"M" resp. Mar-Měch  "M" resp. Mik-Mod

MARUŠÁK Karel, inž.

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Zvolen provisorně pořadatelem.

1, 12. XII. 1929; 13.

Zvolen definitivně pořadatelem.

9, 24. I. 1930; 32.

Byl členem výb. nár. hosp. a techn. doprav.

Návrhy:.

na změnu zákona o úrazovém pojištění dělníků ze dne 28. XII. 1887, č. 1 ř. z. na r. 1888, ve znění částečně upraveném zákony ze dne 21. VII. 1917, čís. 363 ř. z., a ze dne 10. IV. 1919, č. 207 Sb. z. (t. 92).

14, 19. II. 1930; 3-4.

aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů (t. 198).

40, 26. V. 1930; 3.

jímž se vláda žádá, aby věnovala pozornost a péči povodněmi poškozeným krajům na řece Dřevnici a Moravě. (t. 361).

72, 17. XII. 1930; 91.

na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům postiženým krupobitím v okresích jihlavském a telčském (t. 518).

105, 8. VII. 1931; 3.

na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům krupobitím postižených obcí v okresech: moravsko-krumlovském, třebíčském, hodonínském a kyjovském (t. 520).

105, 8. VII. 1931; 3.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních v zemi Slovenské a v zemi Podkarpatoruské (zpr. t. 159).

30, 8. IV. 1930; 39.

nár. hosp. v. o obchodní smlouvě s republ. Čínskou (zpr. t. 219).

45, 11. VI. 1930; 6.

techn. doprav. v. o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů (zpr. t. 314).

62, 24. XI. 1930; 5.

nár. hosp. v. o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404).

84, 10. III. 1931; 31,

doslov 85, 11. III. 1931; 48.

techn. doprav. v. o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445).

94, 5. V. 1931; 4.

doslov 95, 6. V. 1931; 25.

6 vyjádření k resolucím 41-43.

nár. hosp. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 707).

141, 21. IV. 1932; 4.

nár. hosp. v. o druhém dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 924).

184, 21. XII. 1932; 14.

nár. hosp. v. o obchodní a plavební smlouvě s Bulharskem (zpr. t. 1192).

248, 24. I. 1934; 29.

nár. hosp. v. o dohodě k II. dodatkovému protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 1229).

260, 25. IV. 1934; 12.

techn. doprav. v. o druhém dodatkovém protokolu k dohodě s Francií o letecké dopravě (zpr. t. 1441).

297, 2. IV. 1935; 7.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona čís. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151).

23, 27. III. 1930; 25.

o stavebním ruchu (zpr. t. 174).

32, 10. IV. 1930; 9.

o celních přirážkách k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků a o zákazu chemické úpravy mouky (zpr. t. 200) a o dovozních listech (zpr. t. 201).

44, 5. VI. 1930; 36.

o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava - Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem (zpr. t. 306).

58, 6. XI. 1930; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

72, 17. XII. 1930; 52.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419).

88, 26. III. 1931; 77.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

128, 17. XII. 1931; 46.

o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (zpr. t. 740).

147, 11. V. 1932; 11.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

196, 22. II. 1933; 81.

o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (zpr. t. 1076).

226, 22. VI. 1933; 19.

o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (zpr. t. 1100).

231, 12. VII. 1933; 39.

o novelisaci obecného horního zákona (zpr. t. 1203).

248, 24. I. 1934; 9.

Věcná poznámka:

kterou reaguje na doslov inž. Havlína k rozpravě o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava - Nové Město ke státní hranici státem, a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem (zpr. t. 306).

58, 6. XI. 1930; 14.

Interpelace:

ve věci převzetí a zařazení bývalých zemských zaměstnanců na Moravě do služeb státních (t. 57/2).

9, 24. I. 1930; 5.

odpov. t. 183/1.

33, 29. IV. 1930; 4.

o křiklavých poměrech na českých státních školách menšinových v okrese znojemském, na jižní Moravě (t. 100/5).

14, 19. II. 1930; 4.

odpov. t. 183/3.

33, 29. IV. 1930; 4.

o hromadném propouštění smluvního personálu na čsl. železnicích (t. 347/4).

68, 12. XII. 1930; 3.

odpov. t. 435/1.

90, 22. IV. 1931; 5.

ve věci státní závodní nemocnice v Slatinských dolech (t. 363/3).

74, 18. XII. 1930; 3.

odpov. t. 435/4.

90, 22. IV. 1931; 5.

ve věci nedostatečného umístění škol ve Slatinských dolech a v Královém nad Tisou na Podkarpatské Rusi (t. 363/4).

74, 18. XII. 1930; 3.

odpov. t. 435/2.

90, 22. IV. 1931; 5.

v záležitosti všeobecného přeřazení obcí z nižších do vyšších skupin míst činovného v důsledku posledního sčítání lidu (t. 385/2).

78, 3. II. 1931; 4.

odpov. t. 428/2.

90, 22. IV. 1931; 4.

v záležitosti zřízení projekční kanceláře při Ústředí moravsko-slezských měst, obcí a okresů v Brně (t. 492/1).

103, 2. VII. 1931; 3.

odpov. t. 1114/2.

233, 17. X. 1933; 5.

ve věci snížení jízdného o dovolených (t. 843/1).

161, 8. VII. 1932; 4.

odpov. t. 969/1.

188, 28. XII. 1932; 82.

ve věci organisace státní stavební služby v zemi Moravsko-slezské (t. 953/3).

179, 15. XII. 1932; 5.

odpov. t. 1041/3.

217, 26. V. 1933; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti) (č. 8227).

197, 23. II. 1933; 3.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti po le §u 2 zákona č. 108/33 o ochraně cti) (č. 12.229).

277, 6. XI. 1934; 5.

zpr. t. 1393; zprav. dr. A. Milota.

280, 4. XII. 1934; 2.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §u 2. resp. 3 zákona čís. 108/33 Sb. z., o ochraně cti) (č. 12.964).

289, 5. III. 1935; 5.

zpr. t. 1485; zprav. A. Berkovec.

296, 28. III. 1935; 4.

nevydán 301, 11. IV. 1935; 25.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §u 2, resp. 3 zákona č. 108/33 Sb. z., o ochraně cti) (č. 13.074).

289, 5. III. 1935; 5.

zpr. t. 1484; zprav. A. Berkovec.

296, 28. III. 1935; 4.

nevydán 301, 11. IV. 1935; 24.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 28. VI. 1933. č. 108 Sb. z.) (č. 13.141).

289, 5. III. 1935; 5.

zpr. t. 1477; zprav. A. Berkovec.

294, 21. III. 1935; 3.

nevydán 301, 11. IV. 1935; 23.

okres. s. ve Znojmě (přestupek urážky podle §u 1 zák. č. 108/33 Sb. z., o ochraně cti) (č. 13.458).

293, 19. III. 1935; 3.

 

MEDINGER Wilhelm, dr.

II. voleb. kraj

DCHS

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Ověření volby odepřeno volebním soudem usnesením ze dne 11. VI. 1932.

161, 8. VII. 1932; 4.

Místo něho nastoupil Emil Reil.

Byl členem výb. zahr.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

12, 5. II. 1930; 3, něm. 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

27, 2. IV. 1930; 17. něm. 127.

o stát. závěrečném účtu RČS za r. 1928 (zpr. t. 4, 311).

61, 20. XI. 1930; 22, něm. 39.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329).

64, 26. XI. 1930; 52, něm. 95.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

72, 17. XII. 1930; 8, něm. 93.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552).

111, 16. VII. 1931; 42, něm. 97.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

130, 18. XII. 1931; 5, něm. 94.

o dodatkové dohodě k obchod. smlouvě s Francií (zpr. t. 684).

133, 25. I. 1932; 8, něm. 16.

Interpelace:

stran započítání příspěvkové doby získané podle zákona o pensijním pojištění v potomní republice Rakouské (t. 277/8).

52, 9. X. 1930; 4.

odpov. t. 375/5.

76, 21. I. 1931; 5.

stran tísně tzv. vojenských pensistů a bývalých rak.-uh. gážistů, kteří nedostávají vůbec žádné pense (t. 277/9).

52, 9. X. 1930; 4.

odpov. t. 396/9.

82, 5. III. 1931; 6.

stran likvidace otázky staropensistů v nástupnických státech Rakousko-Uherska (t. 538/3).

108, 14. VII. 1931; 3.

odpov. t. 717/4.

139, 19. IV. 1932; 4.

 

MERTA František

VII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. im. - in. - ink. (II. náhr.) a soc. pol.

Návrhy:

na úpravu zaměstnávání státních a jiných pensistů ve státních a veřejných službách (t. 569).

111, 16. VII. 1931; 5.

Zpravodajem:

kult. v. o prodloužení lhůty k postátnění odborných škol pro ženská povolání (zpr. t. 1371).

275, 11. VII. 1934; 18.

kult. v. o zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu (zpr. t. 1511).

299, 9. IV. 1935; 21.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

71, 16. XII. 1930; 40.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

126, 15. XII. 1931; 100.

o zřízení teologické fakulty evang. v Bratislavě (zpr. t. 1236).

259, 10. IV. 1934; 9.

Prohlášení:

pronesené za rozpravy o prodloužení účinnosti a změně zákona ustanovení v oboru trest. soudnictví (zpr. t. 639) jménem klubu sen. čsl. str. nár. soc. o událostech v Dolní Lipové u Frývaldova dne 25. XI. 1931.

120, 27. XI. 1931; 16.

Interpelace:

o požadování dávky za úřední úkony od místních osvětových komisí - (t. 100/7).

14, 19. II. 1930; 4.

odpov. t. 175/2.

32, 10. IV. 1930; 3.

ve věci postupu při obsazování míst okresních školních dozorců v zemi Moravskoslezské (t. 369/6).

76, 21. I. 1931; 5.

odpov. t. 688/1.

133, 25. I. 1932; 5.

ve věci zašantročení mukačevské elektrárny (t. 658/3).

125, 14. XII. 1931; 3.

odpov. t. 1113/1.

232, 17. X. 1933; 5.

ve věci pozemkové reformy na Podkarpatské Rusi (t. 728/4).

142, 26. IV. 1932; 3.

odpov. t. 847/2.

161, 8. VII. 1932; 4.

 

MEZÖ István

XI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem. výb. ink. (II. náhr.) a kult.

Návrhy:

pozměňov. k t. 943.

179, 15. XII. 1932; 10.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

72, 17. XII. 1930; 34, maď. 103.

o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462) a o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 463), v níž mluví o událostech a poměrech na Slovensku.

100, 27. V. 1931; 13, maď. 49.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473).

102, 10. VI. 1931; 4, maď. 38.

o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628).

119, 12. XI. 1931; 60, maď. 88.

o obchodní dohodě s republ. Spojených Států Brazilských (zpr. t. 706); mluví o poměrech ve Vrchovině.

142, 26. IV. 1932; 7, maď. 17.

o pařížské unijní úmluvě na ochranu živnost. vlastnictví, o madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží a o madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek (zpr. t. 910), v níž mluví o událostech v Polomce na Slovensku.

173, 17. XI. 1932; 11, maď. 16.

o vlastní im. věci (zpr. t. 916).

174, 28. XI. 1932; 9, maď. 11.

o úpravě užívání některých pastvin v zemi Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (zpr. t. 943).

179, 15. XII. 1932; 6. maď. 26.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 80, maď. 153.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 18, maď. 48.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

242, 20. XII. 1933; 16, maď. 79.

o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214) a o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215).

253, 21. II. 1934; 15, maď. 37.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405).

282, 13. XII. 1934; 66, maď. 126.

Interpelace:

ve věci nemocnice Emberszeretet v Komárně (t. 299/10).

57, 22. X. 1930; 3.

odpov. t. 450/2.

94, 5. V. 1931; 3.

ve školských věcech na Slovensku - (t. 1182/2).

243, 21. XII. 1933; 104.

odpov. t. 1232/2.

257, 13. III. 1934; 3.

ve věci strašného stlučení dělníka Josefa Penzeše v policejním vězení v Komárně (t. 1225/1).

256, 6. III. 1934; 3.

odpov. t. 1312.

267, 19. VI. 1934; 3.

o zneužívání vojáků ... v loděnici Škodových závodů v Komárně (t. 1426).

289, 5. III. 1935; 4.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně ze 4. VI. 1930. Nt 263/30/3 (zločin podle §u 251 tr. z.) (č. 1681/30 předs.).

49, 23. VI. 1930; 5.

zpr. t. 709; zprav. dr. O. Havelka.

137, 30. III. 1932; 8.

vydán 142, 26. IV. 1932; 16.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Bratislavě ze dne 29. I. 1931 Nt XVII. 58/30/9 (přečiny výzvy k trestným činům podle §u 15, č. 2, přečiny rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 a č. 1, přečiny šíření nepravdivých zpráv podle §u 18, č. 1 a 2, přečin podle §u 17. č. 1 zák. na ochr. republiky a přečin podle §u 24, č. 3 tisk. zák.) (č. 3348).

82, 5. III. 1931; 6-7.

zpr. t. 624; zprav. J. Pocisk.

117, 10. XI. 1931; 3.

nevydán 118, 11. XI. 1931; 14.

okres. úřadu v Parkáni (přestupek bodu C 2 nař. býv. uher. ministerstva vnitra č. 7430/1913) (č. 3425).

82, 5. III. 1931; 7.

zpr. t. 495; zprav. dr. E. Bačínský.

103, 2. VII. 1931; 4.

nevydán 105, 8. VII. 1931; 14.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně z 3. XI. 1931, Nt 48/31-2 (zločin podle §u 15, č. 3 zák. č. 50/1923 a přečin podle §u 24 č. 3 zák. čl. XIV./1914) (č. 5174/1931 předs.).

120, 27. XI. 1931; 4.

zpr. t. 710; zprav. E. Šabata.

137, 30. III. 1932; 8.

nevydán 138, 30. III. 1932; 7.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Nitře (přečin podle §u 14, č. 1 a zločin podle §u 15. čís. 3 zákona na ochranu republiky) - (čís. 5180/1931 předs.).

120, 27. XI. 1931; 4.

zpr. t. 711; zprav. F. Šabata.

137, 30. III. 1932; 8.

nevydán 138, 30. III. 1932; 9.

vrch. stát. zast. a kraj. s. v Bratislavě ze dne 19. VIII. 1932 č. j. Nt XV. 367/32 (přečin podle §u 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a přečin pomluvy četnictva podle §§ 1, 3, odst. II. č. 1, 2, §u 8. č. 3 zák. čl. XLI/1914) (č. 7008/32).

165, 20. X. 1932; 4.

zpr. t. 916; zprav. dr. Z. Farkas.

172, 16. XI. 1932; 3.

nevydán 174, 28. XI. 1932; 10.

vrch. stát. zast. a kraj. s. v Bratislavě z 25. XI. 1932, č. j. Nt. XIV. 373/32-3 (zločin podle §u 15, č. 3 (§ 159 voj. tr. z.) zák. na ochranu republiky, přečin podle §u 15, č. 2 (4/I zák. čl. XL/1914, přečiny podle §u 14, č. 1, 5 a § 18. č. 1, 3 téhož zákona) (č. 7608 předs.).

177, 13. XII. 1932; 4.

zpr. t. 1238; zprav. dr. Z. Farkas.

259, 10. IV. 1934; 3.

vydán pro přečiny podle § 14, č.5 a č.1.

270, 27. VI. 1934; 30.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Nitře (přečin podle §u 14, č. 5, §u 18, č. 1 a 2, §u 14, č. 1, přečin podle §u 14, č. 3 zák. č. 50/1923 Sb. z., a zločin podle §u 15, č. 3 (§ 1) téhož zákona) (č. 9590).

232, 17. X. 1933; 6.

zpr. t. 1394; zprav. dr. Z. Farkas.

280, 4. XII. 1934; 2.

nevydán 291, 13. III. 1935; 6.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně (zločin podle §u 4, odst. 1, § 6, odst. 1, sazba 1 zák. čl. XL/1914) (č. 10.342 pres./1933).

245, 17. I. 1934; 4.

zpr. t. 1466; zprav. dr. A. Milota.

293, 19. III. 1935; 3.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně (přečin podle §u 14, č. 1 zák. č. 50/1923 Sb. z.) (č. 11.435 pres.).

263, 5. VI. 1934; 5.

zpr. t. 1336; zprav. dr. Z. Farkas.

269, 26. VI. 1934; 3.

nevydán 274, 10. VII. 1934; 53.

kraj. s. v Bratislavě (zločin vyzývání k trestním činům podle §u 15, č. 3 (1. odst. I) zákona č. 50/23 Sb. z.) (č. 12.188).

277, 6. XI. 1934; 5.

zpr. t. 1395; zprav. dr. Z. Farkas.

282, 13. XII. 1934; 90.

nevydán 301, 11. IV. 1935; 25.

zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. (č. 12.655).

280, 4. XII. 1934; 2.

zpr. t. 1467; zprav. dr. E. Bačinský.

293, 19. III. 1935; 3.

nevydán 301, 11. IV. 1935; 26.

vrch. stát. zast. v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a pro zločin vyzývání k trestným činům podle §u 15, č.3 (ad § 1) zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.) (č. 13.223).

289, 5. III. 1935; 5.

zpr. t. 1468; zprav. dr. Z. Farkas.

293, 19. III. 1935; 3.

nevydán; zprav. dr. O. Havelka.

298, 4. IV. 1935; 43.

Volán k pořádku:

100, 27. V. 1931; 29.

 

MĚCHURA Jan

VI. voleb. kraj

REP

Povolán jako náhradník na místo zemřelého Karla Sáblíka.

Volba verifikována 235, 7. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 189, 8. II. 1933; 5.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - nár. hosp. a soc. pol.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 21.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035).

216, 5. V. 1933; 41.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

242, 20. XII. 1933; 17.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

282, 12. XII. 1934; 79.

"M" resp. Mar-Měch  "M" resp. Mik-ModPřihlásit/registrovat se do ISP