Úterý 10. června 1947

Řečníci se zmínili o tom, že ministerstvo spravedlnosti zasahovalo do retribuce různými výnosy, a to způsobem ne vždy vhodným. Nevytýkáme nijak vedoucím úředníkům na ministerstvu spravedlnosti, že vyvíjeli aktivitu, nýbrž uznáváme a vítáme, že ministerstvo tu postupuje iniciativně, poněvadž je jeho úkolem zajišťovat řádný chod soudnictví. Je však samozřejmým předpokladem, aby vysvětlivky, jež vydá ministerstvo k jednotlivým zákonům, odpovídaly duchu doby a skutečnému úmyslu našich zákonodárných orgánů. Poukazujeme v této souvislosti na vysvětlivky, které ministerstvo vydalo k t. zv. restitučnímu zákonu a které tomuto požadavku naprosto nevyhovují, ba odporují. Právě to, že soudcové byli instruováni nedostatečně, a pokud byli instruováni, instrukce nebyly vypracovány tak, aby skutečně bylo zajištěno hladké provádění zákona, právě to bylo jednou z příčin, proč při aplikaci restitučního zákona došlo k takovým událostem, jako se odehrály ve Varnsdorfu a jinde. Všech těchto případů bylo politicky využito proti národním výborům a ty byly paušálně obviňovány, že porušily zákony. Nutno však zdůraznit, že to nejsou národní výbory, které vyvolávají chaos, nýbrž že to je činnost některých soudců, která v těchto případech naráží na pochopitelný odpor lidu, poněvadž si vykládají literu zákona po svém způsobu, nikoli tak, jak ji chápe lid a jak ji zamýšleli také zákonodárci lidem zvolení. Souvisí to úzce s personálními poměry na ministerstvu spravedlnosti, poněvadž ve většině případů se setkáváme s týmiž osobami, které odpovídají za obsah výnosů a vysvětlivek, jež jsou doručovány soudům. Došlo i k tomu, že zástupce ministerstva spravedlnosti, p. dr Srb, dokonce na půdě parlamentu vystoupil proti úmyslu vlády, což jistě není a nesmí být jeho úkolem jako referenta ministerstva spravedlnosti. Vnáší se tím určitý element právní nejistoty v naše soudnictví, když úředníci zodpovědní za výklad zákona jej vykládají způsobem, který odporuje duchu zákona. Bylo by záhodno, kdyby pan ministr spravedlnosti i v tomto bodě zjednal nápravu. Přispělo by to značně ke zvýšení autority soudů, přispělo by to značně ke spravedlnosti, které se zde stále každý poslanec dovolává. Výsledek retribuce a zjištěné nedostatky v justiční správě nabádají k tomu, aby byly odstraněny rušivé zásahy vedoucích úředníků ministerstva do soudní správy a nepřímé ovlivňování soudů cestou administrativních opatření.

Přispělo by velmi k uklidnění poměrů, kdyby si pan ministr spravedlnosti všiml těchto otázek a kdyby personální politika ministerstva spravedlnosti byla vedena tak, aby podporovala všechny demokratické a pokrokové živly mezi soudci a znemožnila uplatnění těch, kteří se za okupace neosvědčili a mají odmítavé stanovisko k lidově demokratickému režimu, za který pan ministr také bojoval. Pak bude plně zaručeno, že všechny body vládního programu, na jejichž splnění je zúčastněna justiční správa, budou skutečně prováděny do všech důsledků, nikoli z velké části jen formálně, jako se stalo při provádění retribuce.

Tolik jsem jenom chtěl říci, poněvadž nemám máslo na hlavě, nebyl jsem s Háchou fotografován a mohu se každému směle podívat do očí. (Potlesk.)

Místopředseda Tymeš: Přerušuji projednávání tohoto odstavce pořadu a tím i pořadu dnešní schůze.

Před ukončením schůze sděluji, že jsem dal dovolenou podle § 2, odst. 4 jedn. řádu na dnešní schůzi posl. Slívovi, Janu Novotnému, Hatinovi, Stan. Novákovi, Zvěřinovi, Brojanovi, inž. Sochorcovi, Kaletovi Půčkovi, na dnes a zítra posl. Juliu Klimkovi, na tento týden posl. Doleželovi, dr Bernardovi, Bezděkovi, dr Vlad. Procházkovi.

Posl. Vilím žádá o dovolenou do 24. t. m. k cestě do ciziny. Navrhuji udělení této dovolené.

Kdo s mým návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Dovolená se uděluje.

Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala dnes ve středu dne 11. června 1947 o 13. hodině

s pořadem:

1. Pokračování v rozpravě o prohlášení ministra spravedlnosti dr Drtiny o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví, učiněném v 55. schůzi dne 29. května t. r.

2. Společná zpráva výborů živn.-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 475), kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských (tisk 620).

3. Zpráva výborů právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 511) o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskou (tisk 628).

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 477), kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé (tisk 636).

5. Zpráva výborů branného a právního o vládním návrhu zákona (tisk 505) o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze (tisk 637).

6. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 554) o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946 (tisk 638).

Končím schůzi.

(Konec schůze v 0.12 hod.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP