Čtvrtek 5. března 1936

Místopředseda Košek (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor rozpočtový, p. posl. Ostrému.

Zpravodaj posl. Ostrý: Slavná sněmovno! Připojuje se ke zprávě zpravodaje technickodopravního výboru dovoluji si jen sděliti, že rozpočtový výbor měl se vládním návrhem zabývati, pokud se týče rentability dráhy a pokud se týče peněz, kterých by k převzetí této dráhy bylo zapotřebí.

Poněvadž dráha Ostravsko-Frýdlantská je jednou z nejfrekventovanějších a nejvýnosnějších drah, je rentabilita této dráhy zajištěna. Pokud se financí týče, tu nekladou se státu žádné platební povinnosti, hlavně v následujícím roce, poněvadž náklad, který se vyžaduje na proplácení některých povinností, kryt je z vlastního výnosu dráhy.

Rozpočtový výbor zabýval se celou osnovou a zároveň úmluvou mezi státem a Ostravsko-Frýdlantskou dráhou a doporučuje osnovu zákona k ústavnímu schválení tak, aby poslanecká sněmovna schválila osnovu zákona a dala úmluvě ústavní schválení. (Souhlas.)

Místopředseda Košek (zvoní): K této věci je přihlášen řečník, zahájím proto rozpravu.

Podle usnesení předsednictva navrhuji lhůtu řečnickou 20 minut. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Jako řečník je přihlášen na straně "proti" p. posl. Śliwka. Dávám mu slovo.

Posl. Śliwka (polsky): Pánové! Máme před sebou osnovu zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem. Tato dráha jest vlastně neveliká, jde-li o její délku, ale jest velmi důležitá pro svůj hospodářský a strategický význam. Probíhá neobyčejně hustě zalidněnými krajinami Slezska, vlastně Moravy, kde těžký a lehký průmysl jest hlavní charakteristickou známkou těchto krajin. První hlavní trať o délce přes 32 km z Mor. Ostravy-Přívozu vede přes Kunčice nad Ostravicí a Frýdek až do Frýdlantu s velkou odbočkou přes Kunčice do Č. Těšína o délce 32.2 km a s menší odbočkou přes Šumbark do dolu Pokrok o délce 3.7 km. K tomu dlužno připočísti návrh rozestavené, ale nedostavené trati z Kunčic do Polanky.

Tato dráha, která fakticky jest již dávno vklíněna do celé soustavy státních drah, měla býti již dříve převzata i formálně do státního hospodářství z těch státních důvodů, o nichž mluvili sami zpravodajové. Dlouho se to nedělo, celých 15 let a teprve nyní k tomu došlo. Jaké příčiny a ohledy pro to mluví? Kromě dřívějších hospodářských příčin a ohledů rozhodl o zestátnění této dráhy důvod politicky a velký strategický význam této dráhy.

Politické ovzduší jak uvnitř, tak i za hranicemi tohoto státu, nejen v Evropě, nýbrž v celém světě je skutečně hrozné, neboť nebezpečí války jest neobyčejně blízké a přímé. Toto nebezpečenství zjistil pádně a jasně v poslední své rozmluvě s americkým novinářem Howardem vůdce Sovětského svazu soudruh Stalin a zdůraznil, že válka hrozí všem národům, zvláště Sovětskému svazu. Soudruh Stalin varoval jasným bolševickým slovem imperialisty a fašistické řezníky z Tokia a Berlína, aby se neodvažovali v tomto hrozném ovzduší vystoupiti proti sovětům, neboť za Sovětským svazem stojí nejen jeho proletariát, nýbrž proletariát celého světa, a mezi ním i proletariát československý, který slibuje soudruhu Stalinovi před tváří hrozného nebezpečí války a útoku z Tokia a Berlína, že půjde společně se sovětským proletariátem, aby se jednou pro vždy vyrovnal s fašistickými imperialisty.

Nelze pochybovati, že v souvislosti s celým tímto válečným ovzduším může se Těšínsko státi územím války, územím útoku nemilých fašistických sousedů z Varšavy a Berlína. Proto jest v tomto případě pochopitelná osnova zákona o zapojení celého tohoto úseku do soustavy státních drah. Tento čin jest příznačným odrazem přímého nebezpečí války a návěštím, které mluví o horečných přípravách k válce, s jedné strany obranné, s druhé útočné. Účelem tohoto činu jest zdokonaliti a zajistiti státní hranice po stránce strategické a manévrové a spojiti je s hlavním ústředím těžkého a lehkého průmyslu. Ale samo mechanické zestátnění této dráhy, samo nabytí majetku státem nepomůže mnoho obraně státu, kterou chápete buržoasticky, nezlepší-li se zásadně politika vlády týkající se živého inventáře drah, železničářů.

Železničáři jsou strašně utlačováni, těžká práce, denní a noční střídy, neslýchané pohánění úřadů dělá ze slezských železničářů především chudáky, štvané jako psi, kterým vaši byrokrati stále hrozí přeložením nebo dokonce propuštěním. Železničáři musí těžce pracovati, mají velkou odpovědnost za život svůj a tisíců cestujících, ale neznají dne ani hodiny, kdy fašistická buržoasie vyhodí od dráhy tyto chudáky, kteří po 12 až 20 hodinné práci omdlévají vysílením. Po této stránce slzy a slzičky pana referenta Tichého mnoho nepomohou, neboť on sám jest odpovědný za toto psí štvaní Unie a Národní jednoty proti železničářům. Ve své službě jsou vystaveni nebezpečí, že ztratí svůj život a životy tisíců lidí, které na nich závisí. A přece jaký jest plat slezského železničáře za tuto těžkou práci ? Tito lidé jsou nejen trýzněni hrozbami přeložením, nýbrž jsou také velmi špatně placeni. Takový člověk, který dvakrát až třikrát postoupil, má na konec menší plat než na začátku své služby.

Myslíte, že když tak zacházíte se železničáři, oni budou dobrými činnými účastníky obrany tohoto státu? Nemylte se, znám dokonale smýšlení železničářů a vím, co si myslí o politice koaličních stran. Proto žádáme my, komunisté, aby se přikročilo především ke zkrácení pracovní doby železničářů a ke zvýšení jejich výdělku. Za řádnou práci řádná odměna. Práce je sice řádná, ale odměna žádná. Kromě zvýšení platu dlužno přijmouti nové zaměstnance, rozmnožiti je, aby lidé neomdlévali při práci, a konečně dlužno zanechati překládání železničářů z důvodů stranických a šovinistických.

Po stránce hospodářské a ekonomické lze tuto osnovu zákona pochopiti. Tato dráha spojuje a svazuje velmi důležitá střediska průmyslová, Ostravu, Vítkovice, Mariánské Hory (chemie a metalurgie), dále spojuje textilní průmysl, zahrnuje lehký průmysl, sahá do Těšína přes Horní Suchou a rozvětvuje se v celé uhelné pánvi. Nákladní doprava jest ohromná a při tom tak nebezpečná, že se nákladní vlaky vyhýbají rychlostí blesku a vyhybky se každou chvíli přehazují z místa na místo. Osobní doprava jest ještě větší. Denně jezdí tisíce dělníků z Kunčic, Frýdlantu, Frýdku do Ostravy do dolů, na jámy, na směny a odpoledne se vracejí. Turistický ruch v soboty a neděle jest tak velký, že vlaky nemohou pobrati cestující.

Proto jest spravedlivý požadavek, aby vláda postavila dvoukolejnou dráhu. Vlaky jsou přeplněny, vozy jsou nezdravé, plné kouře a zaplivané; lidé se tam mučí. Cestování jest nebezpečné, lidé se tlačí na plošinách, takřka na střechách, a. v takových případech není příliš nouze o katastrofu. Proto nutno přistavěti druhou kolej až na konec; jak do Frýdku a Frýdlantu, tak i do Českého Těšína. Konečně velmi důležitou věcí, o které se pan zpravodaj nezmínil, jest postaviti příčnou dráhu od Orlové, Doubravy přes uhelnou pánev až do Frýdku.

Akciová společnost skládající se ze samých velkých továrníků má dostati od státu asi 15 milionů Kč za nabytou dráhu. Jest to společnost pánů z vítkovických dolů, z Orlové-Lazů atd., kteří mají ještě dostati peníze za to, že úplně vyloupili Ostravsko-Frýdlantskou dráhu, že využili celý inventář, movité i nemovité věci až k nemožnosti. Stát bude musiti investovati velký kapitál do této dráhy, aby povznesl její dopravní výkonnost. Proto: nic jim nedati a vyvlastniti dráhu bez výkupného.

Poměr vlády k železničářům a k lidu je skutečně neslýchaný. Musím bezohledně kritisovati zvláště osobní politiku na státních drahách. Při osobním pronásledování provozuje se vůči slezským železničářům polského a německého původu bezohledná ničivá politika, ničí se existence těch, kdož se nechtěli prodati, překládají se železničáři polské a německé národnosti nebo i Slezáci třebas českého jazyka. Letos bylo přeloženo 246 lidí a 300 se jich má ještě přeložiti. Jsou to osoby s velmi dobrou kvalifikací, které nikdy nebyly trestány a přece musí býti a budou přeloženy.

Proč jsou slezští železničáři tak týráni? Příčiny toho jsou politicko-stranické. Fašisticko-byrokratická klika vystupuje zřejmě proti sociálně-demokratickým železničářům a samo ministerstvo železnic jistě o tom ví. Škoda, že pan ministr není přítomen. Musím výslovně a důrazně konstatovati, že tyto všechny případy přeložení působí individua štítící se světla stálým denuncováním řádných československých občanů. A přece kdo to byl, jenž v době největšího štvaní konsula Malhomma rozhodně vystoupil proti varšavským fašistickým orgiím? Byli to slezští dělníci a mezi nimi zvláště železničáři, kteří stavěli na pranýř šovinistické orgie Malhomma a varšavských fašistů. Odměnou za to překládají se dnes tito železničáři do Čech a na Moravu, ničí se mravně a hmotně. Na slezských železničářích se páchá strašná křivda.

Kdo se překládá ? Mluvím přímo na adresu soc.-demokratických poslanců. 70 % přeložených železničářů patří k soc.-demokratické odborové organisaci Unii státních zaměstnanců. 70% se jich překládá pro jejich politickou nespolehlivost. Pan ministr Bechyně to ví, ale nic proti tomu nečiní. Není-liž to výraz úplné politické perverse, když Matice osvěty lidové, známý polákožroutský orgán, jest prokurátorem v této celé věci a na její obvinění musí lidé opouštěti své domy a rodiny a odcházeti? Proto jest strašná nespokojenost mezi železničáři. Pánové z Jednoty národně-socialistické, pomáháte-li tomuto překládání nevinných Slezáků, přijde i na vás řada a na vaše místo přijde agrárněfašistická bestie.

Jaké jest stanovisko soc.-demokratických vůdců k tomuto pronásledování? Soc.-demokratická Unie béře peníze od členů, které dovoluje překládati, a když tito členové žádají pomoci a ochrany proti pronásledování, pan senátor Macek říká: "Ty jsi nespolehlivý, zkrátka musíš jít ven" a přimlouvá se, aby byl přeložen. Není-li to perfidie a zrada? Chci uvésti několik pádných příkladů, které osvětlují poměr ministerstva železnic ke slezským železničářům polské a německé národnosti. Informace o tom získal jsem od osob zaměstnaných na dráze a podám je stručně česky, abyste tomu všichni rozuměli.

Pavel Suchý, průvodčí vlaků, prý nespolehlivý, byl do Prostějova přeložen proto, že posílá děti do polské školy. Má v Hrádku vlastní domek, v žádném polském spolku není, je organisován v Unii od r. 1918. Když šel intervenovat a prosit, řeklo se mu: Marná věc.

Jan Jursa u odboru v Těšíně byl přeložen do Val. Meziříčí, poněvadž měl - strašný zločin - v podnájmu ve svém vlastním malém domku nezaměstnaného komunistu, a to 1 1/2 roku. Proto je nespolehlivý. Má 6 dětí, z nich chodí 4 do české školy.

Kocúr František, průvodčí vlaku, byl z Českého Těšína přeložen do vnitrozemí přesto, že jeho nejstarší syn koná presenční vojenskou službu v československém vojsku, zdá se mi, v Mukačevě, a sám má výbornou kvalifikaci. Je členem Unie. Byl jako dobrý Čechoslovák r. 1918 vyhozen Poláky z Krakova, kde sloužil za Rakouska, uchýlil se do Slezska, ale dnes je přesazen, poněvadž posílá prý jedno děcko do polské školy.

Litva Alois z Třince, pracující u posunu, je prý nespolehlivý, poněvadž jeho žena, slyšte, je národnosti polské. Jeden jeho syn chodí do české školy ve Vendryni, druhý do polské školy.

Klus Pavel u odboru Český Těšín, Lhota, je přeložen až do Přerova z toho důvodu, že posílá děti do polské školy. 26 let úplně bezvadně sloužil a konal povinnost, nebyl trestán ani služebně, ani policejně, ani soudně. Jeho vinou je to, že se hlásí k národnosti polské. Kvalifikace byla nejlepší.

Josef Lach, taktéž u odboru pro udržování dráhy, přeložen jest do Jihlavy proto, že jeho děti chodily do polské školy v Jablunkově a byly v polských spolcích mládeže. Služební kvalifikaci má tu nejlepší. Marné pokusy, marná odvolání.

Olejovník Pavel, manipulant v Karvinné, je dnes v Starém Městě pod Sněžníkem v berním úřadě, a to proto, že se hlásí k národnosti polské. Odvolání jeho nepomohlo, i když ukázal, že musí jinak své malé hospodářství ve Frýstátě prodat za babku a tak se úplně zničit.

Mruzek Pavel, průvodčí vlaku, Čes. Těšín, za to, že se hlásí k národnosti polské a svoje dvě děti posílá do polské školy, byl označen za nespolehlivého a přeložen, i když ukázal, že od r. 1918 je řádně organisován v Unii soc. demokratické.

Mareš Ondřej z Českého Těšína, průvodčí vlaku, je přeložen do Hranic proto, že se hlásí k polské národnosti.

Supík Jiří, taktéž průvodčí vlaku, výborné kvalifikace, též přeložen do Hranic. Hlásí se taktéž k národnosti polské, politicky je úplně nečinný.

Janíček Josef, polské národnosti, přeložen do Veselí na Moravě. Klade se mu za vinu, že přesto, že je členem spolků českých, posílá jedno dítě do polské školy, a to proto, že mu žena pohrozila, nepošle-li její děcko do školy té národnosti, ke které ona sama patří, že provede rozvod a rozluku a od něho uteče. Prosím, pan Polívka a p. ministr Bechyně přímo napomáhají takovému rozvratu a pak chtějí míti obranu státu a klid. (Místopředseda Košek zvoní.)

Končím a povím ještě několik zvláštních a markantních případů.

Pribula z Louk, výpravčí a úředník, protože byl dne 28. října ve službě neoholen slyšte - dostal disciplinárku, trestní vyšetřování a hrozí mu přesazení a přeložení. (Výkřiky.) Je členem Unie státních zaměstnanců soc. demokratických.

Dostal vyřízení asi následujícího znění: Pribulo, vysvětli nám předem, zda máš vousy, jak ty vousy rostou a vůbec, proč ty vousy rostou. Není to tak snad přímo napsáno, ale asi v tom smyslu. Je to nešťastník, má silný zárost, když se oholí ráno, tak večer má velké vousy. (Veselost.) Chudák, aby chodil s břitvou a federmesrem každý den v kapse a holil se před každým rychlíkem. (Výkřiky.) Ano, Pribula. Vyžádejte si to a já přímo žádám, aby pan zpravodaj Tichý si to vyžádal a nám to slavnostně přečetl, že zaměstnanec byl disciplinárně potrestán proto, že nebyl oholen.

Pastušek z Něm. Lutiny byl přeložen na denunciaci Staněčka, několikráte trestaného lumpa-provokatéra, který na polské straně byl již a dnes jest stíhán zatykačem za činy podle zákona na ochranu republiky.

Podobně zachází se s manipulantem Jiřím Rušem z Bystřice n. O. Náhodou jsme krajané z jedné vesnice. Znám toho člověka, mírný je jak, abych tak řekl, ovce československá. Nikam se nehýbe, nohy z domu nevytáhne, pracuje pilně a koná svoji povinnost, jak se patří. (Místopředseda Košek zvoní.) Nepatří do žádných spolků. Jeho neštěstím je, že jeho žena poslala dítě do polského gymnasia v Orlové. To byla jeho vina a za to byl přeložen do Loučky u Hulína. A nepomohlo nešťastníkovi žádné odvolání. Musel jíti pryč, člověk nemající ponětí o politice. Neví, co je odbor, neví, co je strana a komunistů se bojí, jak čerta z pekla. A prosím, přesto přese všechno byl tento chudák přeložen, onemocněl a opravdu jsou vážné obavy, že bude tímto týráním fysicky i duševně úplně zničen. A to jsou Slezané, od kterých pak chcete odměnu a pomoc v těžkých okamžicích? Prosím, ti všichni jsou naši odpůrci, kteří komunisty nenávidí, jsou Uniatci nebo indiferentní, ale přesto jsou přesazováni agrofašisty s tichou pomocí národně-sociální Jednoty. Pak z toho máte takový resultát jako v Opavě, že vám uteče i z Unie, i z Jednoty a vletí k fašistům.

Páni poslanci zpravodajové, jste také socialisté, a křivda se děje i socialistickým dělníkům, jste také Čechoslováci a Slované; ale aspoň tu socialistickou stránku vezměte v úvahu. Či vy to schvalujete, co se děje denně na košicko-bohumínské a na frýdlantsko-ostravské dráze? Budete mlčeti k těmto ohavnostem a budete hlasovati proti vrácení této osnovy výboru na opravení? Jestliže to přejdete mlčením, pak s tím přesazením souhlasíte a veškerou mravní, faktickou a osobní odpovědnost berete na sebe. Lid slezský vás za to požene ke všem čertům.

Ředitelství olomoucké, resp. pan inž. Polívka, Valenta a Walter, říkají: My za to nemůžeme, odvolání nic nepomůže, jděte si na pana ministra, to dělá ministerstvo. A prosím, dějí se taková perfidia: píše se v novinách: Láska ke všem národnostem, zejména k Polákům na Slezsku, a mezitím se dějí taková svinstva jako v tomto případě. Ministerstvo musí věděti, že tím trpí nejen železnice, nýbrž že tím samo sebou trpí vůbec celý pořádek na železnicích. (Místopředseda Košek zvoní.) Pan ministr Bechyně jako vůdce soc. demokracie je politicky odpověden za tyto věci a přehmaty. Je to pravda, a takových případů máme zjištěno 246.

Tato politika vhání socialistické železničáře do agrárně fašistických organisací. Olomoucké ředitelství státních drah to nepřímo zaviňuje. Celá soc. demokracie, celá vláda jest odpovědna za tuto křivdu, a my, komunisté, s celým proletariátem přibíjíme na pranýř toto překládání polských a německých železničářů. Napraviti se to musí hned a proto rozhodně žádáme, aby všichni přeložení železničáři Poláci a Němci byli dosazeni zpět na svá stará místa pobytu ve Slezsku. Žádáme, aby byli potrestáni darebáci, provokatéři a denuncianti, kteří toto přeložení zavinili. Žádáme, aby byly uveřejněny denunciace a pokoutní zprávy polákožroutské Matice osvěty lidové. Žádáme, aby byly nahrazeny škody způsobené železničářům a aby se další překládání zastavilo.

Náš klub podal návrh, aby tato osnova zákona byla vrácena výboru, aby ji doplnil opravou o nepřekládání železničářů z důvodů šovinistických, národnostní msty, a aby se napravily křivdy těch, jimž byly způsobeny. Domnívám se, že neučiníte-li to vy, pánové, sami z dobré vůle, což se podobá pravdě, slezský lid, proletariát polský, německý a český vystoupí a učiní konečně přítrž vám i tomuto nepořádku a poskytne konečně Slezanům právo na život, hodný člověka. (Potlesk komunistických poslanců.)

Místopředseda Košek (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen. Rozprava je skončena.

Dávám slovo k doslovu zpravodaji výboru techn.-dopravního, i p. posl. Tichému.

Zpravodaj posl.Tichý: Slavná sněmovno! Jsem povinen jako zpravodaj techn.-dopravního výboru odpověděti na některé vývody p. posl. Śliwky. Pan posl. Śliwka ve své řeči, pojednávaje právě o této osnově zákona, poukázal, že je nutno tuto dráhu až do Frýdku, případně až do Frýdlantu zlepšiti, technicky zabezpečiti a prostě upraviti tak, aby byla opravdu jistota dopravy a také přepravy. Tím vlastně pan posl. Śliwka zdůraznil jediné to, co jsem já ve svém zpravodajském referátu řekl. Jestliže p. posl. Śliwka dále uvedl, že platy zaměstnanců železničních jsou nedostatečné, že jsou zaměstnanci překládáni, pak musím zdůrazniti, že vlastně jeho vývody nedotýkají se předložené osnovy, poněvadž tato řeší čistě otázku zestátnění Ostravsko-Frýdlantské dráhy. Když už mluvil o překládání zaměstnanců, pak podle mých informací mohu mu říci, že toto překládání děje se na základě služebního řádu a ze státních zájmů. (Výkřiky posl. Śliwky. - Místopředseda Košek zvoní.)

Pánové, je těžko mluviti vážně, když se operuje s tak malichernými věcmi jako na př., že zaměstnanec byl přeložen z toho důvodu, že měl velké vousy. Tento důvod nejlépe nasvědčuje, s jak "vážnými" argumenty se zde vystupuje. Konstatuji, že právě v ostravsko-karvinském revíru, kde je úžasná fluktuace a doprava, je potřebí mnohdy i za cenu výměny osob, za cenu výměny zaměstnanců uspořádati dopravní poměry tak, aby vyhovovaly provozu a bezpečnosti.

Jak je obeznámen p. posl. Śliwka s poměry, svědčí okolnost, že na příklad hovořil, aby byla prodloužena dráha Orlová-Doubrava až do Frýdku. Kdyby si pan posl. Śliwka vzal ročenku, zjistil by, že na př. dráha Orlová-Doubrava nepatří k Ostravsko-Frýdlantské dráze, nýbrž náleží t. zv. montanní dráze, severní frýdlantské dráze.

Jestliže pan posl. Śliwka neví, že na př. tato dráha je dnes ve státním provozu, pak pochopitelně si plete pojmy, když uvádí, že dráha Orlová-Doubrava může býti prodloužena až do Frýdku, což pochopitelně nemůže ani on jako řečník "proti" dosti dobře odůvodnit.

Tvrzení pana posl. Śliwky, že státní dráha je nucena platit akciové společnosti při zestátnění, je mylné a nesprávné, poněvadž v důvodové zprávě výslovně stojí: (čte.) "Na úhradu těchto závazků není třeba pro r. 1936 činiti úhradové opatření, neboť bude k tomu účelu použito dostatečné hotovosti společnosti, které stát jako její universální sukcesor získá. Této hotovosti bude použito také na úhradu likvidačních výdajů a k úhradě výdajů na provedení knihovního pořádku."

Poněvadž jinak v zásadě pan posl. Śliwka jako jediný řečník "proti" souhlasí vlastně s tímto zestátněním, navrhuji jako zpravodaj techn.-dopravního výboru, aby tato osnova, jak se na ní usnesl výbor techn.-dopravní, byla schválena. (Souhlas.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP