"M" resp. Mar-Měch  "M" resp. Mik-Mod

MIKULÍČEK Vítězslav

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - ink. nár. hosp. - parl. úsp. kom. - rozp. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci rodinám raněných a zastřelený h dělníků v Košútech (t. 476).

101, 9. VI. 1931; 3.

na vydáni zákona k zmírnění následků krise, postihující domkáře a drobné rolníky (t. 597).

112, 14. X. 1931; 5.

na vydání zákona o hrazení škod domkářům, drobným rolníkům a živnostníkům vzniklých neúrodou, živelními pohromami nebo jinými škodami (t. 598).

112, 14. X. 1931; 5-6.

na vydání zákona o mimořádné dani ze zisků majitelů horních podniků a provozoven (t. 1190).

247, 23. I. 1934; 3.

na vydání zákonů na podporu, ochranu a zabezpečení horníků a jejich rodin (t. 1191).

247, 23. I. 1934; 3.

5 pozměňov. návrhů k t. 350.

74, 18. XII. 1930; 96-97.

k t. 357 k § 1.

75, 19. XII. 1930; 31.

5 pozměňov. návrhů k t. 367.

75, 19. XII. 1930; 61.

pozměňov. návrh k t. 404.

85, 11. III. 1931; 47.

5 pozměňov. návrhů k t. 420.

89, 27. III. 1931; 4.

pozměňov. návrh k t. 548.

111, 16 VII. 1931; 28-29.

pozměňov. návrh k t. 628.

119, 12. XI. 1931; 61-62.

pozměňov. návrh k t. 643.

122, 28. XI. 1931; 41.

pozměňov. návrh k t. 724.

144, 28. IV. 1932; 63-64.

7 pozměňov. návrhů k t. 765.

150, 19. V. 1932; 31.

pozměňov. návrh k t. 788.

153, 3. VI. 1932; 49.

2 pozměňov. návrhy k t. 789.

153, 3. VI. 1932; 49-50.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k t. 849.

164, 15. VII. 1932; 37-39.

168 pozměňov. návrhů k t. 980.

198, 24. II. 1933; 97-109.

pozměňov. návrh k t. 1091.

210, 30. III. 1933; 29-30.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k t. 1035.

216, 5. V. 1933; 42-43.

10 pozměňov. návrhů k t. 1054.

219, 30. V. 1933; 25-26.

pozměňov. návrh k t. 1080.

227, 26. VI. 1933; 19-20.

8 pozměňov. návrhů k t. 1092.

230, 10. VII. 1933; 30.

10 pozměňov. návrhů k t. 1100.

231, 12. VII. 1933; 49-50.

32 pozměňov. návrhů k t. 1164.

243, 21. XII. 1933; 87-89.

pozměňov., event. návrh k t. 1215.

253, 21. II. 1934; 30.

24 pozměňov. návrhů k t. 1405.

285, 19. XII. 1934; 3-5.

Resoluce:

k t. 200.

44, 5. VI. 1930; 49.

k t. 548.

111, 16. VII. 1931; 29.

k t. 765.

150, 19. V. 1932; 31.

2 resol. k t. 831.

158, 23. VI. 1932; 15.

2 resol. k t. 849.

164, 15. VII. 1932; 39.

82 resol. k t. 980.

198, 24. II. 1933; 109-115.

k t. 1150.

238, 28. XI. 1933; 8.

55 resol. k t. 1164.

243, 21. XII. 1933; 99-104.

k t. 1356.

273, 4. VII. 1934; 25.

38 resol. k t. 1405.

285, 19. XII. 1934; 17-21.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení lhůty k projednávání usnes. posl. sněm. o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 1).

8, 15. I. 1930; 20.

o opatření Stál. výb. o zatímním vedení stát. hospodářství od 1. I. do 28. II. 1930 (zpr. t. 41).

9, 24. I. 1930; 11.

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 37).

9, 24. I. 1930; 28.

o opatření Stál. výb., kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití (zpr. t. 49); mluví též o svém vyloučení ze schůzí.

10, 29. I. 1930; 15.

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

13, 6. II. 1930; 30.

o im. věci J. Hakena (zpr. t. 64); mluví o svém imunitním případu, v němž byl soudu vydán, ale osvobozen.

14, 19. II. 1930; 14.

o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta RČS T. G. Masaryka (zpr. t. 112).

16, 21. II. 1930; 6.

o im. věci dr. E. Korlátha (zpr. t. 119); mluví o omezování práva shromažďovacího.

20, 11. III. 1930; 7.

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151).

23, 27. III. 1930; 22.

o nabytí místních drah Zaječí - Čejč - Hodonín a Mutěnice - Kyjov státem (zpr. t. 156).

25, 31. III. 1930; 5.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

26, 1. IV. 1930; 101.

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba (zpr. t. 168).

30, 8. IV. 1930; 26.

o návrhu V. Johanise o nedostatcích prováděného zákona o státních starobních podporách (zpr. t. 180).

36, 8. V. 1930; 13.

o výkladu min. zahraničí dr. E. Beneše o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209) a o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsané 28. IV. 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (zpr. t. 210).

41, 27. V. 1930; 23.

o celních přirážkách k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků a o zákazu chemické úpravy mouky (zpr. t. 200) a o dovozních listech (zpr. t. 201), v jejímž úvodu se jménem klubu ohrazuje proti výroku G. Habrmana o komunistech, proneseném v 43. schůzi.

44, 5. VI. 1930; 9.

o obchodní smlouvě s republ. Čínskou (zpr. t. 219).

45, 11. VI. 1930; 7.

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237).

48, 13. VI. 1930; 41.

o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení (zpr. t. 238).

49, 23. VI. 1930; 11.

o ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a z opatření (zpr. t. 223).

51, 2. X. 1930; 20.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283).

55, 16. X. 1930; 60.

o prodloužení účinnosti zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (zpr. t. 274).

56, 21. X. 1930; 6.

o stát. závěrečném účtu RČS za r. 1928 (zpr. t. 4, 311).

61, 20. XI. 1930; 18.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330) a o změně a doplňku zák. č. 76/1927 Sb. z. o přímých daních (zpr. t. 332).

65, 27. XI. 1930; 43.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

74, 18. XII. 1930; 37.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 357).

75, 19. XII. 1930; 28.

o předloze zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a.odpůrčí (zpr. t. 362).

76, 21. I. 1931; 19.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404).

84, 10. III. 1931; 40.

o vlastní im. věci (zpr. t. 383).

85, 11. III. 1931; 52.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stál. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419).

88, 26. III. 1931; 63.

o dohodě s Francií o letecké dopravě a o dodatkovém protokolu k této dohodě (zpr. t. 425), v níž mluví o politické a hospodářské situaci.

90, 22. IV. 1931; 8.

o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445).

95, 6. V. 1931; 6.

o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 463), v níž mluví i o událostech v Košútech na Slovensku dne 25. V. 1931.

98, 26. V. 1931; 9.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473).

102, 10. VI. 1931; 13.

o změně zák. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (zpr. t. 568).

112, 14. X. 1931; 10.

o dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě s Francií (zpr. t. 615).

118, 11. XI. 1931; 8.

o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627).

119, 12. XI. 1931; 22.

o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 643) a o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644).

122, 28. XI. 1931; 24.

o im. věci F. Nedvěda (zpr. t. 634).

123, 4. XII. 1931; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákona pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

128, 17. XII. 1931; 55.

130, 18. XII. 1931; 47.

o změně daně ze zapalovadel (zpr. t. 670).

130, 18. XII. 1931; 89.

o vlád. návrhu zákona, kterým se ministr fin. zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (zpr. t. 690).

135, 26. I. 1932; 32.

o změně čl. XVI., odst. 1., písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních (zpr. t. 691).

136, 24. II. 1932; 18.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723).

140, 20. IV. 1932; 66.

o vlastní im. věci (zpr. t. 692).

142, 26. IV. 1932; 11.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724).

144, 28. IV. 1932; 47.

o změně § 1 zák. 139/1926 o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zák. 46/1929 (zpr. t. 766).

149, 18. V. 1932; 14.

o úpravě náležitostí vojenských osob z počta mužstva v činné službě a ně kterých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (zpr. t. 765).

150, 19. V. 1932; 7.

o povinném míšení lihu s pohonnými látkami (zpr. t. 788) a o změně některých ustanovení o dani z lihu a o úpravě hospodaření s lihem (zpr. t. 789); úvodem vznáší jménem klubu protest proti censuře předsednictva senátu.

153, 3. VI. 1932; 28.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 753).

155, 7. VI. 1932; 10.

o nové soustavě drobných peněz (zpr. t. 813).

156, 9. VI. 1932; 17.

o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 831).

158, 23. VI. 1932; 12.

o stát. závěrečném účtu za rok 1930 (zpr. t. 830).

161, 8. VII. 1932; 15.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850).

164, 15. VII. 1932; 4.

o vládním programovém prohlášení

170, 8. XI. 1932; 9.

o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akc. spol. v Užhorodě (zpr. t. 912).

172, 16. XI. 1932; 9.

o pařížské unijní úmluvě na ochranu živnost. vlastnictví, o madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží a o madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (zpr. t. 910), v níž mluví o událostech v Polomce na Slovensku.

173, 17. XI. 1932; 11.

o im. věci I. Mezö (zpr. t. 916), v níž mluví o událostech v Polomce.

174, 28. XI. 1932; 4.

o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (zpr. t. 950).

179, 15. XII. 1932; 21.

o změně zákona čís. 56/1932 o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 957).

183, 20. XII. 1932; 8.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966), o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 968) a o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967).

188, 28. XII. 1932; 62.

o im. v. I. Lokoty (zpr. t. 982); mluví o událostech v Gemerské Horce.

192, 15. II. 1933; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

198, 24. II. 1933; 66.

o dani z elektrických zdrojů záření (zpr. t. 992).

198, 24. II. 1933; 133.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 983).

208, 29. III. 1933; 13.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035).

216, 5. V. 1933; 19.

o změně a doplnění některých ustanovení zákona č. 326/1920 o jednacím řádu senátu (zpr. t. 1054 a 1055) a zákona č. 325/1920 o jednacím řádu posl. sněmovny (zpr. t. 1053).

219, 30. V 1933; 19.

o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 1066).

223, 9. VI. 1933; 5.

o ochraně cti (zpr. t. 1080).

227, 26. VI. 1933; 15.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092).

230, 10. VII. 1933; 17.

o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 1106), v níž činí i prohlášení jménem Ústřed. výboru komun. strany Československa a klubu poslanců a senátorů strany vzhledem ku krajně napjaté mezinárodní situaci.

232, 17. X. 1933; 13.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 4.

o placení některých závazků stát. a jiných veřej. zaměstnanců a pozůstalých po nich (zpr. t. 1129).

235, 7. XI. 1933; 7.

o prodloužení mimořádné moci nařizovací podle zákona čís. 95/1933 a o bližší úpravě jejího použití (zpr. t. 1142).

237, 15. XI. 1933; 4.

o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (zpr. t. 1150).

238, 28. XI. 1933; 5.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

241, 19. XII. 1933; 54.

o vlastní im. věci (zpr. t. 1183).

244, 22. XII. 1933; 41.

o prohlášení min. veř. prací o důlní katastrofě v Oseku.

245, 17. I. 1934; 10.

o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207), o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208) a o prohlášení předsedy vlády.

251, 17. II. 1934; 19.

o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214) a o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215).

253, 21. II. 1934; 25.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1222).

255, 24. II. 1934; 9.

o zřízení teologické fakulty evang. v Bratislavě (zpr. t. 1236).

259, 10. IV. 1934; 12.

o vlastní im. věci (zpr. t. 1292).

265, 12. VI. 1934; 8.

o změně zákonů o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 1319).

268, 21. VI. 1934; 17.

o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 1348).

270, 27. VI. 1934; 16.

iniciat. návrzích na poskytnu í státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 1356).

273, 4. VII. 1934; 18.

novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359).

274, 10. VII. 1934; 25.

prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních.

279, 8. XI. 1934; 28.

délce presenční služby (zpr. t. 1412).

286, 19. XII. 1934; 15.

finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 27.

stát. závěrečném účtu za r. 1933 (zpr. t. 1465).

300, 11. IV. 1935; 7.

Prohlášení:

jménem klubu komun. sen., že konfiskováním původní zprávy t. 1208 o konečné úpravě čsl. měny byl předsednictvem porušen jednací řád.

252, 19. II. 1934; 6.

jménem komun. strany, jímž protestuje proti tomu, že dne 1. VI. 1934 byly provedeny v klubu komunistických poslanců a senátorů soudní a policejní prohlídky.

263, 5. VI. 1934; 9.

Osobní poznámka:

kterou žádá sen. A. Nováka za prominutí.

243, 21. XII. 1933; 53.

Interpelace:

naléhavá o neslýchaném ztýrání 17letého Josefa Hály, 11 let chorého spavou chřipkou a epileptického, na komisařství v Nuslích a drženého bez lékařského ošetření po 14 dnů na Pankráci ve věznici (t. 197).

40, 26. V. 1930; 3.

o protizákonném jednání okresní nemocen. pojišťovny v Hodoníně (t. 179/3).

33, 29. IV. 1930; 3.

odpov. t. 323/2.

61, 20. XI. 1930; 3.

o persekučním přeložení učitele Jana Jáši ve Zlíně (t. 299/1).

57, 22. X. 1930; 3.

odpov. t. 392/1.

81, 11. II. 1931; 3.

o ztýrání rekruta Antonína Korbela, příslušného do Tvrdonic, četn. strážmistrem Pokorným z Lanžhota (t. 455/1).

96, 20. V. 1931; 6.

odpov. t. 595/3.

112, 14. X. 1931; 5.

o stálém zabavování periodického časopisu "Slovácko" v Hodoníně vycházejícího, censorem okresního úřadu v Přerově (t. 658/4).

125, 14. XII. 1931; 3.

odpov. t. 699/2.

136, 24. II. 1932; 5.

o řádění měst. policie ve Zlíně (t. 887/4).

166, 26. X. 1932; 2.

odpov. t. 974/3.

189, 8. II. 1933; 5.

ve věci protizákonného zneužití úřední moci, omezování osobní svobody, nebezpečného vyhrožování a surového jednání zlínské policie vůči občanu Rudolfu Kapčovi ve Zlíně (t. 1385/2).

277, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/2.

289, 5. III. 1935; 4.

o chystaných opatřeních proti komunistické straně Československa a ostatním třídně proletářským organisacím (t. 1390/5).

277, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/6.

289, 5. III. 1935; 4.

ohledně zneužívání státního auta ministerstva železnic příbuzenstvem pana ministra (t. 1469/3).

293, 19. III. 1935; 3.

Dotazy:

ze dne 26. V. 1931 stran hlasování o naléhavosti interp. podané v 98. schůzi o událostech v Košútech a rozpravě o této interp., stran opatření, aby se do schůze konané 26. V. 19 1 dostavil předseda vlády nebo jeho náměstek a ministři a aby příslušné výbory projednaly v 24 hodinách dva iniciat. návrhy související s událostmi košútskými a odpověď předsedova.

101, 9. VI. 1931; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve Zlíně (přestupek podle § 496 tr. zák.) (č. 9830).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 37; zprav. dr. O. Havelka.

8, 15. I. 1930; 5.

vydán 9, 24. I. 1930; 29.

okres. s. v Telči (přestupek podle § 3 zák. č. 135/1867 ř. z.) (č. 9842).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 81; zprav. dr. O. Havelka.

12, 5. II. 1930; 2.

nevydán 18, 26. II. 1930; 10.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 283 tr. z., přestupek podle § 314 tr. z. a přestupky podle §§ 3, 19 shrom. zákona) (č. 7).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 443; zprav. dr. O. Havelka.

93, 29. IV. 1931; 3.

nevydán 102, 10. VI. 1931; 34.

okres. trest. s. v Praze (přestupek §§ 2. 3, 19 shrom. zákona č. 135/1867 ř. z.) (č. 53).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 38; zprav. dr. O. Havelka.

8, 15. I. 1930; 5.

nevydán 9, 24. I. 1930; 30.

stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Trenčíně (přečiny rušení obecného míru podle § 14 č. 5 a § 14 č. 1 a zločin výzvy k trestným činům podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 75).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 444; zprav. dr. O. Havelka.

93, 29. IV. 1931; 3.

nevydán 102, 10. VI. 1931; 35.

kraj. s. v Uher. Hradišti (přečiny podle §u 11, čís. 2, §u 18, čís. 1 a 3, §u 15, čís. 2 a zločin podle §u 15. čís. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 331/30).

8, 15. I. 1930; 6.

zpr. t. 85; zprav. dr. A. Milota.

12, 5. II. 1930; 2.

nevydán 18, 26. II. 1930; 12.

okres. s. v Uher. Hradišti (přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 488 tr.z.) (č. 227/29).

8, 15. 1. 1930; 6.

zpr. t. 383; zprav. dr. O. Havelka.

78, 3. II. 1931; 3.

vydán 85, 11. III. 1931; 56.

kraj. s. trest. v Brně (zločin podle §u 15. č. 3 a přečin podle §u 14, č. 5 zák. na ochranu republiky) (č. 770).

20, 11. III. 1930; 5.

zpr. t. 439; zprav. A. Berkovec.

92, 24. IV. 1931; 3.

nevydán 96, 20. V. 1931; 8.

stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Bratislavě z 10. III. 1930 č. j. Nt XVII. 52/29 (dvojnásobný zločin podle §u 15, č. 3 zák. na ochranu republiky podle §u 159 voj. tr. zák. přečin podle §u 19, č. 3 zákona na ochranu republiky a §u 481 tr. z. a přečin podle §u 24, čís. 3 tisk. zák.) (č. 900/30 předs.).

23, 27. III. 1930; 5.

zpr. t. 228; zprav. dr. A. Milota.

45, 11. VI. 1930; 3.

nevydán 47, 12. VI. 1930; 17.

okres. s. v Uher. Hradišti (přestupek podle §u 2 a §u 19 shromažďovacího zákona) (č. 2275 předs.).

52, 9. X. 1930; 5.

zpr. t. 395; zprav. dr. Z. Farkas.

81, 11. II. 1931; 3.

nevydán 85, 11. III. 1931; 57.

kraj. s. v Uher. Hradišti (zločin podle §u 15, odst. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 2961).

76, 21. I. 1930; 6.

zpr. t. 387; zprav. dr. A. Milota.

79, 5. II. 1931; 3.

nevydán (zprav. A. Berkovec).

85, 11. III. 1931; 57.

okres. s. v Prostějově (přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Tom. Bati) (č. 4637/31).

112, 14. X. 1931; 7.

zpr. t. 692; zprav. dr. O. Havelka.

135, 26. I. 1932; 3.

vydán 142, 26. IV. 1932; 15.

okres. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 488 tr. z.) (č. 7354 předs.).

170, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 955; zprav. A. Berkovec.

181, 19. XII. 1932; 5.

nevydán 191, 14. II. 1933; 8.

sen. J. Koukala ze dne 18. XII. 1933 za zavedení kárného řízení pro urážku podle § 51 jedn. ř. (č. 10.236/33 předs.).

zpr. t. 1183; zprav. dr. O. Havelka.

243, 21. XII. 1933; 104.

důtka udělena 244, 22. XII. 1933; 45.

okres. úřadu v Uh. Brodě (přestupek čl. 3 org. zák.) (č. 11.099 pres.).

259, 10. IV. 1934; 4.

zpr. t. 1292; zprav. dr. E. Bačínský.

264, 7. VI. 1934; 3.

nevydán 265, 12. VI. 1934; 9.

kraj. s. trest. v Praze (přečin podle zákona na ochranu cti č. 108/1933 Sb. z. spáchaný tiskem) (č. 12.307).

277, 6. XI. 1934; 5.

zpr. t. 1478; zprav. B. Kianička.

294, 21. III. 1935; 3.

nevydán; zprav. dr. O. Havelka.

298, 4. IV. 1935; 42.

Volán k pořádku:

10, 29. I. 1930; 17.

11, 30. I. 1930; 26.

13, 6. II. 1930; 34, 36.

16, 21. II. 1930; 12.

28, 3. IV. 1930; 26.

38, 20. V. 1930; 5, 9.

51, 2. X. 1930; 6. 20. 23.

třikrát 81, 11. II. 1931; 36.

82, 5. III. 1931; 19.

84, 10. III. 1931; 26.

86, 23. III. 1931; 10.

98, 26. V. 1931; 10, 13.

116, 4. XI. 1931; 13.

120, 27. XI. 1931; 5, 6, 9, 13.

122, 28. XI. 1931; 40.

141, 21. IV. 1932; 13, 14.

150, 19. V. 1932; 8.

155, 7. VI. 1932; 10, 11.

173, 17. XI. 1932; 12.

174, 28. XI. 1932; 6.

198, 24. II. 1933; 73, 76.

dvakrát 232, 17. X. 1933; 15.

234, 25. X. 1933; 28.

238, 28. XI. 1933; 6.

251, 17. II. 1934; 24.

272, 3. VII. 1934; 25.

Slovo odňato:

234, 25. X. 1933; 9.

Vyloučen z jednání senátu:

na 5 schůzí 2, 13. XII. 1929; 4.

 

MILOTA Albert, dr.

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. im. - ink. (II. náhr.) a úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se mění § 13 zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 299 Sb. z., o četnictvu (t. 678).

133, 25. I. 1932; 4.

na změnu zákona ze dne 27. III. 1931, čís. 50 Sb. z., o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro zužitkování vodních sil (t. 814).

156, 9. VI. 1932; 3.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství ze dne 3. VII. 1924, č. 178 Sb. z. (t. 863).

165, 20. X. 1932; 3.

na vydání zákona, kterým se doplňuje § 5 zákona č. 3/1878 ř. z. a § 434 tr. por. zák. čl. XXXIII/1896 ustanovení řádu soudu trestního o stížnostech zmatečních (t. 1162).

240, 18. XII. 1933; 9.

aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 1500).

299, 9. IV. 1935; 6.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 63 (im. A. Hancko).

14, 19. II. 1930; 13.

im. v. zpr. t. 66 (im. J. Janíka).

14, 19. II. 1930; 15.

im. v. zpr. t. 83 (im. J. Janíka).

16, 21. II. 1930; 12.

im. v. zpr. t. 84 (im. dr. J. Kovalika).

16, 21. II. 1930; 13.

im. v. zpr. t. 85 (im. V. Mikulíčka).

18, 26. II. 1930; 11.

im. v. zpr. t. 119 (im. dr. E. Korlátha).

20, 11. III. 1930; 7.

ústav. práv. v. o vlád. návrhu zákona, jímž se provádí úmluva ze 16. VII. 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci (zpr. t. 166).

32, 10. IV. 1930; 42.

im. v. zpr. t. 226 (im. I. Lokoty).

47, 12. VI. 1930; 16.

im. v. zpr. t. 227 (im. dr. E. Korlátha).

47, 12. VI. 1930; 16.

im. v. zpr. t. 228 (im. V. Mikulíčka).

47, 12. VI. 1930; 17.

im. v. zpr. t. 241 (im. J. Pilze).

48, 13. VI. 1930; 4.

ústav. práv. v. o ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (zpr. t. 223).

51, 2. X. 1930; 7, doslov 23.

oprava tiskových chyb 52, 9. X. 1930; 3.

ústav. práv. v. o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398).

82, 5. III. 1931; 7.

doslov 84, 10. III. 1931; 19.

im. v. zpr. t. 430 (im. F. J. Kroihera).

95, 6. V. 1931; 44, doslov 46.

im. v. zpr. t. 440 (im. J. Janíka).

96, 20. V. 1931; 8.

im. v. zpr. t. 468 (im. I. Lokoty).

105, 8. VII. 1931; 9.

im. v. zpr. t. 585 (im. R. Langera).

116, 4. XI. 1931; 17.

im. v. zpr. t. 586 (im. J. Reyzla).

116, 4. XI. 1931; 18.

ústav. práv. v. o prodloužení účinnosti a změně zákona ustanovení v oboru trest. soudnictví (zpr. t. 639).

120, 27. XI. 1931; 10.

tisková oprava 122, 28. XI. 1931; 44.

im. v. zpr. t. 633 (im. dr. Z. Farkase).

120, 27. XI. 1931; 17.

im. v. zpr. t. 731 (im. Š. Fidlíka).

150, 19. V. 1932; 45.

im. v. (zpr. ústní) o zavedení řízení podle § 51 jedn. ř. proti B. Kindlovi a J. Trnobranskému.

151, 31. V. 1932; 10, doslov 19.

im. v. zpr. t. 729 (im. J. Doudy).

151, 31. V. 1932; 20.

im. v. zpr. t. 730 (im. J. Doudy).

151, 31. V. 1932; 21, doslov 22.

im. v. zpr. t. 744 (im. Š. Fidlíka).

161, 8. VII. 1932; 20.

úst. práv. v. o novelisaci zákona č. 7/1924 o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 853).

164, 15. VII. 1932; 41.

im. v. zpr. t. 914 (im. F. J. Kroihera).

173, 17. XI. 1932; 14.

im. v. zpr. t. 915 (im. K. Füssy).

173, 17. XI. 1932; 14.

ú. práv. v. o prodloužení účinnosti některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a o změně zákona čís. 168/1922 (zpr. t. 1143).

238, 28. XI. 1933; 9.

úst. práv. v. o novelisaci zákona o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě (zpr. t. 1154).

247, 23. I. 1934; 3.

úst. práv. v. o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací (zpr. t. 1290).

264, 7. VI. 1934; 3.

úst. práv. v. o prodloužení a novelisaci zákona o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 1291).

265, 12. VI. 1934; 3.

im. v. zpr. t. 1392 (im. J. Horáka).

289, 5. III. 1935; 6.

im. v. zpr. t. 1444 (im. R. Pánka).

293, 19. III. 1935; 3.

im. v. zpr. t. 1445 (im. J. J. Horáka).

297, 2. IV. 1935; 9.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

74, 18. XII. 1930; 7.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723).

140, 20. IV. 1932; 37.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

283, 14. XII. 1934; 22.

 

MODRÁČEK František

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. dáv. z maj. - parl. úsp. kom. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen na okresech Smíchov, Zbraslav, Brandýs n. Lab. a Jílové (t. 497).

103, 2. VII. 1931; 4.

na vydání zákona, jímž se zavádí obecní dávka ze stavebních pozemků (t. 602).

114, 20. X. 1931; 3.

na poskytnutí podpory obcím smíchovského okresu postiženým živelní pohromou (t. 772).

150, 19. V. 1932; 46.

aby zřízena byla Hospodářská rada (t. 1165).

243, 21. XII. 1933; 3.

Zpravodajem:

rozp. v. o změně a doplňku zák. č.76/1927 Sb. z. o přímých daních (zpr. t. 332).

65, 27. XI. 1930; 5, doslov 75.

rozp. v. o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552).

111, VII. 1931; 35.

rozp. v. o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627).

119, 12. XI. 1931; 5.

rozp. v. o návrzích na poskytnutí stát. podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 827).

158, 23. VI. 1932; 17.

rozp. v. o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

193, 20. II. 1933; 2.

rozp. v. o půjčce práce (zpr. t. 1012).

205, 21. III. 1933; 9, doslov 47.

rozp. v. o prodloužení lhůty stanovené v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce (zpr. t. 1052).

219, 30. V. 1933; 29, doslov 32.

rozp. v. o prodloužení lhůty k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (zpr. t. 1098).

231, 12. VII. 1933; 5, doslov 8.

rozp. v. o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149).

239, 5. XII. 1933; 3.

rozp. v. o stanovení stát. rozpočtu na rok 1934 (zpr. t. 1416) (překročení kap. 17).

287, 20. XII. 1934; 3.

rozp. v. o stát. závěrečném účtu za rok 1933 (zpr. t. 1465).

300, 11. IV. 1935; 3, doslov 13.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28).

7, 20. XII. 1929; 18.

o opatřeních Stál. výb. stran ochrany nájemníků a staveb. ruchu (zpr. t. 40 a 39).

8, 15. I. 1930; 16.

o stavebním ruchu (zpr. t. 174).

32, 10. IV. 1930; 26.

o výkladu min. zahraničí dr. E. Beneše o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209) a o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsané 28. IV. 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (zpr. t. 210).

41, 27. V. 1930; 20.

o stát. závěrečném účtu za r. 1929 (zpr. t. 313).

66, 2. XII. 1930; 17.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367).

75, 19. XII. 1930; 43.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404).

84, 10. III. 1931; 49.

o vlád. návrhu zákona, kterým se ministr fin. zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (zpr. t. 690).

135, 26. I. 1932; 18.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723).

140, 20. IV. 1932; 23.

o stát. závěrečném účtu za r. 1930 (zpr. t. 830).

161, 8. VII. 1932; 10.

o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 968).

187, 27. XII. 1932; 24.

o vydání zvláštních předpisů o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (zpr. t. 995).

201, 2. III. 1933; 16.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091).

210, 30. III. 1933; 6.

o čtvrté dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 1069).

224, 20. VI. 1933; 6.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1219).

254, 23. II. 1934; 14.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních.

278, 7. XI. 1934; 8.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 1495).

298, 4. IV. 1935; 60.

Interpelace:

ve věci podpory stavebního ruchu k zmírnění hospodářské tísně a nezaměstnanosti (t. 389/4).

80, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1286.

263, 5. VI. 1934; 4.

"M" resp. Mar-Měch  "M" resp. Mik-ModPřihlásit/registrovat se do ISP