Čtvrtek 5. března 1936

Předseda (zvoní): Dalším řečníkem je p. posl. Kosik. Dávám mu slovo.

Posl. Kosik (maďarsky): Ctená posl. snemovňa! Predložená osnova zákona znamená nový útok proti pracovníkom.i Poľovka je vyvlastnená pre panských lenochov, aby sa nenudili. Jestliže nezamestnaný robotník, zemedelský pracovník, baník alebo pracujúci sedliak, ktorému zver zničila úrodu, strelí kus zvere, často zaplatí za to svoj ím životom. Celú hromadu konkretných prípadov bych mohol na to uviesť.

Dosiaľ bolo pytliactvo kvalifikované ako prestupok a teraz ho chcete kvalifikovať ako zločin, čo znamená, že bude trestaný o veľa väčším trestom. Odhlasovaním tejto osnovy zákona môžu vládni socialisti zaknihovať nové uspechy na úkor pracovníkov ako výsledok triednej spolupráce. Znamená to novú splátku za to, že ministri vládnych socialistov môžu i naďalej sedeť v plyšovaných kreslách, za čo pracujúci ľud v Československu už i dosiaľ sa dosť naplatil. Obilný monopol, dane z pečivového prášku, z octovej kyseliny, zdraženie margarinu a iných potravín, obrovské dane pre chudobné a stredné vrstvy, 860.000 nezamestnaných, snižovanie miezd, odbúravanie podpory nezamestnaných, zväčšovanie sociálnych bremien, obstrihovanie demokratických práv, stupňované prenasledovanie národných menšín a ich utlačovanie na strane jednej, zvyšovanie profitu bankárov, statkárov a kartelov, organizovanie fašizmu, koncentrovanie reakčných síl, a ich orientovanie k štátom fašistickým na strane druhej ukazujú na výsledok činnosti socialistických ministrov vo vláde.

To je ovocie tej politiky, ktorú podporovali vládni socialisti a ktorá bola nastolená za ich spolučinnosti. To všetko zaplatili zkrátka pracujúci za politiku, ktorú robili ministri vládnych socialistov, ich poslanci a oficielné vedenie ich strán. Keby boly strany socialistické prišly s týmto programom pred svojich voličov pred voľbami, s programom, ktorý teraz prevádzajú, bolo by tu z nich veľmi málo v parlamente. Vtedy sľubovali páni niečo docela iné. Vtedy sľubovali 40hodinový pracovný týždeň, sľubovali, že odbúrajú ceny, že budú investície za 5 miliárd, ale všetko to sa nestalo, ba naopak, od tých čias sa živobytie zdražilo; došlo k tomu, že reakčné kruhy soskupily sa okolo fašizmu, že zahraničná politika československá preorientovala sa k fašizmu, a došlo k tomu, že dnes sa môžeme vychlubovať 860.000 nezamestnanými.

Chcete prísne trestať pytliakov, ktorí sa odvažujú streliť zajaca, lebo majú hlad; ale kto bude trestať tých, ktorí tento masový hlad a biedu zapríčinili, kto potrestá tých, čo paktujú s vnútorným a zahraničným fašizmom a čo chcú ľud československý vohnať do válečného dobrodružstva? Kto sa postará o to, aby sa dostalo práce 860.000 nezamestnaným, kto sa postará o to, aby sa dostalo chleba 3 milionom hľadujúcich? Na tieto otázky márne očakávame odpoveď od tejto vlády, na tieto otázky môže dať odpoveď len komunizmus. (Předsednictví převzal místopředseda Košek.)

Pán predseda vlády dr Hodža pri svojom pohostinskom vystúpení v Košiciach povedal, že nezamestnaných n emožno počítať medzi konzumentov. Tedy uznáva, že nezamestnaní nekonzumujú, ale hladujú. Aby sa situácia zlepšila, treba sa snažiť o to, povedal pán predseda vlády Hodža, aby sme prebytky našich produktov mohli vyvážať za hranice, a hlavne musíme sa snažiť o to, aby lacné zámorské obilie nedostalo sa do našej zeme. Je to kapitalistická logika. Konštatuje, v akej biede sú nezamestnaní, a vyvodí z toho, že treba ich uvrhnúť v biedu ešte väčšiu.

My komunisti, my robotníci postavíme tuto tézu o veľa logickejšie a jednoduchšie. My riekneme, že tovaru je mnoho, že keď je tovaru mnoho a neide na odbyt, že keď niet odbytíšť, netreba behať po zahraničných trhoch, je i u nás hladných dosť; najmenej tri miliony činí počet tých, čo hladujú; nech sa tedy medzi nimi rozdelia prebytočné potraviny. Nedenaturujte cukor, nedenaturujte obilie, ale dajte ich strádajúcim, zvyšujte pracovné mzdy, osloboďte od bremien malého sedliaka, maloobchodníka a maloživnostníka, aby i on mohol konzumovať, regulujte rieky, ktoré obzvlášte na Slovensku ohrožujú i dnes celú hromadu okresov povodňami. Rim. Sobota, okolie Prešova, okres Kráľ. Chlumec sú v dôsledku neupravenosti riek v stálom povodňovom nebezpečí a tieto rieky ohrožujú pozemky sedliakov záplavou. Takmer všetky silnice na Slovensku sú neschôdne; zkrátka bola by tu práca, keby vláda vážne pomýšľala na to, aby prácu dala. O tom však sa hovorilo len vo volebných agitáciach, od tých čias to všetko bolo sňaté s denného poriadku.

Treba snížiť danové bremená u drobnných sedliakov a malých remeselníkov, aby i títo mohli byť konzumentmi, treba učiniť kúpeschopnými široké masy a potom bude môcť byť reč o tom, že práca sa znova rozprúdi a že zanikne tá veľká bieda, pod ktorou pracujúce masy stonajú. Treba vymiesť tých, čo paktujú s tunajším i zahraničným fašizmom, treba dať každému národu právo sebaurčovacie, treba uskutočniť zrovnoprávnenie národov, lebo dnešná vládna politika a národnostná politika dnešnej vlády ženie vodu pri amo na mlyny Hitlerového a Horthyového fašizmu. Dôkazom toho stačí uviesť, že na Slovensku v záujme českého finančného kapitálu ešte pred krízou ste odbúrali priemysel a previedli ste ho do zemí historických len preto, lebo tak si to vyžadovaly záujmy českého finančného kapitálu.

Na Slovensku sú mzdy o 20 až 30% nižšie ako mzdy v Čechách, ač i tam sú na nízkej úrovni. Na Slovensku je málo škôl, málo nemocníc, málo učiteľov, školy sú preplnené, ale o to viac je tam četníkov, policajtov, financov, kňazov a exekútorov. Nezamestnanosť činila v januári v celej republike 15%, avšak na Slovensku 36 %, vo februári činila nezamestnanosť v celej zemi 1.2%, na Slovensku 7.3%. Všetko to ukazuje v ostrom svetle nerovné nakladanie, ktorého je účastný ľud na Slovensku.

Mnoho by sa dalo mluviť o voľnosti shromažďovacej, o voľnosti slova a tlače. Je celá hromada okresov na Slovensku, kde robotníkom neboly vôbec od volieb povolené ľudové shromaždenia. Tak na pr. v Kráľ. Chlumci okresný náčelník Kabát, exponent strany agrárnej, rad radom zakazuje schôdze strany komunistickej a nepripustí ku slovu utlačovaných a hladujúcich. Páni, veľmi sa mýlite, domnievate-li sa, že vašimi zákazy možno učiniť konec našemu hnutiu. Je na Slovensku celý rad maďarských obcí, kde niet maďarskej školy, alebo i keď je, tu je tak preplnenáná, že na jednoho učiteľa pripadne 80 až 90 detí. Okresní náčelníci ani v krajoch maďarských nechcú prijímať maďarské podania a doručované výnosy dávajú stranám len v jazyku štátnom, strany tomu nerozumia a majú z toho len škodu. Dochádza i k takým prípadom, ako na pr. v obci Krásnohorská Dlhá Lúka, že niekomu vystavia vysvedčenie o chudobe, notár to vidimuje, avšak okresný náčelník toto vysvedčenie nepríjme, hodí ho strane zpäť napriek tomu, ze toto vysvedčenie bolo riadne vystavené. Na niektorých miestach myslia si páni okresní náčelníci o sebe, že sú malými kráľmi, zvlášte pán Kabát, okresný náčelník v Kráľ. Chlumci. O jeho činnosti podali sme interpelláciu ministrovi vnútra. Zvedavo čakáme na odpoveď, ač konečnú odpoveď dajú týmto pánom pracujúce masy.

I s otázkou štátného občianstva by sme sa mohli veľmi podrobne zabývať, lebo je ona náramne bolestnou otázkou zvlášte maďarského pracujúceho ľudu v pohraničí. Tu už sa nemusíme pýtať, kto nemá štátneho občianstva, ale len to, kto ho má. Majú štátne občianstvo v prvom rade ruskí protirevolucionári, ktorých vyhnal ľud zo Sovietskej unie ako nepriateľov pracujúceho ľudu. Tí sa tuná umiestnili, ale nielen, že majú štátné občianstvo, lež i súdníctvo prevádzajú nad námi a oni zisťujú o nás, ktorých dedovia a pradedovia už tuná bydleli na tomto území, či my máme štátne občianstvo. Sú desattisíce tých, co nemajú štátneho občianstva, ač im štátne občianstvo náleží, lebo nemôžu patriť nikam inam len na toto územie, lebo tuná sa narodili a tuná žili ich rodičia a praotcovia.

Je zaujímavé, ako sa chovajú maďarské strany v Košiciach pri posudzovaní otázky práva domovského. Istý radničný zástupca maďarských strán v Košiciach navrhoval, aby všetci nezames tnaní, ktorí nemajú domovského práva v Košiciach, boli postrkom vyhnaní z mesta. Títo nezamestnaní sú práve takí Maďari a tiež kresťani, ako navrhujúci pán miestostarosta Ladislav Toszt. Ovšem, ani oni neišli s týmto programom pred svojích voličov, teraz však, keď ide o to, aby mohli byť podporovaní nezamestnaní, proste povie, že von s nima. Tak chcú páni riešiť nezamestnanosť bez ohľadu na to, či je dotyčný Čech, Žid, Maďar alebo kresťan.

Nie trestnými paragrafy treba cpať ubiedačené masy na Slovensku. Vraťte ľudu Slovenska chlieb, to je ten najdôležitejší problém. Obnovte závody, preveďte konečne skutočne odbremenenie pracujúcich sedliakov, postarajte sa o to, aby boly regulované rieky, aby povodne nezpustošily celoročnú úrodu pracujúceho zemedelca, učiňte schôdnymi silnice a vôbec tvorte príležitosti práce.

S týmito požiadavkami neprichádzame sem preto, ako keby sme od vlády mohli očakávať nápravu. Vieme, že od tejto vlády môže pracujúci ľud očakávať iba nové bremená. Dotiaľ, kým pracujúci nenastúpia cestu, ktorú im ukazuje strana komunistická, cestu, ktorou sa ubiera proletariát francúzsky a španielsky, a nenastúpia cestu, ktorú proletariát Sovietskej unie dobyl moci a buduje víťazne Sovietskú uniu, socializmus, dotiaľ ani reči nemôže byť o tom, že by vláda tieto problémy vyriešila.

Posledný boj robotníkov na Horehroní a vo Spiši ukazuje, ktorá je tá cesta, ktorou sa musia pracovníci ubierať, cesta, ktorou budú môcť dosiahnuť vyššie mzdy a to, že budú mať voľnosť shromažďovaciu, voľnosť slova a tlače, a ktorou budú môcť dosiahnuť to, že učinia konec fašistickému nebezpečiu a že spojenými silami všetkých českoslovenkých pracovníkov budú môcť sviesť boj za rozšírenie práv demokratických a budú môcť zahájiť boj proti vnútornému i vonkajšiemu fašizmu.

Práve teraz sú tomu tri roky, čo bol náš súdruh Thälmann zatknutý a od tých čias je vo vyšetrovacej väzbe. Práve v týchto dňoch odsúdili 5 nemeckých protifašistických bojovníkov v Nemecku k smrti. Pred niekoľko dňami zavreli Horthyovi fašisti v Budapešti 26 protifašistov a ich úmyslom je, aby týchto postavili pred vojenský súd. S tohoto miesta protestujeme proti tomu, aby Horthyovsky fašizmus staval neohrožených bojovníkov za maďarskú slobodu na základe falošného obvinenia pred vojenský súd, kde im hrozí nnebezpečie trestu smrti.

S tohoto miesta posielame náš bratský pozdrav jak nemeckým, tak i maďarským protifašistom a prehlasuj eme, že spolu s nimi bojujeme proti fašizmu až do úplného oslobodenia. Musíme prehlásiť s tohoto miesta, že pracovníci nemajú iného východiska, než učiniť tečku na koniec boja strán socialistických a vzbudiť sa k povedomiu toho, čo znamená v záujme pracujúcich politika triednej spolupráce, ako sa k tomuto povedomiu zbudil francúzsky a španielsky proletariát. Keby strany socialistické spojené so stranou komunistickou a strednými vrstvami zahájili boj proti utlačovateľom, tu by sme mohli nielen zabrániť nastoleniu takýchto protirobotníckych zákonov, lež mohli by sme prejsť k útoku a smiesť fašistické živly s ich miesta v záujme víťazstva ľudovej fronty. (Potlesk komunistických poslanců.)

Místopředseda Košek (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen. Rozprava je skončena.

Dávám slovo k doslovu panu zpravodaji dr Dufkovi.

Zpravodaj posl. dr Dufek: Slavná sněmovno! Jako zpravodaj ústavně-právního výboru mám za povinnost zaujmouti stanovisko k vývodům jednotlivých pánů řečníků. Povinnost tato je značně usnadněna již tím, že tři z řečníků, kteří mluvili proti osnově zákona, a to pp. posl. Sandner, Šverma a Kosik, nemluvili vůbec k projednávané osnově zákona, nýbrž použili zřejmě této příležitosti k provedení kritiky činnosti vlády a zákonodárných sborů. (Výkřiky.) Snad chtěli pouze svým vystoupením podati nejlepší důkazy, že v našem státě je dopřáno všem složkám obyvatelstva mimořádné svobody projevu, jaké by jim nebylo zajisté dopřáváno v sousedních státech, které se jim zdají býti ideálem.

K tomu, co uvedl pan posl. Vallo, který se domnívá, že projednávaná osnova má přinésti jen výhody agrárníkům, musím uvésti, že domněnka jeho je zcela mylná, poněvadž účelem této osnovy nebyly výhody pro agrárníky, jak je vidno i z dalších slov p. posl. Vallo, který se ujímá právě zemědělců a žádá, aby zároveň byla vyřešena také otázka zajištění náhrady škod. Skutečným důvodem projednávané osnovy bylo pouze to, aby jednak zvýšena byla všeobecná bezpečnost na Slovensku a Podkarpatské Rusi na úroveň zemí historických, jednak pak aby byl uchován přirozený stav zvěře, což je zřejmě národohospodářským požadavkem celého státu.

Pokud jde o zajištění spravedlivé náhrady škod způsobených zvěří na pozemcích malých rolníků, je zřejmé, že nemůže býti toto zajištění provedeno v zákoně, který pojednává pouze o trestnosti pytláctví. Nezbývá proto zákonodárnému sboru nic jiného, než aby formou resoluce uložil vládě, aby tato připravila a zákonodárným sborům k projednání předložila návrh zákona, kterým by řešeny byly tyto otázky, event. návrh zákona, kterým pro území celé Československé republiky byl by řešen nový honební zákon. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Jediné pan posl. dr Fencik zabýval se meritorně obsahem osnovy a dožadoval se, aby především doplněn byl § 1 ustanovením, že krádeže dopouští se ten, kdo si přivlastní zvěř, kdežto naproti tomu tvrdí, že pouhé lovení zvěře zakládá pouze pokus krádeže. Kdo konečně bez úmyslu krádeže loví zvěř, dopouští se přečinu poškození cizího majetku. Nelze dosti dobře činiti rozdílu mezi lovením zvěře, které by zakládalo pokus krádeže, a lovením zvěře bez úmyslu krádeže, které by zakládalo skutkovou podstatu přečinu poškození cizího majetku, poněvadž motivy, kterými by pouze tyto dva trestné činy se rozeznávaly, bylo by těžko zjišťovati.

Proto doporučuji znovu za ústavně-právní výbor, aby posl. sněmovna Národního shromáždění přijala osnovu zákona tak, jak byla ústavně-právním výborem projednána a jak byla přijata senátem dne 29. ledna t. r.

Konečně doporučuji, aby posl. sněmovna přijala také přednesený resoluční návrh. (Souhlas.)

Místopředseda Košek (zvoní): Hlasování o tomto odstavci pořadu odložím na dobu pozdější a přistoupíme k projednávání odstavce dalšího. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce poradu, jímž jest:

2. Zpráva výborů techn.-dopravního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 289) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (tisk 314).

Zpravodaji jsou: za výbor techn. dopravní za omluveného posl. Brožíka p. posl. Tichý, za výbor rozpočtový p. posl. Ostrý.

Dávám slovo prvému zpravodaji, za výbor techn. dopravní, p. posl. Tichému.

Zpravodaj posl. Tichý: Slavná sněmovno! Projednávaný vládní návrh zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem je nutno se zadostiučiněním kvitovati jako důležitý akt s hlediska nejen zájmu státního, nýbrž i sociálního a hospodářského, a to jak podniku, tak kraje.

Ostravsko-Frýdlantstská dráha jest dosud v majetku akciové společnosti se sídlem v Mor. Ostravě. Skládá se jednak z hlavní trati, která vede z Mor. Ostravy-Přívozu přes Frýdek do Frýdlantu nad Ostravicí v délce 32,6 km, jednak z místní dráhy, která odbočuje z hlavní trati ve stanici Kunčice nad Ostravicí do Č. Těšína v délce 30,2 km. Vedle obou těchto tratí náleží do vlastnictví společnosti ještě vlečka, odbočující ze stanice Šumbark ve Slezsku k jámě Pokrok v délce 37 km. Provoz těchto tratí společnosti obstarávají státní dráhy na její účet.

Na úhradu těchto závazků není třeba pro běžný rok činiti úhradové opatření, neboť bude k tomu účelu použito dostatečné hotovosti společnosti, kterou stát jako její universální sukcesor získá.

Zestátnění Ostravsko-Frýdlantské dráhy jeví se účelným již vzhledem k tomu, že jedná se o důležité trati v ostravském uhelném revíru, které zprostředkují spojení mezi dvěma hlavními tratěmi státních drah a tratí košicko-bohumínské dráhy. S hlediska podniku státních drah bude převzetí tratí Ostravsko-Frýdlantské dráhy do vlastnictví státu pouze k jeho prospěchu, neboť dá se důvodně počítati s tím, že jak hlavní trať, tak zejména místní dráha, které i při nynějších těžkých a nepříznivých hospodářských poměrech vykazovaly příznivé provozní výsledky, udrží vzhledem k zajištěné vysoké intensitě přepravy uhlí svoji rentabilitu i v budoucnosti.

Tímto zestátněním, aby rentabilita byla i v budoucnosti zajištěna, nastávají železniční správě nové úkoly. Jde tu především nejen o význam strategický, nýbrž i hospodářský a sociální s hlediska kraje. Na této jednokolejné trati projíždí za 24 hodiny 54 osobních vlaků, nepřihlížejíc k vlakům nákladním. V případě pěkného počasí v době turistického období, v neděli neb o svátcích, je nucena tato dráha v krátkém intervalu odvézti až 15.000 návštěvníků Bezkydských hor z Ostravska.Takováto frekvence na této jednokolejné trati vyžaduje úžasného vypjetí sil veškerého personálu až do nemožnosti. Tato okolnost, která hraničí se značným risikem, vyžaduje velmi nutně vystavění druhé koleje, a to až do Frýdlantu nad Ostravicí, kde frekvence, zejména osobní, je velmi značná. Postavění druhé koleje, projektované do Kunčic nad Ostravicí, naprosto nestačí k zdolání dopravních poměrů na této trati. Rovněž tak je nutno přestavěti nádraží v Mor. Ostravě-Přívoze, jakož i v Ostravě-Vítkovicích, která dnešním poměrům vůbec nevyhovují. Nutno při této příležitosti upozorniti, ze vrchní stavba této trati není ve stavu přímo nejlepším a že bude muset železniční správa této okolnosti věnovat zvýšenou pozornost.

Tyto projekty zaručí nejen dobrý chod dopravy na tomto úseku dráhy a tím také její rentabilitu, nýbrž s hlediska hospodářského a sociálního budou míti pro celý kraj neobyčejný význam.

Jsem nucen upozorniti, že od r. 1930 bylo na Ostravsku a Těšínsku zastaveno 128 podniků, kdežto nově zřízeno bylo pouze 50. Župa moravsko-slezská participuje na stavu nezaměstnaných plnou 1/3 z celé země Moravskoslezské a 9 3/4% z celé republiky, majíc 83.991 neumístěných uchazečů. Nemluvím zde o omezeně pracujících, jichž počet se pohybuje v téže výši.

Těmito investicemi by byla dána příležitost ke zmírnění bídy nezaměstnaných v tomto kraji, která je velmi značná. Nejen my, nýbrž i železniční správa sama musí míti ze státních důvodů - z důvodu vyššího než je autarkie podniku - interes na tom, aby náležitým a dobrým zajištěním bezpečnosti dopravy cestou investiční zaručila řádný chod dopravy a tím také pomáhala snižovati nebezpečný stav nezaměstnaných. Musí nás k tomu vésti všechny snahy, mající na zřeteli hospodářské a sociálně spravedlivé uspořádání poměrů v naší republice.

Technicko-dopravní výbor projednal tento vládní návrh ve schůzi konané dne 19. února 1936 a doporučuje osnovu poslanecké sněmovně k ústavnímu schválení. (Souhlas.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP