Čtvrtek 3. prosince 1936

Místopředseda Košek (zvoní): Prosím o klid.

Posl. Michálek (pokračuje): Vážení! (Posl. Zápotocký: Poněvadž víte, že se tomu panu radovi nic nestane!) Já ho mohu klidně jmenovat! (Výkřiky posl. Zápotockého.) Kromě jednotlivých stížností, které jsme zde přednesl, mám ještě další.

Netýče se to již otázek soc. politických, ale dotýká se to našeho školství. (Místopředseda Košek zvoní.) Mám jednu stížnost a to do obsazování okresních a místních školních komisí. Nevím, bylo-li to v r. 1920 nebo 1921, kdy tyto školní výbory byly ustaveny a kdy strana, kterou mám čest v tomto slavném Národním shromáždění zastupovati, neměla ještě té síly a moci jako dnes. Prosím pana ministra školství, aby v této věci se stala určitá náprava a aby také živn.-obchodnické straně středostavovské dostalo se zastoupení ve všech výborech jak okresních, tak i místních pro školy.

Končí mně řečnická lhůta, musím skončiti, ale ještě jedné věci se chci dotknouti. Je to otázka soc. pojištění živnostnictva a obchodnictva. Na velkém projevu 27. září letošního roku manifestovali jsme za tento požadavek. Bylo to čsl. živnostnictvo, které požádalo vládu a parlament o uskutečnění tohoto dlouholetého požadavku. Beru závazně slib, který dal pan předseda vlády dr. Hodža, beru závazně slib, který dal pan ministr vnitra dr. Černý, také slib, který vyšel z úst pana ministra soc. péče inž. Nečase, že tato otázka bude v dohledné době řešena. Prosím o jedno jen: aby otázka soc. pojištění osob samostatně hospodařících, hlavně živnostnictva a obchodnictva, nestala se otázkou politickou mezi stranami, prosím, aby byla uvážena jako nutná otázka řešení soc. politického problému našeho živnostnictva a obchodnictva.

Mám důvěru k vládě a ke koalici a vážím si projevu, který udělal v rozpočtovém výboru Národního shromáždění pan předseda vlády dr. Hodža, který zdůraznil sílu a pevnost koalice. Při tom poukazuji, že nevynechal žádnou koaliční stranu ve svém výpočtu a řekl: Koalice vládne a vládnout bude. V úterý v této sněmovně mluvil p. posl. Hampl, předseda strany soc. demokratické, který opravil pana předsedu vlády dr. Hodžu a prohlásil zde (čte): "Tři pilíře demokratické koalice jsou u nás: zemědělci, dělníci a demokratická skupina katolická, v níž převládá malý a střední lid." Nevím, zda úmyslně či nedopatřením zapomněl p. kol. Hampl říci, že důležitým sloupem koalice a pevným sloupem demokracie bylo, jest a bude i pro budoucnost naše čsl. živnostnictvo a obchodnictvo. (Výborně! - Potlesk.)

Zdůrazňuji to proto, aby zachována byla v koalici patřičná tolerance mezistranická, a také v dobrém úmyslu, aby podobnými projevy nebyla zkreslována historie našeho demokratického režimu na úkor a ke škodě celého středního a malého živnostenského a podnikatelského stavu. (Potlesk.)

Místopředseda Košek (zvoní): Dále je ke slovu přihlášena pí posl. Šmejcová. Dávám jí slovo.

Posl. Šmejcová: Slavná sněmovno!

V debatě o projednávané kapitole rozpočtové bylo mnoho řečeno o nutnosti zlepšení kultury ducha. Tak jako pro zdravý vývoj národa je jednou z nejdůležitějších podmínek duchovní kultura, tak stejně nutno starati se o kulturu těla. Jako s dobrým vývojem státní existence je spjat problém kulturně vyspělého člověka, tak i řádná úprava poměrů sociálních a zdravotních je důležitým předpokladem úspěšného vývoje národa.

Otázka sociálně zdravotní péče je jedním z nejdůležitějších problémů hospodářských a zároveň finančních. Jestliže v době těžké tísně hospodářské vznikly nedozírné škody na hmotných statcích občanstva tohoto státu, pak též ztráty na zdraví jeho budou velmi značné a ještě dlouho po uklidnění hospodářských nesnází zůstanou tu stopy následků vývoje této doby.

Rozpočet ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy pro příští rok vykazuje sice zvýšení proti letošnímu rozpočtu o 4,117.200 Kč, avšak ani tato větší suma nestačí, aby kryla nejnaléhavější potřeby této svízelné doby. Položka péče o mládež je zvýšena o 1,500.000 Kč, avšak naprosto nedostačuje na velké úkoly, které především ve prospěch mládeže a jejího ohroženého zdraví je třeba vykonati.

Podle údajů statistiky je v Praze a v průmyslových městech na 50 % žactva ohroženo tuberkulosou, velká řada dětí trpí křivicí, bledničkou, těžkými poruchami chrupu i nervů následkem podvýživy. Kdyby se těmto smutným zjevům doby nevěnovala náležitá pozornost, vycházela by z dnešní mládeže do života řada lidí s podlomenou schopností tělesnou i mravní. Je třeba pomáhat dříve, než vzniknou značné škody pro budoucí vývoj národa. (Tak jest!) Musíme si býti stále vědomi pravdy, že jen ze zdravých dětí roste zdravý národ. (Výborně!)

Při této příležitosti upozorňuji na důtklivý požadavek unifikace péče o mládež, aby dosavadní roztříštěnost byla nahrazena řádným a pevným základem zákonů v péči o mládež. Ministerstvo veř. zdravotnictví mělo by více pamatovati zvýšenými subvencemi na poradny pro matky a děti. Tato doba by měla ráz přímo katastrofálních poměrů zdravotních, kdyby dobrovolná péče o mládež neplnila příkazy humanity.

Nutno s tohoto místa právem zdůrazniti záslužnou práci naší samosprávy v oboru sociálním a zdravotním. Tak na př. naše hlavní město Praha: rozpočet pro příští rok počítá s částkou téměř 64 mil. Kč na péči sociální a téměř se 70 mil. Kč na péči zdravotní. Tyto cifry mluví, s jakým zájmem a pochopením stará se hlavní město republiky o sociálně slabé a nemocné své občany. (Posl. Zeminová: A k tomu krásné Masarykovy domovy!) Ano.

Pan ministr veř. zdravotnictví a tělesné výchovy upozornil v rozpočtovém výboru na to, že hrozivá čísla úmrtnosti kojenců začínají býti na sestupu, bohužel však nutno konstatovati, že stále ještě úmrtnost narozených dětí je u nás dosti značná, jak svědčí úřední statistika z r. 1935, podle které zemřelo u nás v tomto roce 32.912 dětí ve věku do jednoho roku. Z toho je vidno, že péče o zdolávání úmrtnosti narozených dětí musí býti čím dále tím více prohlubována a zlepšována. Zvláště pak při budování veřejných nemocnic je třeba pamatovati na výstavbu dětských pavilonů se zvláštním oddělením sociálním a propagačním, v nichž by se věnovala pozornost především kojenecké úmrtnosti.

Zarážející jsou rovněž čísla poklesu porodnosti v historických zemích a zvláště v Čechách, při čemž je pozoruhodné, že pokles porodnosti je právě ve vrstvách majetnějších daleko větší než ve vrstvách lidí chudých. Je nesporné, že zvyšování populace samo o sobě by nepomohlo, kdyby zároveň nebylo dbáno o ochranu zdraví narozených dětí.

S péčí o narozené děti je úzce spojena otázka řádně školených porodních asistentek. K tomuto účelu pamatuje rozpočet ministerstva zdravotnictví na další otevření porodnické školy a na zahájení opakovacích kursů pro porodní asistentky, které se už provádějí v praksi. Bohužel se stále ještě nepodařilo uskutečniti vybudování řádného zákona ve prospěch porodních asistentek, v němž by bylo pamatováno na jejich sociální zabezpečení, rovněž tak i na jejich existenční zájmy a rayonování jejich obvodů působnosti. Pevně doufám, že ministerstvo zdravotnictví také na tento úkol bude pamatovat.

S hlediska sociálního třeba míti na zřeteli nutnost vypracování co nejúčelnějšího plánu na podporování chudých rodin s více dětmi. S hlediska zdravotního upozorňuji při péči o dítě na všeobecné volání po zrušení povinné pasterisace mléka ve Velké Praze, protože podle vědeckých posudků nezaručuje pasterisace mléka nijak naprostou čistotu a plnou hodnotnost mléka, naopak spíše škodí zdraví pražských dětí.

Dalším významným problémem péče zdravotní je otázka veřejných nemocnic. Zde je především potřeba, aby došlo již jednou k praktickému provádění plánu, který ministerstvo zdravotnictví vypracovalo, ale který doposud nebyl uveden v život, totiž rayonování nemocnic po celém území republiky Československé. Rovněž tak právem se volá po rychlém, třeba etapovém uskutečnění nového zdravotního zákona, aby také budování nemocnic postupovalo podle soustavného programu. Situace některých okresních nemocnic je přímo neudržitelná. Okresy nemají peněz, země a stát nestačí svými prostředky pomáhati tak, jak by toho v této době bylo potřebí. Tím ocitá se řada menších nemocnic přímo v katastrofální situaci. Mám tu na mysli zvláště dvě nemocnice, kolínskou a kutnohorskou, které jsou v tak zuboženém stavu, že kdyby nebylo brzo pomoženo, došlo by tam přímo ke kritickým poměrům. Upozorňuji na tyto případy se žádostí, aby ministerstvo zdravotnictví spolu se zemským úřadem účinně pomohlo k zjednání nápravy. Stejně neudržitelná je situace i zemských ústavů, na př. zemské porodnice moravskoslezské, která má takový nedostatek místa, že tam není možno oddělit nemocné ženy od rodiček zdravých. Je nesporno, že tím také trpí jak služba lékařská, tak i ošetřovatelská.

Vedle nutné potřeby vybudování okresních nemocnic se jeví též naléhavá nezbytnost urychleného vybudování nové veliké nemocnice pražské v Motole. Částečná jen úprava všeobecné nemocnice pražské nestačí a neodpomůže velikému nedostatku lůžek pro nemocné. Značnou měrou přispělo hlavní město republiky vybudováním veliké, účelně vystavené nemocnice na Bulovce. Tato veliká, moderně a lékařsky velmi dobře obstaraná nemocnice zabránila katastrofálnímu nedostatku místa při umisťování velikého počtu nemocných nejenom z hlavního města republiky, nýbrž i z celého státu. (Předsednictví převzal místopředseda Mlčoch.)

Je žádoucno, aby ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zemským úřadem pomohlo k dobudování této moderní nemocnice, na kterou pražská obec přispěla částkou přes 90 mil. Kč. (Slyšte!) Kromě toho obec pražská značně zatížila svůj rozpočet na velikou řadu let budoucích tím, že musí pamatovati s úrokovou a umořovací částkou na vypůjčené položky na úhradu nemocnice na Bulovce Nelze dobře žádati od pražské obce další neúnosné oběti, neboť k výstavbě této veřejné nemocnice měly by rovněž tak přispěti stát a země, poněvadž nejde o nemocnici lokální, nýbrž celostátní, neboť do ní bývá přijímána veliká řada pacientů z celé republiky.

K připravovanému novelisování zdravotní přirážky žádáme, aby pražské obci byla přidělena pevná kvota ze zdravotní přirážky ve výši alespoň 1,500.000 Kč pro dobudování nemocnice na Bulovce, podobně jako dosud zákon o zdravotní přirážce přiznával všeobecné nemocnici pražské kvotu 2,400.000 Kč. Při tom budiž uloženo zemskému úřadu, aby při rozdělování příslušné kvoty přikázal nemocnici na Bulovce nejméně 1 mil. Kč k investičním účelům. Tím by pražské obci připadlo asi 50 % zdravotní přirážky, která je vybírána ve Velké Praze, a ještě by zbyla položka 50 % zdravotní přirážky, které by bylo použito k ostatním celostátním účelům.

Další důležitou součástí zdravotnické péče je boj proti sociálním chorobám. K tomuto účelu je zvýšena rozpočtová položka o 1,300.000 Kč. Na jedné straně se vykazují v tomto úseku zdravotnické péče určitá zlepšení. Tak na př. houževnatým bojem proti tuberkulose se podařilo dosíci sestup této těžké choroby. Naproti tomu však je nutno konstatovati, jak nebezpečně nám vzrostl počet jiných sociálních chorob. Nelze na př. přehlížeti, že v posledním desetiletí nám vzrostl počet lidí nemocných srdečními chorobami o plných 70 %. Zvláště je hrozivé přibývání další, snad v dnešní době nejzhoubnější choroby lidstva, rakoviny. R. 1934 zemřelo u nás na rakovinu 15.397 osob, v r. 1935 již 18.547 a v prvém pololetí tohoto roku vykazuje statistika dokonce již 18.881 úmrtí na rakovinu.

Ministerstvo veř. zdravotnictví prokázalo veliké porozumění v boji proti této zákeřné chorobě tím, že poskytlo možnost k vybudování dvou ústavů proti rakovině, v Praze a v Brně, kromě toho také ústavu protilupusního v Praze. Bohužel však tyto ústavy naprosto na své veliké úkoly nestačí. Belgie, která má oproti 15 mil. našich obyvatelů pouze přes 8 mil. obyvatelstva, má už dnes 4 veliké, přímo ohromné ústavy protirakovinné. V Belgii je velmi značně rozvětvena organisace protirakovinné služby v t. zv. Národní lize pro potírání rakoviny, která už dnes má na 90.000 členů. (Slyšte!) Po celé Belgii je zřízena velmi hustá síť poraden v boji proti rakovině, kterážto choroba je v tamějším státě nazývána národním nebezpečím.

U nás se nejeví stále ještě dostatek péče v tomto směru, přesto že hrozivá data onemocnění a úmrtí rakovinou přímo výstražně volají po daleko pronikavější akci v tomto směru. Je třeba uskutečniti zákon o povinné evidenci onemocnění a úmrtnosti rakovinou a o povinné léčbě zhoubných nádorů. V zájmu národního zdraví nutno rozhodně věnovati této velmi palčivé otázce co možná největší pozornost.

Rovněž je záhodno zvýšiti veřejný zájem o potírání nakažlivých chorob. Očkování dětí proti záškrtu se velmi dobře osvědčilo. Dnes už můžeme říci, že očkování proti záškrtu má své dobré positivní výsledky. Proto se dožadujeme vydání zákona o povinném očkování proti záškrtu. Návrh byl už parlamentu předložen.

V souhrnu nezbytných opatření proti sociálním chorobám budiž konečně vydáno prováděcí nařízení k zákonu o potírání pohlavních chorob.

Důležitým činitelem v péči zdravotní je ovšem lékař. Ve velké řadě krajů naší republiky vázne zdravotní péče jenom proto, že není dostatečně postaráno o řádnou lékařskou službu. Na Slovensku a Podkarp. Rusi se jeví krajní potřeba zhuštění sítě státních obvodových lékařů. Pro tamější kraje nelze ani opatřiti dostatek lékařů, poněvadž tam živoří. Proto je nezbytně potřebí, aby bylo zvýšeno subvencování platů pro obvodní lékaře, aby tam mohli býti ustanoveni a řádně vykonávati své lékařské poslání. Na venkově je potřebí přikročiti k ustanovení fysikátů namísto dosavadních institucí okresních lékařů. Rovněž tak upozorňuji na nezbytnost opatření, aby místa lékařů ve smíšeném území byla obsazována osobami naprosto státně spolehlivými. (Tak jest!) V zájmu náležitého zapracování medicinského dorostu žádáme ministerstvo zdravotnictví, aby povolilo, aby medici klinických semestrů mohli také praktikovati v nemocnicích na východě naší republiky. (Místopředseda Mlčoch zvoní.)

Veliký význam ve zdravotnictví má samozřejmě tělovýchova. Bohužel v posledních letech nebyly tělovýchovné a sportovní organisace u nás podporovány tak, jak by toho bylo zapotřebí v zájmu národním a státním. Zvyšuje se sice v rozpočtu na r. 1937 položka na tělesnou kulturu na 550.000 Kč, avšak tato částka, i když byla zvýšena, je pro dnešní poměry a úkoly tělovýchovy naprosto nedostatečná. Tělovýchovná a sportovní činnost v našem státě zasluhuje již vzhledem k úsilí o zvýšenou brannost národa co největší pozornosti. (Výborně!) Při této příležitosti nutno znovu zdůrazniti oprávněný požadavek, aby tělovýchovné a sportovní podniky byly osvobozeny od dávky ze zábav, pokud nesledují cíle čistě výdělečné. (Místopředseda Mlčoch zvoní.)

Doufáme také, že ministerstvo zdravotnictví bude pamatovati na veliký úkol, jehož realisování postrádáme v položce rozpočtu ministerstva zdravotnictví, a to, aby bylo pamatováno určitou položkou na brannou výchovu žen. Také ostatní resorty, bohužel, na tento odpovědný úkol nepamatují dostatečnou měrou. Ženy dožadují se toho, aby také v tomto směru mohly dostáti svým povinnostem, k nimž se samy dobrovolně a rády hlásí a k nimž také potřebují nezbytné průpravy. Poněvadž činnost žen v brannosti československého státu je úzce spjata s činností zdravotní, žádáme, aby také ministerstvo zdravotnictví přikročilo ke zřízení kursů, v nichž by se ženy připravovaly pro veliké úkoly válečné.

Ve válkách minulosti bojoval muž proti muži. Ve válkách budoucnosti připadnou také veliké úkoly ženám, poněvadž budou postiženy zhoubnými válečnými plyny i ženy a jejich děti. Proto je potřebí, aby také této činnosti byla věnována náležitá pozornost.

Rovněž tak k rozpočtu sociální péče bych ráda alespoň letmo připomněla vykořisťování žen v t. zv. práci domácké. Na Českomoravské vysočině pracují ženy za 1, 2 až 3 Kč denně. Proto se dožadujeme novelisování zákona o domácké práci a řádné kontroly živnostenskými inspektory. Při uplatňování zákona o zprostředkování práce dožadují se ženy, aby ministerstvo sociální péče dbalo na zřizování poboček pro zprostředkování práce žen. Dosud se veřejné zprostředkovatelny velmi málo staraly o nezaměstnané ženy a proto ženy byly nuceny hledati práci ve zprostředkovatelnách, kde za zprostředkování míst musely platiti. Rovněž tak upozorňuji na nutnost náležité péče při zprostředkování práce ve prospěch nezaměstnaných pomocnic v domácnostech. Poněvadž v této době získává spíše práci zaměstnanec kvalifikovanější, dožadovaly jsme se, aby pro pomocnice v domácnosti do 18 let bylo vybudováno řádné a povinné školství. Ministerstvo školství nám v této věci přislíbilo plnou pomoc. (Místopředseda Mlčoch zvoní.)

Bohužel, krátká doba mi nedovoluje, abych upozornila ještě na některé naléhavé potřeby a požadavky žen, jichž splnění je především v zájmu povznesení sociální a zdravotní úrovně našeho lidu. Nepotřebuji podotýkati, že mravně a fysicky zdatný lid, sociálně zabezpečený, je zajisté nejjistější oporou národa a státu. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP