8

1296 XIII (původní znění).

Odpověď

ministra pošt a telegrafů
na interpelaci poslance Gustava Obrlika

o nepřístojnostech při doručování pošty

Rudolfovi Sittetnu v Gerštorfu u Hrádku

poštovním úřadem v Hrádku nad Nisou

(tisk 1197 XIII).

V Gerštorfu, který náleží do přespolního do-
ručovacího obvodu poštovního úřadu Hrádek nad
Nisou, bydlí dvě osoby se jménem Rudolf Sitte,
u to rolník Rudolf Sitte, čp. 36 a továrník Rudolf
Sitte, čp. 250 (majitel protokolované firmy »Jalou-
sien u. Rolo-Fabrik. Rud. Sitte, vormals Max
Vetterlein, Qrottau, ČSR«). Továrníku Rudolfu
Sittemu poštovní úřad zásilky nedoručuje, neboť
si vyhradil jejich odnášku a předplatil si za tím
účelem také poštovní přihrádku.

V posledních letech stěžoval si rolník Rudolf
Sitte dvakráte poštovnímu úřadu Hrádek nad
Nisou, posledně 8. ledna 1936, že psaní pro ně]
určené bylo omylem vloženo při třídění do při-
hrádky továrníka Rudolfa Sitte, u něhož pak bylo
omylem otevřeno a po zjištění, že mu nepatří,
teprve opětně uzavřené jemu dodáno.

Stejně tomu bylo u psaní od Československu
továrny na kuličková ložiska »SKF«, akc. spol.
v Praze, z 8. listopadu 1937, jehož právě interpe-
lace se týká.

Příčinu závad, které se vyskytly za dobu ně-
kolika let pouze ojediněle, třeba spatřovati pře-
devším ve vzácné shodě jména i příjmení dvou
adresátů, kteří nad to bydlí v témže místě.

K porušení listovního tajemství nedošlo,
neboť psaní nebylo otevřeno neoprávněnými oso-
bami úmyslně, ani nebylo jeho obsahu zneužito.
Jest vyloučeno i jakékoli jiné úmyslné jednání.

Proto stačí k zjednání nápravy provedené již
opatření, které podle ujištění ředitelství pošt a
telegrafů v Praze těmto závadám pro příště spo-
lehlivě zabrání.

V Praze dne 23. března 1938.

Ministr pošt a telegrafů:
Tučný, v. r.

1296 XIV (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra
na interpelaci poslance inž. St. Králická

o útocích »Národní jednoty pro jz. Mora-
vu v Brně na sudetskoněmeckou stranu,
předseda Konrád Henlein (tisk 1197 XV).

Národní jednota pro jihozápodní Moravu se
sídlem v Brně leták v interpelaci zmíněný nikdy
nevydala. Konaným šetřením nebylo zjištěno, že
by leták zmíněného obsahu byl býval vůbec roz-
šiřován.

V Praze dne 7. března 1938.

Ministr vnitra:
Dr Černý, v. r.

1296 X V (původní znění).

Odpověd

ministra spravedlnosti
na interpelaci poslance R. Döllinga

o konfiškační praxi libereckého státního
zastupitelství (tisk 1216 VIII).

Zabavení v interpelaci uvedených míst z čísla
21. časopisu »Metallarbeiter« z listopadu 1937.
zařízené stát. zastupitelstvím v Liberci, bylo
krajským soudem v Liberci přezkoumáno a potvr-
zeno.

Opravné prostředky podány nebyly.

V Praze dne 9. března 1938.

Ministr spravedlnosti:
Dr Dérer, v. r.


9

1296 XVI (původní znění).

Odpověď

ministra spravedlnosti

na interpelaci poslance Döllinga a Švermy

o zabaveni časopisu »Die rote Fahne«

(tisk 1220/II).

Zabavení čís. 9. časopisu »Die rote Fahne
z 12. ledna 1938 pro statě v interpelaci uvedené,
zařízené státním zastupitelstvím v Praze, bylo
soudem přezkoumáno a potvrzeno.

Opravné prostředky nebyly podány.
V Praze dne 16. března 1938.

Ministr spravedlnosti:
Dr Dérer, v. r.

1296 XVII (původní znění).

Odpověď

předsedy vlády,

ministra vnitra a

ministra školství a národní osvěty

na interpelaci poslance dr F. Hodiny

o ukládáni trestů na svobodě A. Dohna-
lovi, protože jeho děti nedocházejí do
české menšinové školy ve Vratěníně
(tisk 1199/IX).

Po rozumu § 20 zákona ze dne 27. listopadu
1905, čís. 4 z. z. mor. ex 1906, platícího arci vý-
lučně na území bývalé země Moravské, bylo v in-
lerpelované věci již provedeno podrobně šetření
a na základě jeho výsledku vydáno administra-
tivní rozhodnutí, které je toho času předmětem
kognice nejvyššího správního soudu.

Výsledek této kognice bude rozhodným pro
další úpravu sporné otázky. Protože však děti,
o něž jde, jsou nyní ve Lhotě, v okrese Jindři-
chohradeckém, tedy mimo území platnosti cito-
vaného zákona, jest státní školská správa ochotna
výjimečně umožniti docházku těchto dětí do ně-
mecké obecné školy v obci nynějšího Jejich po-
bytu, třeba se tak děje během školního roku.

Vláda stojí a bude vždy státi na zásadě na-
prosté národnostní spravedlnosti a poukazuje
v tom směru na opětovné projevy svých členů

jako na poslední projevy předsedy vlády, nebo
na projevy ministra školství a národní osvěty
v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny při
projednávání návrhu státního rozpočtu pro rok
1937 a 1938. Požadavek, aby dítě bylo vycho-
váváno a vyučováno ve svém jazyce, je při uve-
dené zásadě samozřejmý, a je také - i jako po-
žadavek pedagogický - plně respektován. Při
velké národnostní porníšenosti obyvatelstva pů-
sobí arci někde důsledné provádění této zásady
praktické potíže, které se ovšem netýkají pouze
jediné národnosti. Pokud jde o možnost výběru
mezi školami různých vyučovacích jazyků, nejsou
úřady těmito potížemi přímo dotčeny tam, kde
podle zákona musí respektovati vůli rodičů. Pro
obvod bývalé země Moravské jest však dána ci-
tovaným již zákonem úprava zvláštní. Prakse
úřadů ve věcech reklamačních podle tohoto zá-
kona řídí se ustálenou judikaturou nejvyššího
správního soudu. Podle ní rozhoduje tu pro do-
cházku do národních škol toho či onoho vyučo-
vacího jazyka národnost dětí školou povinných.
Vůle zákonného zástupce dětí není tu po rozumu
citovaného zákona právně rozhodnou a eventuální
živitel není již eo ipso nositelem práva určovati
školní docházku dítěte: jeho vůle mohla by býti
nejvýše jedním z objektivních znaků národnosti.
Určení národnosti dítěte jest in concreto výsled-
nicí hodnocení všech zjištěných objektivních zna-
ků, které přicházejí v úvahu.

Není pravda, že děti ze smíšených manželství
musí jednostranně přinášeti prospěch jen české-
mu národu. Jak již bylo uvedeno, jest všude mi-
mo obvod bývalé země Moravské plně respekto-
vána vůle zák. zástupců takových dětí, v uve-
deném pak obvodu jest všude ve sporných pří-
padech se vší objektivní pečlivostí postupováno
po rozumu citovaného zákona a ustálené judika-
tury nejvyššího správního soudu.

S plným respektováním týchž předpisů byly
a jsou přijímány děti i do státních národních škol.

Ve snaze o odklizení národnostních nesrov-
nalostí bude vláda, provádějíc ohlášenou kodifi-
kaci národnostního statutu republiky, uvažovati
o vhodném odstranění všech nepříznivě působí-
cích příčin, zejména i důsledků zmíněného rozdílu
zákonné úpravy mezi obvodem bývalé země Mo-
ravské a ostatním územím našeho státu.

V Praze dne 1. dubna 1938.

Předseda vlády:
Dr M. Hodža, v. r.

Ministr vnitra:
Dr Černý, v. r.

Ministr školství a národní osvěty:
Dr Franke, v. r.


10

Překlad ad 1296/IX.

Antwort

des Ministers für Schulwesen und
Volkskultur

auf die Interpellation des Abgeordneten
Ing. F. Karmasin

wegen einer überflüssigen čechischen

Schulexpositur in Oberrauden

(Druck 1122/ III).

Die Expositur der staatlichen Volksschule
von Selsen in Oberrauden wurde über wieden-
holtes Ansuchen der Eltern für die Kinder čecho-
slovakischer Nationalität errichtet, da die Stamm-
schule in Selsen nicht nur weit, und zwar auf
einen ganzjährig gangbaren Wege von uber 4 km
entfernt ist, sondern auch deshalb, weil diesen
Weg mit Schwierigkeiten verbunden ist, die
Schulkindern nicht zugemutet werden können.

Den Ergebnissen der aus Anlass der Interpel-
lation gepflogenen Erhebung zufolge wurden fur
aas Schuljahr 1937/38 in der erwähnten Expositur
12 Schüler eingeschrieben, welche Zahl sich später
durch den Abgang zweier Kinder auf 10 verringerte
Durch die von den Schulbehorden und der poli-
tischen Behörde gepflogene Erhebung wurde die
Interpellatiorisangabe über die Nationalität diesen
Schuler nicht bestätigt, denn 7 Kinder stammen von
Eltern, die sich zur čechoslovakischen Nationa-
lität bekennen, und 3 Kinder sind aus national
gemischten Ehen.

In dem Vorgehen des Franz Řehoř ist eine
Ungesetzlichkeit nicht erblickt worden und es hat
sich auch nicht gezeigt, dass er gegen ugend-
jemanden von den Eltern einen Druck ausgeübt
hätte.

Ich habe darum keinen Grund zu den durch
die Interpellation verlangten Massnahmen.

Prag, am 17 Marz 1938.

Der Minister für Schulwesen und Volkskultur:
Dr Franke, m. p.

Překlad ad 1296/X.

Antwort

des Ministers für Schulwesen und
Volkskultur

auf die Interpellation des Abgeordneten
Ing. F. Karmasin

wegen ungesetzlicher, weil einseitiger Be-
vorzugung eines einzigen Kaufmannes
und Geschäftsinhabers von Schulrequisi-
ten durch die Direktion der staatlichen
Bürgerschule in Untermetzenseifen
(Druck 1122/ IV).

In dem interpelherten Falle wurde durch die
Erhebung festgestellt, dass die Direktion der
staatlichen Bürgerschule in Untermetzenseifen in
den früheren Jahren mangels anderer Möglich
keiten gezwungen war, die Lehrbucher und Schul-
hefte fur die Schuler selbst zu besorgen Als vor
Beginn des Schuljahres 1937/38 einer der ortsan-
sässigen Kaufleute das Angebot machte, er wurde
die Schulbehelfe bestellen, hat die Direktion von
seiner Bereitwilligkeit Gebrauch gemacht und
hat m der Schule mit dem Hinweise darauf auf-
merksam gemacht, sie werde selbst diese Behelfe
m Hinkunft nicht mehr bestellen. Am 9. September
1937 hat die Direktion ein neues Rundschreiben
herausgegeben, m dem sie ausdrucklich betonte
dass es den Schülern freistehe, bei jedem belie-
bigen Handler einzukaufen.

Es entspricht also nicht den Tatsachen, dass
die Direktion einen einzigen Geschäftsmann be-
vorzugt, und ich habe auf Grund der Ergebnisse
der Erhebung keinen Grund zu weiteren Mass-
nahmen.

Prag, am 16 Marz 1938

Der Minister für Schulwesen und Volkskultur:
Dr Franke, m. p.


11

Překlad ad 1296/XI.

Antwort

des Ministers für soziale Fürsorge

auf die Interpellation des Abgeordneten
Dölling,

betreffend die Stillegung der Fezfabrik in
Niklasdorf, Schlesien (Druck 1122 VI).

Die Fezfabriken-Aktiengesellschaft in Stra-
konice hat am 19. August 1937 den beteiligten
Ministerien die Anzeige erstattet, dass sie mit 1.
September 1937 den Betrieb ihrer Fabriksunter-
nehmung in Niklasdorf einzustellen beabsichtige,
da der Betrieb der Unternehmung dauernd unren-
tabel sei. Während des Verfahrens auf Grund der
Bestimtnung des § 2, Abs. 3, der Regierungs-
verordnung S. d. ü. u. V. Nr. 134/1935 in der
Fassung der Regierungsverordnung Nr. 325/1936
hat das Ministerium für soziale Fürsorge den
Antrag gestellt, der beabsichtigten Massnahme
die Motiviertheit nicht zuzuerkennen, und zwai
aus wirtschaftlichen, sozialen und moralischen
Gründen und im Hinblicke darauf, dass es sich
offenbar um eine Produktionsverlegung gehandelt
hat. Auf Grund des Ergebnisses der durch die be-
teiligten Ministerien gepflogenen Erhebung wurde
jedoch bei der Beratung der Vertreter der Firma
und der beteiligten Arbeitnehmer-OrganisationeM
am 29. September 1937 ein Uebereinkommen
erzielt, worin übereinstimmend konstatiert wurde,
dass die Firma den Geschäftsbetrieb m Niklas-
dorf aus wirtschaftlichen Gründen (wegen Un-
rentabilität und wegen der unangemessen hohen
allgemeinen Regie) nicht einmal teilweise aufrecht
erhalten und den Betrieb bei dem kleinen Um-
fange der Erzeugung nicht weiter betreiben könne.
Im Hinblicke auf die Unmöglichkeit der Ein-
führung einer anderen oder einer neuen Pro-
duktion hat sich die Firma diesem Uebermkom-
men zufolge verpflichtet, den Arbeitnehmern
ausser der Befriedigung ihrer aus den geltenden
Rechtsvorschriften entspringenden Ansprüche
weiter noch einen Betrag von cca 10. 000 Kč zu
entrichten und einen gleichen Betrag der Ge-
meinde zur Linderung der Folgen der Einstellung
der Unternehmung zur Verfügung zu stellen. Mit
Rücksicht auf dieses Uebereinkommen ist auf
Antrag des Handelsministeriums sowie des Res-
sortministeriums eine Entscheidung auf Grund
der obzitierten Bestimmung nicht herausgegeben
und damit zu der Betriebseinstellung die Zustim-
mung zum Ausdrucke gebracht worden.

Prag, am 23. März 1938.

Der Minister für soziale Fürsorge:
tag. Nečas, m. p.

Překlad ad 1296/ XII.

Antwort

des Ministers für nationale Verteidigung

auf die Interpellation des Abgeordneten
Frank

wegen der Angriffe von Militärpersonen

gegen die Sudetendeutsche Partei und

gegen das Sudetendeutschtum

(Druck 1197XI).

Wie ich bereits bei anderen Gelegenheiten
betont habe, wird das Ministerium für nationale
Verteidigung von dem obersten Bestreben gelei-
tet, dass die entscheidenden Faktoren der Militär-
verwaltung allen Nationalitäten in der Armee ge-
genüber absolut unparteilich vorgehen und dass
Sie namentlich sowohl in Ausübung ihrer Funktio-
nen als auch ausserhalb des Dienstes alle Eingriffe
und Kundgebungen unterlassen, die politischen
Charakter haben würden.

Gemäss diesen Grundsätzen wird m der
Armee konsequent vorgegangen, und dass dem
ursächlich so ist. wurde auch durch die Sprecher
der sudetendeutschen Partei in den Sitzungen des
Wehrausschusses des Senates bestätigt.

Der Fall des Militärprokurators in Brünn, der
m der Interpellation geschildert wird, bleibt daher
ganz vereinzelt und kann nicht verallgemeineit
werden.

Gegen den genannten Prokurator ist auf
Grund der geltenden Vorschriften eingeschritten
worden, das ungehörige Vorgehen wurde ihm
strenge vorgehalten und es wurde angeordnet, er
habe sich in Zukunft einer ähnlichen unzweck-
mässigen Anklagebegründung zu enthalten.
Gleichzeitig wurden auch die übrigen Militär-
prokuratoren entsprechend belehrt.

Prag. am 28. Februar 1938.

Der Minister für nationale Verteidigung:
Machník, m. p.


12

Překlad ad 1296/XIII.

Antwort

des Ministers für Post- und
Telegraphenwesen

auf die Interpellation des Abgeordneten
Gustav Obrlik

wegen Unzukömmlichkeiten bei der Post-
zustellung an Rudolf Sitte in Görsdorf bei
Grottau durch das Postamt in Grottau
(Druck 1197/XIII).

In Görsdorf, das zum Landzustellungsbereiche
des Postamtes in Grottau gehört, wohnen zwei
Personen des Namens Rudolf Sitte, und zwar
der Landwirt Rudolf Sitte, CN. 36, und der Fa-
brikant Rudolf Sitte, CN. 250 (Eigentümer der pro-
tokoherten Firma »Jalousien u. Rolo-Fabrik, Rud.
Sitte, vormals Max Vetterlein, Grottau, ČSR. «).
Dem Fabrikanten Rudolf Sitte stellt das Postamt
die Sendungen nicht zu, da er sich deren Abho-
lung vorbehalten und zu diesem Zwecke auch ein
Postfach aboniert hat.

In den letzten Jahren hat sich der Landwirt
Rudolf Sitte zweimal beim Postamte Grottau, zu-
letzt am 8. Jänner 1936 dahin beschwert, dass ein
für ihn bestimmter Brief irrigerweise bei der Sor-
tierung in das Postfach des Fabrikanten Rudolf
Sitte gelegt wurde, bei dem er irtümlicherweise
geöffnet und auf Grund der Feststellung, dass er
ihm nicht gehöre, erst nach neuerlicher Ver-
schliessung ihm zugestellt wurde.

In gleicher Weise verhielt es sich mit dein
Briefe von der Čechoslovakischen Kugellager-
fabrik »SKF« A. G. in Prag vom 8. November
1937, den die Interpellation betrifft.

Die Ursache der Anstände, die im Laufe eine;
Zeit von mehreren Jahren bloss vereinzelt vorge-
kommen sind, muss vor allem in der seltenen
Uebereinstimmung des Vor- und Zunamens zweier
Adressaten erblickt werden, die ausserdem im
gleichen Orte wohnen.

Zu einer Verletzung des Briefgeheimnisses
ist es nicht gekommen, da der Brief seitens der
unberechtigten Personen nicht absichtlich ge-
öffnet und sein Inhalt nicht missbraucht wurde.
Auch irgendeine andere absichtliche Handlung
ist ausgeschlossen.

Darum genügt zur Schaffung der Abhilfe die
bereits getroffene Verfügung, die laut Versiche-
rung der Post- und Telegraphendirektion in Prag
diese Mängel in Hinkunft verlässlich hintanhalten
wird.

Prag, am 23. März 1938.

Der Minister für Post- und Telegraphenwesen:
Tučný, m. p.

Překlad ad 1296 XIV.

Antwort

des Ministers des Innern

auf die Interpellation des Abgeordneten
Ing. St. Králíček

wegen der Angriffe der »Národní jednota
pro jz. Moravu« in Brünn gegen die Su-
detendeutsche Partei, Vorsitzender
Konrad Henlein (Druck 1197/ XV).

Die »Národní jednota pro jihozápadní Mora-
vu« mit dem Sitze in Brunn hat das in der Inter-
pellation erwähnte Flugblatt niemals herausge-
sehen. Durch die gepflogene Erhebung ist nicht
festgestellt worden, dass ein Flugblatt des er-
wähnten Inhaltes überhaupt verbreitet worden
wäre.

Prag, um 7. März 1938.

Der Minister des Innern:
Dr Černý, m. p.

Překlad ad 1296 XV.

Antwort

des Justizministers

auf die Interpellation des Abgeordneten
R. Dölling,

betreffend die Konfiskationspraxis bei der

Staatsanwaltschaft in Reichenberg

(Druck 1216/VIII).

Die von der Staatsanwaltschaft in Reichen
berg verfügte Beschlagnahme der in der Inter-
pellation angeführten Stellen aus Nr. 21 der Zeit-
schrift »Der Metallarbeiter« vom November 1937
wurde vom Kreisgerichte in Reichenberg über-
prüft und bestätigt.

Rechtsmittel wurden nicht eingebracht.

Prag, am 9. März 1938.

Der Justizminister:
Dr Dérer, m. p.


13

Překlad ad 1296/XVI.

Antwort

des Justizministers

auf die Interpellation der Abgeordneten
Dölling und Šverma

in der Angelegenheit der Konfiszierung
»der roten Fahne »Druck 1220/II).

Die von der Staatsanwaltschaft in Prag ver-
fügte Beschlagnahme der Nr. 9 der Zeitschrift
»Die rote Fahne« vom 12. Jänner 1938 wegen der
in der Interpellation angeführten Aufsätze wurde
vom Gerichte überprüft und bestätigt.

Rechtsmittel wurden nicht eingebracht.
Prag, am 16. März 1938.

Der Justizminister:
Dr Derer, m. p.

Překlad ad 1296 XVII.

Antwort

des Vorsitzenden der Regierung,

des Ministers des Innern und

des Ministers für Schulwesen und

Volkskultur

auf die Interpellation des Abgeordneten
Dr F. Hodina,

betreffend die Verfügung von Freiheits-
strafen an A. Dohnal wegen Nichtbesu-
ches der čechischen Minderheitsschulen
in Fratting durch seine Kinder
(Druck 1199/IX).

Im Sinne des § 20 des Gesetzes vom 27. No-
vember 1905, mähr. LGB1. Nr. 4 ex 1906, das

allerdings ausschliesslich auf dem Gebiete des
ehemaligen Landes Mähren gilt, wurde in der
interpellierten Angelegenheit bereits eine einge-
hende Erhebung vorgenommen und auf Grund
ihres Ergebnisses eine administrative Entschei-
dung gefällt, die derzeit Gegenstand der Kogni-
tion des Obersten Verwaltungsgerichtes ist.

Das Ergebnis dieser Kognition wird für die
weitere Regelung der strittigen Frage massgebend
sein. Da die in Betracht kommenden Kinder je-
doch derzeit sich in Lhota, im Neuhauser Bezirke,
also ausserhalb des -Gültigkeitsbereiches des zi-
tierten Gesetzes befinden, ist die staatliche
Schulverwaltung bereit, den Besuch dieser Kin-
der ausnahmsweise in der deutschen Volksschule
in der Gemeinde ihres derzeitigen Aufenthaltes
zu ermöglichen, auch wenn dies während des
Schuljahres geschieht.

Die Regierung steht und wird immer auf dem
Grundsätze absoluter nationaler Gerechtigkeit
stehen und verweist in dieser Richtung auf die
wiederholten Kundgebungen ihrer Mitglieder, wie
auf die letzten Erklärungen des Vorsitzenden
der Regierung oder auf die Kundgebungen des
Ministers für Schulwesen und Volkskultur im
Budgetausschusse des Abgeordnetenhauses bei
der Verhandlung des Entwurfes des Staatsvoran-
schlages für das Jahr 1937 und 1938. Die Forde-
rung, dass ein Kind in seiner Sprache erzogen
und unterrichtet werde, ist bei dem erwähnten
Grundsatze etwas selbstverständliches und wird
auch - auch als pädagogische Forderung - voll-
auf respektiert. Bei der grossen nationalen Ge-
mischtheit der Bevölkerung verursacht die kon-
sequente Durchführung dieses Grundsatzes aller-
dings da oder dort praktische Schwierigkeiten,
die aber nicht bloss eine einzige Nationalität be-
treffen. Soweit es sich um die Möglichkeit der
Auswahl zwischen Schulen verschiedener Unter-
richtssprachen handelt, werden die Behörden
durch diese Schwierigkeiten dort nicht direkt
tangiert, wo sie laut Gesetz den Willen der
Eltern respektieren müssen. Für den Bereich des
ehemaligen Landes Mähren ist jedoch mit dem
bereits zitierten Gesetze eine besondere Rege-
lung gegeben. Die Praxis der Behörden richtet
sich in den Reklamationsangelenheiten nach die-
sem Gesetze gemäss der stabilisierten Judikatur
des Obersten Verwaltungsgerichtes. Nach dieser
entscheidet hier für den Besuch der Volksschulen
dieser oder jener Unterrichtssprache die Natio-
nalität der schulpflichtigen Kinder. Der Wille des
gesetzlichen Vertreters der Kinder ist hier im
Sinne des zitierten Gesetzes nicht rechtlich ent-
scheidend und der eventuelle Ernährer ist nicht
bereits eo ipso der Träger des Rechtes, den
Schulbesuch des Kindes zu bestimmen; sein
Wille könnte höchstens eines der objektiven
Merkmale der Nationalität sein. Die Bestimmung
der Nationalität des Kindes ist in concreto die
Resultante der Bewertung aller ermittelten in Be-
tracht kommenden objektiven Merkmale.

Es ist nicht wahr, dass die Kinder aus ge-
mischten Ehen einseitig nur dem čechischen Volke
einen Vorteil bringen müssen. Wie bereits an-


14

geführt, wird überall ausserhalb des Bereiches
des ehemaligen Landes Mähren der Wille der ge-
setzlichen Vertreter solcher Kinder voll respek-
tiert, in dem angeführten Bereiche aber wird
überall in strittigen Fällen mit jeder objektiven
Sorgfalt im Sinne des zitierten Gesetzes und der
stabilisierten Judikatur des Obersten Verwal-
tungsgericht vorgegangen.

Mit voller Respektierung derselben Vorschrif-
ten wurden und werden die Kinder auch in die
übrigen Volksschulen aufgenommen.

In dem Streben nach Beseitigung der natio-
nalen Unstimmigkeiten wird die Regierung in
Durchführung der angekündigten Kodifikation des
nationalen Statuts der Republik die geeigneten
Beseitigung aller ungünstig wirkenden Ursachen

erwägen, namentlich auch die Konsequenzen der
erwähnten Differenz der gesetzlichen Regelung
zwischen dem Bereiche des ehemaligen Landes
Mähren und dem übrigen Gebiete unseres Staates.

Prag, am 1. April 1938.

Der Vorsitzende der Regierung:

Dr M. Hodža, m. p.

Der Minister des Innern:
Dr Černý, m. p.

Der Minister für Schulwesen und Volkskultur:
Dr Franke, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP