Pátek 12. listopadu 1948

Stenografický zápis

priebehu 5. zasadnutia pléna Slovenskej národnej rady,
ktoré bolo dňa 12. novembra 1948 v Bratislave.

Obsah:

1. Otvorenie - - - - - - - - - - - - - - 3

2. Oznámenie neprítomností - - - - - - - - - - 3

3. Udelenie dovolenky - - - - - - - - - - - 3

4. Rozdaná tlač - - - _______ - - _ 4

5. Rozoslaná tlač - - - - - - - - - - - - 4

6. Složenie sľubu poslancov SNR Dr. Júliusa Viktoryho a plk. Dr. Antona
Rašlu ____  ___ ______ 4

7. Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie plat-
nosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady podľa § 99 ústavného
zákona číslo 150/1948 Sb.

Zpravodajca: poslanec SNR Štefan Gažík _____ 5

Zpráva výborov právneho a hospodársko-sociálneho o návrhu Sboru po-
vereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o likvidovaní
majetkových pomerov Fondu pre správa poľnohospodárskych majetkov.

Zpravodajca: poslanec SNR Šimon Firák _____ 5

9. Rozprava o prednesenej zpráve:

reč poslanca SNR Ľudovíta Gabriela - - ___ - 3

reč poslanca SNR Dr. Jána Benku - - - - - - __ 10

reč poslanca SNR Dr. Ignáca Rendeka - - - - - - 11

10. Zpráva výberov právneho a kultúrneho a zpráva výboru rozpočtového o
návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej ra-
dy o Štátnom meteorologickom a geofyzikálnom observatóriu v Hurba-
nove.

Zpravodajvca: poslankyňa SNR Adela Záturecká - 13

11. Rozprava o prednesenej zpráve:

reč poslanca SNR Pavla Stýka ________ 16

reč poslanca SNR Pavla Poláka- - - - - - - - - 22

12. Zpráva výborov právneho a kultúrneho a zpráva výboru rozpočtového
o návrhu Sboru povereníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej ra-
dy, ktorým sa, mení a doplňuje nariadenie o Slovenskej akadémii vied
a umení.


Zpravodajca: poslanec SNR Peter M a r u š i a k 22

13. Rozprava o prednesenej zpráve:

reč poslanca SNR Martina L e n k u 23
reč poslankyne Štefánie P o c k o d y o v e j 28

reč poslanca SNR Michala C h o r v á t h a 29

14. Zpráva výborov právneho a hospodársko-sociálneho a zpráva výboru roz-
počtového o návrhu poslanca Ľudovíta Bendu a spoločníkov na vyda-
nie zákona Slovenskej národnej rady o platoch členov Slovenskej národ-
nej rady.

Zpravodajca: poslanec SNR Vojtech Sekáč 33

15. Zpráva výborov právneho a hospodársko-sociálneho o návrhu predsedu
a poslanca Slovenskej národnej rady Karola Šmidkeho a spoločníkov na
vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Kancelárii Slovanskej národ-
nej rady.

Spravodajca: poslanec SNR Dr. Jozef Kyselý 34

16. Zakľúčenie 35


5. zasadnutie SNR dňa 12 novembra 1948. 3

(Začiatok zasadnutia o 15. 30 hod. )
Prítomní:

Predseda SNR Karol Š m i d k e.

Podpredsedovia SNR: Štefan Ku š í k,
Anton G r a n a t i e r. Dr. Ivan Roháľ-
Iľkiv, František Kubač.

84 poslancov SNR.

Členovia Sboru povereníkov:
Dr. Daniel O k á l i, Dr. Július Vi k t o-
r y, Dr. Andrej P a v l i k, Dr. Jozef Š o l-
tész, Kazimír B e z e k, prof. Jozef Lu-
ka čo v i č, Alexander Horák a Milan
Polák.

Podpredseda Najvyššieho kontrolného
dvora Dr. Miroslav T a ká č.

Program
5. zasadnutia Slovenskej národnej rady dňa 12. novembra 1948.

1. Zpráva overovacieho výboru o návrhu tohto výboru na overenie platnosti
voľby poslancov Slovenskej národnej rady podľa § 99 ústavného zákona č. 150/
1948 Sb.

