"M" resp. Mac-Mar  "M" resp. Maš-Mus

MAŠATA František

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. stál. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na pomoc postiženým povodní v okrese klatovském a přeštickém, t. 543.

55, 22. VI. 1936; 4.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek, postiženým živelními pohromami, t. 783.

80, 18. II. 1937; 4.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

 

MAY Franz

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 SB. z. dnem 30. X. 1938.

151, 71. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona proti pletichám v hospodářském životě (zákon proti korupci), t. 443.

44, 14. V. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244); mluví též o nouzi sudetskoněmeckého obyvatelstva.

23, 19. XII. 1935; 24.

o nezaměstnanosti a nesnesitelných poměrech v německých oblastech (za rozpravy o zpr. t. 264 a 265).

25, 21. I. 1936; 16.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 40.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o vnitřní politice a o stát. policii v pohraničí.

130, 22. II. 1938; 15.

Interpelace:

že okresní úřad v Dubé proti zákonu zakazuje schůze,

t. 291/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 425/I. 44, 14. V. 1936; 4.

že rumburský okresní úřad zakázal schůzi,

t. 388/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

o vyvěšování rudého praporu světové revoluce na veřejných budovách,

t. 607/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/VII. 80, 18. II. 1937; 4.

o užívání členů rudé stráže jako policistů ve Varnsdorfu,

t. 639/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/II. 82, 25. II. 1937; 3.

že se nepatřičně úředně užívá výrazů "zněmčené území",

t. 664/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/V. 88, 31. III. 1937; 4.

že státní zástupci proti zákonu nic nečiní proti českému vybízení k bojkotu,

t. 673/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XIX. 88, 31. III. 1937; 4.

že Heinz Wielek a soudr. urážejí německý národ,

t. 807/I. 85, 5. III. 1937; 45.

odpov. t. 983/XIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že expositura stát. policie ve Varnsdorfu a Šluknově bez důvodu zakázala Sudetskoněmecký pochod od Viktora Czapky a Pochod fehrbellinských jezdců od R. Henriona,

t. 911/XI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o stranickém stanovisku Čsl. tiskové kanceláře k událostem v Dol. Gruntu u Varnsdorfu,

t. 911/XXI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1109/VIII. 116, 27. XI. 1937; 5.

o nespravedlivém zacházení s politickými stranami při projevech na 1. května,

t. 996/VII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/IV. 114, 9. XI. 1937; 5.

o služebních poklescích železničního hlídače Josefa Velíka v Hoštce,

t. 1069/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

že železniční dopravní úřad v Dol. Gruntu u Varnsdorfu při pracích na železničním svršku nepřihlíží k místním němec. dělníkům,

t. 1338/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1394/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o hrubě nedbalém chování řidiče autobusové trati Čes. Kamenice-Prácheň a o chování soudního exekutora Mansfelda z Čes. Kamenice,

t. 1339/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o útisku v hlavních železničních dílnách v České Lípě,

t. 1361/XXI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že finanční rada Novák v zem finanč. ředitelství v Praze pronásleduje úředníka důchodkového kontrolního úřadu ve Varnsdorfu, protože se hlásí k sudetskoněmecké straně, předseda Konrád Henkein,

t. 1368/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v České Lípě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 4.

zpr. t. 408; zprav. dr Dufek; nevydán.

47, 26. V. 1936; 32.

kraj. soud v Č. Lípě (přečin proti bezpečnosti cti podle zákona o ochraně cti).

33, 19. III. 1936; 3.

zpr. t. 413; zprav. J. Lichner; nevydán.

50, 5. VI. 1936; 20.

kraj. soud v Litoměřicích

(přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a nz.).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 1, 3, 5, § 15, č. 2, § 18, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. a přestupek podle § 312 tr. z.).

96, 27. IV. 1937; 26.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

okr. soud v Děčíně (přestupek podle §§ 312 a 314 tr. z.).

105, 15. VI. 1937; 3.

kraj. soud v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

kraj. soud v Hradci Králové

(přečiny podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., § 279 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a § 19 zákona shromažďovacího).

123, 9. XII. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

okr. soud v České Lípě (přestupek podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

82, 25. II. 1937; 45.

83, 26. II. 1937; 7.

96, 27. IV. 1937; 19.

 

MAYR-HARTING Robert, Dr.

VII. voleb. kraj

DCHS, SdP, DNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., parl. úsp. kom. a ústav.-práv.

Po splynutí něm. křesť.-soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. II. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. I. 1937; 3.

aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele v Chebu, postižené živelní pohromou, t. 928.

100, 3. VI. 1937; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení mimin. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 40.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 20.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 3.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 25.

 

MEISSNER Alfréd, Dr.

I. A voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Vola verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Vzdal se funkce náhr. stál. výb. 14. IV. 1939.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 837

(zákon o nejvyšším správním soudě).

88, 31. III. 1937; 5.

doslov 91, 9. IV. 1937; 3, oprava chyb 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 56.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 19.

 

MIČURA Martin, Dr.

XVII. voleb. kraj

L-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Vstoupil do klubu ľud. 16. XII. 1938 (nehlášeno).

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Zborov, okr. Kys. Nové Město, t. 952.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

Návrhy resoluční:

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 25.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

94, 22. IV. 1937; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 59.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži ze 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 8.

 

MICHÁLEK František

VIII. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., techn.-doprav. a ústav.-práv.

Zvolen zapisovatelem poslanecké sněmovny.

142, 18. III. 1938; 32.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13,

Návrhy iniciativní:

na zavedení zvláštní daně, vybírané ve prospěch obcí u obchodů s jednotnými cenami, filiálních a správkáren továrních podniků, t. 123.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se zrušují prodejny konsumních a jiných spolků, akciových společností, společností s r. o. a družstev v obcích do dvou tisíc obyvatel, t. 440.

44, 14. V. 1936; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým v povodí západočeských řek Radbuzy a Úhlavy a v pokračování Mže-Berounky v obvodu politických okresů: Domažlice, Horšův Týn, Stříbro, Klatovy, Přeštice, Plzeň a Rokycany, t. 514.

53, 16. VI. 1936; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

na měnu a doplnění §§ 1, 13a a 38 zák. ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z. (živnost. řádu) a §§ 1, 14 a 53 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z. a n., t. 1289.

143, 29. III. 1938; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 1264. 145, 5. IV. 1983; 27.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1255

(zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu).

140, 16. III. 1938; 11, doslov 14.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1315

(zákon o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank).

147, 26. IV. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 44.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 70.

Interpelace:

v záležitosti nesprávného jednání úředních orgánů veterinářských města Plzně, jakož i prodeje zdechlých bagounů, jich převážení z pohodnice do továrny na tuky a nešetření platných nařízení bezpečnostních,

t. 629/VII. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 768/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

 

MIKULÁŠ Václav

I. A voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 118 Sb. z. a n. o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 13.

4, 24. VI. 1935; 4.

aby poskytnuta byla rychlá pomoc zemědělcům postiženým letošními živelními pohromami, t. 14.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu § 108 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 15.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o drobných zemědělských pachtech, t. 137.

15, 4. XII. 1935; 9.

na zrušení vlád. nařízení ze dne 20. IV. 1934, č. 75 Sb. z. a n. o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami, t. 193.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 961

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

107, 22. VI. 1937; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 8.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

131, 23. II. 1938; 11.

Věcná poznámka:

za rozpravy o stát. rozpočtu pro r. 1937 (t. 685), v níž odmítá výtky, které proti němu vznesl za rozpravy M. Rechcígl.

71, 4. XI. 1936; 52.

Interpelace:

o poměrech zemědělských pachtýřů a naléhavosti úpravy těchto poměrů,

t. 88/XI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/VII. 29, 27. II. 1936; 4.

o nesprávném provádění předpisů o plemenitbě hospodářských zvířat (skotu),

t. 305/XVIII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 504/I. 55, 2. VI. 1936; 4.

v záležitosti zápůjčky 1,500.000 Kč p. Karlu Černému,

t. 305/XIX. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 504/III. 55, 22. VI. 1936; 4.

o poměrech v obci Chotilsku na okrese příbramském,

t. 552/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/X. 70, 3. XII. 1936; 106.

o nesprávném postupu okresního úřadu v Hořicích,

t. 552/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XI. 70, 3. XII. 1936; 106.

ohledně pozemkové reformy na jižním Slovensku,

t. 667/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 772/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nedostatcích a závadách provádění t. zv. mléčných zákonů a o potřebě vydati prováděcí nařízení k § 10 zákona o vyrovnávacích fondech mléčných,

t. 843/III. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

 

MLČOCH Rudolf

XII. voleb. kraj

ŽNJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

10, 16. XI. 1935; 5.

Jmenován ministrem průmyslu, obchodu a živností 13. XII. 1937.

124, 13. XII. 1937; 15.

Vzdal se funkce místopředsedy poslanecké sněmovny

126, 15. XII. 1937; 4.

zproštěn úřadu ministra průmyslu, obchodu a živností 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, II. 1937; 3.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 193.

71, 4. XII. 1936; 33.

 

MOUDRÝ Karel, Dr.

VIII. voleb. kraj

ČNS-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im. a ink.

Vystoupil klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938 a stal se člene klubu posl. NSP.

156, 3. XII. 938; 3.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o úpravě poměrů v mlynářství, t. 1249.

34, 3. III. 1938; 3.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 526

(im. A. Hlinky, K. Sidora, J. Siváka, dr Tiso a dr Sokola)

76, 2. I. 1937; 6.

im. výb. zpr. t. 527

(im. A. Hlinky)

76, 21. I. 937; 27.

im. výb. zpr. t. 741

(im. A. Hlinky)

87, 12. III. 937; 10.

im. výb. zpr. t. 742

(im. A. Hlinky)

9, 9. IV. 1937; 11.

Interpelace:

o odkladném účinku konečných rozhodnutí zemských úřadů, kterými mlynáři jsou pokutová pro nepodepsání smluv s Čsl. obilní společností až do rozhodnutí této sporné otázky Nej. správním soudem,

t. 827/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

 

MRSKOŠOVÁ Anna

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. rozp., zásob. a zdrav.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 25. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1190

(zákon o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu)

128, 17. XII. 1937; 9, doslov 53.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 3.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 3.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 59.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 58.

 

MUSIL Josef

X. voleb. kraj

REP-NJ

(Nastoupil na místo zemř. L. Marka.)

Slib vykonal 129, 27. I. 1938; 5.

Volba verifikována 150, 2. VIII. 1938; 4.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

"M" resp. Mac-Mar  "M" resp. Maš-MusPřihlásit/registrovat se do ISP