"N" resp. Naj-Neu "N" resp. Neu-Nic "N" resp. Nit-Nov

NAJMAN Josef Václav

I. B voleb. kraj

Ž

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Jmenováni ministrem průmyslu, obchodu a živností 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem průmyslu, obchodu a živností 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem průmyslu, obchodu a živností 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zemřel 4. XII. 1937.

121, 4. XII. 1937; 2.

Po něm nastoupil Emanuel Haninger.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Klatovech (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.

 

NEČAS Jaromír, inž.

IV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Jmenován ministrem sociální péče 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem soc. péče 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opět ministrem soc. péče 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra sociální péče 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1933; 3.

Návrh iniciativní:

na vydání pachtýřského zákona, t. 1460. (netištěno).

Návrh pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

jménem klubu poslanců národní strany práce o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací, (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 22.

 

NENTWICH Alfréd, inž.

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Byl členem výb. živn.-obch.

Vzdal se mandátu 8. X. 1935.

8, 5. XI. 1935; 2.

Po něm nastoupil Erich Hirte.

 

NEPOMUCKÝ Josef

IX. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., techn.-doprav., zeměd. a živn.-obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci vesnickému lidu, postiženému živelními pohromami, t. 28.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou dne 29. VI. 1936 na Trhovosvinecku v okrese českobudějovickém, t. 587.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obci Prušánky, polit. okr. Hodonín, t. 865.

92, 15. IV. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženým zemědělcům v okrese novobydžovském, t. 1016.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 46.

k t. 1025. 109, 25. VI. 1937; 45.

k t. 1194. 128, 17. XII. 1937; 53.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se opětně prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úpravě užívání někt. pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932 (t. 267).

26, 23. I. 1936; 23.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 474.).

48, 27. V. 1936; 34.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542); mluví též o Obilní společnosti v Československu.

57, 25. VI. 1936; 35.

o zákonu o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (t. 1025).

109, 25. VI. 1937; 35.

o zákonu, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. VI. 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1194).

128, 17. XII. 1937; 46.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vládní nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 15.

Interpelace:

o zákazu táboru lidu Volné myšlenky československé a Unie socialistických svobodných myslitelů v Č. Budějovicích,

t. 80/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/VII. 26, 23. I. 1936; 4.

o teroru, prováděném agrární stranou proti zemědělskému dělnictvu,

t. 282/I. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/X. 47, 26. V. 1936; 5.

že učitelé Struhaříkovi v Kokavě nad Rimavicí hrubě a bezpříkladně zacházejí s dětmi a chovají se vůči jejich rodičům,

t. 521/I. 55, 2. VI. 1936; 29.

odpov. t. 623/XII. 61, 8. X. 1936; 34.

o neprovedené parcelaci pozemku cukrovaru Kinského malorolníkům a domkářům ve Zlonicích,

t. 577/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/I. 68, 1. XII. 1936; 94.

o koupi pozemků společností "Výspa" a o snížení dávky z majetku a z přírůstku hodnoty pí El. Andrassyové,

t. 629/VI. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 772/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

o svévolném zabavení zvláštního vydání časopisu "Obrana lidu",

t. 683/III. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 772/II. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci odprodeje zbytkového statku v obci Vrbičany u Klobuk, přiděleného akc. společnosti cukerní v Klobukách v Čechách,

t. 902/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci hromadné zkázy dobytka v obcích Sobinov, Krucemburk, Ždírec, Staré Ransko a Bílek,

t. 918/XXII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci protizákonné konfiskační praxe státního zastupitelství v Praze,

t. 1265/XII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1350/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci katastrofálního hospodaření vodního družstva regulace Kyjovky v Mor. Nové Vsi,

t. 1330/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1406/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 175; zprav. V. Košek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 55.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 177; zprav. V. Kosek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 55.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 178; zprav. V. Košek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 56.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 220; zprav. dr Hula; nevydán.

31, 5. III. 1936; 24.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle §§ 283, 284 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 20.

zpr. t. 328; zprav. dr Neuman; nevydán.

43, 8. V. 1936; 16.

 

NETOLICKÝ Josef

II. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu obcí: Příluka, Chotovice, Suchá Lhota (okr. Litomyšl); Mokrá Lhota, Javorník, Podhořany, Nové Hrady a Libecina (okr. Vys. Mýto); Chlum u Hlinska, Vejvanovice, Úhřetice, Lhota Úhřetická, Tuněchody, Hostovice, Žižín, Mětice a Drozdice (okr. Chrudim), t. 507.

53, 16. VI. 1936; 4.

na ochranu dlužníků před vymáháním knihovních pohledávek, t. 581.

60, 7. X. 1936; 8.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 96

(ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. VI. 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. VII. 1935, č. 149 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 10.

živn.-obch. výb. zpr. t. 661

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. VII. 1936, čís. 239 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 24.

živn.-obch. výb. zpr. t. 778

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931, č. 79 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929, sjednaná výměnou not ze dne 10. X. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. XII. 1936, č. 309 Sb. z. a n.).

87, 12. III. 1937; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 780

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. VIII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. XI. 1936, č. 334 Sb. z. a n.).

87, 12. III. 1937; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 809 (za posl. Lísku)

(zákon, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské).

87, 12. III. 1937; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 882 (za J. Slavíčka)

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. II. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. II. 1937, č. 25 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 5, doslov 12.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1119 (dodatková dohoda mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 189 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 19.

Interpelace:

ve věci prodejen zboží za jednotné ceny a zřizování továrních filiálních prodejen,

t. 8/III. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/VII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci nemocenského, invalidního a starobního pojištění samostatně hospodařících,

t. 185/VIII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 298/XXIII. 29, 27. II. 1936; 4.

o poškozování elektrotechnických živností některými všeužitečnými elektrárenskými podniky,

t. 982/XXII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XXI. 114, 9. XI. 1937; 5.

v záležitosti přesné úpravy prodeje čerstvého masa, masa uzeného, vepřového sádla a špeku,

t. 1089/IV. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1211/VII. 130, 22. II. 1938; 4.

 

NEUMAN Alois, Dr.

IX. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., in., ink., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na výjimečnou úpravu délky presenční služby, t. 115.

12, 8. XI. 1935; 31.

na změnu zákona ze dne 18. III. 1921, č. 120 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou, t. 116.

12, 8. XI. 1935; 31.

na úpravu dobrovolného nemocenského pojištění malozemědělců, obchodníků, živnostníků a všech ostatních osob samostatně výdělečně činných, t. 117.

12, 8. XI. 1935; 31.

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na změnu § 114 pojišťovacího zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění novel, t. 276.

27, 18. II. 1936; 6.

na vydání zákona o obecních archivech, t. 277.

27, 18. II. 1936; 6.

na doplnění zákona o státních starobních podporách, t. 278.

27, 18. II. 1936; 6.

na vydání zákona o podpoře cestovního ruchu, t. 384.

36, 21. IV. 1936; 5.

aby obec Rožnov u Č. Budějovic byla zařazena do skupiny B činovného, t. 478.

49, 4. VI. 1936; 4.

na povinné úrazové pojištění zemědělských a lesních dělníků, t. 501.

51, 9. VI. 1936; 3.

aby byla poskytnuta okamžitá pomoc zemědělcům v okresu Lomnice n. Lužnicí, Trhové Sviny a Hluboká n. Vlt., postiženým živelní pohromou, t. 533.

55, 22. VI. 1936; 4.

na povinné očkování proti záškrtu, t. 551.

56, 24. VI. 1936; 67.

na povinné pensijní pojištění řidičů motorových vozidel z povolání, t. 653.

64, 29. X. 1936; 5.

na novou úpravu právních poměrů spořitelen, t. 765.

78, 11. II. 1937; 6.

na vydání zákona o právních, platových a služebních poměrech učitelstva veřejných učňovských škol, t. 860.

92, 15. IV. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřicho-hradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 100 (im. dr Neuwirtha a inž. Künzela)

12, 8. XI. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 308 (im. R. Gajdy)

34, 20. III. 1936; 46.

im. výb. zpr. t. 311 (im. dr Branžovského)

34, 20. III. 1936; 46, doslov 46.

im. výb. zpr. t. 307 (im. E. Klímy)

35, 26. III. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 309 (im. K. H. Franka)

35, 26. III. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 327 (im. O. Synka)

43, 8. V. 1936; 16.

im. výb. zpr. t. 328 (im. J. Nepomuckého)

43, 8. V. 1936; 16.

im. výb. zpr. t. 332 (im. dr Mareše)

43, 8. V. 1936; 16.

im. výb. zpr. t. 360 (im. A. Čuříka)

43, 8. V. 1936; 17.

im. výb. zpr. t. 452 (im. O. Synka)

59, 27. VI. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 419 (im. dr Köllnera)

75, 17. XII. 1936; 71.

im. výb. zpr. t. 459 (im. A. Čuříka)

75, 17. XII. 1936; 72.

im. výb. zpr. t. 453 (im. J. Stivína)

76, 21. I. 1937; 25.

im. výb. zpr. t. 528 (im. J. Vallo)

77, 22. I. 1937; 8.

im. výb. zpr. t. 643 (im. Q. Kliebra).

77, 22. I. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 644 (im. A. Petra)

77, 22. I. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 645 (im. inž. Schreibra)

77, 22. I. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 720 (im. inž. Künzla)

85, 5. III. 1937; 41, doslov 43.

im. výb. zpr. t. 723 (im. J. Esterházyho)

85, 5. III. 1937; 44.

im. výb. zpr. t. 732 (im. J. Röslera)

85, 5. III. 1937; 45.

im. výb. zpr. t. 705 a 706 (im. dr Dominika)

87, 12. III. 1937; 8, 9.

im. výb. zpr. t. 731 (im. dr Neuwirtha)

91, 9. IV. 1937; 10.

im. výb. zpr. t. 822 (im. E. Köhlera)

97, 13. V. 1937;

im. výb. zpr. t. 867 (im. O. Bistřického)

97, 13. V. 1937; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1442 (zákon o zřízení

parlamentního úsporného a kontrolního výboru)

158, 15. XII. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 9.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394), a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 56.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 45.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o publikaci K. H. Franka "Sudetendeutschtum in Kampf u. Not".

81, 19. II. 1937; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o své cestě v pohraničních krajích sever. Čech s posl. Frankem.

135, 4. III. 1938; 2.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a někt. sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320); mluví též o prohlášení předsedy klubu sudetsko-něm. strany Kundta, učiněném v téže schůzi.

146, 7. IV. 1938; 31.

Věcná poznámka:

odpovídá na vývody posl. Franka, pronesené v 82. schůzi o zahraniční propagandě.

83, 26. II. 1937; 25.

Interpelace:

o zákazu táboru lidu Volné myšlenky čsl. a Unie socialistických svobodných myslitelů v Čes. Budějovicích,

t. 88/X. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 269/VII. 26, 23. I. 1936; 4.

ve věci zdlouhavého vyřizování investičních aktů okresním úřadem v Čes. Budějovicích,

t. 268/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

ve věci vysokých sazeb pojištění motorových vozidel,

t. 305/XIV. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/IX. 50, 5. VI. 1936; 21.

o zneužívání tělovýchovných spolků k politické propagandě Henleinovy strany,

t. 395/V. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 602/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci regulace řeky Lužnice,

t. 521/VII. 55, 22. VI. 1936; 29

odpov. t. 630/XVII. 62, 15. X. 1936; 4.

o úpravě platů dílovedoucích tabákové režie,

t. 827/XVII. 88, 31, III. 1937; 4.

odpov. t. 992/X. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci vydání zákona o řádu silniční a cestovní policie,

t. 858/VIII. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zásad připravované tarifní reformy, které jsou s hlediska potřeb jihočeského a západočeského podnikání neudržitelné,

t. 874/IV. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1050/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

o naléhavé potřebě urychleného vybudování jihočeské vysílací stanice v Českých Budějovicích,

t. 874/V. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 925/XIX. 104, 11. VI. 1937; 4.

o naléhavé potřebě zákonné úpravy péče o cizinecký ruch v Československé republice,

t. 924/VIII. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

o rozšíření dolování některých nerostů v jižních Čechách,

t. 1094/II. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/II. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci stavby železničních podjezdů v Českých Budějovicích,

t. 1122/X. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci uznání nové kolektivní smlouvy pro práce silniční,

t. 1139/VII. 123, 9. XII. 1937; 4.

ve věci odstranění 1/4 %ního rozdílu v úrokové sazbě spořitelen a záložen,

t. 1152/V. 125, 14. XII. 1937; 4.

ve věci urychleného vybudování řádné sítě spořitelen na Slovensku,

t. 1188/X. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1406/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci orientačního označení obcí, ležících na státních, okresních a obecních silnicích a cestách,

t. 1216/XVII. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci zřízení poradního sboru k hájení zájmů spořitelnictví,

t. 1244/IV. 134, 3. III. 1938; 3.

ve věci zřízení expositury okres. úřadu ve Volyni,

t. 1244/V. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1382/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o zřízení okres. úřadu v Horažďovicích,

t. 1258/VIII. 139, 13. III. 1938; 5.

ve věci dokončení výstavby stát. civilního letiště v Českých Budějovicích,

t. 1308/XI. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci vybavení stát. civil. letiště v Českých Budějovicích četnickou letkou,

t. 1308/XII. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1370/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o pomoci jihočeskému tuhovému hornictví,

t. 1338/I. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1406/X. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci dokonalejšího zabezpečení přejezdům státních drah,

t. 1338/II. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1382/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o naléhavé potřebě povinného očkování proti záškrtu,

t. 1347/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

"N" resp. Naj-Neu "N" resp. Neu-Nic "N" resp. Nit-NovPřihlásit/registrovat se do ISP