2 Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona SNR o likvidovaní majetkových pomerov Fondu pre sprá-
vu poľnohospodárskych majetkov.

3. Zpráva právneho, kultúrneho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru pove-
reníkov na vydanie zákona SNR o Štátnom meteorologickom a geofyzikálnom ob-
servatóriu v Hurbanove.

4. Zpráva právneho, kultúrneho a rozpočtového výboru o návrhu Sboru pove-
reníkov na vydanie zákona SNR. ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o Sloven-
skej akadémii vied a umení.

6. Zpráva právneho, hospodársko-siociálneho a rozpočtového výboru o návrhu
poslanca SNR Ľudovíta Benadu a spoločníkov na vydanie zákona SNR o platoch
členov Slovenskej národnej rady.

6. Zpráva právneho a hospodársko-sociálneho výboru o návrhu poslanca SNR
Karola Šmidkeho a spoločníkov na vydanie zákona SNR o Kancelárií Slovenskej
národnej rady.

Plénu predsedal predseda Slovenskej
národnej rady Karol Šmidke.

(Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Otváram 5. zasadnutie pléna Slovenskej
národnej rady a zisťujem, že Slovenská
národná rada je spôsobilá sa usnášať.

Oznámenie neprítomnosti.

Svoju neprítomnosť na dnešnom zasad-
nutí ospravedlnili páni poslanci: Dr. Vla-
dimír Brežný, Helena Bachratá, Vojtech
Soták, Jozef Haša, Ladislav Priesol. Ro-
man Kaliský, Ing. Samo Takáč. Elena
Chuťková, Jozef Čihák a Andrej Gom-
bala.

Udelenie dovolenky.

Oznamujem, že Predsedníctvo Sloven-
skej národnej rady svojím usnesením zo
dňa 30. septembra 1948 podľa § 1 ods.
s dočasného rokovacieho poriadku ude-
lilo dovolenku pánu poslancovi Pavlovi

Fraňovi do 28. októbra 1948 a pánom po-
slancom Jozefovi Košeckému, Vincento-
vi Ondruškovi, Jozefovi Čihákovi, Jánovi
Ogurčákovi a Jozefovi Viceníkovi do 31.
januára 1949.

Oznamujem ďalej že Klub poslancov
Slovenskej národnej rady za Komunistic-
kú stranu Slovenska vyslal podľa § 13
ods. 2 rokovacieho poriadku

počas dovolenky Vincenta Ondruška do
právneho výboru poslanca Ing. Ondreja
Kaboša.

počas dovolenky poslanca Jána Ogurčá-
ka do hospodársko-sociálneho výboru po-
slanca Ľudovíta Vartovníka.

počas dovolenky poslanca Jozefa Čihá-
ka do kultúrneho výboru poslankyňu Ire-
nu Ďurišovú,

počas dovolenky poslanca. Jozefa Ko-
šeckého do úsporného a. kontrolného vý-
boru poslanca Antona Komoru a


5. zasadnutia SNR dňa 12. novembra 1948.

najlepšieho vedomia a svedomia na pro-
spech ľudu, štátu a slovenského národa. "
(Menovaní poslanci pristupujú k pred-
sedovi a podaním ruky a vyslovením slo-
va "sľubujem" zložili sľub. )

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Prikročíme k prvému bodu dnešného
rokovania, ktorým je:

správa overovacieho výboru o návrhu
tohto výboru na overenie platnosti voľ-
by poslancov Slovenskej národnej rady
podľa § 99 ústavného zákona číslo 150/48
Sb.

Zpravodajcom je pán poslanec Štefan
Gažík.

Dávam mu slovo.

Poslanec SNR Štefan Gažík:

Slávna Slovenská národná rada.

Naša ústava v § 99 predpisuje, aby
Slovenská národná rada do šiestich mesia-
cov od svojho ustanovenia overila platnosť
voľby svojich poslancov.

Aby Slovenská národná rada mohla, tú-
to ústavnú povinnosť splniť, vyvalila si
osemčlenný overovací výbor. Tento na
tvojej ustavujúcej schôdzke dňa 4. no-
vembra 1948 preskúmal o každom poslan-
covi Slovenskej národnej rady osobitne,
či sú splnené všetky podmienky voliteľno-
sti určené zákonom č. 28/1946 Sb. o úpra-
ve stálych voličských soznamov, zákonom
é. 75/1948 Sb. o voľbách do Národného
shromaždenia ako aj zákonom č. 168/1948
Sb. o doplnení Slovenskej národnej rady
podľa výsledku volieb do Národného shro-
maždenia.

Na základe zpráv zpravodajcov ako aj
spisového materiálu predloženého Pove-
reníctvom vnútra overovací výbor zistil,
že u každého poslanca Slovenskej národ-
nej rady boly zákonmi predpísané pod-
mienky voliteľnosti splnené, preto sa u-
sniesol navrhnúť Slovenskej národnej ra-
de, aby podľa § 99 Ústavy overila plat-
nosť voľby všetkých svojich poslancov.

Predseda SNR Karol Šmidke:

Nasleduje rozprava o prednesenej sprá-
ve.

Kto sa hlási k slovu ?

Pretože sa k slovu nikto neprihlásil,
zozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Dávam hlasovať

o návrhu overovacieho výberu, aby Slo-
venská národná rada podľa § 99 ústavné

ho zákona číslo 150/1948 Sbierky overila
platnosť voľby všetkých svojich poslan
cov.

Kto súhlasí s návrhom tak, ako ho pán
zpravodajca predniesol, nech zdvihne ru-
ku.

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada
podľa § 99 Ústavy overila platnosť voľby
všetkých svojich poslancov podľa návr-
hu overovacieho výboru.

Predseda SNR Karol Šmidke: (cengá)

Nasleduje druhý bod programu, kto-
rým je

zpráva výborov právneho a hospodár-
sko-sociálneho o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona Slovenskej národ-
nej rady o likvidovaní majetkových pome-
rov Fondu pre správu poľnohospodár-
skych majetkov.

Zpravodajcom je pán poslanec Šimon
Firák.

Dávam mu slovo.

Poslanec SNR Šimon Firák:

Slávna Slovenská národná rada.

Slovenská národná rada usniesla sa na
tomto zákone:

§ 1.

(1) Fond pre správu poľnospodárskych
majetkov (v ďalšom texte: Fond), zria-
dený zákonom č. 108/1942 Sl. z., treba po-
važovať podľa § 2 nariadenia č. 1/1944
Sb. n. SNR za zrušený.

(2) Likvidáciu majetku Fondu vykoná
Povereníctvo pôdohospodárstva a pozem-
kovej reformy.

(3) Ak likvidačná masa nestačí na úhra-
du záväzkov Fondu. Povereníctvo pôdoho-
spodárstva a pozemkovej reformy pokra-
čuje podľa zásad konkurzného konaniu.

(4) Čistý majetok Fondu, ktorý zastane
po skončení likvidácie, prechádza na štát
(Povereníctvo pôdohospodárstva a po-
zemkovej reformy - Fond pre pozemko-
vú reformu).

§ 2.

(1) Podrobností k ustanoveniam § 1 ods.
2 a 3 určí a upraví Povereníctvo pôdoho-
spodárstva a pozemkovej reformy v doho-
de s Povereníctvom financií.

(2) Výsledok likvidácie Fondu vyhlási
Povereníctvo pôdohospodárstva a pozem-
kovej reformy v úradnom vestníku.

§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom


6 5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948.

vyhlásenia; vykoná ho povereník pôdoho-
spodárstva a pozemkovej reformy po do-
hode s povereníkom financií.

Zpráva výborov právneho a hospodár-
sko-sociálneho o návrhu Sboru poverení-
kov na vydanie zákona Slovenskej národ-
nej rady o likvidoval majetkových po-
merov Fondu pre správu poľnohospodár-
skych majetkov.

V priebehu protižidovských opatrení
učinených 22. bývalého tzv. slovenského
štátu došlo v roku 1941 k arizovaniu poľ-
nohospodárskych majetkov podľa § 150
ods. 1 nar. č. 198/1941 Sl. z. Takto arizo-
vané poľnohospodárske majetky maly slú-
žiť k uspokojeniu drobných a stredných
roľníkov a k doplneniu ich nesebestačných
usadlostí.

Pozemková reforma nebola však v tom-
to smysle vykonávaná. Veľké zarizované
celky sa nedostatky do rúk drobného ľudu,
ale ustanovením § 2 zákona č. 168/1942
Sl. z. bol zriadený Fond pre správu poľ-
nohospodárskych majetkov, ako samostat-
ná právnická osoba, ktorého úlohou bolo
spravovať tieto majetky a hospodáriť na
nich na vlastný účet, ako mu jednotlivé
boly bývalým Štátnym pozemkovým úra-
dom prikázané. Treba poznamenať, že pri-
kázané boly poväčšine veľkostatky a iba
mizivé percento malých alebo stredných
usadlostí.

Z týchto opatrení vyplýva, že činite-
lia bývalého tzv. slovenského štátu na
jednej strane sľubovali slovenskému roľ-
níkovi prídel pôdy a uspokojenie jeho

dávnej túžby po veľkostatkárskej pôde,
na druhej strane naznačeným spôsobom
znemožnili uspokojenie týchto túžob, ha
naopak koncentrovaním týchto veľkostat-
kov pokračovali vo vykorisťovaní drobné-
ho roľníckeho ľudu.

Pomer vytvorený vyššie citovaným
predpisom zákon č. 108/1942 Sl. z. bol
kváziárendálnym pomerom. z ktorého
Fond mal uhradiť bývalému Štátnemu po-
zemkovému úradu (Fond pre pozemkovú
reformu - § 50 zákona č. 46/1940 SL z. )
poplatky za užívanie; prebytky z hospodá-
renia Fondu maly sa odovzdať štátnej po-
kladnici. Bývalému Štátnemu pozemkové-
mu úradu bolo uložené zálohovať z pro-
striedkov Fondu pre pozemkovú reformu
finančné potreby, ktoré vyžadovalo ply-
nulé hospodárenie na majetkoch prikáza-
ných Fondu,

Predpis, ktorým bol Fond zriadený, bol

ako odporujúci demokraticko-repubkán-
skemu duchu zrušený ustanovením § 2
nariadenie č. 1/1944 Sb. n. SNR; samotná
ustanovizeň pôsobila však de facto ďalej

V dobe neslobody bývalý Štátny pozem-
kový úrad likvidoval Fondu zálohy, ktoré
tento nebol v stave ani len z čiastky vrá-
tiť, nehovoriac o záväzkoch Fondu platiť
poplatky za užívanie. Rovnako vykazuje
Fond nedoplatky na daniach a iných ve-
rejno a sukromnoprávnych finančných po-
vinnostiach

Majetkové pomery Fondu javia sa v sk-
lade s vyššie uvedeným takto:

Pasíva Fondu činia úhrnné - - - - - - Kčs
ktorá suma je výslednicou týchto položiek

510, 000. 000. -

1. Zálohy od bývalého ŠPÚ - - - -- -

35, 000. 000. -

Ide o zálohy, ktoré bývalý ŠPÚ poskyto-
val postupne Fondu, najmä v čase po jeho
zriadení ako potrebný prevádzkový úver.

2. Zálohy od PPPR ________ Kčs

 

63. 000. 000. -

Tieto zálohy poskytovalo PPPR v čase
hneď po oslobodení cieľom obnovenia ho-
spodárenia na súboroch Fondu, ktoré pre-
chodom frontu a inými vojnovými udalo-
sťami boly značne poškodené. Pôda v tom-
to čase musela byť bezpodmienečne obro-
bená - bez ohľadu na prípadné úvahy o
právnej existencii Fondu -, pričom re-
zort pôdohospodársky bol zrejme zodpo-
vedný za riadne obrobenie všetkej, teda
aj tejto pôdy.


5. zasadnutie SNR dňa 12. novembra 1948 7

3. Dlžné dane - - - - - - -

35 000. 000. -

Ide o dane, ktorými bol Fond ako samo-
statný právny subjekt povinný z prevádz-
ky hospodárenia na spravovaných majet-
koch.

 

4. Dlžné sociálne príspevky - - - - -

3. 000. 000. -

Táto položka predstavuje dlžné sociálne
príspevky za zamestnancov - robotníkov
a úradníkov Fondu, ktoré Fond po dobu
svojho jestvovania sociálnej poisťovní ne-
odvádzal.

 

5. Rôzne vecné dlžoby - - - - - - "

10, 000. 000. -

vzniklé Fondu z dodávok, objednaných
ním u rôznych súkromných firiem, ktoré
boly určené pre potreby prevádzky hospo-
dárenia Fondu.

 

6. Dlžné reštitučné nároky - - - - -

350. 000. 000 -

Tieto prislúchajú vlastníkom majetkov
spravovaným Fondom v dobe neslobody
z toho titulu, že Fond -- hospodáriac na
spravovaných majetkoch - poberával ú-
rodu z týchto vo vlastnom mene.

 

7. Dlžné poplatky za užívanie majetkov do 1. IX. 1944

14, 000. 000. -

Aktívu Fondu predstavujú úhrnné čiast-
ku
Kčs

ktorá suma pozostáva z týchto polo-
žiek:

127, 500. 000. -

1. Pohľadávky Fondu proti bývalému ŠPÚ

 

z investícií - - - - - - -

28, 000. 000. -

Ford ako kvásiárendátor na majetkoch,
ktoré spravoval, nebol povinný prevá-
dzať investície. Miestami sa, ale naskytla
potreba ich prevádzania. pričom Fond v
takýchto prípadoch postupoval vždy so
súhlasom bývalého štátneho pozemkového
úradu a na jeho účet.

 

2. Vojnové škody - - - - - - -

66, 000. 000. -

Vojnové škody vzniklý Fondu na živom, a
mŕtvom inventári, ktorý si musel pri pre-
vádzke hospodárenia zadovážiť, pričom
tieto zariadenia tvorily už vlastníctvo
Fondu a ako také boly vojnovými udalo-
sťami v značnej miere postihnuté.

 

8. Pohľadávky z vojnových dodávok - - - - "

25, 000. 000. -


5. zasadnutie SNR dňa 18. novembra 1948.

Vojnové dodávky predstavujú dodávky
Fondu bodujúcim stranám, a to tak v čase
Slovenského národného povstania ako aj
po jeho zatlačení do hôr a pri prechode
frontu.

 

4, Nevymožiteľné pohľadávky - - - - -

8, 500. 000. -

Ide o položku, ktorá predstavuje dubióz-
ne pohľadávky Fondu.

Pri preskúmaní vyššie uvedeného ma-
jetkového stavu Fondu výbory konštato-
valy, že  ak sa Fond nemôže vykázať
užitočnými a potrebnými výdavkami -
lak v čase od júla 1942 do oslobodenia
prehospodáril 118, 000. 000. - Kčs bez to-
ho, žeby bol platil zo spravovanej podsta-
ty akékoľvek poplatky Za užívanie.

Spomenutá suma Kčs 118, 000. 000. - po-
zostáva z položiek 1, 2, 3, a 4 vyššie u-
vedených pasív po odpočítaní pohľadá-
vok Fondu proti bývalému štátnemu po-
zemkovému úradu z investícií.

Výbory vzaly súčasne s uspokojením
na vedomie, že štátna pôdohospodárska
správa požiadala najvyšší kontrolný orgán
na Slovensku o prevedenie prísnej reví-
zie hospodárení Fondu, vzťahujúcej sa
na činnosť od jeho zriadenia .V rámci tej-
to revízie má sa zistiť, či sa Fond nemô-
že prípadne vykázať spomenutým užitoč-
nými a nutnými výdavkami.

So zreteľom na záväzky Fondu niet za
daných okolností iného riešenia, ako pred-
vídaná likvidácia podľa zásad konkurzné-
ho konania, najmä ak sa uváži, že inter-
vencia štátnej pokladnice v tomto kon-
krétnom prípade nemôže prísť do úvahy,
lebo by mohla znamenať neprípustný pre-
cedent v otázke definitívnej úpravy ná-
stupníctva republiky Československej v
sektore prípadných záväzkov tzv. sloven-
ského štátu.

Pokiaľ ide o vlastnú likvidáciu, možno
aktívne položky, menovite zálohy od bý-
valého štátneho pozemkového úradu a
najmä zálohy poskytnuté Povereníctvom
pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
kompenzovať s pasívami: ohľadne čiastky
ani takýmto postupom neuhradenej je
daná možnosť cessie nárokov z vojnových
škôd a z vojnových dodávok. Prípadný
zvyšok po týchto právnych úkonoch vzni-
klý bude treba odviesť na dlžné dane a
sociálne príspevky.

Napokon sa výbory zaoberaly s otázkou
prípadnej zodpovednosti za nesrovnalosti

vo vedení a hospodárení Fondu a prišly
k tomu záveru, že

a) pokiaľ ide o dobu neslobody, zodpo-
vednosť dopadá na činiteľov bývalého tzv.
slovenského štátu poťažne Fondu;

b) pokiaľ ide o dobu od oslobodenia, až
do februárových udalostí, sú zodpovední
činitelia, ktorých doménou bola pôdoho-
spodárska správa na Slovensku a výbory
konštatujú,

c) že hneď po februárových udalostiach
ako jedno z prvých opatrení nového vede-
nia Povereníctva pôdohospodárstva a po-
zemkovej reformy bolo podanie návrhu
na likvidovanie Fondu, k čomu došlo dňa
28. marca 1948. Tento návrh bol Sborom
povereníkov v Podstate nezmenené prija-
tý a podaný Slovenskej národnej rade.

Preto tento návrh zákona výbory práv-
ny a hospodársko-sociálny na svojej spo-
ločnej schôdzke dňa 19. októbra 1948 pri-
jaly za základ svojho rokovania a schváli-
ly ho plne po stránke obsahovej. Po strán-
ke formálnej previedly na ňom tieto zme-
ny:

V názve sa nahradzujú slová "majet-
kových pomerov" slovom "majetku".

V § 2 ods. 1 za citáciou § 1 ods. 2 a §
vložily výbory slová "urči a"; in fine vy-
nechaly slová "a Najvyšším kontrolným
dvorom".

V takto upravenom znení sa výbory u-
sniesly predložiť tento návrh zákona plé-
nu Slovenskej národnej rady s odporú-
čaním na uzákonenie.

Predseda SNR Karol Šmidke:

Nasleduje rozprava o prednesenej zprá-
ve.

K slovu sa prihlásil pán poslanec Ľudo-
vít Gabriel.

Dávam mu slova

Poslanec SNR Ľudovít Gabriel:
Slávna Slovenská národná rada.
Pozemková reforma a jej uskutočňova-
nie bola jedným z najhlavnejších politic-
kých programov predchádzajúcich reži-
mov na území nášho štátu. Prevádzané
ona bola vo viacerých časových etapách;


5. zasadnutie SNR dňa 12 novembera 1948. 9

či už to bolo v roku 1923, 1925, 1927 a

potom za bývalého tzv. slovenského štá-
tu. Minulými politickými režimami pozem-
ková reforma prevádzaná nenašla však o-
hlas u nášho dedinského ľudu a drobný
a stredný roľník nebol uspokojený vo
svojich právach a požiadavkách. O pozem-
kovej reforme vždy sa viac len hovori-
lo a písalo, malý a stredný roľník pekný-
mi rečami a sľubmi politických kortešov
uspokojovaný, aby sa len pozemková re-
forma oddialila alebo vôbec v praxi neu-
skutočňovala v prospech našich vtedy za-
znávaných roľníkov. Takýmto počínaním
vtedajších politických mocinárov záuj-
my a potreby drobných dedinských ľudí
neboly ani zďaleka uspokojované a ich prá-

va čím ďalej tým viac zaznávané a utlá-
čané. Tí, ktorí pozemkovú reformu vtedy
prevádzali, boli vernými prívržencami bur-
žoáznej kapitalistickej triedy boháčov a
gróf v a nepriateľmi drobného dedinské-
ho ľudu, ktorí jeho záujmy nepoznali a-
lebo nechceli o nich počuť.

