Pátek 2. června 1933

(Začátek schůze v 11 hod. 44 min. dopol.)

Přítomni:

Předseda dr Staněk.

Místopředsedové: Špatný, Roudnický, Stivín, Taub, Zierhut.

Zapisovatelé: Rýpar, de Witte.

150 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 279. schůzi poslanecké sněmovny. (Poslanci povstávají.)

Oznamuji sněmovně smutnou zprávu, že dnes v časných hodinách ranních podlehl dlouhému a těžkému utrpení člen klubu poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, posl. dr Josef Kalaš. Zemřel v mladém věku 43 let. Je třeba znát jeho těžké mládí, abychom pochopili tragedii jeho předčasného odchodu. Dr Kalaš narodil se r. 1890 ve Vikáni u Českého Brodu. Malé poměry, ve kterých vyrostl, nedovolily mu obvyklé gymnasiální studium, učí se proto soukromě a připravuje se na životní dráhu. Teprve ve 23. roce svého věku skládá gymnasiální zkoušky ze čtvrtého ročníku a začíná vážně studovat. Jeho úsilí je korunováno úspěchem, když v prosinci r. 1924 je promován na doktora práv. Bylo potřebí mnoho energie, než dosáhl této mety.

Dr Kalaš však kromě povinného studia věnuje se také práci ve studentských organisacích, jmenovitě ve sdružení agrárních akademiků, a ještě před skončením studií začíná se věnovati veřejnému životu. Studuje otázky bytové, problém domovního majetku a vše, co souvisí s problémem majetku nemovitého. Stává se vůdčím činitelem organisace majitelů domů, zúčastňuje se řady mezinárodních bytových kongresů, je zvolen předsedou výkonného výboru odborové organisace "Československého domova", členem výkonného výboru republikánské strany, členem výboru Advokátní komory v Praze a konečně r. 1929 vstupuje jako poslanec za republikánskou stranu na půdu našeho zákonodárného sboru.

Jako poslanec je členem výborů imunitního, rozpočtového, ústavně-právního, zdravotnického a soc.-politického, do něhož přenesl hlavní těžiště své činnosti.

Zabývá se soustavně otázkami domovního práva, domovního majetku, bytové péče a vším, co s těmito otázkami souvisí. Je pilným a pohotovým zpravodajem i řečníkem. Zaujímá stanovisko ke všemu, co se jen trochu dotýká zmíněných problémů, jímž zasvětil svou práci.

Neúprosná smrt přervala tu nadějný život pilného veřejného pracovníka.

Poslanecká sněmovna utrpěla jeho odchodem těžkou ztrátu. Jsem přesvědčen, že památka na tohoto předčasně zesnulého kolegu bude trvale žíti v srdcích a myslích nás všech. (Poslanci usedají.)

*

Sdělení předsednictva.

Dovolené

dal předseda na dnešní schůzi posl. Šamalíkovi, dr Fritzovi, Slušnému z rodinných důvodů; posl. Geyerovi, F. Svobodovi, dr Hodinovi, Rázusovi, Šalátovi, inž. dr Touškovi, dr Dolanskému, Hokkymu, Novému - pro neodkladné zaměstnání.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisy ze dne 30. května 1933, že senát projednal ve 219. schůzi dne 30. května 1933 zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu sen. a přijal:

osnovu zákona, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v §u 6, odst. 1 zákona o půjčce práce (tisk 1052 sen.),

usnesení na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny (tisk 1053 sen.), a to ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Zpráva tisk 2286.

Naléhavé interpelace tisky 1432, 1636, 2239, 2240, 2243, 2279.

Iniciativnímu výboru

přikázán počátkem schůze rozdaný návrh tisk 2287.

*

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 2284) o návrhu sen. Donáta, Filipínského, Klofáče, dr Reyla, Votruby, dr Hellera, Luksche a druhů (tisk sen. 1047 a 1054) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu (tisk 2286) [podle §u 35 jedn. řádu].

Zpravodajem jest p. posl. dr Stránský. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Stránský: Slavná sněmovno! Senát, který schválil usnesení posl. sněmovny legálních změnách jejího jednacího řádu beze změny, usnesl se navzájem zase sám o některých legálních změnách svého jedn. řádu. Toto usnesení senátu není sice úplně konformní s usnesením posl. sněmovny, ale úchylky jsou celkem nepatrné, a poněvadž není žádného důvodu pro to, aby obě sněmovny měly na vlas stejný jednací rád, doporučuje ústavně-právní výbor posl. sněmovny, aby usnesení senátu o změně jeho jedn. řádu schválila tak, jak se senát na něm usnesl. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá.

Než přistoupíme ke hlasování, přerušuji schůzi na 15 minut.

(Schůze přerušena v 11 hod. 58 min. dopol. - opět zahájena ve 12 hod. 26 min. odpol.)

Místopředseda Stivín (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi.

Budeme pokračovati v jednání o prvém odstavci pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 2284) o návrhu sen. Donáta, Filipínského, Klofáče, dr Reyla, Votruby, dr Hellera, Luksche a druhů na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu (tisk 2286).

Přistoupíme ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova má 2 články, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž byl podán formální návrh, dám hlasovati takto:

Nejprve o návrhu posl. Štětky a soudr. na přechod k pořadu.

Bude-li tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o osnově podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto pořadu hlasování nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Štětky a soudr. na přechod k pořadu, zvedni ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s celou osnovou, to jest s jejími 2 články, nadpisem a úvodní formulí ve znění zprávy výborové, zvedni ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím sněmovna přijala tuto osnovu ve čtení prvém, ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Druhé čtení vykonáme při odst. 2 pořadu, bude-li přiznáno zkrácené projednávání podle §u 55 jedn. řádu.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

2. Návrh, aby jednáním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednáno bylo usnesení senátu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu (tisk 2286).

Zkrácené jednání se navrhuje jenom proto, aby zkrácením lhůty mezi prvým a druhým čtením se urychlilo uzákonění novely jednacího řádu pro senát tak, aby k uzákonění a účinnosti novely jednacího řádu senátu i posl. sněmovny došlo co možno zároveň.

Kdo tedy souhlasí s návrhem, aby jmenované osnově přiznáno bylo jednání zkrácené podle §u 55 jedn. řádu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh jest přijat.

Přistoupíme tudíž ihned ke druhému čtení.

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (tisk 2286).

Zpravodajem jest p. posl. dr Stránský.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Stránský: Není návrhů.

Místopředseda Stivín: Není jich.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s touto osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Tím jest vyřízen 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3. Druhé čtení osnovy zákona o ochraně cti (tisk 2268).

Zpravodajem jest p. posl. dr Stránský.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Stránský: Nejsou.

Místopředseda Stivín: Není jich.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

4. Druhé čtení usnesení na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (tisk 2272).

Zpravodajem jest p. posl. dr Stránský.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr. Stránský: Není oprav.

Místopředseda Stivín: Není jich.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s tímto usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto usnesení také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 4. odstavec pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu schůze.

*

Sdělení předsednictva.

Hlasování o naléhavých interpelacích.

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím tisky 1432, 1636, 2239, 2240, 2243, 2279.

Rozdané tisky

mezi schůzí:

Zpráva tisk 2288.

Interpelace tisk 2276 (I až VI).

*

Místopředseda Stivín sdělil usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala v úterý dne 6. června 1933 v 5 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk sněm. 2285) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 844 a 1033) o finančních prokuraturách (tisk 2288).

2. Zpráva výborů zdravotnického, kulturního, branného, technicko-dopravního a rozpočtového o návrhu posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty, Pechmana a druhů na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze (tisk 1348).

3. Zpráva výborů zdravotnického a rozpočtového o návrhu posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Mašaty a druhů (tisk 2152) na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze (tisk 2283).

4. Volba Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

5. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1727) zákona o trsku [podle §u 35 jedn. řádu].

Schůze byla skončena ve 12 hod. 35 min. odpol.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP