Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1938.

IV. volební období. 7. zasedání.

1296.

Odpovědi:

I. min. pošt a telegrafů na interp. posl. Drobného o vrácení kaucí býv. uherských pošt-
mistrů (tisk 1062/III),

II. min. veř. prací na interp. posl. dr Neumana o rozšíření dolování některých nerostů v již-
ních Čechách (tisk 1094/II),

III. min. školství a národní osvěty na interp. posl. dr Domina ve věci nadání Jana Petra
hraběte Straky a Strakovy akademie (tisk 1115/V),

IV. min. národní obrany na interp. posl. Smetánky v záležitosti předčasného překládání dů-
stojníků do výslužby (tisk 1122/XI),

V. min. vnitra a min. veř. prací na interp posl. Chmelíka o novelisaci asanačního zákonu
pražského a o urychlení předložení návrhu zákona o odstranění stavebních a zdravotních
závad v obcích (tisk 1139/XIV),

VI. min. vnitra a min. financí na interp. posl. dr Štůly o zařadění úhradových návrhů do
zákonů a nařízení, jimiž se ukládají svazkům územní samosprávy nové úkoly (tisk
1139/XVI),

VII. min. veř. prací na interp. posl. dr Domina ve věci spojení Národního divadla se zamýšlenou
novostavbou jeho pomocné budovy (tisk 1152/0,

VIII. min. zemědělství a min. vnitra na interp. posl. Kopasze a Bendy v záležitosti neudržitel-
ných poměrů na východním Slovensku (tisk 1165/VII),

IX. mm. školství a nár. osvěty na interp. posl. inž. Karmasina o zbytečné exposituře české
školy v Horní Rudné (tisk 1122/III),

X. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. inž. Karmasina, že ředitelství státní měšťanské
školy v Nižním Medzevu nadržuje jedinému obchodníkovi a majetníkovi obchodu se
školními potřebami, což jest nezákonité, jelikož to jest jednostranné (tisk 1122/IV),

XI. mm. sociální péče na interp. posl Döllinga o zastavení provozu továrny na fezy v Miku-
lovicích ve Slezsku (tisk 1122/VI).

XII. min. národní obrany na interp. posl. Franka o útocích vojenských osob na sudetsko-
německou stranu a na sudetské Němce (tisk 1197XI),

XIII. min. pošt a telegrafů na interp. posl. Obrlika o nepřístojnostech při doručování pošly
Rudolfovi Sittemu v Gerštorfu u Hrádku poštovním úřadem v Hrádku nad Nisou (tisk
1197/XIII),

XIV. mm. vnitra na interp. posl. inž. Králíčka o útocích »Národní jednoty pro jz. Moravu
v Brně na sudetskoněmeckou stranu, předseda Konrád Henlein (tisk 1197/XV),

XV. min. spravedlnosti na interp. posl. Döllinga o konfiskační praksi libereckého státního za-
stupitelství (tisk 1216/VIII),

XVI. min. spravedlnosti na interp. posl. Döllinga a Švermy o zabavení časopisu »Die rote
Fahne« (tisk 1220/II),

XVII. předsedy vlády, min. vnitra a min. školství a národní osvěty na interp. posl. dr Hodiny o
ukládání trestů na svobodě A. Dohnalovi, protože jeho děti nedocházejí do české menšino-
vé školy ve Vratěníně (tisk 1199/IX).


2

1296/I.

Odpověď

ministra pošt a telegrafů
na interpelaci poslance Jozefa Drobného

o vrácení kaucí byv. uherských pošt-
mistrů (tisk 1062/III).

Na žádost ministerstva pošt a telegrafii zji-
stilo ministerstvo zahraničních věcí u maďarsko
státní správy, že veškeré pohledávky znějíci na
bývalé koruny byly v Maďarsku přepočteny na
pengö v poměru 12. 500 korun rovná se 1 pengö.
To se stalo všeobecně na základě zákona a ja-
kákoliv výjimka - která by se mohla státi opět
jen na základě zákona - byla by prejudicielní
pro veškeré ostatní závazky státu a pod., jež
zněly na bývalé koruny. Nelze tudíž v žádném
případě očekávati, že by Maďarsko bylo ochotno
ve věci navrácení služebních kaucí bývalým
smluvním uherským poštmistrům zaujmouti sta-
novisko příznivější, než jak bylo výše uvedeno.

V Praze dne 14. března 1938.

Ministr pošt a telegrafů:
Tučný, v. r.

1296/II.

Odpověď

ministra veřejných prací
na interpelaci poslance dr Neumana

o rozšíření dolováni některých nerostů
v Jižních Čechách (tisk 1094/II).

Ministerstvo veřejných prací zabývalo se
v poslední době již několikráte hornictvím jižních
Cech, a to zejména tuhovými závody v Černé
na Šumavě a v Chvalovicích na Netolicku, antra-
citovým dolem ve Lhoticích, rudnými doly u
Krásné Hory a Milešova, zlatodolem Roudným
a j Podle dosavadních znalostí poměrů jsou ne-
sporně jižní Cechy hornicky zajímavé svými vý-
skyty vyhrazených nerostu, leč nutno míti na
zřeteli, že pouhé výskyty a existence ložisek
nestačí k založení a k rozvoji hor, nýbrž hlavním
předpokladem tu jest a bude bohatost ložisek, na
níž je závislá rentabilita dolování. Otvírání no-
vých dolu a zmáhání starých, zejména rudných,
je podnikem již, svou povahou velmi riskantním

a proto nelze čekati, že by na tomto poli došlo
k nějakému význačnému oživení, zvláště když tu
nejde o území geologicky zcela neznámá, nýbrž

o terény značnou měrou dokonce i hornicky ote-
vřené již v minulých a dávných dobách.

Tolik bylo by poznamenati předem, v jednot-
livostech pak sluší uvésti toto:

Lignit dobývá se nyní na dole v Mydlova-
rech, kde jest postavena kalorická elektrárna,
která spotřebuje pro svou výrobu elektrické
energie celou těžbu dolu, asi 80. 000 t ročně. Te-
prve v posledních letech (1936) podařilo se elek-
trárně rozřešiti otázku přímého spalování těžné-
ho lignitu na topeništi pod kotly; z části se užívá
dodnes ještě i práškového topení. K výrobě
prášku a k sušení byla postavena velikým ná-
kladem práškovna s drtiči, sušárnami a mlýny.
Bylo by ovšem možné upotřebiti tohoto zařízeni

i pro výrobu briket, leč zřízeni briketárny by
si přes to vyžádalo značného nákladu; je pak
také otázka, zda bylo by skutečně účelné usilo-
vati o zřízení takového podniku, když dosavadní
tuzemská výroba briket jest dostatečná a odbyt
hnědého uhlí dolů v tuzemsku již existující není
uspokojivý i při nynějším hospodářském oživení.

Problém chemického zpracování uhlí u nás
(výroba benzinu z uhlí) je stále problémem fi-
nančním, jehož řešení je obtížné, neboť se zde
vznášejí požadavky předpokládající dalekosáhlou
podporu v oboru celním, daňovém, cenovém aj.,
kde ministerstvo veřejných prací není samo po-
voláno k rozhodování.

Antracit: O otvírání antracitové sloje v okolí
Hůr, kde by se mohlo jednati především jen
o exploitaci zbytku sloje pod objeky vojenských
skladišť, se za nynějších poměrů neuvažuje, ježto
přístupnější a vydatnější uložení sloje bylo již
v dřívějších dobách vydobyto podnikatelem
Schlucciusem a dobývání zbytku neskýtá dosta-
tečnou základnu pro rentabilní podnikání.

Permská pánvička ležící severovýchodně od
Českých Budějovic, kterou kromě státu má vý-
hradními kutisky na nadějných místech zajištěnu
společnost David Starek a další soukromníci, ne-
dává naději na lukrativní exploitaci, ježto je
tektonicky značně porušena, čímž je dotčena i
jakost antracitu, z které příčiny až dosud prove-
dené pokusy o založení dolů, jak ukázal případ
B. Matějky, nájemce státních kutisek u Lhotic.
resp. Kontinentální průmyslové a obchodní akcio-
vé společnosti, ztroskotaly.

Byly-li by však o tento terén, který je kryt
cca 500 státními kutisky, zájem se strany sou-
kromého kapitálu, bylo by možno jej propachto-
vati, pokud by ovšem zájmová skupina byla fi-
nančně silná a mohla poskytnouti dostatečné zá-
ruky za řádné plnění smluvních povinností.

Tuhové hornictví jihočeské trpí značně jed-
nak nedostatkem tuzemských vydatných ložisek
tuhových, jednak zahraniční konkurencí. Schwar-
zenbergský tuhový podnik v Černé na Šumavě
vzdal se v posledním roce celé řady dolových
měr, dosud však pracuje na hloubení nové šachty
a na otvírce nového ložiska. Podnik tento měl


3

býti zastaven na podzim loňského roku pro ne-
příznivé hospodářské výsledky posledních let
zastavení toto bylo na zásah báňského úřadu od-
dáleno. Ministerstvo veřejných prací, uznávajíc
obtíže dotčených tuhových dolů, podporovalo u
ministerstva obchodu žádost Schwarzenbergskó-
lio podniku aby dovoz tuhy byl zařazen do povo-
lovacího řízení, dosud však bezvýsledně.

Znovuzahájení práce v tuhových dolech F.
Kinského na Netolicku naráží stále na finanční
obtíže, které ovšem ministerstvo veřejných prací
nemůže odstraniti, i když jinak také tomuto pod-
niku věnuje v poslední době zvýšenou pozornost

Otázkou finanční jest také dolování na zlato
Na obtíže zde naráží jak podnikání soukromé, tak
i státní

Podél řeky Otavy, u Strakonic leží 143 stát-
nich povrchových měr na zlatonosné náplavy. Po
negativních výsledcích průzkumných prací bylo
od dalšího zkoumání upuštěno

»Zlatonosné« území u Křepic, kde v roce 1927
došlo k náhodnému nálezu ryzího zlata ve štěrku,
bylo obloženo výhradnými kutišti soukromými
i státními. Stát zde provedl v roce 1928 kutacích
prací nákladem přes 50. 000 Kč. Po dalších ještě
pokusech bylo od kutání upuštěno v roce 1929,
poněvadž se ukázala jeho beznadějnost pro nízký
obsah zlata v tuně.

Kromě státních dolů na stříbrnou a olověnou
rudu v Příbrami jest v jižních Čechách otevřen
pouze jeden takovýto důl v Ratibořských Ho-
rách u Tábora. Patří dr Adolfu Schwarzenbergovi
a jest snadno přístupný štolou, která jest udržo-
vána schůdná. V dole se však nepracuje a každo-
ročně se povoluje odklad v dolování podle hor-
ního zákona. Jak o tom svědči rozsáhlé zbytky
po starých hornických dílech, byla zde stříbrná
ruda z veliké části vydobyta. Zbytky jsou chudé
a vyhledávání bohatších ložisek by bylo spojeno
s velikými náklady.

U Rudolfova nejsou přístupny žádné doly
Pouze Eliášova štola jest otevřena; napájí se
z ní vodovod pro České Budějovice. V této
oblasti se dobývala hojně v dávných dobách stří-
brná ruda většinou štolami, někdy i jamami, kte-
ré nedosahovaly větší hloubky než asi 300 m
Nyní musily by se konati rozsáhlé kutací práce
nebo by se musily otevříti opuštěné doly a sle-
dovati rudní žíly do hloubky

Jak již z uvedeného vysvítá a též v úvodu
bylo zdůrazněno, setkává se hornické podnikání,
resp. jeho oživení v jižních Cechách s překážka-
mi rázu jednak přírodního, jednak finančního.
Nutno uvážiti, že podle dosavadních znalostí věci
nejde tu o ložiska vydatná a snadno dosažitelná,
takže již pouhý řádný hornický průzkum starých
děl a nové sledování ložisek by si jistě vyžádalo
ještě před započetím s dolováním velmi značných
nákladů při pochybném výsledku.

Podle názoru ministerstva veřejných prací
nestačí tu pouhý geologický výzkum, poněvadž
nejde, jak už vpředu naznačeno, o území geolo-
gicky neznámá, nýbrž bylo by nutno vykonati

průzkum díly hornickými a hornicky se přesvěd-
čiti o poloze a dobyvatelnosti ložisek (bod a
dotaz č. 1).

Pokud pak jde o podporu výzkumných prací
soukromných horních podnikatelů (bod a dotaz
C. 3) sleduje ministerstvo veřejných prací každý
podnět k udržení, rozvoji neb oživení hornického
podnikání, nemá však možnosti učiniti v mezích
své působnosti opatření, která by zajišťovala fi-
nanční podporu soukromého hornického podnikání
z prostředku veřejných, které k tomu nejsou
určeny

V Praze dne 8. března 1938.

Ministr veřejných prací:
Inž. Dostálek, v. r.

1296/ III.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty
na interpelaci poslance dr Karla Domina

ve věci nadání Jana Petra hraběte Straky
a Strakovy akademie (tisk 1115/V).

Interpelace pojednává o dvou studentských
nadacích Jana Petra hraběte Straky, a to o jeho
studentské nadaci pro příbuzné a o jeho nadaci
ke zřízení akademie

První z těchto nadací je stále pravidelně per-
solvována a její dvě místa jsou tou dobou spo-
jena s požitkem po 650 Kč ročně.

Pokud jde o nadání Jana Petra hraběte Stra-
ky ke zřízení akademie, jest již v interpelaci vy-
líčen vznik a vývoj tohoto nadání, zřízeného po-
slední vůlí zakladatelovou ze dne 18. února 1710.
jakož i způsob jejího persolvování, který vyvr-
cholil ve zřízení a vydržování akademie.

Za války bylo budovy akademie použito ke
ztížení nemocnice Červeného kříže a chovanci
akademie byli přestěhováni do Valdštýnského pa-
láce. Po státním převratu byla budova akademie
zabrána pro státní úřady a instituce. Protože pak
i Valdštýnský palác byl zabrán k témuž účelu,
byl internát akademie rozpuštěn

Původnímu účelu nadačnímu, jak byl upraven
organisačním statutem z roku 1889, budova aka-
demie dosud vrácena nebyla. Sluší však pouká-
zati na to, že rozsah užíváni budovy akademie
studentstvem se proti stavu v roce 1931 znační
změnil ve prospěch studentských korporací. Po-
dle stavu ze dne 1 května 1937 užíval totiž stát
v budově akademie celkem 3589. 80 m2, kdežto


4

studentské instituce celkem 4. 708-50 m2. Roční
částka 80. 000 Kč, kterou stát platí nadaci, není
však nájemným, nýbrž zálohou na náhradu za
zabrání budovy akademie.

Trvajíci stav znemožňuje ovšem persolvová-
ní nadace způsobem určeným jejím zakladatelem.
Ministerstvo školství a národní osvěty sledujíc
osud nadace dalo své doby popud k vypracování
návrhu nového organisačního statutu. Jednání o
tomto statutu není však dosud skončeno pro vy-
skytující se značnou různost názorů. Ale minister-
stvo školství a národní osvěty nepouští konečné
vyřešení věci se zřetele, sledujíc zároveň možno-
sti dosáhnouti kompromisem mezi spornými ná-
zory souhlasu k permutaci a persolvování nada-
ce, ovšem tak, aby vůle zakladatelova byla i za
dnešních změněných poměrů co nejvíce splněna.

Pokud arciť permutace nebude příslušnými
orgány schválena, není také možné persolvování
nadace nebo jinaké použití nadačního jmění. Pod-
stata tohoto jmění, jehož správa je nadále prová-
děna zemským výborem pro zemi Českou, neby-
la řečenými již okolnostmi dotčena. Veškerý pak
výnos řádně spravovaného nadačního jmění je
pro nadační účely ukládán a příslušné prostředky
jsou připraveny tak, aby po vyřešení zmíněných
již právních i faktických obtíží bylo lze ihned
přikročiti k persolvování této nadace.

V Praze dne 25. února 1938.

Ministr školství a národní osvěty.
Dr Franke, v. r.

1296/IV.

Odpověď

ministra národní obrany
na interpelaci poslance Smetánky

v záležitosti předčasného překládání
důstojníků do výslužby (tisk 1122/XI).

Ministerstvo národní obrany postupuje při
překládání důstojníků do výslužby přesně podle
platných předpisů a bedlivě přihlíží při tom nejen
k zájmům služebním, nýbrž i ke všem ostatním
okolnostem, které v každém jednotlivém případě
jsou směrodatné, zejména též pokud jde o zapo-
čítání služebních let.

Tvrzení interpelace, že praxe ministerstvu
národní obrany při zjišťování podmínky 40 slu-
žebních započítatelných let podle § 5, bod 2 zá-
kona číslo 76/1922 Sb. z. a n. neodpovídá úmyslu
zákonodárce, není důvodná. Věcí zabýval se již

Nejvyšší správní soud, který v nálezu ze dne 16.
října 1937 č. 779/5/35 výslovně potvrdil, že postup
ministerstva národní obrany v tom směru zcela
odpovídá zákonu.

V Praze dne 15. března 1938.

Ministr národní obrany.
Machník, v. r.

1296/V.

Odpověď

ministra vnitra a
ministra veřejných prací

na interpelaci posl. Antonína Chmelíka

o novelisaci asanačního zákona pražského

a o urychlení předloženi návrhu zákona

o odstranění stavebních a zdravotních

závad v obcích (tisk 1139/XIV).

Požadavky v interpelaci vznesené jsou ře-
šeny vládním návrhem zákona o odstraňování
stavebních a komunikačních závad v obcích, jenž
byl předložen senátu Národního shromáždění pod
č. t. 569.

Navržený zákon má umožniti zejména v Pra-
ze, v Brně a v Bratislavě takovou úpravu města,
aby byla v souhlasu s odůvodněnými snahami
urbanistickými a s požadavky řádné a bezpečné
dopravy v obcích. Podle tohoto zákona budou
moci obce pomocí vyvlastňovacího práva prová-
děti asanaci celých závadných částí obcí i odstra-
ňovati jednotlivé stavební a komunikační závady
v obcích. Pražský asanační zákon má býti tímto
zákonem zrušen a nahrazen.

Stala se tudíž interpelace tisk poslanecké
sněmovny 1139/XIV předložením vládního návrhu
tisk senátu 569 v podstatě bezpředmětnou.

V Praze dne 14. února 1938.

Ministr vnitra:
Dr Černý, v. r.

Ministr veřejných prací:
lat. Dostálek, v. r.


5

1296/VI.

Odpověď

ministra vnitra a
ministra financí

na interpelaci poslance dra Aloise Štůly

o zařadění úhradových návrhů do zákonů

a nařízení, jimiž se ukládají svazkům

územní samosprávy nové úkoly

(tisk 1139/XVI).

Podepsaným ministrům vnitra a financí jsou
známy skutečnosti, konstatované v interpelaci, a
jsou ochotni v mezích své úřední pravomoci
v zájmu pořádku ve finančním hospodaření ve-
řejných svazků všech kategorií co nejúčinněji
působiti k tomu, aby předlohy zákonů a nařízeni,
jimiž by se svazkům územní samosprávy ukláda-
ly nové úkoly, vyžadující peněžitých nákladů,
současně též obsahovaly ustanovení o jich úhra-
dě, pokud to jen bude proveditelno vzhledem
k věcnému obsahu a zamýšleným účinkům těch
kterých chystaných zákonů a nařízení.

V Praze dne 4. března 1938.

Ministr vnitra:
Dr Černý, v. r.

Ministr financí:
Dr Kalfus, v. r.

1296/VII.

Odpovědí

ministra veřejných prací
na interpelaci poslance dra Karla Domina

ve věci spojení Národního divadla se za-
mýšlenou novostavbou jeho pomocné
budovy (tisk 1152/I).

Na jednotlivé dotazy předmětné interpelace
odpovídám toto:

Ad 1): Základové práce při stavbě doplňova-
cí budovy Národního divadla byly provedeny
tak, že není znemožněno podzemní spojení Ná-
rodního divadla s doplňovací budovou, naopak,
založení budovy bylo uzpůsobeno tak, aby se

dala provésti podzemní komunikace (chodba) pro-
filu asi 260 cm šířky a 220 cm výšky, která by
umožnila osobní pasáž divadelního personálu a
dopravu menších kulis a divadelních předmětů.
Zřízení hlubokého tunelu pro dopravu vysokých
kulis nepřichází prakticky v úvahu pro zjištěnu
poměry základové půdy, výšku hladiny spodní
vody, obtížné podchycování mělčích základů Ná-
rodního divadla a nepoměrný finanční náklad s ta-
kovýmto tunelem spojený.

Ad 2) a ad 3): Vypsání soutěže na vyřešení
podzemního spojení obou budov by nemelu
praktického významu, ježto daná úloha, redukují-
cí se podle shora uvedeného na zřízení podzemní
chodby o průřezu okrouhle 260 X 220 cm, jest
technicky, resp. konstruktivně zcela jednoznačné,
takže soutěž by v podstatě nemohla přinésti ji-
ného řešení než příslušný úřední projekt, jehož,
vypracováním byl již pověřen zemský úřad
v Praze. Architektonického vzhledu Národního
divadla se tato podzemní chodba ovšem vůbec
nedotýká, takže i s tohoto hlediska odpadá nutnost
soutěže. Pokud měla však interpelace snad na
mysli vypsáni soutěže na nadzemní spojení bu-
dov, t. j. na přemostění Divadelní ulice, stala se
takováto soutěž na spojení budov mostem bez-
předmětnou, vzhledem k právě projednávanému
projektu podzemní komunikační chodby (místo
mostu), jakož i z těchto dalších důvodů:

a) Státní regulační komise ve svém vyjádře-
ní ze 6. září 1937, č. j. 1124/37 zamítla z důvodu
dopravních i bezpečnostních jakékoliv zmenšení
schválené šířky Divadelní ulice. Tím odpadl hlavní
důvod pro vypsání soutěže, ježto projevy zá-
stupců odborných kruhů na společných rozpra-
vách konaných dne 16. a 19. června 1937 vyzněly
většinou v tom smyslu, že nadzemní spojení by
bylo lze architektonicky vhodně vyřešiti nejvýše
jen v případě zúžení uličního prostoru. Nějakého
positivního výsledku, vyhovujícího všem stranám,
lze se ostatně nadíti od soutěže v přítomné době
tím méně. že - jak právě ukázal průběh zmíně-
ných jednání z června 1937 - tou dobou není ani
jednotnosti v nazírání na zásadní otázku, měl-li
by most po stránce výtvarné vyjadřovati samo-
statný článek nezávislý na architektuře Národní-
ho divadla, či neměl-li by snad přece navazovati
na slohové prvky budovy Národního divadla.

b) Naproti tomu zástupci pražské obce, na
rozdíl od svého původního zamítavého stanoviska,
jež zastávali v roce 1933, prohlásili při jednání
dne 16. a 19. června 1937, že podzemní instalační
zařízení v Divadelní ulici není na závadu pří-
padnému vybudování spojovací komunikace pod
úrovní ulice, což právě přimělo ministerstvo ve-
řejných prací k tomu, aby nyní především se za-
bývalo otázkou zřízení zmíněné podzemní komu-
nikační chodby a aby až do konečného projednání
této věci s ministerstvem školství a národní osvě-
ty a ostatními činiteli upustilo v dohodě s mi-
nisterstvem školství a národní osvěty od pří-
padného vypsání soutěže na přemostění.

Ad 4): V této věci se podotýká, že regulace
území Praha-II., včetně Divadelní ulice, byla


6

státní regulační komisí nově uvažována a že nyní
nový regulační plán této části Prahy byl vyložen
za účelem námitkového řízení. Po tomto námitko-
vém řízení bude plán dotyčného území znovu
předložen ministerstvu veřejných prací k nové-
mu a konečnému projednání a event. uvážení
vznesených námitek.

V Praze dne 8. března 1938.

Ministr veřejných prací:
ínž. Dostálek, v. r.

1296/VIII.

Odpověď

ministra zemědělství a
ministra vnitra

na interpelaci poslanců Kopasze a Bendy

v záležitosti neudržitelných poměrů na
východním Slovensku (tisk 1165/ VII).

Konaným podrobným šetřením bylo zjištěno,
že orgány státní správy (okresní úřad, resp.
okresní náčelník v Trebišově, ani správce úřadu
práce pro zemědělské dělnictvo v Košicích) se
nedopustili inkriminovaných přehmatů, t. j. neu-
činili nic, co by nebylo ve shodě s platnými
právními předpisy ani nezanedbali žádných po-
vinností, jež jim jejich úřední postavení ukládá.

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo
vnitra bedlivě pečují, aby úřady jejich dozoru
podléhající konaly své povinnosti nestranně. Mi-
nisterstvo zemědělství sleduje, jak jsou upraveny
pracovní a mzdové poměry zemědělského děl-
nictva v celém státě a tedy též na východním
Slovensku. Proto požádalo - již před podáním
interpelace - okresní úřad v Trebišově, aby pů-
sobil k vyřešeni sporu mezi zaměstnavateli a za-
městnanci vzájemnou dohodou, neboť pro jaké-
koli donucující opatření se strany úřadu ve věci
nebylo zákonného podkladu. Mzdové diference,
pokud se po stávce ještě vyskytly, byly skuteční
urovnány za souhlasu zástupce interesované od-
borové organisace zaměstnanců na jednáních 21.
a 28. prosince 1937 a 21. ledna 1938, svolaných
okresním úřadem v Trebišově.

V Praze dne 14. března 1938.

Ministr zemědělství:
Dr Zadina. v. r.

Ministr vnitra:
Dr Černý, v. r.

1296/IX (původní zněni).

Odpověď

ministra školství a národní osvěty
na interpelaci poslance inž. F. Karmasina

o zbytečné exposituře české školy
v Horní Rudné (tisk 1122/ III).

Expositura státní obecné školy želivské
v Horní Rudné byla zřízena na opětovnou žádost
rodičů pro děti československé národnosti, ježto
kmenová škola v Želivsku je nejen značně vzdá-
lena, a to po cestě celoročně schůdné přes 4 km,
nýbrž i proto, že cesta ta je spojena s obtížemi
neúměrnými školním dětem.

Podle výsledků šetření, provedeného z podně-
tu interpelace, bylo na školní rok 1937/38 zapsá-
no ve zmíněné exposituře 12 žáků, kterýžto počet
se později odchodem dvou dětí snížil na 10. Šetře-
ním, konaným úřady školskými i úřadem poli-
tickým, nebyl potvrzen údaj interpelace o národ-
nosti těchto žáků, neboť 7 dětí pochází z rodičů
hlásících se k národnosti československé a 3 děti
jsou z manželství národnostně smíšených.

V jednání Františka Řehoře nebyla zjištěna
nezákonnost a také se neukázalo, že by byl použil
nátlaku proti komukoliv z rodičů.

Nemám proto důvodu k interpelací vyžadova-
ným opatřením.

V Praze dne 17. března 1938.

Ministr školství a národní osvěty:
Dr Franke, v. r.

1296/X (původní zněni).

Odpověď

ministra školství a národní osvěty
na interpelaci poslance inž. F. Karmasina,

že ředitelství státní měšťanské školy

v Nižním Medzevu nadržuje jedinému

obchodníkovi a majetníkovi obchodu se

školními potřebami, což jest nezákonitě,

jelikož to jest jednostranné (tisk 1122/IV).

V interpelovaném případě bylo šetřením
zjištěno, že ředitelství státní mešťánské školy v
Nižním Medzevu bylo nuceno v dřívějších letech


7

pro nedostatek jiných možností samo obstarávati
učebnice a úkolové sešity pro žactvo. Když se
před počátkem školního roku 1937/38 nabídl jeden
z místních obchodníků, že by školní potřeby ob-
jednával, použilo ředitelství jeho ochoty a upo-
zornilo na to ve škole s tím, že samo nebude
nadále tyto potřeby již objednávati. Dne 9. září
1937 vydalo ředitelství nový oběžník, ve kterém
výslovně zdůraznilo, že žactvo má volnost naku-
povati u kteréhokoliv obchodníka.

Neodpovídá tedy skutečnosti, že ředitelství
nadržuje jedinému obchodníku a nemám na pod-
kladě výsledků šetření důvodu k dalším opa-
třením.

V Praze dne 16. března 1938.

Ministr školství a národní osvěty:
Dr Franke, v. r.

1296 XI (původní znění).

Odpověď

ministra sociální péče
na interpelaci poslance Döllinga

o zastavení provozu továrny na fezy
v Mikulovicích ve Slezsku (tisk 1122 VI).

Akciová společnost továren na fezy ve Stra-
konicích oznámila dne 19. srpna 1937 zúčastně-
ným ministerstvům, že zamýšlí zastaviti dnem
1. září 1937 provozování svého továrního podni-
ku v Mikulovicich, ježto provoz podniku je trvale
nerentabilní. V řízení podle § 2, odst. 3 vládního
nařízení č. 134/1935 ve znění vládního nařízení č.
325/1936 Sb. z. a n. navrhovalo ministerstvo so-
ciální péče, aby zamýšlenému opatření nebyla
přiznána odůvodněnost a to z důvodů hospodář-
ských, sociálních a morálních a vzhledem k tomu.
že šlo patrně o přemístění výroby. Podle výsled-
ku Setření provedeného súčastnčnými minister-
stvy bylo však na poradě zástupců firmy a zú-
častněných odborových organisací zaměstnancu,
konané dne 29. září 1937, dosaženo dohody, v níž,
bylo souhlasně konstatováno, že firma nemůže
udržeti provoz závodu v Mikulově ani částečně
z důvodů hospodářských (pro nerentabilitu a ne-
úměrně vysokou generelní režii) a závod při ma-
lém rozsahu výroby dále provozovati. Vzhledem
k nemožnosti zavedení jiné nebo nové výroby
zavázala se firma podle této dohody zaplatiti za-
městnancům kromě uspokojení jejich nároků ply-
noucích jim z platných právních předpisů, ještě

částku cca 10. 000 Kč a stejnou částku dáti k dis-
posici obci k zmírněni důsledků zastavení podni-
ku. Se zřetelem k této dohodě nebylo k návrhu
ministerstva obchodu jakožto ministerstva resort-
ního vydáno rozhodnutí podle výše cit. ustano-
vení a se zastavením provozu byl tím projeven
souhlas.

V Praze dne 23. března 1938.

Ministr sociální péče:
Inž. J. Nečas, v. r.

1296/XII (původní znění).

Odpověď

ministra národní obrany
na interpelaci poslance Franka

o útocích vojenských osob na sudetsko-

německou stranu a na sudetské Němce

(tisk 1197/XI).

Jak jsem již při jiných příležitostech zdů-
raznil, jest ministerstvo národní obrany vedeno
přední snahou, aby rozhodující činitelé vojenské
správy postupovali vůči všem národnostem v
armádě naprosto nestranně, a aby se zejména
uvarovali jak ve výkonu svých funkcí, tak i mi-
mo službu všech zásahů a projevů, které by mě-
ly politický charakter.

Podle těchto zásad jest v armádě důsledně
postupováno, a že tomu skutečně tak jest, bylo
potvrzeno i mluvčím sudetskoněmecké strany ve
schůzi branného výboru senátu.

Případ vojenského prokurátora v Brně, kte-
rý je v interpelaci vylíčen, zůstává zcela ojedi-
nělým a nemůže býti zevšeobecňován.

Proti jmenovanému prokurátoru bylo zakro-
čeno podle platných předpisů, nesprávný postup
byl mu přísně vytknut a nařízeno, aby se v bu-
doucnosti vystříhal podobného nevhodného odů-
vodnění žaloby. Zároveň byli též patřičně pouče-
ni ostatní vojenští prokurátoři.

V Praze dne 28. února 1938.

Ministr národní obrany:
Machník, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP