Úterý 26. dubna 1938

Místopředseda Taub (zvoní): Dalším řečníkem je pan posl. B. Köhler. Dávám mu slovo.

Posl. B. Köhler (německy): Slavná sněmovno!

Na pořadu schůze je převzetí bratislavské paroplavební společnosti státem. Ale politické události vyžadují, aby se zde zároveň promluvilo o tom, jak tomu jest se státem, který má převzíti bratislavskou paroplavební společnost. Zestátnění paroplavby na Dunaji jest nepochybně věcí obrany republiky, tím spíše, že se v Linci zřizuje opěrný bod pro válečné loďstvo Třetí říše na Dunaji. Zároveň působí v této zemi takové síly, které se pokoušejí učiniti problematickým celý stát, který má převzíti dunajskou paroplavební společnost.

V této souvislosti musím promluviti o nebezpečné bláznovské hře vedení sudetskoněmecké strany, kterou provozuje s německým obyvatelstvem země a kterou udržuje masy lidu ve stálém rozčilení. Vůdcové sudetskoněmecké strany bez rozpaků obelhávají masy lidu. Jednu sensační lež překonávají druhou. Jest neuvěřitelné, co dnes sudetskoněmecká strana našeptává německému obyvatelstvu. K tomu vůdcové sudetskoněmecké strany určují jednu lhůtu po druhé, kdy má přijíti den rozhodnutí. Po volbách do Národního shromáždění r. 1935 vypravovali: "Potrvá to již jen několik týdnů, než Hitler bude zde." Před hlasováním o Sársko ujišťovali: "Dnes Sársko, Sudety za rok." Čistý Rutha hlásal, než se vyhnul soudnímu odpovídání sebevraždou: Vydržte až do prosince, pak nadejde rozhodnutí. Po vojenském obsazení Rakouska to dělají zvlášť ztřeštěně. Šeptalo se, že říšská obrana vkročí ihned do Československa. Později se říkalo, ze to praskne dne 10. dubna. Po 10. dubnu se zase ohlašuje rozhodnutí na květen.

Tisíci takových lživých argumentů našeptávané propagandy se vodí německé obyvatelstvo za nos. Tak se zdržují masy od boje o svůj denní chléb. Německé lidové masy hladovějí a vězí v bídě. Sudetskoněmecká strana je krmí lživými argumenty, zatím co továrníci bez překážek shrabují své zisky. Sudetskoněmecká strana utěšuje lid nejbližším dnem rozhodnutí a lid zůstává dále v bídě. Tak to dělá sudetskoněmecká strana již čtyři roky.

Bláznovská hra, kterou vedení sudetskoněmecké strany provozuje s německým lidem, je však i nanejvýš nebezpečná. Lživou našeptávanou propagandou se lid vybičovává, aby mohl býti slepě zahnán do nové válečné pohromy. Henlein mluvil v neděli v Karlových Varech o četných pomnících válečných padlých, které stojí v německých vesnicích a městech. Opakoval, že sudetští Němci počtem svých padlých ve válce jsou v celém německém národě na prvním místě. Tuto krutou skutečnost zavinili ti, kdož zahnali národ do krvavé světové války. To jsou titíž, kteří dnes svou lživou propagandou připravují lid znovu na světovou šarvátku. Taková válka by tentokrát byla vedena uprostřed v naší sudetské domovině. Krvavé oběti, kterých si vyžádá od sudetských Němců, budou nezměrné. Nebezpečná bláznovská hra, kterou sudetskoněmecká strana provozuje dnes s lidem, má učiniti obyvatelstvo zralým, aby znovu vykrvácelo na bojištích za kapitalisty. V Karlových Varech pustil Henlein minulou neděli do světa novou závažnou lež. Fašistické požadavky, které vytyčil v Karlových Varech, nazval mírovým příspěvkem sudetských Němců. Co prohlásil Henlein v Karlových Varech, to nejsou požadavky sudetských Němců, to jsou požadavky agenta fašistické velmoci, které mají býti vnuceny sudetskoněmeckému obyvatelstvu. Co žádal Henlein v Karlových Varech, to není příspěvek k míru, nýbrž neslýchané vyhlášení války uprostřed Evropy. Němečtí dělníci, sedláci a příslušníci středního stavu nemají nic společného s tím, co Henlein žádá. Přejí si mír a lepší život. Ale je to Henlein a vůdcové sudetskoněmecké strany, kdož ženou do války. Henlein žádal v Karlových Varech, aby Češi likvidovali své mírové svazky s Francií a Sovětským svazem. Henlein žádal v neděli v Karlových Varech, aby Československo nebylo hrází proti tlaku německého imperialismu na východ. Henlein tedy žádal, aby Československá republika zrušením svých spojeneckých smluv spáchala sebevraždu a tím uvolnila tlak německého fašismu na východ. Henlein a jeho zahraniční přikazovatelé činí dnes již vše, aby zapřáhli národy Československé republiky do cílů německého imperialismu, aby je donutili, aby tlak na východ prodělali s sebou.

Prohlašujeme k této válečné Henleinově politice, že nebudeme žoldnéři německého imperialismu při jeho tlaku na východ. My jsme na východě nic neztratili. Přejeme národům na východě mír, jako sami si míru přejeme. (Souhlas a potlesk poslanců strany komunistické.) Československá republika nespáchá sebevraždu tím, že by se vzdala svých spojeneckých smluv. Svazky s Francií a Sovětským svazem zaručují republice mír. Kdo mír ruší, toho Československá republika a její spojenci zničí.

Jménem těch sudetských Němců, kteří si nepřejí, aby se naše města a vesnice proměnily v sutiny, aby jejich děti byly trhány na kusy a vražděny, kteří sami nechtějí do společného hrobu, nýbrž chtějí lepší život, rozhodně odmítám vyzývavé Henleinovy požadavky.

Druhou vyzývavostí, které se Henlein v neděli dopustil, jest, že pokrytecky pod heslem národnostní spravedlnosti znovu žádal, aby republika byla roztrhána na národnostní kusy. Henlein žádá, aby mezi národy v zemi byly zřízeny nové hranice, aby příslušníci každého národa byli registrováni nejen u policie, nýbrž i v národnostním katastru. Chce z Čechů nadělati katastrální Čechy z Němců katastrální Němce. Každý národ má býti ovládán nejen z Prahy, nýbrž ještě z fašistické národnostní vůdcovské kliky. To vše nemá co dělati s národnostní spravedlností. Požadavek, aby republika byla roztrhána, jest jednou z četných válečných provokací Henleinových. Rozškatulkování národů v národnostní katastry a fašisticky vedené lidové skupiny znamená trvalé národnostní záští a národnostní boj. Ale lid nepotřebuje, aby národnostní zášť a boj byl trvalý. Nechceme, aby mezi českými a německými pracujícími byly vytyčeny hranice. Chceme, aby čeští a němečtí pracující v podnicích, vesnicích a městech žili jako rovnoprávní bratrsky pospolu a společně bojovali o svou existenci. Dokud budou čeští a němečtí pracovníci štváni proti sobě, budou je čeští a němečtí kapitalisté společně drancovati. Teprve až čeští i němečtí pracovníci vystoupí jednotně, budou si moci na kapitalistech vybojovati lepší existenci.

Zvlášť vážně dlužno sudetské Němce varovati před prolhanou demagogií, kterou provozuje sudetskoněmecká strana s požadavkem národnostní autonomie. Pokrytecky pod krásným slovem "Samospráva území osídleného Němci" žádal Henlein znovu svou diktaturu, svou nadvládu nad sudetskoněmeckým lidem. Jak má Henleinova samovláda vypadati v praksi, vyložila sudetskoněmecká strana ve svých návrzích na ochranu národa. V těchto návrzích nejde o ochranu lidu a o samosprávu Němců, nýbrž o fašistické znásilnění sudetských Němců. Fašistická vůdcovská klika, zvaná předsednictvem, s mluvčím a jeho zástupci měla podle těchto návrhů panovati nade všemi Němci, které by měl Henlein v katastru. Úřad "mluvčího", sudetskoněmeckého diktátora, měl býti zřízen k fašistickému znásilnění obyvatelstva. Vytvoření nucených svazů rázu sociálního, hospodářského a kulturního, fašistické usměrnění nynějších svazů, odborových organisací, družstev atd., to mělo býti prací mluvčího a jeho úřad u.

"Místo pro každý poctivý světový názor" volal Henlein v Karlových Varech a přiznal se k nacismu, k hákovému kříži. Ale kde vládne nacismus, tam není místa pro onen poctivý světový názor. Tam jest jen jediný, všem vnucený světový názor, nacistický, fašistický. Kde vládne nacismus, hákový kříž, tam jest konec svobodě smýšlení. Tak to chtějí páni ze sudetskoněmecké strany míti i v Sudetách. Jak se již dnes v Sudetách provozuje fašistické usměrňování, ukazuje neslýchaný teror sudetskoněmecké strany proti upřímným, svému smýšlení věrným socialistickým dělníkům, to ukazuje, že dělníci ji ž dnes místo slušné mzdy dostávají do mzdových obálek prohlášení o přístupu do sudetskoněmecké strany jako zřetelnou hrozbu proti svobodě smýšlení.

Vůdcové sudetskoněmecké strany jsou mimoto tak drzí, že žádají, aby si fašistické znásilnění lidu lid ještě zvláště zaplatil. Žádají, aby Němci kromě dnešních daní platili ještě zvláštní daně, aby uhradili osobní i věcné náklady vůdcovské kliky, mluvčího a jeho úřadu. Náklad na tyto pány s jejich automobily a slavnosti atd. není nepatrný. Podle toho byly by i nové daně.

Vůdcové sudetskoněmecké strany provozují znovu bláznovskou hru s lidem a tahají jej za nos. Vypravují lidu o sebeurčení a samosprávě a připravují znásilnění lidu a fašistickou samovládu nad lidem. Varujeme sudetské Němce důtklivě před samovládou fašistické vůdcovské kliky. Nikoliv samovláda vůdcovské kliky nad sudetskými Němci, nýbrž právo a svoboda na místě samém pro každého občana země, to jest předpokladem skutečné samosprávy. Skutečná samospráva Němců bude tím větší, čím více osobní svobody bude míti každý jednotlivec, čím více svobody, čím méně fašismu bude panovati v zemi.

"Náprava křivdy, která byla sudetským Němcům způsobena od r. 1918", volal Henlein v Karlových Varech a vybízel k boji proti českému národu. Český národ nám nic nevzal, on sám žije v těžkých poměrech. Českému listonošovi a železničářovi, kteří sami dostávají hladové mzdy, kázali čeští pánové, aby šli do německého území. Sudetským Němcům vzali němečtí a čeští továrníci, to jsou ti, kdož zavinili celou bídu, kterou dnes trpí masy lidu. Proto je vyzýváme: Ano, napraviti to, co vzali kapitalisté lidu za tolik let!

Žádáme, aby vláda splnila spravedlivé sociální, národnostní a kulturní požadavky sudetských Němců, které jsme předložili vládě ve svém memorandu. Žádáme však také, aby němečtí a čeští kapitalisté vrátili staré mzdy, které se platily před krisí a které čeští a němečtí továrníci společně uloupili dělníkům. (Souhlas!) Žádáme, aby byla vrácena pracovní místa, o něž byli dělníci oloupeni, poněvadž továrníci zavřeli továrny, neboť si dávají platiti od kartelů odbytné a zavlékají průmysl. Žádáme, aby byla vrácena pracovní místa, která dělníci ztratili racionalisací v továrnách. Žádáme, aby byly vráceny staré pracovní podmínky v závodech a vrácena stará práva, která mělo dělnictvo dříve v podnicích. Textilní dělníci a skláři! Povzneste svůj hlas, žádejte, aby bylo napraveno všechno, co vám během let kapitalisté vzali. Němečtí sedláci! žádejte, aby byl napraven starý zločin, který byl na vás spáchán. Žádejte, aby zbytkové statky byly rozděleny sedlákům. Ale žádejte také, aby konečně byla vrácena půda starých šlechticů, německých hrabat a knížat, která byla v dřívějších letech vašim otcům ukradena, a aby tato křivda byla sprovozena se světa. Tento účet pracujících, aby byla napravena křivda, Henlein v Karlových Varech nepředložil. Pracující! Předložte sami tento účet a bojujte o to, aby jej němečtí továrníci konečně zaplatili!

Nebezpečná bláznovská hra, kterou vůdcové sudetskoněmecké strany po léta provozují s německým lidem, není příspěvkem k míru, není cestou k úpravě národnostní otázky, není cestou k lepšímu životu lidu v této zemi. Cesta, kterou kráčí sudetskoněmecká strana, vede k válečné katastrofě a k fašistickému znásilnění sudetskoněmeckého lidu.

Vláda musí vyřešiti národnostní otázku v republice v demokratickém smyslu. Žádáme vládu, aby přihlížela k našim návrhům na provedení národnostního vyrovnání na základě rovnoprávnosti německého obyvatelstva ve státě. Žádáme vládu důtklivě, aby rychle, zevrubně a demokraticky upravila národnostní otázku, aby německé obyvatelstvo získalo svá práva a země národnostní klid.

Sociální otázku musejí pracující upraviti v boji proti vykořisťovatelům, v boji proti kapitalistům. Jen takto může pracující lid dospěti k lepšímu životu. Henlein zapřáhl masy německého pracujícího lidu do káry německých kapitalistů. Jednota lidu pod vedením kapitalistů nehájí věci lidu. Taková jednota je zneužitím lidu pro válečné a ziskuchtivé záměry německého imperialismu.

Německý lid se musí sjednotiti pod vedením dělnické třídy. Dělnická třída nepotlačuje a nevykořisťuje sedláky a příslušníky středního stavu. To dělají kapitalisté s celým národem. Jen sjednocen kolem dělnické třídy může lid spravedlivě vyřešiti národnostní otázku, hájiti mír a svobodu. (Potlesk poslanců komunistické strany.)

Místopředseda Taub (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava jest skončena.

Dávám slovo k doslovu zpravodaji výboru techn.-dopravního, p. posl. Michálkovi.

Zpravodaj posl. Michálek: Vzdávám se slova.

Místopředseda Taub (zvoní): Zpravodaj výboru techn.-dopravního, p. posl. Michálek se vzdal doslovu.

Dávám slovo k doslovu zpravodaji výboru živn.-obchodního, p. posl. Líškovi.

Zpravodaj posl. Líška: Vzdávam sa slova.

Místopředseda Taub (zvoní): Zpravodaj výboru živn.-obchodního, p. posl. Líška vzdal se doslovu.

Dávám slovo k doslovu zpravodaji výboru rozpočtového, p. posl. Martináskovi.

Zpravodaj posl. Martinásek: Vzdávám se slova.

Místopředseda Taub (zvoní): Také p. zpravodaj výboru rozpočtového posl. Martinásek vzdal se doslovu.

Přistoupíme k hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova zákona má čtyři para grafy, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími čtyřmi paragrafy, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Podle usnesení předsednictva vykonáme ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o převzetí akcií Československé akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (tisk 1315).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Michálek: Nikoliv.

Zpravodaj posl. Líška: Nie sú.

Zpravodaj posl. Martinásek: Není změn.

Místopředseda Taub (zvoní): Není tomu tak.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Zbývá ještě hlasovati o dvou resolucích otištěných ve zprávě výborové.

Kdo s těmito resolucemi souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tyto jsou přijaty.

Tím vyřízen je 1. odstavec pořadu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP