"N" resp. Naj-Neu "N" resp. Neu-Nic "N" resp. Nit-Nov

NITSCH Andor

XX. voleb. kraj

MS (ZD)-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obch.

Zánikem klubu zůstal mk.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 12.

Interpelace:

o zevním onačení levočského krajského soudu,

t. 388/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 461/XX. 47, 26. V. 1936; 5.

 

NITSCH Franz

XII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol., zeměd. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obyvatelů Heřmanovic, Komory a Valštejna v okrese frývaldovském ve Slezsku, kteří byli dne 28. VI. 1935 těžce postiženi krupobitím, t. 67.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby byla ihned poskytnuta státní podpora obcím Velká Morava v okr. šumperském a Dolní Morava v okr. žamberském, které byly těžce poškozeny živelní pohromou, t. 525.

55, 22. VI. 1936; 4.

na prodloužení článku III., § 4 vládního nařízení č. 112/34 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 553.

56, 24. VI. 1936; 67.

na opatření, aby byly zmírněny následky neúrody způsobené myšmi, t. 1067.

112, 29. X. 1937; 11.

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 61.

o zákonu o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (t. 1025).

109, 25. VI. 1937; 32.

Interpelace:

naléhavá o úpravě věci ústavu "Deutsche Landbank", zaps. sp. s r. o. v Děčíně n. Lab.,

t. 758. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 792. 80, 18. II. 1937; 4.

naléhavá o způsobu likvidace společenstva "Deutsche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Litoměřicích, jejž. předepsalo vlád. nař. ze dne 30. VI. 1937, č. 162 Sb. z. a n., t. 1210.

129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1245. 131, 23. II. 1938; 3.

o chování vládního zástupce dr Procházky ve frývaldovském okrese,

t. 286/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/III. 47, 26. V. 1936; 5.

o neoprávněném postupu úřadů proti zábřežskému táboru na zotavenou spolku "Wandervogel",

t. 469/VI. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

o nezákonném zabavení reklamního návěští pro časopis "Zeit" při svazové slavnosti v Moravském Šumperku,

t. 607/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/III. 78, 11. II. 1937; 6.

o protizákonném boykotovém hesle "Svůj k svému", nepřátelském Němcům,

t. 607/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

že šumperský okresní soud nezachovává jazykového zákona,

t. 675/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/IV. 84, 4. III. 1937; 4.

že šternberský okresní úřad odepřel členům okresního zastupitelstva, patřícím k sudetskoněmecké straně, zprávy o vyživovací akci,

t. 675/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 889/XVI. 98, 20. V. 1937; 4.

o neobchodní jazykové praxi ředitelství stát. drah v Olomouci,

t. 737/VII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 863/X. 96, 27. IV. 1937; 25.

že se býv. ministr Mlčoch ve své úřední funkci jako president olomoucké obchodní a živnostenské komory účastní židovského štvaní k bojkotu proti německému zboží,

t. 766/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/IX. 110, 26. VI. 1937; 3.

že dr Orlíček v Bruntálu svévolně omezil ústavně zaručenou shromažďovací svobodu na schůzi, která se konala dne 28. XI. 1936 v Bruntále,

t. 769/XII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XXV. 104, 11. VI. 1937; 4.

o služebních poklescích četnického strážmistra Hawranka z četnické stanice v Mor. Berouně,

t. 771/X. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/XVII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o služebních poklescích listonoše Frant. Nováka z Mladkova u Králík,

t. 861/XVIII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

že okresní soud v Králíkách vydává jednojazyčné česky vyhotovené nálezy o zahájení vyvlastňovacího řízení,

t. 864/XIX. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1050/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o hrubých nešvarech při vypravování cestujících na nádraží v Bludově u Šumperka,

t. 902/X. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgán stát. policejního úřadu ve Vízmberku bez důvodu zakázal a zabavil praporeček sudetskoněmecké strany,

t. 911/V. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

o šikanujícím provádění dozoru na shromážděních orgány expositury stát. policie ve Starém Městě,

t. 918/XXI. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o služebních poklescích orgánů policejního komisařství ve Frývaldově vykonávajících shromažďovací policii, zvláště obvodního inspektora Ant. Kaly,

t. 1039/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1243/IV. 133, 25. II. 1938; 19.

aby byl vydán řád volení do nemocenských pojišťoven a aby tyto volby byly vypsány a provedeny,

t. 1039/XXXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nechráněných přejezdech přes železnici,

t. 1062/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/XI. 136, 8. III. 1938; 3.

o poklescích okres. úřadu ve Frývaldově proti jazykovému zákonu,

t. 1199/IV. 129, 27. I. 938; 8.

odpov. t. 1385/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se protahuje trestní řízení proti činovníkům ústavu "Deutsche Landbank", zaps. spol. s r. o. v Děčíně,

t. 1222/X. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neúčelné praxi při překládání úředníků, o nedodržování národnostního klíče a o neuvěřitelném zacházení s německým poštovním zaměstnancem,

t. 1292/VIII. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o pranicích způsobených vojáky v Bretnově umístěného strážního mužstva v hostinci pí. Kuklové v Markvarticích, okr. Bruntál,

t. 1361/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Šumperku (přestupky podle § 2 a § 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 211; zprav. dr Dufek; zpráva vrácena

im. výb. 30, 28. II. 1936; 43.

zpr. t. 429; zprav. dr Dufek; vydán.

59, 27. VI. 1936; 24.

kraj. soud v Opavě (zločin veřejného násilí násilným vztažením ruky proti osobě vrchnostenské podle § 81 tr. z., přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, přestupek podle § 312 tr. z. a přestupek podle §§ 14 a 19 shromažďovacího zák. č. 135/67 ř. z.).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

98, 20. V. 1937; 4.

kraj. soud v Opavě

(přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

98, 20. V. 1937; 4.

kraj. soud v Olomouci

(přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

150, 2. VIII. 1938; 7.

 

NOVÁK Josef, Dr.

II. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom. (náhr.) a rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na poskytnutí pomoci občanům obcí okresu vysokomýtského: Liběcina, Javorník, Javorníček, Vysoká, Podhořany a Příluka, postiženým katastrofálním krupobitím, t. 560.

57, 25. VI. 1936; 83.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178. 127, 16. XII. 1937; 52, 56.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 109

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních).

14, 15. XI. 1935; 8.

doslov 15, 4. XII. 1935; 19.

rozp. výb. zpr. t. 236

(zákon o spotřební dani z kyseliny octové).

23, 19. XII. 1935; 5, doslov 26,

rozp. výb. zpr. t. 239

(zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích).

23, 19. XII. 1935; 7, doslov 27.

rozp. výb. zpr. t. 272

(zákon o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných).

26, 23. I. 1936; 5, doslov 21.

rozp. výb. zpr. t. 542

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních).

55, 22. VI. 1936; 4.

doslov 58, 26. VI. 1936; 53, oprava tiskových chyb 55.

rozp. výb. zpr. t. 1174

(zákon o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1175

(zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1176

(zákon, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1177

(zákon o dani z limonád, minerálních a sodových vod).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1178

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 27. XI. 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva).

125, 14. XII. 1937; 16.

doslov 127, 16. XII. 1937; 58, 64.

rozp. výb. zpr. t. 1443

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové).

a zpr. t. 1444

(zákon, kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové).

158, 15. XII. 1938; 9, návrh změny textu 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

131, 23. II. 1938; 19.

 

NOVOTNÝ František, Dr.

II. voleb kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh pozměňovací:

k t. 1195. 129, 27. I. 1938; 21.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o obraně státu (t. 400); polemisuje s vývody dr Clementise, pronesenými v řeči k zákonu o obraně státu.

40, 29. IV. 1936; 72.

o opiovém zákoně (t. 1195).

129, 27. I. 1938; 15.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 8.

Interpelace:

ve věci přijímání žáků do I. ročníku vyšších hospodářských škol,

t. 523/IX. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

o Obecně prospěšném bytovém družstvu ve Svítkově u Pardubic,

t. 858/IX. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

o fušerské činnosti neoprávněných zubních techniků v Chrudimi a okolí,

t. 888/VII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1076/III. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. v Chrudimi (pro zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5, § 11, č, 2 zákona na ochranu republiky č. 50/23 a přestupek podle §§ 3, 19 shromažďovacího zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

6, 26. VI. 1935; 66.

zpr. t. 200; zprav. dr. Hula; nevydán.

34, 20. III. 1936; 45.

okr. soud v Pardubicích (přestupek podle § 431 tr. z.)

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 219; zprav. J. Pekárek; nevydán

26, 23. I. 1936; 31.

zemský úřad v Praze (disciplinární stíhání)

76, 21. I. 1937; 7.

zpr. t. 994; sprav. dr Hula: nevydán.

110, 26. VI. 1937; 14.

 

NOVÝ František

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a zásob

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o parních kotlích, tlakových nádobách, hnacích strojích a motorech (strojní zákon), t. 1465 (netištěno).

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 214

(im. dr. Dominika) 31, 5. III. 1936; 23.

im. výb. zpr. t. 221

(im. F. Zvoníčka) 31, 5. III. 1936; 25.

im. výb. zpr. t. 222

(im. K. Rybárika) 32, 17. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 409

(im. dr. Dominika) 48, 27. V. 1936; 38.

im. výb. zpr. t. 728

(im. R. Zischky) 85, 5. III. 1937; 44.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1186

(o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě někt. výpovědních lhůt při pracovních [služebních] poměrech zaměstnanců v těchto závodech).

128, 17. XII. 1937; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (t. 1268).

139, 15. III. 1938; 28.

Interpelace:

o nezákonném postupu policejních orgánů proti Josefu Stibalovi, místopředsedovi závodního výboru firmy Emil Gerstel v Praze-Vysočanech,

t. 497/XI. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 623/XI. 61, 8. X. 1936; 34.

"N" resp. Naj-Neu "N" resp. Neu-Nic "N" resp. Nit-NovPřihlásit/registrovat se do ISP