I za bývalého tzv. slovenského štátu,
kedy sa tiež o pozemkovej reforme veľa ho-
vorilo a kedy veľké latifundie pozemkov
boly zarizované pre tento účel nebolo
nášmu slovenskému roľníkovi z týchto
pozemkov pridelené v takej miere, aby
jeho životné minimum bolo zabezpečené
a veľká sociálna disparita, čím viac urov-
naná. Valná časť týchto zarizovaných po-
zemkov nebola však rozparcelovaná o-
stalo len zase pri sľuboch. Vliv dedinských
boháčov a politických exponentov pri pre-
vádzaní pozemnej reformy bol tak veľ-
ký, že nedovolí našim roľníkom volať po
spravodlivosti a domáhať sa nápravy.
Krivda na našich roľníkoch bola páchaná
ďalej. Záujmy veľkopanských, maďar-
ských a nemeckých barónov nedovoľova-
ly previesť nápravu a dať pôdu tým, kto-
rí na nej pracujú. Z avizovaných majet-
kov boly niektoré pozemky medzi náš
ľud rozparcelované, avžak to bolo len mi-
zivé percento. Pre spravovanie a vedenie
nerozparcelovaných majetkov vytvorený
bol Fond pre správu poľnohospodárskych
majetkov, ktorého úlohou bolo hospodá-
riť na týchto pozemkoch na vlastný účet.
Utvorením tohoto Fondu zväčšila sa len
bieda a vykorisťovanie dedinského ľudu,
lebo jeho vedúci činitelia stali si do šíku
tých, ktorí túžbu po pôde nášho drobného
ľudu len utláčali a stavali sa nepriateľsky
k jeho požiadavkám.

Spôsob vedenia a hospodárenia na ma-
jetkoch spravovaných týmto Fondom bol
prispôsobovený tak, aby čím viac sa sto-
tožňoval so záujmami statkárov, zbytká-
rov a vôbec dedinských boháčov. Cieľom
vedúcich činiteľov bývalého tzv. sloven-
ského štátu bolo vytvárať po našich de-
dinách veľkopanské spoločnosti na vyko-
risťovanie drobného dedinského ľudu a
šíriť kapitalistický spôsob života vyvole-
ných a oddaných príslušníkov bývalého re-
žimu. Hýrivý život týchto vyvolených a
ich rodinných príslušníkov vzbudzoval
odpor a pohoršenie po našich dedinách a
obohacovanie jednotlivcov nemalo hraníc.
Prehospodárené boly desiatky miliónov a
poľnohospodárski robotníci ukrácaní boli
vo svojich právach.

Aby zbytky týchto príživníkov a utla-
čovateľov nášho slovenského človeka bo-
ly čím skôr zlikvidované, dovoľujem si
slávnej Slovenskej národnej rade navrh-
núť, aby zprávu výborov právneho a ho-
spodársko-sociálneho o návrhu Sboru po-
vereníkov na vydanie zákona o likvidova-
ní Fondu pre správu poľnohospodárskych
majetkov prijala a schválila tak, ako bo-
la zpravodajcom prečítaná.

Od oslobodenia prevádzali sme pozem-
kovú reformu maďarských a nemeckých
majetkov, ako aj nepriateľov slovenského
národa a dnes je už dokončená. Uspokojili
sme tak túžbu našich drobných a stred-
ných roľníkov po pôde, ktorá bola minu-
lými režimami tak vybičovaná. Náš roľník
pustil sa s chuťou do práce a začal praco-
vať a tvoriť pre svoj národ a nie pre pá-
nov. Dnes s uspokojením konštatovať mô-
žeme, že sme postupovali správne, lebo
nám to kázala naša občianska povinnosť
n vôľa ľudu, ktorá bola a je naším najväč-
ším príkazom. Náš roľník odmenil tento
náš skutok tým, že zabezpečil pre našich
pracujúcich každodennú skyvu chleba a
tak splnil svoje povinnosti vo výkupe obi-
lia, ktoré od neho národ a štát očakával.
A splní si ich aj v budúcnosti keď bude-
me mať jeho tažkosti na zreteli a pomá-
hať mu budeme zbavovať sa tých, ktorí
jeho prácu znevažujú a vykorisťujú.

Dovoľte mi dámy a pánovia, aby som
Pri tejto príležitosti poďakoval sa v mene
nášho drobného a stredného roľníka vlá-
de republiky Československej. Slovenskej
národnej rade a Sboru povereníkov za
pôdu a všetku tú pomoc, ktorá mu bola
poskytnutá


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP