Úterý 8. června 1937

Místopředseda Košek (zvoní): Nebude-li námitek, odložíme hlasování o tomto odstavci pořadu na dobu pozdější a přistoupíme k projednávání odstavce dalšího. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Budeme tedy projednávati další odstavec pořadu, jímž je:

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 913) k vládnímu návrhu zákona (tisky sen. 371 a 416) o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. října 1918 do 13. července 1919 na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi pouze před duchovním správcem (tisk 923).

Zpravodajem je p. posl. dr Kossey. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Kossey: Slavná sněmovno!

Ve věcech manželského práva platil v době převratu na Slovensku a Podkarpatské Rusi zák. čl. XXXI/1894. (Hluk.)

Místopředseda Košek (zvoní): Prosím o klid.

Zpravodaj posl. dr Kossey (pokračuje): Podle zmíněného zákona byly přípustny na tomto území toliko civilní sňatky, t. j. sňatky uzavřené před příslušným státním matrikářem. Duchovní podle §u 123 zák. čl. XXXI/1894 ne směl spoluúčinkovati při uzavření sňatku bez úředního potvrzení o předběžném uzavření sňatku před státním matrikářem. Sňatek, který nebyl uzavřen před příslušným státním matrikářem, nezakládá podle §u 30 tohoto zákona vůbec manželství.

V době převratu byly uzavírány však sňatky zhusta jen před duchovním správcem, a to z důvodu, že po odchodu maďarských úředníků ze státní služby nebylo možno obsaditi všechny úřady.

Tento stav změněn konsolidací vnitřní správy, hlavně však zákonem ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a překážkách manželství. Tímto zákonem uzavírání sňatku stalo se fakultativním, vedle sňatků civilních totiž připouštěl tento zákon na Slovensku a Podkarpatské Rusi i sňatky církevní. Ovšem před duchovním správcem uzavřený sňatek musí býti zapsán do státní matriky. Zapsání církevního sňatku do státní matriky provádí se tak, že duchovní správce zašle protokol o sňatku uzavřeném před ním se všemi doklady okresnímu úřadu, který po přezkoumání správnosti zašle spis (protokol) státnímu matričnímu úřadu k zapsání sňatku do státní matriky.

Zákonem č. 320/1919 Sb. z. a n. jen forma uzavření sňatku stala se fakultativní. Nový zákon nedal ani duchovnímu, ani jeho představeným působnost ani na dispens od manželských překážek, uvedených v občanském zákoně, ani na dispens od manželských vyhlášek;

nový zákon nedal ani duchovnímu ani jeho představeným působnost, aby rozhodoval s občanskou platností o existenci a o rozluce manželství. Tedy duchovní může spoluúčinkovati při uzavření takového manželství (s občanskou platností) jen podle státních zákonů a odpovídá trestně úřadům a soudům, za dodržení církevních předpisů pak svým církevním představeným.

V mezidobí od státního převratu do 13. července 1919 bylo uzavřeno na Slovensku a Podkarpatské Rusi 9089 sňatků. Počet dětí vzešlých z těchto svazků při poměrně značné natalitě v tomto území odhaduje se na 40.000 osob. Jest tedy patrno, jak značný okruh osob má zájem na tom, aby jejich rodinné a dědické poměry byly uspořádány prohlášením těchto sňatků za platné, neboť soudy pravoplatně rozhodují, že tyto sňatky uzavřené s formální vadou jsou neplatné.

Ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska vydalo nařízení ze dne 14. ledna 1919, podle kterého manželství uzavřené před duchovním správcem uznává se za platné, když strany se přihlásí v 15denní lhůtě u příslušného matrikáře v přítomnosti dvou svědků k zápisu do státní matriky. Avšak počet těchto sňatků je jen nepatrný.

Rozhodně nastává určitá ústavní pochybnost o tomto nařízení ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska, neboť ministerstvo nemělo v působnosti nařídit dodatečnou legitimaci sňatků podle §u 30 zák. čl. XXXI z r. 1894. Sňatek, který není uzavřen před civilním matrikářem, vůbec nezakládá manželství. Svého času nebylo právní normy, podle které by bylo možno tyto sňatky legitimovat, jedině nemanželské děti bylo možno legitimovat dodatečným uzavřením sňatku. Soudy rozhodovaly ve sporných věcech tak, že tyto sňatky neuznávaly za platné, a proto je třeba přihlížet k připojené resoluci senátu, aby nemanželské děti byly uznány za legitimované.

Účelem projednávané osnovy zákona je odstraniti tento vadný stav zaviněný revolučními a nekonsolidovanými poměry v prvních osmi měsících naší republiky. Bohužel, všechny postižené osoby nebudou tímto zákonem rehabilitovány. Tam, kde ve sporech majetkových, dědických a jiných z manželského poměru vzniklých soud již rozhodl podle platných právních norem, zůstanou manželské děti právně nemanželskými a sňatky právně neplatnými.

A proto nemožno konvalidovati všechny sňatky a nemožno uznati všechny děti vzešlé i z těchto sňatků všeobecně za legitimované. Proto je třeba činiti výjimku, jaká se navrhuje v §u 4 a §u 5 vládního návrhu. Počítá se však, že počet soudem neuznaných manželství je jen nepatrný zlomek. Osnova zákona ustanovuje povinnost zapisovati tyto sňatky do státní matriky a sice duchovní správci, před kterými nebo před jejichž předchůdci byly církevní sňatky uzavřeny, budou povinni během 3 měsíců oznámiti okresnímu úřadu všechny sňatky, na které se tato osnova zákona vztahuje.

Ústavně-právní výbor ve schůzi dne 3. června t. r. projednal usnesení senátu o vládním návrhu zákona o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. října 1918 do 13. července 1919 na území Slovenska a Podkarpatské Rusi jen před duchovním správcem a usnesl se doporučiti sněmovně posl. přijetí tohoto usnesení beze změny.

Jako referent ústavně-právního výboru navrhuji, aby slavná sněmovna přijala tuto osnovu beze změny i s připojenou resolucí. (Potlesk.)

Místopředseda Košek (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá.

Nebude-li námitek, odložíme hlasování o tomto odstavci pořadu na dobu pozdější a přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Přistoupíme tedy k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 914) o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937 (tisk 959).

Zpravodajem jest p. posl. dr Stránský. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Stránský: Slavná sněmovno!

Osnova, kterou máme učiniti zákonem, zmocňuje ministra financí, aby pro r. 1937 převzal záruku do výše 60 mil. Kč za zápůjčku poskytnutou československými peněžními ústavy k zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky. Důvod, pro který je tohoto zákonného opatření potřebí, je vázanost platebního styku s cizinou, která působí zejména v letních měsících ztížení styku lázeňského, resp. prostředků k tomu potřebných. V r. 1936 převzalo rovněž ministerstvo financí k tomuto účelu záruku do výše 30 mil. Kč, která byla také potom řádně a bez jakékoli ztráty pro stát zlikvidována, ale nebylo k tomu potřebí zvláštního zákona, poněvadž se to mohlo státi v mezích a rámci zmocnění, jehož se dostává ministru financí finančním zákonem. Tentokráte to není možno, poněvadž položka 80 mil. Kč, ve finančním zákoně reservovaná, je vázaná pro jiné účely než cizinecký ruch.

Z těchto důvodů doporučuje rozpočtový výbor slavné sněmovně, aby osnovu zákona o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v r. 1937 přijala ve znění zprávy rozpočtového výboru. (Souhlas.)

Místopředseda Košek (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá. Přistoupíme proto ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova zákona má dva paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími dvěma paragrafy, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937 (tisk 959).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Stránský: Není jich.

Místopředseda Košek (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme nyní k odloženému hlasování o 1. odstavci pořadu.

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach (tisk 932).

Zpravodaji jsou: za výbor kulturní p. posl. dr Lukáč, za výbor rozpočtový p. posl. Martinásek za p. posl. Teplanského.

Osnova zákona má čtyři paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž byly podány pozměňovací návrhy, dám o osnově hlasovati takto:

Nejprve o celé osnově najednou v úpravě návrhů posl. Siváka; nebude-li přijata, hlasovali bychom o celé osnově najednou v úpravě návrhů posl. Širokého a dr Clementise; nebude-li osnova ani v této úpravě přijata, budeme o ní hlasovati podle zprávy výborově.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich.

Budeme hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s celou osnovou zákona v úpravě návrhů posl. Siváka, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s osnovou zákona v úpravě návrhů posl. Širokého a dr Clementise, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo konečně souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími čtyřmi paragrafy, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach (tisk 932).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Lukáč: Niet tomu tak.

Zpravodaj posl. Martinásek: Rovněž ne.

Místopředseda Košek (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Zbývá ještě hlasovati o resolucích, otištěných ve zprávě výborové.

Byl podán návrh posl. Révaye, dr Kugla, dr Kosseye, Zajíce a F. Richtra na změnu odst. 1 resolučního návrhu rozpočtového výboru.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Révaye, dr Kugla, dr Kosseye, Zajíce a F. Richtra na změnu čís. 1 resolučního návrhu rozpočtového výboru, otištěného ve zprávě výborové:

Začátek resoluce té nechť zní:

"Vláda se vyzývá,

1. aby všemožně ulehčovala stipendiemi, zlevněnými jízdenkami a všemi vhodnými prostředky studium posluchačů z českých zemí a z Podkarpatské Rusi na vysoké škole technické v Košicích, aby však současně zachovala dosavadní ulehčování studia posluchačů ze Slovenska na vysokých školách v českých zemích, zejména v hlavním městě státu, pro posilování myšlenky státnosti, a rozšířila je i pro posluchače z Podkarpatské Rusi;"

Místopředseda Košek (zvoní): Žádám pány zpravodaje, aby se o tomto návrhu vyslovili.

Zpravodaj posl. Martinásek: Souhlasím, aby v resoluci rozpočtového výboru byla v odst. 1 za slova "z českých zemí" připojena slova: "a z Podkarpatské Rusi na vysoké škole technické", a na konci tohoto odstavce další slova: "a rozšířila je i pro posluchače z Podkarpatské Rusi".

Místopředseda Košek (zvoní): Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s resolucí výboru kulturního podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce jest přijata.

Kdo souhlasí s resolucí výboru rozpočtového v úpravě návrhu posl. Révaye, dr Kugla, dr Kosseye, Zajíce a F. Richtra, jíž se přizpůsobili pp. zpravodajové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce rozpočtového výboru jest přijata v úpravě návrhu posl. Révaye, dr Kugla, dr Kosseye, Zajíce a F. Richtra.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP