Úterý 5. listopadu 1935

10. Z kandidátní listiny č. 10, Československá živnostensko-obchodnícká strana středostavovská:

Beneš Alois, mistr krejčovský a místopředseda zem. jedn. krejčí, Praha II., Krakovská 2; Habarta Štěpán, natěračský mistr, Uh. Hradiště; Chalupa Karel, vedoucí redaktor, Praha XI., Rostislavova 7 n.; Jiráček Ant., sedlář. a čaloun. mistr, Sedlčany, Švehlova 88; Kejmar Emanuel, obchodník, Hospozín čp. 121; Liška Jan, generál. taj. Obch. a živn. komory, Bratislava, Holubiho 1; Luka Josef, hotelier a předs. říš. ústř. host. v ČSR., Praha-Michle, Táborská tř.; Michálek Frant., obchodník, Plzeň, Doubravka č. 1; Mlčoch Rudolf, předs. Obchod. a živnost. komory, Olomouc; Najman J. V., obchodník, Praha XII., Belgická 23; Oliva Josef, mistr zednický, arch. a cementář, Čáslav; Ostrý Frant., obch. a starosta obchodního gremia, Mor. Ostrava; Pekárek Jan, nakladatel a redaktor, Praha XII., Nerudova 17; Rodovský Bohuš, řezník a starosta společenstva, Praha VII., Belcrediho 399; Slavíček Jan, mistr obuvnický, Praha XII., Blanická č. 24; Šedý Emanuel, obchodník, Brno; Vávra Václav, obchodník a starosta města Lomnice n. Pop.

11. Z kandidátní listiny č. 11, Krajinská křesťansko-sociální strana a maďarská národní Sudetendeutscher Wahlblock:

Esterházy Jan, velkostatkář, Ujlak; dr Holota Jan, starosta, Nové Zámky, Deákovo nám. č. 4; Jaross Andor, rolník, Čechy; dr Korláth Endre, pravotár, Užhorod; Nitsch Andor, statkář, Velká Lomnice; Petrášek Augustin, farář, Jagersek; dr Porubszky Géza, farář, Kamendin; Szent-Ivány Josef, velkostatkář, Behynce; dr Szüllö Géza, statkář, Bačfa.

12. Z kandidátní listiny č. 12, Sudetendeutsche Partei:

Böhm Jiří, obchodník, Kraslice č. 1592; Eichholz Ludvík, profesor, Duchcov; dr Hodina Frant., rolník, Městečko Trnávka; dr Jilly Teodor, lékař, Znojmo; Jäkel Josef, rolník, Ringelhain č. 96; Klieber Quido, rolník, Buda u Karlových Varů; Knöchel Gustav, technik, Česká Lípa; Köhler Arnošt, zemědělec, dř. taj. rol. komory, Bílina; Nemetz (správně Němec) Frant., horník, Chomutov; Nitsch Frant., rolník, Vlachov; Oberlik Gustav, prof., měšt. učit. tělocviku, Jablonec n. N.; dr Peters Gustav, spisovatel, Praha; Richter Wolfgang, zaměstnanec, Ústí n. L.; dr Rosche Alfred, advokát, Mikulášovice; Sogl Antonín, rolník a starosta, Drnholec.

13. Z kandidátní listiny č. 13, Národní obec fašistická:

JUDr Branžovský Jiří, advokát, Praha II., Palackého nábř. 4; JUDr Dominik Rudolf, univ. prof., Brno-Žabovřesky, Tolstého č. 14; Gajda Rudolf, předseda NOF., Praha VII., Čechova 34; Ivák Jan, obchodník, Šaštín 265; Trnka Matěj, rolník, Dunovice č. 17; Zvoníček Frant., Nedomice č. 33.

14. Z kandidátní listiny č. 16, Národní sjednocení, předseda dr Karel Kramář:

dr Domin Karel, prorektor Karlovy univ., Praha-Nusle 518; dr Fencik Štěpán Andrejevič, žurnalista, Užhorod; Holeček Vojtěch, major ruských legií a šéfredaktor Národních listů, Praha; Chmelík Ant., soukr. úředník, Praha XI., čp. 1385; Ježek Frant., vrch. rada stát. drah a žurnalista, starosta N. S. železničářů, Praha; Knebort Vilém, hostinský, předseda N. S. živn. a obch., Praha III., čp. 166; dr Kramář Karel, průmyslník, Praha IV., čp. 212; inž. Protuš Ladislav, vrch. tech. kom., Bratislava; JUDr. Rašín Jdislav, advokát, Praha; Sedláček Jan, profesor, starosta města, Prostějov; inž. Schwarz Frant., zem. ing., Praha XIV., Svážná 11; Špaček Jaromír, vrchní právní rada, Slezská Ostrava; dr Toušek Frant., inženýr, Brno; dr Štůla Alois, advokát a první náměstek prim. hl. m. Prahy, Dejvice, Bachmačská 14; JUC Kut Karel, žurnalista, Praha XII., Americká, nastoupivší z této kandidátní listiny na místo resignovavšího Jiřího Stříbrného.

B. Naproti tomu odepřel ověřiti volbu Ivana Lokoty, dělníka v Bochově, zvoleného z kandidátní listiny č. 4 (Komunistické strany Československa) a uznal zvoleného na jeho místě Olexu Borkaňuka, zemědělce v Mukačevě, Husova ul. č. 11, který nastupuje jako náhradník téže strany podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož volebního kraje. O ověření jeho volby bude rozhodnuto později.

Odepření ověřiti volbu Ivana Lokoty spočívá na této úvaze:

Podle § 5 zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n., může býti za poslance zvolen, kdo není podle § 2 téhož zákona vyloučen z práva voliti. Podle posléze cit. zákonného předpisu jest z práva voliti vyloučen, kdo jest vyloučen ze zápisu do stálých seznamů voličských. Podle § 3 zák. ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., jsou vyloučeni ze zápisu do stálých seznamů voličských mimo jiné též ti, kdož pravoplatným rozsudkem soudu trestního byli odsouzeni pro takový trestný čin, pro který podle platných ustanovení nastává ztráta volebního práva do obcí.

Podle § 3, bodu 3 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 18. března 1920, č. 163 Sb. z. a n., a ze dne 14. července 1922, č. 253 Sb. z. a n., jest z práva do obcí voliti vyloučen, kdo pravoplatným rozsudkem soudu trestního byl odsouzen pro takový zločin, přečin nebo přestupek, pro který podle platných ustanovení nastává ztráta práva volebního do obcí. Podle 2. odstavce téhož zák. ustanovení vysloví výrok o tom, má-li nastati ztráta volebního práva, trestní soud ve svém rozsudku. Podle § 21 zákona o vol. s. jest volební soud, jde-li o ztrátu volitelnosti, způsobenou odsouzením pro trestný čin, vázán pravoplatným rozsudkem trestního soudu.

Ivan Lokota byl pravoplatným rozsudkem krajského soudu v Chustu ze dne 26. ledna 1934, č. j. Tk III 629/31-131 pro zločin § 176 tr. z. a j. odsouzen podle §§ 96, 99 a 104 tr. z. a §§ 517 a 518 tr. ř. k úhrnnému trestu žaláře v trvání 3 let, při čemž byl výrok téhož krajského soudu č. j. Tk III 629/31, kterým proti obžalovanému byla podle § 1 zákona č. 163/20 Sb. z. a n. vyslovena ztráta volebního práva na 3 roky, ponechán v platnosti. Podle sdělení státního zastupitelství v Užhorodě ze dne 4. června 1935, č. j. St 3010/32-30 odpykává si nyní Ivan Lokota shora uvedený trest, který končí dnem 19. března 1936, takže ztráta volebního práva proti němu vyslovená pomine podle § 1 posl. odst. zák. č. 163/20 Sb. z. a n. teprve dnem 19. března 1939.

Tyto skutečnosti byly Ivanu Lokotovi podle § 18, odst. 2 a § 21, odst. 1 zák. o vol. s. sděleny, on pak je ve lhůtě k tomu dané nepopřel.

Poněvadž se tedy Ivanu Lokotovi v den volby nedostávalo zákonných náležitostí volitelnosti, musil soud ověření jeho volby podle § 10 zák. o vol. s. odepříti.

Výrok o nastoupení náhradníka se opírá o ustanovení § 56 řádu volení do posl. sněmovny.

C. O ověření volby ostatních členů poslanecké sněmovny bude rozhodnuto později."

Změny ve výborech.

klub poslanců"čsl. soc.-dem. strany dělnické" vyslal do výboru soc.-politického dne 23. září 1935 posl. Srbu za posl. Tayerle, dne 27. září 1935 posl. Tayerle za posl. Srbu, dne 30. září 1935 posl. Srbu za posl. Bečko, dne 26. října 1935 posl. Pika za posl. Srbu.

Klub poslanců"Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" vyslal do výboru soc.-politického posl. dr Eichholze za posl. dr F. Köllnera, posl. F. Nitsche za posl. Liebla; do výboru živn.obchodního posl. inž. Peschku za posl. inž. Nentwicha.

Klub poslanců"Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru brannéhodne 15. října 1935 posl. Zischku za posl. Heegera, dne 29. října 1935 posl. Heegera za posl. Zischku.

Klub poslanců"komunistické strany Československa" vyslal do výboru rozpočtového posl. Zápotockého za posl. Štětku, posl. Kopřivu za posl. Kopeckého; do výboru imunitního posl. Beuera za posl. Štětku.

Klub poslanců"čsl. strany nár.-socialistické" vyslal do výboru branného posl. Jenšovského za posl. Ferd. Richtra.

Výbor imunitní zvolil ve schůzi dne 31. října 1935 místopředsedou posl. dr Moudrého, I. zapisovatelem posl. dr Neumanna.

Ustavení výborů.

V ustavujících schůzích dne 26. června 1935 zvolily:

Stálý výbor: předsedou předsedu posl. sněm. Bradáče; I. místopředsedou předsedu senátu dr Soukupa, II. místopředsedou posl. Tučného; zapisovateli sen. dr Hrubana, posl. Ostrého, Ježka.

Parlamentní úsporná a kontrolní komise: předsedou posl. Berana; I. místopředsedou sen. dr Kloudu, II. místopředsedou posl. Remeše; zapisovateli posl. dr Jos.Dolanského, sen. Hackenberga.

Výbor branný: předsedou posl. Davida; místopředsedy posl. Pekárka, Chloupka, Vičánka; zapisovateli posl. Vaverku, Hintermüllera.

Výbor kulturní: předsedou posl.Jašu; místopředsedy posl. dr Kozáka, Vencla, Staška; zapisovateli posl. K. Chalupu, Hladkého.

Výbor soc.-politický: předsedou posl. dr Meissnera; místopředsedy posl. Dubického, Tučného, Vávru; zapisovateli posl. Stejskala, Petra.

Výbor techn.-dopravní: předsedou posl. Koška; místopředsedy posl. Srbu, inž. Žilku, Fialu; zapisovateli posl. Michálka, Janalíka.

Výbor zahraniční: předsedou posl. Hampla; místopředsedy posl. inž. Žilku, Hrušovského, de Witte; zapisovateli posl. Světlíka, Stivína.

Výbor zemědělský: předsedou posl. Mašatu; místopředsedy posl. Jar. Kučeru, Šamalíka, Mikuláše; zapisovateli posl. Pozdílka, Laušmana.

Výbor živn.-obchodní: předsedou posl. Slavíčka; místopředsedy posl. Sedláčka, Netolického, Kleina; zapisovateli posl. Rechcígla, Lišku.

Ze senátu došlo:

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 27. června 1935, č. 97, že senát zvolil v 6. schůzi dne 26. června 1935 členy Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny senátory: dr Hrubana, Donáta, dr Soukupa, dr Kloudu, Thoře, dr Budaye, Franka a Kreibicha; jejich náhradník y senátory: Roudnického, dr inž. Botto, Tomáška, Špatného, Niessnera, inž. Havlína, Krczala a Nedvěda.

Dále členy Parlamentní úsporné a kontrolní komise senátory: Roudnického, Foita, Modráčka, dr Kloudu, Hackenberga, Kvasničku, Patzaka a Mikulíčka; jejich náhradníky senátory: Dytrycha, dr Havelku, Němečka, Plamínkovou, dr Basa, dr Polyáka, Schmidta a Nedvěda.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil, že senátu znovu předložil tyto vládní návrhy, v III. volebním období senátem neprojednané, a to vládní návrhy na schválení:

dodatečného protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem, podepsaného dne 8. února 1935 ve Varšavě a uvedeného v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, č. 21 Sb. z. a n. (přípis předs. vlády ze dne 25. června 1935, č. j. 12.033/1935 m. r.),

dodatkové úmluvy k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1930, sjednané dne 29. srpna 1934 v Berlíně a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n. (přípis ze dne 26. června 1935, č. j. 12.030/35 m. r.),

dohody sjednané dne 29. března 1935 k prozatímní obchodní dohodě mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. dubna 1934, č. 44 Sb. z. a n. (přípis ze dne 26. června 1935, č. j. 12.035/35 m. r.).

Dále sdělil předseda vlády přípisy ze dne 19. října 1935, že vláda předložila senátu k projednání a schválení vládní návrhy:

zákona o ochraně zvířat proti týrání (č. j. 18.377/35 m. r.),

zákona, kterým se opětně prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. března 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (č. j. 18.387/35 m. r.).

Přikázána došlá vládní nařízení.

Výboru rozpočtovému vládní nařízení ze dne 20. července 1935, č. 169 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (přípis předsedy vlády č. j. 14.992/35 m. r. z 5. srpna 1935). Výboru soc.-politickému vládní nařízení ze dne 25. června 1935, č. 134 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (přípis předsedy vlády č. j. 12.630/35 ze 4. července 1935). Výboru techn.-dopravnímu vládní nařízení ze dne 25. června 1935, č. 132 Sb. z. a n., jímž se vydávají některé předpisy o jízdě motorovými vozidly (přípis předsedy vlády č. j. 12.838/35 z 8. července 1935). Výboru ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 13. července 1935, č. 157 Sb. z. a n., o zastavování periodických tiskopisů (přípis předsedy vlády č. j. 14.798/35 m. r. z 31. července 1935).

Výboru zemědělskému vládní nařízení:

ze dne 25. června 1935, č. 135 Sb. z. a n., o zjištění rozsahu obilních ploch v některých zemědělských závodech ve sklizňovém roce 1935 (přípis předsedy vlády č. j. 12.631/35 ze 4. července 1935),

ze dne 13. července 1935, č. 159 Sb. z. a n., o výrobě hrudkového sýra a brynzy a o jich uvádění do oběhu (přípis předsedy vlády č. j. 14.834/35 z 31. července 1935),

ze dne 20. července 1935:

č. 161 Sb. z. a n., o dodržování kontingentu mléka a smetany a dodržování dodávkových obvodů stanovených podle § 11 zákona ze dne 15. května 1934, č. 94 Sb. z. a n., o vyrovnávacích fondech mléčných (přípis předsedy vlády.č. j. 14.850/35 z 31. července 1935),

č. 173 Sb. z. a n., o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v roce 1935/36 (přípis předsedy vlády č. j. 15.111/35 z 9. srpna 1935).

Výborům zemědělskému a živn. obchodnímu:

vládní nařízení ze dne 13. července 1935:

č. 152 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy (přípis předsedy vlády č. j. 13.864/35 z 23. července 1935),

č. 155 Sb. z. a n., o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1935 (přípis předsedy vlády č. j. 14.676/35 z 30. července 1935),

č. 160 Sb. z. a n., o úpravě výroby brynzy a obchodu s brynzou (přípis předsedy vlády č. j. 14.835/35 z 31. července 1935),

vládní nařízení ze dne 20. července 1935:

č. 156 Sb. z. a n., jímž se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy (přípis předsedy vlády č. j. 14.343/35 z 25. července 1935),

č. 168 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství

(přípis předsedy vlády č. j. 14.917/35 z 3. srpna 1935),

vládní nařízení ze dne 12. srpna 1935, č. 175 Sb. z. a n., o příspěvcích k úhradě nákladů spojených s prováděním úkolů podle vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., a ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb. z. a n. (přípis předsedy vlády č. j. 15.286/35 z 27. srpna 1935).

Výboru živn.-obchodnímu vládní nařízení:

ze dne 16. července 1935, č. 162 Sb. z. a n., o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání (přípis předsedy vlády č. j. 14.788/ 35 z 30. července 1935),

ze dne 12. srpna 1935, č. 176 Sb. z. a n., kterým se doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. dubna 1934, č. 70 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve sklářské výrobě (přípis předsedy vlády č. j. 15.435/ 35 z 27. srpna 1935).

Výborům živn.-obchodnímu a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 25. června 1935, č. 136 Sb. z. a n., kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 12. října 1934, č. 220 Sb. z. a n. (přípis předsedy vlády č. j. 12.868/35 z 8. července 1935).

Výborům živn.-obchodnímu, zemědělskému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 29. července 1935, č. 170 Sb. z. a n., o přechodném snížení celních sazeb na sádlo (přípis předsedy vlády č. j. 14.918/35 z 3. srpna 1935).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP