"P" resp. Pat-Pik "P" resp. Pje-Poz "P" resp. Pro-Pru

PATEJDL Josef, Dr.

I. B voleb. kraj

ČNS - NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom., rozp., stál. (náhr. a člen) a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938 a stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Návrh resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 250

(zákon o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi).

24, 20. XII. 1935; 23, doslov 25

úst. práv. výb. zpr. t. 834 (za dr J. Stránského)

(zákon, kterým se upravuje jednání ve společ. poradách výborů posl. sněm. a senátu)

87, 12. III. 1937; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 32.

Interpelace:

o dalším provádění pozemkové reformy,

t. 522/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/I. 78, 11. II. 1937; 6.

že se neprovádí článek L bankovního zákona č. 54 Sb. z. a n. ze dne 21. IV. 1932,

t. 683/XX. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 863/XII. 96, 27. IV. 1937; 25.

pro nerespektování zákonů a nařízení tiskovým odborem presidia ministerské rady a čsl. tiskovou kanceláří,

t. 1430/I. 151, 17. XI. 1938; 10.

 

PEKÁREK Jan

II. voleb. kraj

Ž - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br. a im.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů, t. 47.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona, kterým se zřizuje "Ústřední ústav výzkumný pro obranu státu a podporu jeho hospodářského rozvoje", t. 270.

27, 18. II. 1936; 6.

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Návrhy resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců čsl. živn. obch. strany středostavovské o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475), a o prohlášení ministra financí učiněném ve 47. schůzi posl. sněm.

48, 27. V. 1936; 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 24.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 37.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 219 (im. dr F. Novotného).

26, 23. I. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 173 (im. A. Bródyho).

27, 18. II. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 174 (im. F. Hollube).

28, 20. II. 1936; 54.

im. výb. zpr. t. 176 (im. J. Švermy).

28, 20. II. 1936; 55.

im. výb. zpr. t. 312 (im. A. Šaláta).

38, 24. IV. 1936; 6.

bran. výb. zpr. t. 394 (zákon, jímž se mění a doplňují zákon na ochranu republiky).

39, 28. IV. 1936; 6.

doslov 41, 30. IV. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 717 (im. J. Esterházyho).

75, 17. XII. 1936; 71.

im. výb. zpr. t. 460 (im. R. Knorreho).

76, 21. I. 1937; 26.

im. výb. zpr. t. 823 (im. R. Appelta).

97, 13. V. 1937; 8.

im. výb. zpr. t. 869 (im. J. Sedláčka).

107, 22. VI. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 870 (im. P. Židovského).

107, 22. VI. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 871 (im. J. Sedláčka).

107, 22. VI. 1937; 10,

 

PELÍŠEK Jan

XI. voleb. kraj

REP - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in. a parl. úsp. kom.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1938; 47.

 

PESCHKA Ernst, inž.

XIV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. in., rozp., techn.-doprav. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 16.

Návrh resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39, 40.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády

6, 26. VI. 1935; 30.

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244); též o postupu berních úřadů vůči poplatníkům.

23, 19. XII. 1935; 21.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 33.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 53.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 60.

o zákonech vtahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 26.

Interpelace:

o přehmatech četnictva v Domašově v okr. frývaldovském,

t. 147/VIII. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 304/I. 29, 27. II. 1936; 4.

že německy překlad Sbírky zákonů a nařízení československého státu vychází opožděně,

t. 577/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/III. 70, 3. XII. 1936; 106.

že opavské policejní ředitelství ve svém jazykovém styku s cizozemskými Němci nedbá jazykového zákona a rozhodování nejvyššího správního soudu,

t. 649/XVII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXXIII. 80, 18. II. 1937; 4.

že jsou živnostníci sužováni exekucemi, zavedenými ještě v upomínací lhůtě,

t. 673/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/XXI. 91, 9. IV. 1937; 3.

o četných zákazech fotografování v rozličných politických okresích,

t. 678/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXV. 88, 31. III. 1937; 4.

o nestejné censurní praxi,

t. 744/XVI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXI. 104, 11. VI. 1937; 4.

že ve Fulneku nebyla povolena vývěsná skřínka,

t. 766/V. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XVI. 100, 3. VI. 1937; 4.

že finanční strážníci sužováním brzdějí cizinecký ruch,

t. 766/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

že plzeňská obchodní a živnostenská komora bez důvodu odepřela uděliti komorní vyznamenání a že nedodržuje ustanovení jazykového zákona,

t. 771/XI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/XVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o odstrkování Němců v živnostenských inspektorátech,

t. 799/II. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 1076/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány stát. policie a četnictva proti zákonu provádějí domovní prohlídky,

t. 864/XVI. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1063/V. 112, 29. X. 1937; 11.

že činovníci četnické stanice v Sudicích, v okr. opavském, Jos. Krčal a Wichnak, bez důvodu rozpustili schůzi podle § 2,

t. 888/XXII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

že nebyl splněn slib, že bude v Československé republice zřízena německá vysoká obchodní škola,

t. 902/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o uznání účetnictví na volných listech za platně důkazné při sporech podle poplatkového práva,

t. 911/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ze okresní úřad v Plané libovolně vykonává "volné uvážení",

t. 918/XVII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že správce stát. policejního úřadu v Javorníku, pan dr Prochaska, šikanuje při provádění shromažďovací policie,

t. 960/XII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o omezení jazykového práva v osnově "malé novely k živnostenskému řádu", jež odporuje mezinárodnímu právu a ústavě,

t. 996/VI. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXV. 111, 29. X. 1937; 11.

že Čsl. exportní ústav v Praze porušuje jazykové právo,

t. 1199/V. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o úřadování finančního strážníka, které odporuje předpisům,

t. 1361/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že opavská stát. policie obtěžuje státní občany,

t. 1366/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o ztýrání státních občanů v Krnově,

t. 1368/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protiústavním jednání ministerstva financí,

t. 1368/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protiústavním postupu při udělování koncesovaných živností,

t. 1386/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Opavě (přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

36, 21. IV. 1936; 6.

kraj. soud trest. v Brně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 179; zprav. V. Košek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 56.

okr. soud v Opavě (přestupek urážky na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 208; zprav. dr S. Hula; nevydán.

27, 18. II. 1936; 30.

kraj. soud v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

64, 29. X. 1936; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

 

PETERS Gustav, Dr.

I. B voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp., stál., parl. úsp. kom., ústav.-práv. a zahr.

Vzdal se mandátu 5. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské,

12, 8. XI. 1935; 3.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích (t. 238), o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 26.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 13.

o návrhu, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII. finanč. zákona republiky Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 (t. 789) a o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

80, 18. II. 1937; 33.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 16.

Věcná poznámka:

(za rozpravy o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935), v níž odpovídá na vývody ve věcné poznámce posl. Beuera,

12, 8. XI. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

109, 25. VI. 1937; 5.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 5.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a někt. sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320); mluví též o exposé min. financí dr Kalfuse v rozp. výb. z 6. IV. 1938.

146, 7. IV. 1938; 25.

o zákonu o soustavě drobných peněz (t. 1352).

149, 12. V. 1938; 5.

 

PETR Alois

VIII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 3, 19. VI. 1935; 42.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc.-pol., techn.-doprav. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu z 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona o zadávání veřejných dodávek a prací, t. 234.

22, 12. XII. 1935; 51.

na vydání zákona o Státní radě hospodářské v Praze, t. 248.

25, 21. I. 1936; 9.

na novelisaci zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 18. XI. 1928, č. 184 Sb. z a n. a vládních nařízení ze dne 15. VI. 1934, č. 112 Sb. z. a n. a ze dne. 11. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n., ve znění vyhlášeném dne 25. VII. 1934, č. 189 Sb. z. a n., t. 280.

27, 18. II. 1936; 6.

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. a n. o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 16.

29, 27. II. 1936; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na vydání zákona o obchodních cestujících, zástupcích nebo jednatelích a jiných osobách v podobném postavení, t. 467.

21, 9. VI. 1936; 3.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 6. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1189

(zákon o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných).

128, 17. XII. 1937; 9, doslov 53.

Řeč v rozpravě:

o stát m rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

10, 10. XII. 1935; 21.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 217; zprav. dr Dufek; vydán.

26, 23. I. 1936; 30.

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.).

27, 18. II. 1936; 6.

zpr. t. 644; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 97 patentního zákona).

33, 19. III. 1936; 3.

zpr. t. 412; zprav. dr Hula; nevydán.

48, 27. V. 1936; 39.

 

PETRÁŠEK Augustin

XV. voleb. kraj

MS (OKS)-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in. a soc.-pol.

Zánikem klubu zůstal mk.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na zmírnění krise, nezaměstnanosti a proti vykořisťování zemědělského dělnictva na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 42.

8, 5. XI. 1935; 16.

Návrh pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 52.

Návrh resoluční:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 56.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 13.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 25.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních, (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 52.

o zákonu o nejvyšším správním soudě, (t. 837).

88, 31. III. 1937; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení mimin. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 31

Interpelace:

pro zdražování stavebního materiálu kartelem,

t. 446/XXIII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci prodloužení pololetních školních prázdnin na celý týden,

t. 1196/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1247/XV. 136, 8. III. 1938; 3.

ve věci úmrtí vojína Vendelína Macho,

t. 1265/I. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1374/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

PETROVIČ Ján

XVIII. voleb. kraj

REP-Ľud.

(Nastoupil na místo posl. dr J. Slávika.)

Slib vykonal 19, 9. XII. 1935; 3.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byl členem výb. stál. (náhr.), ustav.-prav. a zeměd.

Stal se členem klubu poslanců slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

112, 29. X. 1937; 10.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 267

(zákon, kterým se opětně prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z. a n., o. úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932).

26, 23. I. 1936; 22, doslov 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 3.

o státním závěrečném účtu. republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku, (t. 1225); mluví též o událostech v Rakousku.

140, 16. III. 1938; 37.

 

PIK Luděk

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 9.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na. rušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných, t. 30.

4, 4. VI. 1935; 4.

aby byl změněn zákon o myslivosti, t. 89.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby byl doplněn volební řád do obcí, t. 90.

8, 5. XI. 1935; 16.

na pomoc postiženým živelní pohromou a českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 140

(o civilních hlídačích vojenské správy).

22, 12. XII. 1935; 41.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 24.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 28.

o zákonu o dani z umělých jedlých tuků, t. 490.

49, 4. VI. 1936; 37.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (t. 782).

79, 12. II. 1937; 14.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o důlní katastrofě na dole "Ferdinand" v Chomli,

96, 27. IV. 1937; 10.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 7.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178)

125, 14. XII. 1937; 35.

Interpelace:

ve věci žádoucích opatření před účinností zákona o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy,

t. 88/II. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

stran zákona o prohlídkách jatečního dobytka a masa v ČSR,

t. 683/XV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/VII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o jednání úředních orgánů veterinářských v Plzni,

t. 691/XIV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 857/VI. 92, 15. IV. 1937; 3.

"P" resp. Pat-Pik "P" resp. Pje-Poz "P" resp. Pro-PruPřihlásit/registrovat se do ISP