"Z" resp. Zad-Zip  "Z" resp. Zis-Žil

ZISCHKA Rudolf

XII. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 2935; 10.

Byl členem výb. bran., im., in., ink., kult., parl.

úsp. kom., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 10.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357).

33, 19. III. 1936; 7.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry posle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (t. 782).

79, 12. II. 1937; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 9.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

aby proti posl. dr Zippeliusovi zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok.

58, 26. VI. 1936; 64.

žádost odvolána. 80, 18. II. 1937; 4.

okr. soud ve Šternberku (přestupek podle zákona na ochranu cti č. 108/33 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 728; zprav. F. Nový; nevydán.

85, 5. III. 1937; 45.

Volán k pořádku:

96, 27. IV. 1937; 19, 20.

 

ZUPKA František

XVI. voleb. kraj

K

Nastoupil na místo J. Majora, který se přípisem z 20. VI. 1935 vzdal mandátu.

Slib vykonal 6, 26. VI. 1935; 65.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (t. 397). Mluví o nezaměstnanosti a bídě dělníků na Slovensku.

42, 7. V. 1936; 7.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o událostech v Rakousku.

141, 17. III. 1938; 67.

Interpelace:

o postupu okresního soudu v Popradě,

t. 210/IV. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 274/VIII. 27, 18. II. 1936; 6.

o neudržitelném postupu policejního ředitelství v Košicích proti dělnickým organisacím,

t. 210/XIV. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 378/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci protizákonného výměru okres. hejtmana v Trebišově,

t. 960/VII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1070/XIII.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

29, 27. II. 1936; 4.

kraj. soud v Rim. Sobotě (odpykání trestu 6 měsíců žaláře, uloženého mu pro zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 740; zprav. F. Dlouhý za oml. dr Moudrého; nevydán.

115, 15. XI. 1937; 16.

Slovo odňato:

42, 7. V. 1936; 8.

 

ZVONÍČEK František

I. A voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1932; 13.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích Nová Paka, Stará Paka, Libštát, Ústí u Libštátu, Úbislavice, Bělá pod Bezdězem, Rošpokov a v postiženém okolí,

t. 480. 49, 4. VI. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 34.

Interpelace:

o exekuční praxi berních úřadů vůči rolníkům,

t. 1115/III. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1259/III. 140, 16. III. 1938; 45.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Kutné Hoře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky.

26, 23. I. 1936; 5.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem).

8, 5. XI. 1935; 20.

zpr. t. 221; zprav. F. Nový, nevydán.

31, 5. III. 1936; 25.

 

ŽIDOVSKÝ Peter

XXI. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), stál. (náhr.) a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým požárem v Modre, okres Humenné a v Ladomirově, okres Snina, t. 1033.

112, 29. X. 1937; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu. jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 190; 93.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Sabinově (dvojnásobný přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

78, 11. II. 1937; 7.

zpr. t. 870; zprav. J. Pekárek; nevydán.

107, 22. VI. 1937; 10.

 

ŽILKA Jindřich, inž.

II. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. (náhr.), tech.-doprav. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 98

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 13. VIII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. VIII. 1935, č. 181 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

zahr. výb. zpr. t. 99

(doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. III. 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. III. 1921, sjednaný dne 26. VII. 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vlastní vyhláškou ze dne 31. VII. 1935, č. 191 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 21.

"Z" resp. Zad-Zip  "Z" resp. Zis-ŽilPřihlásit/registrovat se do ISP