"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-Kut

KARMASIN Franz, inž.

X. voleb. kraj

SdP

Slib v konal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., in., kult., rozpr., soc.-pol. zahr., zdrav. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na pomocná opatření pro obyvatele obce Hornia Štubňa v okr. turčanskosvatomartinském, těžce poškozené požárem v r. 1927, t. 366.

34, 20. III. 1936; 47.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obyvatelům obcí Briešťa a Hadviga v okr. turčanskosvatomartinském na Slovensku, kteří byli velmi těžce postiženi živelní pohromou dne 28. V. 1936, t. 601.

60, 7. X. 1936; 8.

Návrhy resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze dne 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 3.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zák. ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

29, 27. I. 1936; 15.

o návrhu posl. Dlouhého, in. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 22.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu pro r. 1936 (t. 150) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935, v níž reaguje na řeč posl. dr Kozáka, pronesenou ve 20. schůzi.

20, 10. XII. 1935; 60.

Interpelace:

naléhavá o soukromém vyučování na Hlučínsku.

t. 531. 55, 22. VI. 1936; 4.

odpov. t. 588. 60, 7. X. 1936; 8.

že státní úřady v Kremnici a Prievidzi nedodržují ustanovení jazykového nařízení,

t. 258/IV. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/VIII. 39, 28. IV. 1936; 72.

že cvičebnice německého jazyka rozšířená na českých školách, má protistátní tendenci,

t. 263/XIII. 25, 21. I. 1936; 9. že

o nezákonitém jednání orgánů opavské státní policie s účastníky rozpuštěné schůze,

t. 341/XVII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 530/VI. 56, 24. VI. 1936; 67.

o nezákonném jednání státní lesní správy že v Usťčorně na Podkarpatské Rusi,

t. 422/X. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 608/I. 60, 7. X. 1936; 8.

že buštinské ředitelství stát. lesů a statků nedodržuje zákony, pokud jde o zaměstnance v Usťčorně, Ruské Mokré a Německé Mokré na Podkarpatské Rusi,

t. 446/II. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

že řídící učitel Josef Pszczolka byl neprávem zase přijat do školní služby,

t. 446/XXII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 626/XIV. 61, 8. X. 1936; 34.

že se nedodržují ustanovení zákona č. 162/1935 Sb. z. a n. o zákazu zřizovati pobočky v Bratislavě,

t. 469/I. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/XV. 61, 8. X. 1936; 34.

o výkonech ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy,

t. 552/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/I. 70, 3. XII. 1936; 106.

že se proti zákonu protahuje šetření o národnosti dvou německých dítek v Písečné u Slavonic,

t. 603/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/II. 78, 11. II. 1937; 6.

o pružném presidiálním výnosu stran státní spolehlivosti, uveřejněném v "Obecním věstníku zemského hlavního města Brna", ročník XVI, č. 9 z 1. V. 1936,

t. 607/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nenávistných, štvavých, trestu zasluhujících, veřejný mír ohrožujících článcích ve školních knihách,

t. 613/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

že pražský obchodní dům Brouk a Babka obešel vládní nařízení ze dne 16. VII. 1935, č. 162 Sb. z. a n.,

t. 619/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XVI. 80, 18. II. 1937; 4.

že se při vyučování zeměpisu nepřihlíží k místním jménům, podle ústavy volně užívaným v řeči,

t. 655/XV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/IV. 82, 25. II. 1937; 3.

že úřad státních knihovních instruktorů nedbá čl. 39 vlád. nař. ze dne 5. XI. 1919, č. 607 Sb. z. a n.,

t. 673/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/XII. 84, 4. III. 1937; 4.

že se nesprávně užívá neněmeckého písmene "Č" v učebnici, kterou vydalo pražské státní nakladatelství,

t. 675/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/XX. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se zamýšlí zříditi českou menšinovou školu v Kocléřově,

t. 694/II. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se školních dětí zneužívá k politickým účelům,

t. 694/III. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXIV. 91, 9. IV. 1937; 3.

že kružberský četnický strážmistr Slezák proti zájmu služby agitoval pro českou menšinovou školu,

t. 694/VI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 797/V. 84, 4. III. 1937; 4.

že bratislavský okresní úřad odepřel vystaviti cestovní pas ze stranických důvodů,

t. 738/VII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/V. 98, 20, V. 1947; 4.

o počtu čs. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva školství a národní osvěty,

t. 744/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o zastavení činnosti dobrovolného hasičského sboru v Rohově na Hlučínsku,

t. 766/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/IV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o provisionovaných lesních dělnících v karpatských zemích,

t. 766/X. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 916/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

že školské úřady, zvláště okresní školní inspektor Rohn, trýznivě potrestaly členy chebského "Wandervögel",

t. 766/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/VIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o vadném úřadování notáře Kašpara Gézy Duby ve Sloven. Pravnu,

t. 769/XI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o podloudnické aféře prof. Jos. Marie Seewartha z Bratislavy,

t. 769/XVI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/VIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o závažných nedostatcích soupisu obyvatelstva v oblasti hlučínské,

t. 771/II. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/XXVI. 104, 11. VI. 1937; 4.

že vyšovatecká česká menšinová škola v Buku jest nesprávně označena jako taková,

t. 790/XXII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XXVIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

že bylo bez důvodu zakázáno rozšiřovati hannoverský časopis "Volk und Welt",

t. 790/XXV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

o účasti hudebního sboru 19. pěš. pluku při představení mukačevského "Sokola",

t. 861/IX. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

o pobuřujícím nápisu v kantině dělostřeleckého pluku č. 110 v Žilině,

t. 888/XII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1075/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že městský notářský úřad v Bratislavě nepatřičně protahuje řízení podle § 1, odst. 1 vlád. nař. č. 162/1935 Sb. z. a n.,

t. 888/XXVIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/VIII. 112, 29. X. 1937; 111.

o služebních poklescích obvodního notáře Alexandra Erdöse v Kopernici,

t. 918/X. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/II. 114, 9. XI. 1937; 5.

že na škole s německým vyučovacím jazykem jest zaměstnána učitelka neznající němčiny,

t. 918/XI. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

že pracovní úřad v Žilině poškozuje českosl. stát. občany německé národnosti při udělování povolení na cestu do ciziny,

t. 982/XV. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1142/IV. 123, 9. XII. 1937; 4

že státní policejní úřady svévolně vydávají trestní nálezy,

t. 1011/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1092/VII. 115, 15. XI. 1937; 3.

že se české školy naplňují německými dětmi,

t. 1039/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XIV. 130, 22. II. 1938; 4.

o význačném porušení jazykového zákona a jazykového nařízení okres. soudcem dr Vladimírem Bartovým v Bratislavě,

t. 1039/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1142/VIII. 123, 9. XII. 1937; 4.

o služebních poklescích notáře Kašpara Duby ve Slovenském Pravně,

t. 1039/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

že se na německé zaměstnance Čs. paroplavební společnosti dunajské v Děvíně vykonává nezákonný nátlak, aby posílali své děti do české školy,

t. 1039/XXXI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/X. 129, 27. I. 1938; 8.

že pracovní úřad v Nitře neprojednává žádosti o schválení smluv kočovných dělníků,

t. 1062/I. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

že zprostředkovatelna práce v Turč. Sv. Martině nebo Stavení správa v Štubnianských Teplicích neprávem odepřela práci,

t. 1062/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1257/II. 136, 8. III. 1938; 43. I

že kružberský četnický strážmistr Slezák proti zájmu služby agitoval pro českou menšinovou školu,

t. 1069/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XXI. 130, 22. II. 1938; 5.

o zbytečné exposituře české školy v Horní Rudné,

t. 1122/III. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/IX. 145, 5. IV. 1938; 4.

že ředitelství stát. měšťanské školy v Nižním Medzevu nadržuje jedinému obchodníkovi a majetníkovi obchodu se školními potřebami, což jest nezákonité, jelikož jest to jednostranné,

t. 1122/IV. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/X. 145, 5. IV. 1938; 4.

o neodůvodněném úřadování židovky při evangelických slavnostních bohoslužbách v Malduře,

t. 1139/IV. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/II. 145, 5. IV. 1938; 4.

že "Všeobecné potravní družstvo" v Bratislavě hrubě nedbá opatření stát. notářského úřadu v Bratislavě a že obchází zákon,

t. 1139/V. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1243/VII. 133, 25. II. 1938; 19.

o zákazu schůzí Německého kulturního svazu,

t. 1199/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

o neodpovědném zacházení rotmistra Fr. Derfenyho s německými vojíny u dělostř. pluku č. 10, 2. baterie,

t. 1244/XI. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1259/VI. 140, 16. III. 1938; 45.

o terorisování zaměstnanců hotelu "Carlton" v Bratislavě,

t. 1265/III. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1373/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. dráhy nedbají jazykového složení obyvatelstva na Slovensku,

t. 1344/III. 149, 12. V. 1938; 41.

odpov. t. 1394/XIV, rozesl. 31. VIII. 1938.

že v bratislavské soudní budově se nedbá jazykových práv,

t. 1354/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se na Podkarpatské Rusi sbírají podpisy členů obecních zastupitelstev na nepopsané archy,

t. 1361/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o poměrech na německém stát. reálném gymnasiu v Bratislavě,

t. 1361/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonných poměrech na II. chlapecké měšťanské škole v Bratislavě,

t. 1366/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve všech imunity:

okr. soud v Kežmarku (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

143, 29. III. 1938; 4.

okr. soud v Levoči (přečin ručení obecného míru podle § 14, č. 1 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 10.

v důsledku amnestie vlády žádost odvolána 11.

 

KATZ Franz

VII. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., ink. parl. úsp. kom. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele v Chebu, postižené živelní pohromou, t. 928.

100, 3. VI. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 9.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (t. 1268).

140, 16. III. 1938; 4.

 

KEJMAR Emanuel

VI. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), stál. (náhr.) a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé a mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníky a obchodníky nevyjímaje, majitelům domů a ovocných zahrady okrese kralupském, slánském, roudnickém, břeclavském a všem těm, kteří krupobitím a průtrží mračen v různých krajích byli poškozeni, t. 39.

6, 26. VI. 1935; 66.

na bezodkladné uskutečnění zákona o rekultivaci dolováním zpustošených pozemků v oblasti uhelných pánví v Čechách, t. 41.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

Interpelace:

o postupu okresního úřadu v Duchcově,

t. 185/XII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

 

KELLNER Adolf, Dr.

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, ze při roku k vykonání vyjevovací přísahy má býti dlužník dotázán na nařikatelné převody majetku, t. 585.

60, 7. X. 1936; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpuštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 20.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení, (t. 880); odpovídá též na vývody F. Krejčiho o stávce textil. dělníků u fy Etrich v Mladých Bukách.

96, 27. IV. 1937; 19.

Interpelace:

o protizákonném postupu při jmenování sociální komise ve Vrchní Orlici,

t. 282/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/V. 47, 26. V. 1936; 5.

o postupu četnictva v Königshanu při vydávání pohraničních průkazů,

t. 337/III. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 461/XXIII. 47, 26. V. 1936; 5.

že byl zakázán slavnostní průvod při slavnosti tělocvičné župy, která se koná dne 28. VI. 1936 v Trutnově,

t. 586/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/VI. 70, 3. XII. 1936; 106.

o pojmu "menšinových soudů",

t. 603/XXIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

o nedbalém úřadování okresního úřadu v Trutnově při udáních živnostníků proti břídilství,

t. 607/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XIV. 80, 18. II. 1937; 4.

že trutnovský okresní soud nezachovává jazykový zákon,

t. 649/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 757/X. 78, 11. II. 1937; 6.

že příslušné státní zastupitelství nepodalo návrhu podle § 493 tr. ř. proti časopisu "Národní politika" ze dne 29. VII. 1936,

t. 672/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 791/VIII. 82, 25. II. 1937; 3.

o nákupu drahých neprávnických knih pro soudní knihovny,

t. 672/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 757/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

o vojenských výtržnostech v Trutnově,

t. 694/XIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o urážce sudetských Němců vrchním soudem v Praze oficielním užíváním označení "zněmčené území",

t. 738/III. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XX. 98, 20. V. 1937; 4.

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva vnitra,

t. 744/III. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby bylo urychleno vyřizování jazykových stížností a vyšetřování v politických trestních věcech,

t. 771/VII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 910/XXII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o národnostním složení senátu pro spory o příslušnost,

t. 790/XV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1038/III. 112, 29. X. 1937; 10.

o neudržitelných dopravních poměrech v Krompachu u Cvikova v Čechách,

t. 831/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/II. 112, 29. X. 1937; 10.

o rozličných nešvarech na nádraží Svoboda n. Úpou-Janské Lázně,

t. 831/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XXI. 112, 29. X. 1937; 10.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXIV. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXV. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXVI. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXVII. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXIX. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXX. 130, 22. II. 1938; 5.

o dodržování t. zv. poměrnosti,

t. 1222/XXXI. 130, 22. II. 1938; 5.

o protizákonném odnětí pohraniční propustky Augustu Schlagnerovi v Trčkově čp. 7, okr. Nové Město n. Met. a o zabavení jeho protézy,

t. 1330/II. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

disc. rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 404; zprav. dr Hula; vydán.

48, 27. V. 1936; 38.

disc. rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání).

60, 7. X. 1936; 8.

zpr. t. 727; zprav. dr Dufek; vydán.

91, 9. IV. 1937; 10.

kraj. soud v Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

 

KENDRA František

XXI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obcím postiženým živelními pohromami, t. 1392.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o veřejné stráži zemědělské (t. 2) a o zákonu o ochraně polního majetku (t. 3).

25, 21. I. 1936; 24.

Interpelace:

ve věci zakoupení domu pro obecné účely v Slovenských Raslavicích, okr. Bardiov,

t. 210/V. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 378/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.

 

KIRPAL Irene

V. voleb. kraj

DSD

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. kult., soc.-pol. a zdrav.

Její mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

na doplnění a změnu zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských, t. 944.

102, 8. VI. 1937; 5.

na snížení nejvyššího počtu žactva ve třídách obecných a občanských škol, t. 950.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na změnu zákona o pomocných školách, t. 1376.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrhy resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1268

(zákon, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání).

139, 15. III. 1938; 24,

doslov 140, 16. III. 1938; 8, vyjádření o resoluci 17.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 8.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr. Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 32.

Interpelace:

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

 

KLAJBAN František

XVIII. voleb. kraj

ČNS-Ľud.

Nastoupil na místo zemřelého Vl. Polívky.

Slib vykonal 147, 26. IV. 1938; 6.

Volba verifikována 150, 2. VIII. 1938; 4.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 17. XI. 1938.

154, 18. XI. 1938; 2.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16, XII. 1938; 3.

"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-KutPřihlásit/registrovat se do ISP