Úterý 27. listopadu 1934

Začátek schůze v 10 hod. 20 min. dopol.

Přítomni:

Předseda dr Staněk.

Místopředsedové: Stivín, Roudnický, Špatný, Taub, Zierhut.

163 poslanců podle presenční listiny.

Člen vlády ministr dr Dérer.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 348. schůzi posl. sněmovny.

Sněmovna jest způsobilá jednati.

Posl. Dietl oznámil přípisem ze dne 12. listopadu 1934, že vzdal se mandátu poslaneckého.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 21. listopadu 1934, č. j. 79.685/1934-7, že na místo uprázdněné resignací posl. Dietla povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny náhradníka Jana Patzaka, řídícího učitele v Klášteře, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný dostavil se do dnešní schůze.

Poněvadž před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku českém, pokud se týče v jazyku národnosti, ke které se slibující přihlásil, a slibující ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji", po případě shodným výrazem svého jazyka.

Žádám o přečtení slibovací formule a pana posl. Patzaka žádám, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten, sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Posl. Patzak (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe. (Poslanci usedají.)

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu udělil předseda: na dnešní den posl. Venclovi, Wokurkovi, Stanislavovi, Böhmovi, dr Buzkovi, Frant. Svobodovi, Srbovi, Bečkovi, Bečákovi; na dnešní a zítřejší den posl. Zajičkovi, dr Keiblovi; na tento týden posl. dr. Polyákovi, Petrovičovi.

Omluvil se

nemocí do 3. prosince posl. Dubický.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Gläsel, Baumgartl, Světlík, Polach a dodatečně posl. dr Rosche.

Změny ve výborech.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické dne 14. listopadu 1934 posl. V. Beneše za posl. Fr. Svobodu, dne 16. listopadu 1934 posl. Biňovce za posl. V. Beneše, dne 17. listopadu 1934 posl. Frant. Svobodu za posl. Biňovce a posl. Srbu za posl. dr Macka, dne 21. listopadu 1934 posl. dr Macka za posl. Srbu; klub poslanců čsl. strany nár.-socialistické posl. Davida za posl. dr Stránského a posl. Šmejcovou za posl. dr Patejdla; klub poslanců komunistické strany Československa na den 14. listopadu 1934 posl. Bílka za posl. Procházku, na den 15. listopadu 1934 posl. Jurana za posl. Zápotockého, na den 16. listopadu 1934 posl. Jos. Svobodu za posl. Dvořáka, posl. Procházku za posl. Jurana, posl. Novotného za posl. Bílka, posl. Dvořáka za posl. Procházku, na den 20. listopadu 1934 posl. Procházku za posl. Novotného a posl. Tylla za posl. Jos. Svobodu, na den 21. listopadu 1934 posl. Zápotockého za posl. Dvořáka, na den 22. listopadu 1934 posl. Hodinovou-Spurnou za posl. Tylla a posl. Čižinskou za posl. Procházku, na den 23. listopadu 1934 posl. Dvořáka za posl. Hodinovou-Spurnou, na den 24. listopadu 1934 posl. Bílka za posl. Čižinskou; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" dne 12. listopadu 1934 posl. Müllera za posl. Kremsera, dne 13. listopadu 1934 posl. Kremsera za posl. Müllera, dne 14. listopadu 1934 posl. Kirpalovou za posl. Kremsera, dne 15. listopadu 1934 posl. Kremsera za posl. Hackenberga a posl. Schweichharta za posl. Kirpalovou, dne 17. listopadu 1934 posl. Hackenberga za posl. Schweichharta, dne 21. listopadu 1934 posl. Blatnou za posl. Kremsera, dne 22. listopadu 1934 posl. Kremsera za posl. Blatnou; klub slovenských ľudových poslancov dne 16. listopadu 1934 posl. dr Polyáka za posl. Mojto, dne 17. listopadu 1934 posl. Suroviaka za posl. dr Polyáka, dne 22. listopadu 1934 posl. Mojto za posl. Šaláta a posl. Čuříka za posl. dr Pružinského, na další posl. dr Polyáka za posl. Čuříka a posl. Šaláta za posl. Suroviaka; klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft" dne 12. listopadu 1934 posl. dr Bachera za posl. dr Rosche, na další posl. dr Peterse za posl. dr Bachera, dne 14. listopadu 1934 posl. dr Hodinu za posl. Windirsche, dne 15. listopadu 1934 posl. dr Rosche za posl. dr Peterse, dne 16. listopadu 1934 posl. Köhlera za posl. dr Hodinu, dne 19. listopadu 1934 posl. dr Bachera za posl. dr Rosche, dne 20. listopadu 1934 posl. Wokurka za posl. dr Bachera a posl. Windirsche za posl. Köhlera, dne 22. listopadu 1934 posl. dr Peterse za posl. Wokurka a posl. Platzera za posl. Windirsche, na další posl. dr Rosche za posl. dr Peterse; klub poslanců čsl. nár. demokracie dne 20. listopadu 1934 posl. inž. dr Touška za posl. dr Hodáče, dne 21. listopadu 1934 posl. Vetterovou-Bečvářovou za posl. inž. dr Touška, dne 22. listopadu 1934 posl. dr Hodáče za posl. Ježka, na další posl. Ježka za posl. Vetterovou-Bečvářovou; klub poslanců čsl. živn. obchodnické strany středostavovské dne 16. listopadu 1934 posl. Al. Beneše za posl. Ostrého, dne 20. listopadu 1934 posl. Ostrého za posl. Al. Beneše; klub poslanců "Országos keresztény-szocialista, Magyar nemzeti párt, Zipser deutsche Partei és Deutsche Gewerbepartei" dne 14. listopadu 1934 posl. Dobránskyho za posl. Fedora, dne 15. listopadu 1934 posl. Nitsche za posl. dr Törkölyho, dne 17. listopadu 1934 posl. Hokkyho za posl. Dobránskyho, dne 21. listopadu 1934 posl. dr Jabloniczkyho za posl. Hokkyho, dne 22. listopadu 1934 posl. dr Holotu za posl. Nitsche; klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" dne 14. listopadu 1934 posl. dr Petersilku za posl. dr Mayr-Hartinga, od 15. listopadu, dne 15. listopadu 1934 posl. Scharnagla za posl. dr Petersilku, dne 17. listopadu 1934 posl. Kunze za posl. Scharnagla od 19. listopadu, dne 20. listopadu 1934 posl. Fritschera za posl. Kunze od 21. listopadu, dne 22. listopadu 1934 posl. dr Mayr-Hartinga za posl. Fritschera; klub poslanců "Klub der deutschvölkilschen Abgeordneten" dne 15. listopadu 1934 posl. Horpynku za posl. inž. Kallinu, dne 16. listopadu 1934 posl. Matznera za posl. Horpynku, dne 21. listopadu 1934 posl. inž. Kallinu za posl. Matznera.

Do výboru zemědělského vyslal klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" posl. Scharnagla za posl. Zajička.

Do výboru živn.-obchodního vyslal klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Arbeits- u. Wirtschaftsgemeinschaft" posl. Windirsche za posl. Gläsela.

Změna v klubu.

Klub poslanců komunistické strany Československa oznámil přípisem ze dne 16. listopadu 1934, že zvolil místopředsedou klubu místo posl. Štětky posl. Dvořáka.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 12. listopadu 1934, č. j. 19.169/34 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona o označování váhy na těžkých břemenech dopravovaných po lodích.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 18. listopadu 1934, k tisku 3-III sen. 1929, že senát usnesl se ve 279. schůzi dne 8. listopadu 1934 učiniti posl. sněmovně návrh, aby lhůta daná §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-II) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II) byla prodloužena o dalších 5 měsíců.

Došlé spisy.

Dotazy:

posl. inž. Kalliny ministru financí, aby těžkému válečnému invalidovi Antonínu Hessovi z Karlových Varů byl znovu vyplácen invalidní důchod (č. D 1404-III);

posl. Petrovického ministru železnic ve věci vydávání reklamního Kapesního kalendáře čs. státními drahami (č. D 1407-III);

posl. Richtra ministru zemědělství a ministru financí o zkažených zásobách intervenčního obilí ve Šlapanicích u Brna (č. D 1409-III);

posl. Klimenta ministru spravedlnosti o trestním stíhání dělníka Fabiána Michalského v Krásném Poli pro kritiku soudu (č. D 1408-III);

posl. Polívku:

ministru školstva a nár. osvěty:

vo veci výstavby budovy štát. reformného reálneho gymnázia v Lučenci (č. D 1410-III),

vo veci výstavby budovy štát. mešť. školy menšinovej v Gelnici (č. 1411-III),

ministru zemedelstva vo veci prepustenia Andreja Farkaše, kočiša pri lesnej správe v Melechedi, okres Rim. Sobota, Slovensko (č. D 1412-III);

posl. Vaculíka a druhů ministru železnic o předčasném pensionování Václava Michálka, staničního pomocníka na stanici Praha-Smíchov (č. D 1413-III);

posl. dr Goldsteina ministru financí ve věci paní Gelbmannové v Silcích u Iršavy (č. D 1414-III).

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr Goldsteina č. D 1340-III;

min. zemědělství na dotaz posl. Sladkého č. D 1196-III;

min. spravedlnosti na dotaz posl. Zápotockého č. D 1382-III;

ministra financí na dotazy

posl. Neumeistera č. D 1310, 1324, 1337, 1344, 1346, 1359,

posl. Sladkého č. D 1338-III,

posl. Dobránskyho č. D 1287-III;

min. nár. obrany na dotazy poslance inž. Kalliny č. D 1360 a 1362-III;

min. veř. prací na dotaz posl. Bazaly č. D 1299-III.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Zpráva tisk 2760.

Interpelace tisky 2752 (I až XI), 2757 (I až IV).

Odpovědi tisk 2753 (I až V).

Zápisy o 345. až 347. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 345. a 346. schůzi posl. sněmovny.

Iniciativnímu výboru

přikázány počátkem schůze rozdané návrhy tisky 2754 až 2756, 2758, 2759, 2761.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu v Chebu ze dne 18. října 1934, č. Tk VII 774/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Russa pro zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (č. J 652-III),

kraj. soudu v Rim. Sobotě ze dne 2. listopadu 1934, č. Nt VI 215/34, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 14. listopadu 1934, č. 11.762/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Szentiványiho pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. J 653-III),

kraj. soudu v Rim. Sobotě ze dne 2. listopadu 1934, č. Nt VI 214/34, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 14. listopadu 1934, č. 11.761/34, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Törkölyho pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (č. J 654-III),

kraj. soudu v Trenčíně ze dne 7. října 1934, č. Tl XII 34/34, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 17. listopadu 1934, č. 11.600/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Suroviaka pro přečin pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 655-III),

okr. soudu v Užhorodě ze dne 30. října 1934, č. Nt VII 42/34, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 21. listopadu 1934, č. 11.949/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Bródyho pro přestupek utrhání na cti podle §u 3, odst. 1 a §u 14, odst. 5 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 656-III).

Přikázáno výborům.

Výborům ústavně-právnímu, zahraničnímu a rozpočtovému vládní návrhy tisky 2762 až 2764.

Výborům zahraničnímu a ústavně-právnímu vládní návrh tisk 2765.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů zahraničného a živn.-obchodného o vládnom návrhu (tisk 2625), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k schváleniu dohoda medzi republikou Československou a spolkovým štátom Rakúskym o odbavovaní lázeňských a turistických propagačných tiskovín, sjednaná výmenou not dňa 29. mája 1934, uvedená v prozatímnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 4. června 1934, č. 103 Sb. z. a n. (tisk 2673).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. Hrušovský, za výbor živn.-obchodní p. posl. Slavíček.

Pan zpravodaj výboru zahraničního posl. Hrušovský přednesl již svou zprávu v 343. schůzi sněmovny dne 25. října 1934.

Dávám tudíž slovo panu zpravodaji za výbor živn.-obchodní, posl. Slavíčkovi.

Zpravodaj posl. Slavíček: Slavná sněmovno! Vládní návrh tisk 2625 jest součástkou dodatku obchodní smlouvy naší republiky se Spolkovým státem rakouským a sjednal bezcelné odbavování tiskopisů a propagačních prací literárních, které doporučují lázeňský styk v obou státech. Jak známo, tiskopisy tyto podléhaly dříve clu tak, jak určuje celní sazebník republiky naší i Spolkového státu rakouského. Zpravodaj zahraničního výboru mluvil o věci a živn.-obchodní výbor se ovšem připojuje ke zprávě zahraničního výboru a doporučuje sjednanou úmluvu ke schválení.

Ale dovolte, abych řekl několik slov o propagační činnosti republiky naší, pokud se týká cizineckého a lázeňského ruchu, a také několik slov o propagaci států jiných, zejména Spolkového státu rakouského. Ať porovnáváme činnost propagace turistického a lázeňského ruchu kteréhokoliv sousedního státu s propagací naší, musíme chtíce nechtíce dojíti k závěru, že naše propagace je neúčelná a nedostatečná a že tím trpí náš lázeňský a turistický ruch i po stránce finanční, po stránce hospodářské. Rakousko má propagaci propracovanou, připravenou do všech detailů. Měl jsem letos příležitost v Rakousku samém na místech kompetentních se dotazovati, co dělají pro lázeňský a turistický ruch, a porovnávati činnost jejich s činností naší.

Je pravda, Rakousko žije ze staré tradice, zejména Vídeň. Je pravda, že Rakousko svým teritoriálním položením je státem, řekl bych, průchodním, transitním. Je pravda, že Vídeň sama spoléhá na starou tradici kulturní. Na jaké výši stojí vídeňská divadla, je známo. Jest také známo, jak je ve světě známa vídeňská hudba se svými ojedinělými vídeňskými valčíky, věci to, které táhnou cizince do Vídně. Ale je také pravda, když se cizinec chce informovati o naší Československé republice a o Spolkovém státě rakouském, že v Rakousku najde všechny možné publikace o celém životě občanském, kulturním atd., kdežto nám to všechno chybí.

Na př. již před několika lety ministerstvo zahraničních věcí chtělo do svých publikací, určených pro svět, dáti pojednání o našem občanském a spolkovém životě. Byl jsem tehdy požádán, abych něco podobného napsal, zejména o středostavovském životě spolkovém. (Hluk. - Předseda zvoní.)

Dámy a pánové, sháněl jsem se po materiálu, po statistice na všech možných místech, a zjistil jsem, že statistiku nemáme dodnes, zjistil jsem, že na př. u policejního ředitelství v Praze je zapsáno v rejstříku více než 20.000 spolků, ale naše policejní ředitelství nemá ponětí, kolik spolků existuje a kolik jich dávno zaniklo. Odkázali mne na archiv u zemského úřadu, ale tam mají v tomto ohledu takový chaos, že i kdyby si člověk chtěl vzíti práci a 1/2 roku v archivu pracoval, prostě věc nenajde. Tak musilo naše ministerstvo zahraničních věcí pro nezpracovaný materiál od této věci upustiti, a ocitlo-li se něco v zahraniční propagandě, bylo to snad ad hoc, co neodpovídalo skutečnosti.

Druhý případ: Novinami proskočila zpráva, že Československá republika je pověstná svým lovem a rybolovem. Ministerstvo zahraničních věcí připravuje publikace v této věci. Publikační článek byl určen pro zahraničí, měl vyjíti ve všech jazycích světových, ale teprve nyní po 16. roce trvání naší republiky se tato věc shání, a to jednak dotazy u generálního ředitelství státních lesů a statků, jednak u ministerstva zemědělství, a cizina, která se domnívá, že je u nás pravé eldorado myslivosti a že je u nás rybolov bůhví v jakém stavu, není do dnes informována - a jak ta informace dopadne, nevíme.

Zajímavé je, že turistický a lázeňský ruch spadá do kompetence ministerstva obchodu a že tyto věci dělá ministerstvo zahraničních věcí, tedy resort, kterému to také náleží. Ministerstvo obchodu však v tomto směru pracovalo nedostatečně, nemohu si pomoci.

Další věc: Přijedete-li do ciziny, ať do Švýcarska nebo do Italie, ale i do Rakouska, není tam cizinec vlastně v cizině. Stačí, obrátí-li se na kteréhokoliv policejního strážníka, na kteréhokoliv zřízence u elektriky, a dostane takové informace, že může téměř slepě jíti se ubytovat a opatřiti si pořádné a ne drahé jídlo, všude čisto, správné spojení mu naznačí a tak dále. Zajímalo mne, jak to Spolkový stát rakouský dělá. Navštívil jsem proto zvelebovací ústav města Vídně a státní ústav zvelebovací pro celý Spolkový stát rakouský. Všichni zřízenci, kteří mají co dělati s cizinci, ať jsou to strážníci, zřízenci na elektrice nebo průvodci, jsou bráni do zvláštních kursů pro tento účel stát. zvelebovacím ústavem pořádaných, a proto vás pak nemůže překvapiti, že i strážník na ulici i zřízenec na dráze nebo na nádraží, kam nejvíce cizinců přijíždí, vám může stručně odpověděti: Jděte tam, hledáte-li toto, jděte tamhle, hledáte-li ono. (Posl. Mikuláš: Tomu se říká propagace!) Ovšem, to je propagace, která budí úctu. Má-li Italie svou historii, má-li ohromný příjem z cizineckého ruchu, žije-li Švýcarsko de facto 10 měsíců z cizinců, poněvadž jeho zemědělské výrobky stačí sotva na 2 měsíce, tuší Spolkový stát rakouský velmi dobře, co mu spousta cizinců projíždějících Spolkovým státem rakouským a Vídní do Vídně přinese.

Pohlížíme-li však na přírodní krásy a zvláštnosti, zejména pokud se týče lázní, v jiných státech a u nás, shledáme, že zejména pokud se týče lázeňského ruchu jsme nesporně před nimi. Proto bychom měli věnovati co největší péči otázce této naší publikace, která má býti dokonale spolehlivá a tak informativní, aby když cizinec přijede do Československé republiky, věděl, kam má jíti a co má hledati.

Je to několik slov, námětů a přání vyslovených na adresu ministerstva obchodu naší Československé republiky. Jménem živn. obchodního výboru doporučuji úmluvu tuto ke schválení. (Výborně! - Potlesk.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá, přistoupíme ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Druhé čtení navrhnu na porad příští schůze.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Praze v trest. věci posl. Brožíka a Hummelhanse (tisk 2654).

Zpravodajem je p. posl. dr Moudrý. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj posl. dr Moudrý: Slavná sněmovno! Jmenovaní poslanci jsou žalováni pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem obsahem letáku, jenž určen byl hornické veřejnosti a v němž jest kritisována prakse a taktika komunistické strany.

Imunitní výbor zjistil, že jmenovaný leták nevybočil z mezí obvyklé politické kritiky a že není tedy důvodu, aby v tomto případě suspendována byla imunita zmíněných poslanců.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Brožíka a Hummelhanse.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Brožíka a Hummelhanse.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach v trest. veci posl. Szentiványiho (tisk 2656).

Zpravodajem je p. posl. dr Markovič. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj posl. dr Markovič: Slávna snemovňa! Hlav. štát. zastupiteľstvo v Košiciach žiada za súhlas s trestným stíhaním posl. Szentiványiho pre prečin podľa §u 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky, a to preto, že na verejnom shromaždení maďarskej národnej strany v Rim. Seči dňa 26. júna 1933 predniesol inkrimované výroky. Imunitný výbor nespatruje v nich tak vážneho ohroženia verejného poriadku, že by tým bol prevýšený záujem na nerušenom výkone poslaneckého mandátu, preto navrhuje, aby posl. snemovňa nesvolila k trest. stíhaniu.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Szentiványiho.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Szentiványiho.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. trest. súdu v Brne v trest. veci posl. Jurana (tisk 2657).

Zpravodajem je p. posl. dr Markovič. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Markovič: Slávna snemovňa! Kraj. trest. súd v Brne na návrh súkromných žalobcov Karla Tomeša, starostu mesta Brna, a Ferdinanda Franza, člena mestskej rady v Brne, žiada za súhlas s trestným stíhaním menovaného poslanca pre prečin podle §u 1, §u 2, prípadne i § 3 zák. zo dňa 28. júna 1933, čís. 108 Sb. z. a n., a §§ 1 a 13 tlačovej novely v novom znení, a to preto, že pred volbami do závodného výboru mestskej plynárne a elektrárne v Brne bol medzi robotníctvom uvedeného podniku rozširovaný leták, vydaný nákladom obvineného poslanca, v ktorého obsahu možno spatrovať skutkovú podstatu vyššie uvedených prečinov.

Imunitný výbor uvážil, že leták bol vydaný v rámci volebného boja a že v ňom posudzuje sa verejná činnosť súkromných žalobcov, a preto sa usniesol navrhnúť posl. snemovni, aby nesvolila k trest. stíhaniu.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Jurana.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Jurana.

Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu schůze.

Posl. Dvořák a soudr. podali podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu návrh, aby se do dnešní schůze ihned dostavil pan ministr vnitra a zodpovídal postup pražské policie, která umožnila fašistické demonstrace.

Návrh vyhovuje jednacímu řádu a dám o něm rozhodnouti bez rozpravy prostým hlasováním.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Dvořáka a soudr., aby pan ministr vnitra dostavil se do dnešní schůze posl. sněmovny a podal žádanou zprávu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Posl. Zápotocký a soudr. podali podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu návrh, aby se do dnešní schůze ihned dostavil pan ministr školství a zodpovídal svůj postup, kterým dal nacionalistickým živlům příležitost, aby rozpoutali šovinistické boje.

Návrh vyhovuje jednacímu řádu a dám o něm rozhodnouti bez rozpravy prostým hlasováním.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Zápotockého a soudr., aby pan ministr školství dostavil se do dnešní schůze a podal žádanou zprávu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Posl. Tyll a soudr. podali podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu návrh, aby se do dnešní schůze dostavil pan ministr spravedlnosti a prohlásil, je-li ochoten dáti ihned zatknouti původce fašistických rejdů a ihned propustiti na svobodu dělníky a studenty, zatčené v domě komunistické strany Československa.

Návrh vyhovuje jednacímu řádu a dám o něm rozhodnouti bez rozpravy prostým hlasováním.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Tylla a soudr., aby pan ministr spravedlnosti dostavil se do dnešní schůze posl. sněmovny a učinil žádané prohlášení, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

dal předseda podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu: na dnešní den posl. Klimentovi; na tento týden posl. Blažkovi.

Změna v klubu.

Posl. Patzak oznámil zároveň s klubem poslanců "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei", že se stal členem tohoto klubu.

Oznámena schůze výboru.

Předseda sdělil, že ihned po plenární schůzi koná schůzi výbor ústavně-právní s pořadem, který byl oznámen ke schůzi téhož výboru svolané na den 21. t. m. a potom odvolané.

Předseda oznámil, že předsednictvo se usneslo, aby se příští schůze konala ve středu dne 28. listopadu 1934 v 10 hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1935 (tisk 2760).

2. Nevyřízené odstavce pořadu 348. schůze.

Schůze skončena v 10 hod. 50 min. dopol.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP