"M" resp. Mac-Mar  "M" resp. Maš-Mus

MACEK Josef, Dr.

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 293

(novelisace § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných)

29, 27. II. 1936; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády

5, 25. VI. 1935; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. fin. dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o Exportním ústavu.

68, 1. XII. 1936; 61.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských (t. 1029).

110, 26. VI. 1937; 5.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a někt. sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320).

146, 7. IV. 1938; 22.

 

MACOUN Franz

II. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im. a živn. obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se opět měn čl. XVI, odst. 1, písm. b uváděcích ustanovení k zákonu z 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na vydání zákona o obchodních cestujících, zástupcích nebo jednatelích a jiných osobách v podobném postavení, t. 467.

51, 9. VI. 1936; 3.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podob. podnicích, t. 1356.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podob. podnicích, t. 1359.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 87.

Interpelace:

o nepřípustném zasahování do svobody umělecké činnosti,

t. 675/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

 

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ Božena

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. zásob. a zdrav.

Zbavena mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců o urážce španělských poslankyň v časop. "Večer", při projednávání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon z 9. VI. 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (t. 756).

78, 11. II. 1937; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 30.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. VI. 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vlád. nař. ze dne 12. III. 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých jedlých tuků (t. 1170).

127, 16. XII. 1937; 48.

Interpelace:

o brutálním zakročení košířské policie proti dělnickým ženám a dětem,

t. 141/I. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 274/XVII. 27, 18. II. 1936; 6.

o brutálnímu postupu policie v Nuslích proti nezaměstnanému dělníku Vondráčkovi,

t. 210/VII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 298/III. 29, 27. II. 1936; 4.

o brutálním a nezákonném zadržení Gustava Freieslebena, obchodního zástupce, bytem v Záběhlicích, čp. 194,

t. 390/I. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 578/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci nezákonného postupu správce stát. lesů a statků Dvořáka a podporování nezaměstnaných v obci Kunšach a Rapšach,

t. 1165/V. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1370/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci platnosti kolektivní smlouvy dělnictva zaměstnaného při pracích silničních, mostních, regulačních, melioračních, železničních, vodních a příbuzných v jižních Čechách,

t. 1165/IX. 128, 17. XII. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Chrudimi

(aby zbytek trestu tuhého vězení v trvání 4 1/2 měsíce mohl býti vykonán)

4, 24. VI. 1935; 4.

Žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

27, 18. II. 1936; 7.

 

MACHNÍK František

VIII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Jmenován ministrem národní obrany 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem národní obrany 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem národní obrany 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra národní obrany 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

 

MALYPETR Jan

VI. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 17.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl předsedou Stál. výb.

Jmenován předsedou vlády 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 5. XI. 1935.

10, 6. XI. 1935; 3.

Zvolen předsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib.

10, 6. XI. 1935; 3.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

Jako předseda Stálého výboru podává zprávu o činnosti tohoto výboru v období mezi 19. IX. - 16. XI. 1938.

155, 19. XI. 1938; 11.

Proslov:

po zvolení předsedou poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 4.

při ukončení předvánočního období 2. zasedání.

14, 20. XII. 1935; 48.

oznamuje uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného kříže 11. IV. 1936 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

35, 26. III. 1936; 10.

u příležitosti tragické události v Rakvicích na řece Dyji, při níž zahynulo 31 dětí.

48, 27. V. 1936; 5.

při ukončení předprázdninové části 3. zasedání.

59, 27. VI. 1936; 25.

u příležitosti návštěvy J. V. rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala v Československu.

64, 29. X. 1936;

při ukončení předvánočního období 4. zasedání.

75, 17. XII. 1936; 73.

oznamuje uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného kříže 27. IV. 1937 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

87, 12. III. 1937; 10.

při ukončení předprázdninové části V. zasedání.

110, 26. VI. 1937; 14.

při ukončení předvánočního období VI. zasedání.

128, 17. XII. 1937; 60.

při schválení prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 49.

oznamuje uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného kříže 16. IV. 1938 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

146, 7. IV. 1938; 38.

při ukončení předvánočního období VIII. zasedání.

159, 16. XII. 1938; 9.

Posmrtná vzpomínka:

anglickému králi Jiřímu V., který zemřel 20. I. 1936.

25, 21. I. 1936; 4.

posl. P. Törökovi.

36, 21. IV. 1936; 3.

posl. dr F. Staňkovi.

54, 22. VI. 1936; 2.

místopředsedovi posl. sněm. posl. Št. Onderčovi.

88, 31. III. 1937; 29.

min. radovi Martinu Pernicovi, řediteli zpravodaj. a těsnop. kanceláře posl. sněm.

94, 22. IV. 1937; 3.

posl. dr K. Kramářovi.

99, 3. VI. 1937; 2.

presidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi.

111, 20. IX. 1937; 3.

posl. M. Rázusovi.

112, 29. X. 1937; 3. 

ministru průmyslu, obchodu a živností J. V. Najmanovi.

121, 4. XII. 1937; 2.

posl. L. Markovi.

129, 27. I. 1938; 4.

posl. V. Polívkovi.

145, 5. IV. 1938; 3.

býv. předsedovi vlády Frant. Udržalovi.

147, 26. IV. 1938; 4.

posl. Msgre A. Hlinkovi.

151, 17. XI. 1938; 3.

býv. předsedovi posl. sněm. sen. F. Tomáškovi.

151, 17. XI. 1938; 4.

Projev:

soustrasti obětem důlní katastrofy na dole "Ferdinand" v Chomli u Radnic na Plzeňsku.

96, 27. IV. 1937; 3.

Prohlášení:

v němž vyslovuje politování nad událostmi, které se staly ke konci 82. schůze mezi několika pp. poslanci; prohlašuje, že v případě opakování se podobných incidentů zakročí všemi prostředky, jež mu skýtá jednací řád.

83, 26. II. 1937; 3.

jímž volá dodatečně k pořádku některé poslance, kteří se dopustili urážl. výkřiků ve 114. sch. proti předsedovi vlády státu, s nímž je republika v dobrých stycích.

115, 15. XI. 1937; 3.

Odpověď na dotaz:

G. Kliebra, že těsnopisecké zprávy sněmovní slovo "čechisch" píší na počátku německou písemnou "č" místo skupinou písmen "tsch".

65, 27. XI. 1936; 6.

K. Kuta na usnesení koaličního subkom. rozp. výboru, které prý je v rozporu s projevem předsedy vlády z 5. XII. 1935 a které nemá opodstatnění v platném jedn. řádu a není sdíleno posl. sněm.

129, 27. I. 1938; 5.

K. Kuta ve věci vstupu A. Schluscheho do klubu poslanců sudetskoněmecké strany, který prý odporuje ustanovení o odst. 1, § 22 ústavní listiny.

150, 2. VIII. 1938; 9.

K. Franka, E. Kundta a A. Jobsta o zákonem neodůvodněném vyloučení někt. míst z interpelací A. Jobsta.

150, 2. VIII. 1938; 9.

Sděluje:

že vláda postoupila předsednictvu posl. sněmovny stížnost klubu poslanců sudetskoněm. strany do chování policie v Teplicích-Šanově k prozkoumání a žádá o sdělení, zda byla porušena imunita členů N. S. či nikoliv a že podobnou stížnost podal klub též předsedovi posl. sněm.; obě stížnosti byly postoupeny imunitnímu výboru.

112, 29. X. 1937; 13.

 

MAREK Ludvík

X. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ústav.-práv. a zahr.

Zemřel 8. ledna 1938.

129, 27. I. 1938; 4.

Po něm nastoupil Musil Josef.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým katastrofálním požárem v Přísece, pol. okres Jihlava na Moravě, t. 231.

21, 11. XII. 1935; 78.

Interpelace:

o protizákonném postupu při vymáhání daňových nedoplatků v souvislosti s daňovou depurací u zemědělců, který může vážně ohroziti klid a pořádek,

t. 843/X. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

 

MAREŠ Josef, Dr.

X. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ústav.-práv. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům města Znojma a okolních obcí zejména Kuchařovic, Dobšic, Starý a Nový Šardorf, Citonic a Přímětic, postiženým katastrofální průtrží mračen, t. 570.

59, 27. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 108.

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. IX. 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IX. 1935, č. 184 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

úst.-práv. výb. zpr. t. 435

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech).

46, 15. V. 1936; 4.

doslov 47, 26. V. 1936; 26,

oprava tiskové chyby 29.

úst.-práv. výb. a zahr. výb. zpr. t. 452.

(ústavní zákon o úpravě státních hranic s Německem).

58, 26. VI. 1936; 37.

úst.-práv. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 16.

doslov 75, 1. XII. 1936; 46, oprava tiskových chyb 66, vyjádření o resoluci 67.

zahr. výb. zpr. t. 754

(Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řad, které byly podepsány v Římě dne 23. XI. 1933).

77, 22. I. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 665

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 12. VIII. 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. VIII. 1936. č. 243 Sb. z. a n.).

77, 22. I. 1937; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 941

(zákon, kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku dotčeném změnou státoprávních poměrů).

103, 10. VI. 1937; 19.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1024

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

109, 25. VI. 1937; 16, doslov 28.

zahr. výb. zpr. t. 1279

1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. VI. 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluva a zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. VI. 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě).

144, 31. III. 1938; 17.

zahr. výb. a za F. Richtra úst.-práv. výb. zpr. t. 1284

(zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví).

144, 31. III. 1938; 17.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10, XII. 1935; 76.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 47.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 4.

o zákonu o soudní příslušnosti civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

94, 22. IV. 1937; 21.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud ve Znojmě (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 326; zprav. J. Lichner; nevydán.

38, 24. IV. 1936; 7.

discipl. rada mor. adv. komory v Brně (disciplinární řízení).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 332; zprav. dr Neumam; nevydán.

43, 8. V. 1936; 17.

 

MARKOVIČ Ivan, Dr.

XV. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se hosp. klubu posl. NSP

156, 13. XII. 1938; 3

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Posmrtná vzpomínka:

předsedovi poslanecké sněmovny Boh. Bradáčovi.

7, 23. X. 1935; 2

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům postiženým povodněmi na dolním toku Moravy, Váhu a podél Dunaje na Žitném Ostrově, t. 883.

96, 27. IV. 1937; 25.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 241

(návrh posl. Berana, Hampla, Zeminové, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta (t. 225) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1936).

23, 19. XII. 1935; 8, doslov 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 538

(návrh posl. Kleina, Stivína, Pika a Němce na vydání zákona o. pracovním poměru redaktorů).

57, 25. VI. 1936; 63.

doslov 58, 26. VI. 1936; 58.

úst.-práv. výb. zpr. t. 708.

(návrh posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Viereckla a dr Luschku (t. 700) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z roku 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1937).

74, 15. XII. 1936; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 36.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. IX. 1937.

122, 4. XII. 1937; 7.

Interpelace:

o usnesení moravskoslezské advokátní komory o zapsání kandidátů advokacie,

t. 147/VI. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 340/VI. 32, 17. III. 1936; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Pezinku (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 213; zprav. dr Dufek; nevydán

30, 28. II. 1936; 44.

 

MARTINÁSEK Martin

XI. voleb kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným dělníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

Návrh resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 438

(zákon o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu).

45, 14. V. 1936; 2, doslov 9.

rozp. výb. zpr. t. 558.

(zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. VII. 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. XII. 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. VI. 1934, č. 113 Sb. z. a n.).

59, 27. VI. 1936; 11.

rozp. výb. zpr. t. 688

(zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Brně).

66, 28. XI. 1936; 4.

rozp. výb. zpr. t. 782.

(zákon, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu).

79, 12. II. 1937; 5, doslov 17.

rozp. výb. zpr. t. 932

(zákon o zřízení vysoké školy technické v Košicích), doslov za omluv. P. Teplanského

102, 8. VI. 1937; 18,

vyjádření o resoluci 22.

rozp. výb. zpr. t. 961

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

107, 22. VI. 1937; 6.

rozp. výb. zpr. t. 1170 (za A. Hrubého)

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. VI. 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vlád. nař. ze dne 12. III. 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních, týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých),

125, 14. XII. 1937; 14,

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1171 (za A. Hrubého)

(zákon, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel)

125, 14. XII. 1937; 14.

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1172 (za A. Hrubého)

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. XII. 1920, č. 677 Sb. z. a n.).

125, 14. XII. 1937; 14.

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1314

(zákon, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům).

145, 5. IV. 1938; 32.

doslov 146, 7. IV. 1938; 17.

rozp. výb. zpr. t. 1315

(zákon o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank).

147, 26. IV. 1938; 14.

"M" resp. Mac-Mar  "M" resp. Maš-MusPřihlásit/registrovat se do ISP