"Z" resp. Zad-Zip  "Z" resp. Zis-Žil

ZADINA Josef, Dr.

I. B voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Jmenován ministrem zemědělství 9. XI. 1935.

13, 14. XI. 1935; 3.

Jmenován opětně ministrem zemědělství 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem zemědělství 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ

158, 15. XII. 193; 13.

 

ZAJÍC Josef

XXII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in. (II. náhr.).

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrh iniciativní:

na poskytnuty okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 31.

Interpelace:

o nezákonném postupu podkarpatoruské finanční správy proti výrobcům vína na Podkarpatské Rusi,

t. 1347/VII. 150, 2. VIII. 1928; 7.

 

ZAJIČEK Erwin

X. voleb. kraj

DCHS, mk

Sliv vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. kult. rozp. a soc.-pol.

Jmenován ministrem bez portefeuille dne 2. VII. 1936.

60, 7. X. 1936; 3.

Jmenován opětně ministrem bez portefeuille 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra bez portefeuille 24. III. 1938.

143, 29. III. 1938; 4.

Při zániku klubu zůstal mk.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby byla poskytnuta mimořádná výpomoc jihomoravským zemědělcům, kteří byli postiženi mrazem a krupobitím, t. 27.

4, 24. VI. 1935; 4.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 4.

o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, (t. 355).

32, 17. III. 1936; 11.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

32, 17. III. 1936; 20

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

33, 19. III. 1936; 26.

Interpelace:

o výslužném asi 30 železničních zaměstnanců,

t. 44/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o vranovské údolní přehradě,

t. 44/XXIV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XVII. 8, 5. XI. 1935; 16.

o hlubších příčinách smrti 31 školních dítek, které se utopily v Dyji,

t. 497/VII. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/IX. 62, 15. X. 1936; 4.

 

ZÁPOTOCKÝ Antonín

I. B voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a stál.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o všeobecné státní podpoře nezaměstnaných na účet zbohatlíků, t. 61.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona ze dne 15. III. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 183.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných ve znění zákona ze dne 5. VI. 1930, č. 74 Sb. z. a n. a vlád. nař. ze dne 29. VII. 1933, č. 161 Sb. z. a n., t. 209.

20, 10. XII. 1935; 82.

na vydání zákona o zaměstnavatelské dávce na péčí o nezaměstnané, t. 849.

88, 31. III. 1937; 4.

na změnu a doplnění zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a staří ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 18. XI. 1928, č. 184 Sb. z. a n. a vládních nařízení ze dne 15. V. 1934, č. 112 Sb. z. a n. a ze dne 11. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky ministra soc. péče ze dne 25. VII. 1934, č. 189 Sb. z. a n., t. 981.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydání zákona o povinném zprostředkování práce, t. 1102.

115, 15. XI. 1937; 3.

na prodloužení platnosti zákona ze dne 21. XII. 1937, č. 258 Sb. z. a n., o hromadných smlouvách pracovních, t. 1435.

156, 13. XII. 1938; 5.

na vydání zákona na ochranu zaměstnanců před propuštěním z práce a zákazu propouštění zaměstnanců z velkých závodů, t. 1436.

156, 13. XII. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 238. 24, 20, XII. 1935; 32.

k t. 264. 25, 21. I. 1936; 22.

Návrhy doplňovací:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 26, 27.

k t. 237. 23, 19. XII. 1935; 26.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 30.

Návrhy resoluční:

k t. 109. 15, 4. XII. 1935; 18.

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 37.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 13.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364); mluví též o nezaměstnanosti.

34, 20. III. 1936; 31.

o zákonu o nové úpravě československo měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 61.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 43.

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (t. 1315).

147, 26. IV. 1938; 22.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 9.

Interpelace:

ve věci protizákonného postupu policejního komisaře dr Berana,

t. 1039/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/II. 129, 27. I. 1938; 8.

ve věci konfiskace časopisu "Odborové rozhledy",

t. 1287/VIII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1350/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

ZÁŘECKÝ Jaroslav

II. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 193; 18.

Návrh iniciativní:

na zavedení prodeje mléka mlékárensky ošetřeného v dalších městech, t. 232.

21, 11. XII. 1935; 78.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hosp., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 96.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Praze (urážka na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána. 142, 18. III. 1938; 3.

okr. soud trest. v Praze (přestupky podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 4.

žádost odvolána. 142, 18. III. 1938; 3.

 

ZEMINOVÁ Františka

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. stál. a zdrav.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydán zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na rok 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na vydání zákona o zřízení státní hospodářské rady, t. 255.

25, 21. I. 1936; 9.

na zřízení Zemských fondů pro podporu chudých rodiček a matek, t. 303.

29, 27. II. 1936; 4.

Prohlášení:

jménem všech poslankyň koalovaných stran za rozpravy o stát. závěrečném účtu republiky Československé za r. 1935 (t. 788) vítá zástupkyně anglických žen, posl. vévodkyni z Atholu, posl. Rathbone a lady Layton, vůdkyni anglických žen. korporací, které jsou návštěvou v Československu.

80, 18. II. 1937; 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XI. 1935; 6.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 47.

Interpelace:

o neprovádění a sabotování kartelového zákona,

t. 8/XI. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci nutného zvýšení obrany obyvatelstva před rostoucí zločinností jakož i zvýšení obrany četnických životů při výkonu služby,

t. 133/X. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 353/III. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci vydání zákona, upravujícího právní a existenční poměry porodních asistentek,

t. 268/XIV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 487/VII. 52, 10. VI. 1936; 20.

o nevhodných nebo předražených úředních místnostech v domech nájemních,

t. 683/XVI. 72, 10. XII. 1936; 4.

zatímní odpov. t. 863/VI. 96, 27. IV. 1937; 25.

 

ZIERHUT Wolfgang

VIII. voleb. kraj

LW-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., stál., zahr. a zeměd.

Po splynutí strany něm. zemědělců se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS, t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. V. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 937; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Prohlášení:

jménem něm. Svazu zemědělců k vládnímu programu, předneseném minist. předsedou J. Malypetrem 18. VI. 1935.

5, 25. VI. 1935; 30.

jménem Svazu zemědělců k exposé min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935.

12, 8. XI. 1935; 20.

jménem něm. Svazu zemědělců k zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 78.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 6.

Interpelace:

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti posl. dr Neuwirthovi a inž. Künzlovi zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok.

5, 25. VI. 1935; 75.

zpr. t. 100; zprav. dr Neuman; oběma jmenovaným udělena veřejná důtka.

12, 8. XI. 1935; 29.

 

ZIPPELIUS Friedrich, Dr.

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp., stál. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Prohlášení:

Jménem klubu Sudetskoněmecké strany k zákonu o státní poctě prvnímu presidentu republiky Československé T. G. Masarykovi (t. 250).

24, 20. XII. 1935; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1932; 17.

Interpelace:

naléhavá pro nezákonitý postup při přijímání dělníků na stavbu silnice,

t. 143. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 251. 24, 20. XII. 1935; 48.

naléhavá o opatřeních policejních úřadů v Teplicích, Chomutově atd., jež nejsou kryta zákonem,

t. 891. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 927. 100, 3. VI. 1937; 4.

že v čísle 18 ze dne 31. XII. 1935 krajinského časopisu sudetskoněmecké strany v Mostě vycházejícího byl zabaven článek "Změna roku - změna osudu",

t. 282/X. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 423/II. 42, 7. V. 1936; 4.

o pracích na železničním svršku na trati mezi stanicemi Kadaň-Prunéřov a Chomutov,

t. 469/II. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

ze státní úřady proti zákonu předčasně podávají zprávy tisku o úředních opatřeních, která se mají teprve vykonati,

t. 469/III. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXIX. 60, 7. X. 1936; 8.

aby se zachovávala zásada národní rovnoprávnosti při dobrých zdáních o zákonných osnovách co do odborových svazů a zástupců vědy,

t. 603/XXVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/IX. 76, 21. I. 1937; 7.

o těžkých disciplinárních přestupcích četnického strážmistra Modera v Brumovicích,

t. 613/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/X. 80, 18. II. 1937; 4.

o neodůvodněném rozpuštění schůze v Teplicích-Šanově a o přehmatech státní policie,

t. 658/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/VIII. 82, 25. II. 1937; 3.

že se proti zákonu zabavují a prohlašují za závadné praporečky a odznaky sudetskoněmecké strany,

t. 672/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o počtu čs. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v ministerstvu zahraničních věcí,

t. 735/X. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že vídeňský generální konsulát nedbá jazykového zákona,

t. 847/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepietním chování orgánu stát. policejního úřadu v Teplicích-Šanově,

t. 960/XIX. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném omezení shromáždění lidu v Hoře Sv. Šebestiána,

t. 1080/III. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1243/V. 133, 25. II. 1938; 19.

o nesprávné tiskové opravě článku "Poměrnost v ministerstvu sociální péče", který vyšel 1. III. 1938 v časopisu "Zeit",

t. 1265/VIII. 143, 29. III. 1938; 4.

o uveřejnění vládní vyhlášky č. 201/1937 ve Sbírce zákonů a nařízení,

t. 1338/XVI. 148, 10. V. 1938; 6.

o uveřejnění jednacích spisů ze schůzí úst.-práv. výboru Revolučního Národního shromáždění v r. 1920 a československých pamětních spisů z let 1919 a 1920,

t. 1347/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Zischky, aby proti posl. dr Zippeliusovi zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, kterého použil proti němu za řeči posl. Němce v 58. schůzi posl. sněmovny.

58, 26. VI. 1936; 64.

žádost odvolána. 80, 18. II. 1937; 4.

disciplinární rady advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

112, 29. X. 1937; 12.

disciplinární rady advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

147, 26. IV. 1938; 8.

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 279 tr. z.).

v důsledku amnestie presidenta republiky odvolána pouze část žádosti týkající se přečinu podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

zbývající část žádosti odvolána.

150, VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Mostě (přestupek podle § 2, případně § 3 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

v důsledku amnestie presidenta republiky odvolána pouze část žádosti týkající se zločinu podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

zbývající část žádosti odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

"Z" resp. Zad-Zip  "Z" resp. Zis-ŽilPřihlásit/registrovat se do ISP