fondu pre správu poľnohospodárskych
majetkov.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho pán
zpravodajca predniesol, nech zdvihne ru-
ku.

Ďakujem.

Zisťujem že Slovenská národná rada
schválila tento zákon podľa návrhu výbo-
rov právneho a hospodársko-sociálneho,
predneseného pánom zpravodajcom.

Podpredseda SNR Anton Granatier:
(cengá)

Nasleduje tretí bod programu, ktorým
je

zpráva výborov právneho a kultúrneho
a zpráva výboru rozpočtového o návrhu
Sboru povereníkov na vydanie zákona
Slovenskej národnej rady o Štátnom me-
teorologickom a geofyzikálnom observa-
tóriu v Hurbanove.

Spoločným zpravodajcom všetkých troch
výborov je pani poslankyňa Adela Zátu-
recká.

Dávam jej slovo.

Poslankyňa SNR Adela Záturecká:

Slávna Slovenská národná rada!

V Hurbanove máme observatórium, kto-
ré bolo roku 1871 založené súkromníkom,
úlohou observatória boly pozorovania a
výskumy v odboroch astronómie, mete-
orologie a geofyziky. Neskoršie sa stalo
majetkom budapeštianskeho ústredného
moteorologického ústavu. Observatórium
pokračovalo vo svojich prácach až do pr-
vej svetovej vojny a za ten čas získalo
si dobré meno v medzinárodnom vedec-
kom svete.

Po prvej svetovej vojne za Českosloven-
skej republiky patrilo observatórium do
rezortu Ministerstva školstva i národnej


14

5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948.

osvety a bolo ním spravované spolu so
Štátnym ústavom meteorologickým v Pra-
he 21 účasti Štátneho ústavu geofyzikál-
neho v Prahe.

Po viedenakej arbitráži Observatórium
pripadlo pod maďarskú správu a bolo pri-
členené k maďarskému ústavu pre me-
teorologický a zemský magnetizmus v Bu-
dapešti v rámci Ministerstva orby. A-
stronomické oddelenie bolo zrušené a prá-
ce sa sústredily iba na meteorológiu a ge-
ofyziku.

Astronomická knižnica a astronomické
prístroje boly v novembri 1938 evakuova-
né na územie Slovenska a tvorily základ
nového astronomického observatória vy-
budovaného vo Vysokých Tatrách, na
Skalnatom Plese. Toto observatórium je
teraz samotným ústavom Povereníc-
tva školstva, vied a umení.

V štátnom observatóriu v Hurbanove
je teraz len niekoľko zamestnancov Štát-
neho hydrologického a meteorologického
ústavu v Bratislave ktorí vykonávajú naj-
nutnejšie práce, aby najmä dlhodobé me-
teorologické pozorovania neboly preruše-
né. Je potrebné dať tomuto ústavu pre-
to novú štruktúru.

Pozemky a budovy ostanú majetkom
štátu v rezorte Povereníctva školstva,
vied a umení. Do pôsobnosti Povereníctva
školstva vied a umení bude patriť správa
geofyzikálne složky Observatória kým o
složku meteorologickú sa bude po stránke

personálnej a vecnej starať Povereníc-
tvo dopravy.

Observatórium predstavuje veľký kom-
plex, zariadený pre špeciálnu pozorovacie
a výskumné práce, má sa vo vedeckom
svete svoje meno ? preto jeho činnosť
treba zachovať a zdokonaliť. Aj keď po-
loha Observatória nie je najvýhodnejšia,
treba uvážiť, že z finančných dôvodov nie
je možné zatiaľ vybudovať Observartórium
na vhodnejšom mieste.

Toto Observatórium je predovšetkým
ústav vedecký, jeho činnosť má však výz-
nam i pre praktický život, najmä pre pô-
dohospodárstvo a leteckú dopravu.

Meteorologická sekcia Observsitórii sú-
stavne pozoruje meteorologické prvky a
poveternostné úkazy vôbec. Tieto Poznatky,
ako aj pozorovania hlásené meteorologic-
kými stanicami Slovenska registruje a po
Spracovaní získaných poznatkov na zá-
klade dlhoročných skúseností predpovedá

poveternosť. Tým preukazuje najmä náš-
mu pôdohospodárstvu veľkú službu. Tá-
to služba bude ešte významnejšia po zria-
dení bioklímatickej stupnice pri Observa-
tóriu špeciálne pre účely poľnohospodár-
stiev.

Veľmi výzirmná je činnosť tohto ú-
stavu, ako je všeobecne známe, pre letec-
tvo. Meteorológ podáva prehľad počasia
a predpovedá zmeny, ktoré môžu nastať.
Čím dávnejšie a presnejšie sú tieto me-
teorologické záznamy, tým istejšia a osož-
nejšia je činnosť Observatória.

Druhou sekciou Observatória je geofy-
zikálna sekcia, skúmajúci fyzikálne prí-
rodné sily, ktoré vytvorily, zachovávajú
a pretvárajú našu zem a zaoberá sa naj-
mä zemským magnetizmom a pohybmi
zeme.

I táto sekcia, na prvý pohľad tak vzdia-
lená praktickému životu, v skutočnosti
tiež pracuje na predpokladoch lepšej a
krajšej budúcnosti človeka. Vieme, že v
našom ľudovodemokratickom zriadení

žiadna veda nie je sama pre seba, ale
má svojim spôsobom pracovať na zdoko-
nalení života. A pretože Observatórium v
Hurbanove, ako sme o tom z jeho doteraj-
šej činnosti presvedčení, bude vedecky
slúžiť ľudu, sme povinní navrhovaným
zákonom upraviť pomery tohto ústavu.

Preto výbory právny a kultúrny prj-
jaly návrh Sboru povereníkov za základ
svojho r kovania a návrh po obsahovej
stránke schválily.

Po stránke formálnej výbory konšta-
tovaly, že rozpočtový výbor, ktorý roko-
val o návrhu tesne pred jeho prerekova-
ním výbormi právnym a kultúrnym, pre-
viedol o texte návrhu niektoré zmeny
rázu právneho a formálneho. Tieto zme-
ny sú uvedené v zpráve rozpočtového vý-
boru a výbory právny a kultúrny si ich
osvojily.

Na základe tejto svojej zprávy výbory
odporúčvjú plénu Slovenskej národnej ra-
dy, aby tento návrh zákona odhlasovalo
v znení, ako mu ho výbery predkladajú.

Zpráva rozpočtového výboru.

Uzákonenie návrhu Sboru povereníkov
na vydanie zákona o Štátnom meteorolo-
gickom - geofyzikálnom observatóriu v
Hurbanove má pre slovenský vedecký a
hospodársky život mimoriadny význam.
Observatórium, dobre fundované štátom
po stránke personálnej a finančnej zapo-
jí slovenskú vedu v tomto sektore na ši-


5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948.

15

roku svetovú sieť vedeckých výskumov
v odbore meteorologickom a geofyzikál-
nom. Vzájomná výmena vedeckých po-
zorovaní a výskumov so svetovými ob-
servatóriami poslúži y nem len v miere i
nášmu praktickému životu lebo vedecké
výskumy použité v praktickom hospodár-
skom živote budú znamenať značný prí-
nos v ďalšom napredovaní.

Dobré meno, ktoré si Observatórium
získalo v minulosti mimo hraníc nášho
štátu. Priamo volá, aby bolo postavené
na taký základ, ktorý by mu zaručil ne-
rušenú vedeckú činnosť a zaistil tie naj-
lepšie vedecké sily a dostatok finančných
prostriedkov. Navrhovaným zákonom dá-
vajú sa Observatóriu všetky predpoklady
úspešného vývoja a zaručuje sa, že jeho
dobré meno bude v budúcnosti ešte zvuč-
nejšie.

Zpriemyselnenie Slovenska, ktoré v po-
vojnových rokoch silne napreduje, vyža-
duje si i na tomto poli nové a dokonalej-
šie výskumy. Hospodársky život postave-
ný na prísnu vedeckú bázu a budovaný na
podklade vedeckých výskumov dáva naj-
väčšie záruky ďalšieho rozvoja. Dokonalé
výskumy v odvetví meterologickom a
geofyzikálnom prispejú v podstatnej mie-
re nielen k urýchlenému zpriemyselneniu
Slovenska, zdokonaleniu jeho organizácie
a zlepšeniu výrobných metód, ale vylúčiť
i mnohé omyly v základoch budovania
priemyslu.

Rozpočtový výbor rokoval o tomto ná-
vrhu zákona na schôdzkach dňa 19. októb-
ra 1948. Na základe vyhlásenia zástupcov
Povereníctva školstva vied a umenia a
Povereníctva dopravy, že finančný náklad,
spojený s vykonaním navrhnutého zá-
kona je zabezpečený v štátnom rozpočte.
Výbor návrh zhodnotil kladne a previedol
na ňom zmeny, menovite:

V pomenovaní a v §§ 1 a 4 návrhu so
zreteľom m vyhlášku povereníka vnútra
zo dňa 11. iúna 1948 č. A-311/16-II/3-48
o zmenách úradných názvoch miest, obcí
a osád na Slovensku pozmenil pomenova-
nie sídla Observatória "Stará Ďala" na
"Hurbanovo".

V § 1 slovo "Observatórium" dal do ú-
vodzoviek, slová, v d'alšom texte" nahra-
dil slovom "ďalej" a pred slovo,. Obser-
vatorium" vsunul slovo len", takže celý
paragraf bude znieť: "V Hurbanove zria-
ďuje sa Štátne meteorologické a geofyzi-

kálne observatórium (ďalej len "Observa-
tórium"). "

V § 2 pôvodne taxatívne uvedený vý-
počet úloh Observatória premenil vlože-
ním slova "najmä" na výpočet demonštra-
tívny a rozdelil úlohy do troch bodov a),
b) a c). Okrem toho pred slová "(prie-
myslu, obchodu, dopravy.. )" vsunul
slovo, pôdohospodárstva" a vynechal slo-
vá "Československej republiky". Tento pa-
ragraf po úprave znie: "úlohou Observu-
tória je najmä:

a) pracovať vedecky v odvetví meteo-
rologickom a geofyzikálnom.

b) spracovávať výsledky vedeckých vý-
skumov pre praktické potreby (pôdoho-
spodárstva, priemyslu, obchodu, dopravy
a pod ) a

c) slúžiť vedeckým, študijným a vy-
učovacím potrebám vysokých škôl a ve-
deckých ustanovizní. "

V §§ 3, 4, 5, 6 a 8 pomenovanie, Po-
vereníctvo školstva a osvety" bolo po-
zmenené tak, ako ho upravuje zákon č.
233/1948 Sb. t. j., Povereníctvo školstva,
vied a umení".

§ 4 ods. 1: možnosť opravovní Obser-
vatórium so stránky vedeckej a odbornej
vedeckou silou rozšíril na okruh profeso-
rov slovenských vysokých škôl vôbec, te-
da aj na odborníkov pôsobiacich napr. na
Slovenskej vysokej škole technickej a na
iných. Tento odsek po úprave znie:

"(1) Observatórium so stránky vedeckej
a odbornej spravuje vedecká sila spome-
dzi profesorov slovenských vysokých škôl,
so stránky administratívnej vedecká sila
s trvalým pobytom v Hurbanove. Obidve
sily ustanovuje povereník školstva, vied
a umení. "

V § 7 vypustil výbor slová "slúžiaci
cieľom".

V § 8 opravil text takto:

"Tento zákon vykoná povereník škol-

stva, vied a umení a povereník dopravy. "

Rozpočtový výbor predkladá tento ná-
vrh zákona plénu s odporúčaním, aby ho
s navrhnutými zmenami prijalo.

Návrh zákona je rozdaný tlačou, odpo-
rúčam, aby bol po prevedených a navrho-
vaných zmenách prijatý.

Predsedníctva sa ujal podpredseda SNR
Štefan Kušík o 16. 25 hod.

Podpredseda SNR Štefan Kušík:

Nasleduje rozprava o prednesenej zprá-
ve.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP