Úterý 5. listopadu 1935

Národní banka čsl. v Praze. Zemská banka v Praze. Živnostenská banka v Praze. Hypoteční banka česká v Praze. Slavia, vzájemně pojišťovací banka v Praze. Jednota záložen v Praze. Českobudějovická spořitelna. Záložna čs. četnictva v Praze. Svaz čsl. bank v Praze. Svaz čsl. spořitelen v Praze. Obchodní a živnostenská komora v Praze. Advokátní komora v Čechách v Praze. Presidium a výbor moravské advokátní komory v Brně. Inženýrská komora pro ČSR v Praze. Notářské komory v Praze, v Brně, v Chebu, Mostu, Litoměřicích v Mostě a v Olomouci. Lekárska komora pre krajinu slovenskú a zem podkarpatoruskú v Bratislave. Královéhradecko. Chrudimská notářská komora v Hradci Král. Pražská bursovní komora. Lékařská komora pro zemi Moravskoslezskou v Brně. Ředitelství Národního divadla v Praze. Ředitelství německého divadla v Praze. Ředitelství zemského divadla v Brně. Ředitelství Městského divadla pražského na Král. Vinohradech. Národní rada Československá. Všeobecný pensijní ústav. Národní museum v Praze. Československá Obec Sokolská. Svaz čsl. důstojnictva v Praze. Předsednictvo čs. obce legionářské v Praze. Předsednictvo Svazu čs. domobrany v Praze. Ruský spolek válečných invalidů v ČSR v Praze. Památník Osvobození v Praze. Odbočka Svazu čs. důstojnictva v Praze. Československá plavební akciová společnost labská v Praze. Ústředna čsl. obchodních a živnostenských komor v Praze. Zemská hasičská jednota. Spolek pro podporu čsl. škol zahraničních"Komenský" v Praze. Orlický komitét v Doudlebách n. Orlicí. Unie čsl. maďarských redaktorů v Praze. Ústřední svaz čsl. studentstva v Praze. Nejvyšší rada svazu židovských obcí náboženských v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ústřední Matice školská v Praze. Autoklub republiky Československé v Praze. Pražská plodinová bursa v Praze. Odborové ústředí čsl. svazu úřednických a zřízenec¨ých organisací v Praze. Radiojournal v Praze. Hasičská župa Klatovská. Bratislavská burza. Stálá delegace čsl. samosprávných organisací. Československá menšinová rada pro spolkový stát rakouský ve Vídni. Ústředna společenstev stavitelů v Praze. Ústřední spolek čsl. průmyslu cukrovarnického v Praze. Spolek ruských lékařů občanů ČSR v Praze. Ústřední svaz čsl. průmyslníků v Praze. Organisace čsl. válečných invalidů-důstojníků v Praze. Nezávislá jednota čsl. legionářů a Kruh jejích přátel v Praze. Národní jednota slezská v Praze."Myslbek", sdružení výtvarných umělců a přátel čsl. umění v Praze. Báňská a hutní společnost v Praze. Čsl. delegace na hornickém kongresu v Paříži. Sokolská župa Barákova v Praze. Sjednocení ruských emigrantských organisací v ČSR v Praze. Ústřední slovenská liga v Bratislavě. Moravská odbočka Národní Rady československé v Brně. Ústřední výbor Národní jednoty severočeské jménem svým a v zastoupení severočeských hraničářů. Ústřední rada československé církve v Praze. Předsednictvo československého Orla v Brně. Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze. Předsednictvo Svazu národních jednota Matic v Praze."České srdce", národní sdružení pomocně v Praze. Předsednictvo ústředního výboru Živeny v Turč. Sv. Martině. Národní Jednota pro jihozápadní Moravu v Brně. Výbor Společenského klubu v Praze. Jednota umělců výtvarných v Praze. Masarykova liga proti tuberkulose v Praze. Československý národní svaz střelecký v Praze. Jednota slovanských žen v Praze. Vysokoškolský svaz v Praze. Národní jednota pro východní Moravu v Olomouci. Volná myšlenka československá v Praze. Slezská Matice osvěty lidové ve Slezské Ostravě. Československo-maďarský vědecký, literární a umělecký spolek v Bratislavě. Masarykova letecká liga v Praze. Ústřední Matice školská v Praze. Ústřední výbor Národní jednoty Pošumavské v Praze. Ústřední výbor klubu čsl. turistů v Praze."Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Čechosl. Republik" v Praze."Reichsgewerkschaft der Deutschen Presse in Čechoslovakischen Republik" v Praze. Čsl. všesportovní výbor v Praze. Výbor čsl. organisací sdružených v Mezinárodním svazu invalidů a býv. bojovníků v Praze.

Generální ředitel zemské banky Ferdinand Tománek. Josef Hucl, president banky Slavie v Praze. Dr Václav Peča, generální ředitel banky Slavie v Praze. O. Kypr, přísedící zemského výboru a předseda Českého zemského ústředí obcí, měst a okresů. Dr Frant. Berdych, první tajemník Národní rady čsl. v Praze. Dr Karel Loewenstein, president akciové společnosti dříve Škodovy závody v Praze. Jan Pražák, nám. starosty Ústřední jednoty hospod. družstev. Dr Ernest v Praze. Dr Antonín Hajn. Akad. malíř prof. O. Homoláč. Prof. dr Cyril Horáček. Dr Zavadil v Praze. Architekt A. Parkman v Praze. Jan Kerula, rolník, Roškoviany, okr. Sabinov, Slovensko.

Do kondolenčních listin v posl. sněmovně se zapsali:

Novotný Bohuslav, holičský pomocník, Praha VII., Letohradská 6. Ing. arch. Budilovský, Řevnice. Jindřich Severa, ředitel, Řevnice. Jar. Blahník, ředitel okresní hospodářské záložny, Kdyně. Lad. Blahník, tajemník republikánské strany, Praha. Za Selskou jízdu okresu Manětín: Eret. Za Okresní odbor zemědělské jednoty, Manětín: Žalman. Za okresní organisaci republikánské strany Manětín: Dr Eret. Františka Čadilová. Za republikánskou stranu a Domovinu v Libiši: Vrast. B. Kasalický. František Skála, úředník Živnostenské banky v Praze. Josef Němeček, statkář, Čachovice. P. E. Naggiar, francouzský vyslanec v Praze. L. de Monicault (první tajemník francouzského vyslanectví v Praze). Ing. Václav Weger, sekční šéf ministerstva zemědělství v. v. MUDr. Františka Bartovská. Jaroslav Zelinka. František Štrup. František Podval, Chrást, Všetaty. Prof. Martin Bezděk, státní inspektor zemědělských škol, Praha XII., Slezská 7. Jos. Janoušek, krajský důvěrník republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, Dušníky. JUDr. Josef Jílek, min. rada. Karel Vlček, býv. poslanec. Karel Hrunek, Praha I., Veleslavínova 6. Božena Hospergrová, Praha II., Palackého 5. Karel Kadeřávek, Dvůr u Tejnice u Českého Brodu. Prof. dr Vilém Funk, proděkan právnické fakulty. Karel Schrotz, sekční šéf ministerstva unifikací. Dr. Drachovský. Jos. Boháček, statkář, Latiboř u Českého Brodu. Božka Gerstenkornová. Al. Gerstenkorn, sekční šéf ministerstva zemědělství v. v. Dr Zdeněk Mollik, Praha XIX. Rud. Tausig, vrch. ředitel, Mašov. Frant. Hinz, starosta města Plánice. Faucher, náčelník francouzské vojenské misse. Kleiner, Lomnice nad Popelkou. Dr Hubánek František, Lomnice nad Popelkou. Jan Landa, Mladá Boleslav. B. Novotná, Nymburk. Bořivoj Müller, prof. v. v. s rodinou, Smíchov. Ing. L. Dlabač. Ing. Fr. Junek, za Konfederaci duševních pracovníků. Dr Jan Nechutný, tajemník Svazu zemědělských cukrovarů. Jan Petr, místopředseda Svobodného učení selského, osvětový referent Ústředí selských jízd. Frant. Kolář, ředitel škol v. v., Praha II., Václavská 20/II. Karel Riedl, senátor, Brno. Za podpůrný spolek samostatných slepců pro Čsl. republiku v Praze: Hájek, jednatel. Ing. R. Roudný, Praha-Bubeneč, Sochařská 14. Odbor. přednosta Ing. V. Janský, Praha II. 1834. Ing. A. Hocénko, redaktor, předseda Ruského Pěveckého Sboru"Archangelskij" v Praze II., Myslíkova 6, Ruský Domov. Za Zemskou ústřední jednotu učitelek v Praze: Zdeňky Klarová. Volf Miloslav, Praha XIX., Alešova 13. Za Pravoslavnou církev: protojerej Petr Fr. Kauer. Dr Otto Metall. Caňkář, starosta města Poděbrady. Václav Týc, stavitel, Poděbrady. Leonid Bílecký, rektor Ukrajinského Vysokého Pedagogického Ústavu. Generální konsul Spojených států amerických (bez podpisu). Vasfi Mentes, turecký chargé d,affaíres v Praze. Ahmed Irfan, tajemník tureckého vyslanectví v Praze. Safder, tajemník tureckého vyslanectví v Praze. Jaroslav Skrbek, akademický malíř. Ing. Eugen Durych, odbor. přednosta min veřejných prací. Plukovník Kabrna, delegát AKRČS (Autoklub republiky Československé). Generál v. v. Jakub Zdeněk. Prof. Karel Vodička, Praha X. Ferdinand Chytil. Za Redakci Úředního listu RČS: Dr Novák. Věnceslava Dvořáková, vdova po agrárním poslanci a presidentu Agrární banky. Za Svaz státních zaměstnanců bývalých poddůstojníků z povolání a legionářů v Praze: Jar. Valenta, jednatel. Rudolf Kmoch, Praha XVI. Centrální ředitel Josef Pop lka, Brno. Ing. Jan Sedlák, statkář, Semilkovice-Obříství. MUDr. Jaroslav Prokůpek, zdrav. konsulent, Brodce n. Jiz. Josef Pižl, řídící učitel v. v., Chroustov. Otakar Pižl, profesor komorní stenografie, Praha. Vilém Čerbák, účetní rotmistr telegraf. praporu 3, Trnava. Vilém a Marie Plasovi, Praha I. Václav Procházka, vrchní soudní rada, Praha XII. Za Místní sdružení republikánského dorostu ve Vitiněvsi u Jičína: Antony Lad. Pelnář, býv. poslanec, člen zemského zastupitelstva, Tábor. Za Okresní odbor čsl. žen venkova na Sedlčansku: poslankyně Mrskošová, předsedkyně. Marta Melzochová, obchodnice, Praha I., Kaprová 4. Za klub: Országos kereaztény szociálista, Magyar nemzeti, Zipser deutsche Partei: poslanec dr Géza Szüllö. Josef Paul, Praha XII., Belgická 12. Architekt J. Čeněk Labler, stavitel, Praha III. 466. Milena Lablerová, absolv. obch. akademie, Dolní Počernice. Frant. Herman, báňský úředník v. v., Praha-Žižkov. Frant. Bezděkovský ml., Rohozná, okres Pelhřimov. Americký vyslanec. Ing. Ferdinand Trdlica, vládní rada v. v., Smíchov, 471. V. Holan, Praha II. Bohuslav Sedláček, berník úředník, Praha II., Hybernská 5. Anna Sedláčková, choť berního úředníka, Praha II., U Karlova 22. Ing. František Udržal, statkář, Rozhovice, p. Čepí. Alois Talacko, Praha I., Haštalské nám. 12. Generál Vojtěch Letovský, Smíchov, Elišky Peškové 7. Bohumil Chott, Chodouň. Prof. dr M. Murko, předseda Slovanského ústavu. Zykmund Hładki, Chargé d´affaires polský. Bohumil Němeček, Michle, Vnější 762. M. Klenotová, Pr.aha XIII. S. Salačová, Praha XIII. M. Zemanová, Praha-Karlín. Arnošt Hromada, redaktor Prager Presse, Praha. Za Ukrajinskou Vol. Universitu: rektor prof. Alexandr Koless. Ferdinand Dobias, vicepresident vrchního soudu, za tento soud. Leopold Šrom, zemský vicepresident v. v. Jaroslav Říha, obvod. inspektor II. tř. stráže bezpečnosti. Jaromír Litomiský st., Modřany 396. Za Svaz čsl. bank: Dr Suchánek. Litevský vyslanec Eduard Turauskas. Dr Jan Jína. Dr Jan Brablec, sekční šéf min. soc. péče. Dr. F. Smotlacha, Praha II., Černá 7. Český vysokoškolský sport, Praha II., Černá ul. 7. Švédský vyslanec: J. de Lagerberg. Jan Zahradník, Praha II., min. zemědělství, odděl. IV. Emil Talacko, Praha I., Haštalské nám. 12. V. Aldorf, Křinec. Ing. Bohumír Štětina, Mirovice. Ludmila Štětinová, Mirovice. Dr Rudolf Kníže a JUDr Rudolf Kníže, Praha II., Resslova 10. Josef Konopáč, Praha VII., Dobrovského 26/III.

Místopředseda dr Markovič (zvoní):

Menom predsedníctva a snemovne vyslovujem všetkým uprímnú vďaku za tieto prejavy.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu obdrželi: na dnešní den posl. inž. Karmasin; na dny 5. až 7. listopadu posl. dr Clementis; na tento týden posl. dr Macek; na dnes a zítra posl. Sedláček.

Omluvili se

nemocí: na tento týden posl. Onderčo a posl. inž. Dostálek; na předešlou schůzi posl. dr E. Beneš, dr Dominik, dr Hodža, Jar. Kučera, dr Mareš, Martinásek, A. Nitsch, dr Staněk, Suroviak, Tymeš, de Witte a Zajicek.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Pelíšek.

Ověření voleb poslanců.

Přečten přípis volebního soudu ze dne 23. září 1935, č. j. 40/35, o verifikaci voleb poslanců:

"Volební soud, zkoumaje a ověřuje podle § 8 bodu 2 a § 10 zák. o vol. s. volby členů poslanecké sněmovny Národního shromáždění, zvolených dne 19. května 1935, usnesl se v dnešní své plenární schůzi

A ověřiti volbu těchto členů:

1. Z kandidátní listiny č. 1, Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu:

Beran Rudolf, úřadující místopředseda rep. strany zem. a malorol. lidu v Praze; Bistřický Otomar, rolník v Jindř. Hradci; Bradáč Bohumír, rolník, ministr nár. obrany, Židovice; dr inž. Brdlík Vladislav, prof. vys. školy zem., místopředseda zem. jednoty, Praha-Dejvice; Csomor Štěp., rolník, Kalná, okr. Levice; Coufal Břetislav, rolník, Svésedlice, pošta Velká Bystřice; dr Černý Josef, ministr vnitra, Praha; Čuřík Ant., gen. taj. odb. sdružení křesť. soc., Moravská Ostrava; Devečka Ondřej, ředitel obch. školy, Kežmarok; Dubický Jan, býv. posl., zem. insp. ústřed. před. čs. Domova, Mladá Boleslav; inž. dr Fulík Jan, rolník, Brno; Haupt Jakub, malorolník, místopředseda Ústřední Domoviny domk. a malorol., Tovačov; dr Hodža Milan, ministr a univ. prof., Praha; Hrubý Adolf, malorolník a hostinský, Mlaka; Chloupek Ant., ústř. předs. Odbor. jedn. republik. zam., Praha; Kočandrle Jos., rolník, Lobzy u Plzně; Křemen Adolf, rolník, Německé Záhoří, pošta Miličín; Lichner Jan, vedoucí notář, Senec, okres Galanta; Machník Frant., ředitel Švehlových škol zemědělských, Klatovy; Malypetr Jan, rolník a předseda vlády, Praha; Marek Ludvík, majitel hospodářství a předs. žup domoviny domkářů a malorolníků, Jihlava; Martinasek Martin, rolník a zem. taj. rep. strany, Brno; Mašata Frant., domkář a předs. ústř. Domoviny domkářů a malorolníků, Divišov, okr. Vlaším; Mrskošová Anna, maj. hospodářství, Sedlčany; Pelišek Jan, rolník, Prosetín č. 31, p. Olešnice na Moravě; Pozdílek Václav, rolník, Nahořany u Nov. Města n. Met.; Rechcigl Miloslav, rolník a mlynář, Chocnějovice, p. Mohelnice; Rybárik Karel, zem. taj. republ. strany, Košice; dr Slávik Juraj, min. m. sl., Praha VII.; Slíva Leopold, rolník, starosta a legionář, Šumice, okr. Uh. Brod; dr h. c. Staněk Frant., rolník, předs. posl. sněm., Želetava; Stunda Štěpán, ref. farář, Bratislava; dr Suchý Oldř., odb. rada zem. rady, maj. hospodář., Malenovice u Kutné Hory; Teplanský Pavel, rolník a vinohradník, Košolná; Topoli Josef, rolník, Domanovce; inž. dr Tumlířová Marie, rolnice, Předboj, p. Kojetice u Prahy; Ursiny Jan, rolník, Rakša, okr. Turč. Sv. Martin; Vančo Jan, franc. legionář a rolník, Plávnica; Vencl Emanuel, ředit. hospodář. školy, Rožnov pod Radhoštěm; dr Zadina Josef, vrchní rada Zem. rady, Praha; Zajíc Josef, taj. rep. strany, Užhorod; Zářecký Jaroslav, rolník, Lišnice, okr. Žamberk; Židovský Petr, rolník, Jastreb; inž. Žilka Jindř., gen. taj. republ. strany, maj. hospodář., St. Ždánice.

2. Z kandidátní listiny č. 2, Československé sociálně demokratické strany dělnické:

Bečko Jan, kovodělník, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. č. 23; Bechyně Rudolf, novinář, Praha-Smíchov, Pod Lipkami č. 5; Benda Ferdinand, úředník, Bratislava, Čelakovského 2a; Brožík Karel, předs. Svazu horníků, Praha I., Bartolomějská ul. č. 14; dr Dérer Ivan, pravotár, Bratislava; Dlouhý Frant., okres. škol. insp., legionář, Prachatice 300; Ešner Josef, malorolník a taj. Svazu západočeských domkářů a malorolníků, Plzeň; JUDr Goldstein Angelo, advokát, Praha I., Pařížská 16; Hampl Ant., předs. čs. soc. dem. strany dělnické, Střešovice 148; Hladký Jaroslav, odbor. učitel, Kladno čp. 949; Chalupa Rudolf, úřed. pres. min. rady, Kukleny č. 147; Jaša Václav, řídící učitel a leg., Znojmo, Palliardiho 9; Jurnečková-Vorlová Marie, soc. prac., Praha XIV. čp. 889; Klein Robert, úředník Jednotného svazu soukr. zam., Praha II., Zbořenec 18; Kopasz Josef, předs. Družiny vál. poškozenců, Bratislava; Kučera Felix, zřízenec, Mor. Ostrava - Mariánské hory, Boleslavova 674; Kučera Jaroslav, redaktor, Prostějov, ul. Jana Oliveckého 12; dr Kugel Chaim, ředitel gymnasia v Mukačevě; Langer Alois, redaktor, Mor. Ostrava-Hulvaky, Družstevní 743; Laušman Bohumil, taj., Pardubice; dr Macek Jos., prof., Praha XV., Hodkovičky, u Hájovny; JUDr Mareš Josef, advokát a starosta města, Znojmo; dr Markovič Ivan, pravotár a lek., Bratislava; dr Meissner Alfred, advokát, Praha XVIII., Ořechovka; Nečas Jaromír, inž., Praha-Bubeneč, Uralské nám. 493; Němec Frant., ústř. taj. Unie žel. zam., Praha-Liboc čp. 179; Neumeister Frant., taj. Družiny vál. poškozenců, Praha VIII. č. 1258; Nový Frant., kovodělník, Plzeň, Kollárova 15; Pik Luděk, redaktor a starosta města, Plzeň; Polach Jakub, redaktor časopisu"Textilník", vál. inv., Brno; Remeš Ant., administrátor a fin. ref. města, Plzeň; Révay Julian, učitel, Užhorod; Schulcz Ignac, taj., Bratislava; Srba Ant., státní úředník, Praha-Střešovice č. 410; Stivín Josef, žurnalista, Praha III., Újezd 37 n.; Tayerle Rudolf, ústř. taj. Odborového sdružení čs., Praha XI., Nerudova 3; Tymeš Frant., tajemník, Brno.

3. Z kandidátní listiny č. 3, Československé strany národně socialistické:

Bábek Alois, učitel, legionář, Prostějov; Batková Jaromíra, zem. taj. žen, Brno; dr Beneš Edvard, ministr zahraničí, Praha IV., Hrad; Bergmann Hugo, poštmistr a starosta, Brandýs n. Labem; David Josef, tajemník ČOL., Praha II., Legerova č. 34; Fiala Čeněk, dílenský stát. drah, Plzeň; dr Franke Emil, min. pošt, Praha; Hatina Alois, úředník, Praha-Vinohrady; Hrušovský Igor, odb. rada, Bratislava; Jenšovský Alois, taj. kovoprac., Praha-Smíchov; dr Klapka Otakar, úředník, Praha; dr Kozák Jan Blahoslav, univ. prof., Praha; Lanc Josef, horník, Most; Langr Frant., soukromý úředník, Brno, Židenice; Mikuláš Václav, domkář a poslanec, Jesenice u Prahy; dr Moudrý Karel, prof., Praha XVIII., Ořechovka 518; Netolický Josef, živnostník, Chlumec n. Cidl.; dr Neuman Alois, vedoucí úřed. o. n. p., České Budějovice, Tyršova 34; dr Patejdl Josef, min. rada a předseda čs. obce legionářské, Praha; Polívka Vladimír, prof. učit. úst., Baňská Bystrica; Richter Ferdinand, soud. rada, ppl. rus. legií, Brno, Královo Pole; Stejskal Josef, taj. text. děl., Náchod; dr Stránský Jaroslav, mimořád. prof. univ., Brno; Tichý Ervín, taj. železničářů, Mor. Ostrava; Tučný Alois, taj. čs. obce dělnické, Praha; Tykal Josef, kovář, Mělník-Podolí; Uhlíř Fant., učitel, Mor. Ostrava, Mariánské Hory; Zeminová Frant., předs. ústř. nár. soc. žen, Praha.

4. Z kandidátní listiny č. 4, Komunistické strany Československa:

Appelt Rudolf, redaktor, Horní Hanichov č. 80; Beuer Gustav, redaktor, Liberec, Karlova č. 5; JUDr Clementis Vlado, advokát, Bratislava, nám. Republiky č. 3; JUDr Dolanský Jaromír, taj. RO., Praha II.; Dvořák Josef, zámečník, Kladno, Štefánikova č. 1776; Gottwald Klement, redaktor, Praha-Bubeneč, Podbabská 952; Hodinová-Spurná Anežka, dělnice, Praha XI., Biskupcova 845; Kliment Augustin, odb. taj., Mor. Ostrava 10; Köhler Bruno, redaktor, Radčice č. 174; Kopecký Václav, žurnalista, Praha VII., Na Maninách 1424; Kopřiva Ladislav, redaktor, Praha-Karlín, Žižkova č. 11; Kosík Štěpán, dělník, Košice; Krosnař Josef, soustružník, Praha VIII., Davídkova č. 81; Machačová Božena, dělnice, Praha IX., Klánovická č. 307; Nepomucký Josef, malorolník, Předboj; Schenk Florián, dělník, Chomutov, Vinohradská tř. 25; Schmidke Karel, taj., Bratislava, Mariánský Dvůr č. 6; Slánský Rudolf, taj., Praha XIX., Čechova 514; Śliwka Karel, úředník, Doubrava č. 417; Štětka Josef, kovodělník, Suchdol č. 281; Šverma Jan, redaktor, Praha-Vršovice, Příční ul. č. 11; Török Pavel, obuvnický dělník, Mukačevo, Obuvnická č. 17; Vallo Josef, kovodělník, Trnava, Jerusalémská č. 25; Vodička Jan, redaktor, Praha II., Kříšťanova ul. č. 2; Zápotocký Ant., úředník, Praha VII., U Parního Mlýna č. 1416.

5. Z kandidátní listiny č. 5, Československé strany lidové:

Bayer Frant., rolník a starosta, Bernartice; Bezděk Bedř., knihtiskař, jednatel ústř. říš. rady křesť. dělnictva, Brno; Brukner Jan, kovář a domkář, Vepřová; dr Dolanský Josef, advokát a min. m. sl., Brno; inž. Dostálek Jan, řed. stav. úř. a min. obchodu, Praha II., Washingtonova 3; Hintermüller Kašpar, rolník, št. kap. rus. legií, Kosov č. 10; dr Hula Stanislav, úředník, Kolín č. 93; Janalík Frant., rolník, Mysletice; Knotek Václav, domkář a redaktor, Kobylisy, Na Ladví 228; Košek Václav, tesař a domkář, Mělník-Šobka; dr Mičura Martin, pres. vrch. soudu, Bratislava; dr Novák Josef, prof., starosta svazu hosp. druž. čs., Praha XII., Korunní 118; Otahal Oldř., odb. učitel a starosta, Příbor; Petr Alois, redaktor a předs. všeodb. sdruž. křesť. děl., Praha; Říčař Karel, chalupník, Voděrady č. 33; Sedláček Václav, krejčí a vicepres. obchod. komory, Brno; Stanislav Frant., rolník a starosta, Strážnice; Msgre Stašek Bohumil, předs. čsl. strany lidové, Praha VI., Štulcova 10; Světlík ant., kanovník, Olomouc, Wurmova 11; Šamalík Josef, rolník, Ostrov u Macochy; Msgre Th. dr Šrámek Jan, min. pro sjed. zák. a org. správy, Brno; Vičánek Josef, odb. učitel, Uherské Hradiště.

6. Z kandidátní listiny č. 6, Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei v Československé republice:

dr Czech Ludvík, právní zástupce, Brno; Heeger Rudolf, taj. kovodělníků, Krnov; Jaksch Václav, redaktor, Praha VII.; Katz Frant., taj. strany, Falknov n. O.; Kirpalová Irena, soukromnice, Ústí n. L.; Kögler Frant., soukr. úředník, Podmokly; Macoun Frant., soukr. úředník, Liberec; Schäfer Ant., redaktor, Liberec; Taub Siegfried, taj., Praha XII.; Evžen de Witte, šéfredaktor, Karlovy Vary; Zischka Rudolf, redaktor, Šternberk.

7. Z kandidátní listiny č. 7, Autonomistický blok:

Brody Ondřej, redaktor, Užhorod, Učitelská 5; Čavojský Rudolf, vrch. taj., Bratislava; Danihel Štěpán, rolník, Sološnica; Drobný Josef, vrch. pošt. taj., Bratislava; Florek Pavel, prof., Turč. Sv. Martin; Hašík (správně Haščík) Štěpán, taj., Michalovce; Hlinka Andrej, prelát, farář, Růžomberok; Kendra Frant., rolník, Bardějov-Nová Ves; Longa Martin, rolník, Kežmarok; Onderčo Štěpán, farář, kanovník, Naršany; dr Pružinský Mikuláš, hospodář, Mitošiny; Rázus Martin, evangelický farář a spisovatel, Brezno n. Hr.; Sidor Karel, šéfredaktor, Bratislava; Sivák Josef, školní dozorce, Prievidza; Slušný Koloman, vrchní komisař, Spišská Nová Ves; dr Sokol Martin, gen. taj., Bratislava; Suroviak Štěpán, předs. Svazu slov. železničářů, Žilina; Šalát Ant., profesor, Hajníky; dr Tiso Josef, děkan, farář, Bánovce n. Bebr.; Turček Teodor, rolník, Nedanovce; dr Wolf Leon, pravotár, Frýštát.

8. Z kandidátní listiny č. 8, Bund der Landwirte:

Böhm Rudolf, rolník, Dolní Habartice; Kunz Lotar, majitel usedlostí, Moravský Beroun; dr Spina Frant., univ. prof. a maj. usedlosti, Praha; Viereckel Frant., rolník, Krásný Dvůr; Zierhut Volfgang, rolník, Hojsova Stráž.

9. Z kandidátní listiny č. 9, Deutsche christlichsoziale Volkspartei:

dr inž. Lokscha Hans, zeměděl. rada a docent, Brno; dr Luschka Felix, rada pol. správy, Opava; dr Mayr-Harting Robert, univ. prof., Praha; Schlusche Antonín, redaktor, Bruntal; Schütz Hans, předs. Svazu křesť. odb. sdruž., Svitavy; Zajiček Ervín, odb. učitel, Znojmo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP