Pátek 2. května 1930

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. posl. Matzner.

Posl. Matzner (německy): Dámy a pánové! Ke gentské soustavě promluvil již můj přítel a straník posl. prof. Horpynka a mým úkolem dnes jest přednésti sněmovně ve veřejné schůzi velice naléhavou věc všehospodářského rázu. Jak jest snad všeobecně známo, říšskoněmecký celní zákon nabyl účinnosti dne 24. dubna. Toto provedení německého celního zákona na ochranu zemědělství nebylo by vlastně mělo překvapiti hospodářství československé republiky, kdyby ochránci důležitých hospodářských věcí byli bývali na stráži. Ale tak mají v tomto státě páni agrárníci zaplašovati zcela jiné starosti než velmi prozíravými a promyšlenými opatřeními chrániti zdejší hospodářství. Péče o schopnost účastniti se vlády, míti přístup ke dvoru stala se stranickou svatostí politiky.

Jak jsem již uvedl, celní zákon na ochranu zemědělství nabyl v Německu účinnosti dne 24. dubna. Jedním rázem uvolnilo se v drobném pohraničním ruchu mnoho tisíc litrů mléka, prodávaného a dodávaného do Německa, to jest stalo se neprodejným, poněvadž naši dodavatelé mléka musejí platiti clo, které podle říšskoněmeckého ustanovení činí 5 feniků za litr dodávaného plnotučného mléka. 5 feniků německé říšské marky rovná se, jak známo, 40 haléřům československé koruny. Ale německé pohraniční úřady žádají, aby byly ještě vycleny konve na mléko, čímž se celní sazba dále zvyšuje o 2 feniky, takže za litr plnotučného mléka dlužno plati clo 56 h. Výrobní náklady 1 litru mléka byly podle obsahu tuku vypočteny od 1.30 Kč do 1.60 Kč bez další technické a mlékařské úpravy. Kdyby se nyní mělo odečítati ještě clo 56 h, mléčné hospodářství

v pohraničním území přestalo by vůbec existovati. Úplné zhroucení německého zemědělství v tomto státě nedá se zadržeti. Jak známo, sídlí na hranicích Německé říše sudetsko-němečtí zemědělci, kteří jsou nejvíce a nejtíže postiženi říšskoněmeckými celními opatřeními. V osoblažském a jindřichovském okrese jest mnoho zemědělců členy mlékárny v Prudníku v Prusku, a ti jsou jedním rázem vyloučeni z dodávky mléka. Dodávali denně několik tisíc litrů mléka. Do průmyslového města Krnova dováží se přes to z Německa denně přes 1000 litrů plnotučného mléka, ovšem že bez cla.

Že německá celní opatření nabyla velice hrozivého rázu, ukázalo protestní shromáždění, velice četně obeslané, které se konalo dne 26. dubna v Krnově. Účastníci odebrali se k okresnímu úřadu a energicky žádali o pomoc. V pondělí jsem se dostavil do ministerstva zemědělství, bohužel s p. ministrem nebylo lze mluviti. Pan min. rada dr Zeman usiloval zahájiti všechny přípravné práce s ministerstvem pro zahraniční věci. V ministerstvu pro zahraniční věci slíbil přednosta celního oddělení, že ihned zahájí jednání s německým ministerstvem zemědělství, aby dosáhl jakési vyčkávací lhůty, která by zabránila náhlému přerušení dodávek mléka v drobném pohraničním ruchu. V ministerstvu zásobování, kde jsem rovněž přednesl svá přání, řekl mi pan ministr: Prohlašuji vám, že učiním vše, co podnikne k nápravě této věci ministerstvo zemědělství s ministerstvem pro zahraniční věci. Odtud jel jsem do ministerstva národní obrany a přednesl jsem p. ministrovi tento návrh: Poněvadž nyní pro německá celní opatření mnoho tisíc litrů plnotučného mléka v tomto státě nenalézá odbytu, domnívám se, že by bylo velmi výhodné podávati vojákům k snídani vesměs bílou kávu a k večeři mléko. Pan ministr mi řekl, že na návrh kdysi podaný přikázal velitelstvím, aby se dávalo mléko ke kávě. Pokud pak jde o můj nový návrh, aby se podávalo plnotučné mléko, má prý velké obavy, jelikož lze očekávati, že se mléko bude řediti. Nesouhlasil jsem úplně s tímto úmyslem, nýbrž setrval jsem na svém požadavku.

Dále chci učiniti slavné sněmovně velice důležitý návrh. V československém státě jest na statisíce nezaměstnaných a jejich počet těžkou hospodářskou krisí ještě vzroste. Tito nezaměstnaní dostávají peněžní podpory. Já bych nepoukazoval této podpory úplně v penězích, nýbrž dal bych každému podpory potřebnému přikázati denně na hlavu litr plnotučného mléka. Tímto zařízením zvýšila by se značně spotřeba mléka a zdravá lidová potravina by byla ve větším množství poskytnuta tak nutné spotřebě. Zaveďte to tak ihned, může to býti jen požehnáním pro všechny.

Tím byla by obrácena pozornost na nápravu zemědělské krise vhodnými prostředky a mnoho jiných by mohlo následovati bez poškození hospodářství v hranicích státu.

Ve starém Rakousku a v novém československém státě vydávalo se sedlákům při živelních pohromách, suchu, bouřích, krupobití, povodních atd. jako státní nouzová podpora vždy osivo, krmivo, umělé hnojivo aj., jen ne peníze. Co jest pro jednoho dobré, musí pro druhého býti spravedlivé. Domnívám se, že selský stav nemá ve státě menší hodnotu než jiná povolání. Přál bych si jen, aby při hospodářských opatřeních bylo vyloučeno stranické strašidlo. Jest velice smutným úkazem doby, že v tomto státě, kde politické stavovské strany jsou v takovém rozkvětu, zemědělství bylo přivedeno na mizinu. V Německu, kde zemědělci vyslali své zástupce do všech stran, byla ochranná opatření učiněna bleskurychle.

Češi budou moci žíti v tomto státě ať tak nebo onak. Otec stát dobře pečuje o své děti. My Němci stáváme se všichni žebráky v hospodářství, v továrnách, v učebnách i pisárnách. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dále je ke slovu přihlášen pan posl. Barša. Dávám mu slovo.

Posl. Barša: Ctěná sněmovno! Dnešním dnem má býti zakoupen za cla, za zdražení životních potřeb paskvil, t. zv. gentský systém. Otázka nezaměstnaného dělnictva zcela jistě hárá dnes myslí celé společnosti kapitalistického řádu. I zde s tohoto místa byly projeveny obavy do budoucna z armády hladového dělnictva. I zde několik řečníků mluvilo o tom, že tento systém nenahradí a neuspokojí dělnickou třídu v jejím hladu a bídě. A bylo zde konstatováno k politování ze strany agrární na adresu sociálních demokratů, že otázka gentského systému vyřazuje armádu neorganisovaného dělnictva. Už r. 1925 při doporučování gentského systému v továrnách jsme poukazovali na nedostačitelný zákon o podporách pro nezaměstnané dělníky, poukazovali jsme na zplundrování odborových organisací, které nebudou s to, aby odolávaly náporu na mzdy dělníků. Ale v krátké době 3 let byli jsme svědky psaní těchto časopisů, které tehdá doporučovaly gentský systém, že doléhá na ně finanční tíseň v ústřednách odborových organisací. Chodily deputace na ministerstvo, aby dalo zálohy, aby půjčilo odborovým organisacím, které nemají prostředků na podporování nezaměstnaného dělnictva.

A když přicházela horečka volební r. 1929, byly to zase strany socialistické, jak jsme je dnes správně nazvali sociálfašisty, které vrhly miliony letáků mezi dělníky, ve kterých slibovali, že budou řešiti otázku nezaměstnaného dělnictva, že se postarají o nezaměstnané dělníky. Celý státní aparát od policie a četnictva k "frajtrům" v továrnách znemožňuje jakoukoliv činnost uvědomovací, jakýkoliv odboj proti zaměstnavatelům. Všichni tito se vrhli do agitace jen proto, aby znovu oklamali dělnictvo, aby mu znovu slibovali, co nesplnili. Dělnická třída dnes dochází k přesvědčení, že byla skutečně podvedena. Toho dokladem je dnešní, vámi doporučovaný návrh gentského systému, který má býti vykoupen za cla, která znamenají zdražení životních potřeb. Těm, kteří toto zvýšení cel prosazují, nestačí zvyšování cel, zdražování životních potřeb, obilnin, nýbrž prosazují ještě tento gentský systém, který schválíte, a živočišná cla, aby v dělnických rodinách se už vůbec nevyskytoval omastek, kterého je i teď naprostý nedostatek.

Říkáte, že pro nezaměstnané dělníky není prostředků, že gentský systém bude čas od času novelisován, ale to jsou zase jen samé sliby, je to zase jen to, co jste dělnické třídě dávali před oči, když jste žádali důvěru, abyste mohli zasednouti na ministerských křeslech. Tak jste klamali dělnickou třídu, ožebračovali ji a zbídačovali.

V zimě, kdy dělnictvo, které bylo bez zaměstnání, hladovělo, chodilo bosé a neoblečené, podali jsme návrh, ve kterém jsme žádali pro tyto dělníky, bloudící po ulicích a hledající zaměstnání, drahotní výpomoc 500 Kč pro ženatého a 300 Kč pro svobodného, aby si mohli zaopatřiti šatstvo a obuv, aby nemrzli. Tento návrh jste však zamítli a proto jsme byli nuceni volati k dělníkům, aby se sami svou mocí domáhali dosažení spravedlivého drahotního přídavku, postavení ohříváren, kuchyní atd. Kde jste byli vy, kteří jste před volbami slibovali, že se postaráte o nezaměstnané dělníky? Říkali jste, že není úhrady, ale pro fusi bank našla se úhrada 300 mil. Kč, které nebyly zařazeny do rozpočtu, o kterých nikdo nevěděl, protože to byla položka nepředvídaná. Úhrada 300 mil. Kč bankám se najde, na druhé straně však tisícová armáda nezaměstnaného dělnictva hladoví. Tak bylo odhaleno, proč jste to doporučovali, tak bylo odhaleno, co se nesmí dělnická veřejnost dověděti, že již r. 1926 a 1927 byly dány peníze bankám při slučování jich, při propouštění ředitelů, tak přišla na světlo aféra o korupci, o které se nemůže dělnictvo dověděti již proto, že konfiskujete komunistický tisk, rozpouštíte schůze, jakmile se zmíníme o zlodějnách, které se páší se strany ministrů a vládních poslanců. Schůze jsou rozpouštěny jen proto, aby se dělnická třída nedověděla o všech svinstvech, která se páší.

Když jste r. 1925 doporučovali gentský systém, domnívali jste se, že se vám po jeho
uzákonění pohrne do organisací tisíce dělníků. Ale byli jste zklamáni, jak ukazuje statistika, která vykazuje, že před uzákoněním gentského systému měla česká soc. demokracie r. 1925 v organisacích 347.452 členy, r. 1926 339.807 a r. 1927 344.067, to znamená, že zde byl pokles proti vašemu plánu, že se vám dělnická třída pohrne do odborových organisací. Právě naopak, dělnictvo opouštělo tyto organisace. Německá soc. demokratická Unie textiláků vykazovala r. 1925 226.654 členy, r. 1926 204.577 a r. 1927 200.183. Československá obec dělnická měla před uzákoněním gentského systému 307.296 členů, r. 1926 již jen 290.441 a r. 1927 vykazuje 287.800.

To je ukázka, že dělnictvo vidělo, že se odborové organisace nestaly organisacemi bojovnými, nýbrž organisacemi pojištěnců, kteří si platí na svou nezaměstnanost, a proto opouštělo tyto organisace. Tyto cifry nasvědčují, že jste byli zklamáni ve svých výpočtech, že budete míti dělnickou třídu pod vlivem, abyste ji mohli zpracovávati pro politiku, která vám jde k duhu. Ale zmýlili jste se.

Ze statistiky o podporování dělnictva v nezaměstnanosti máme jasný obraz, který vás skutečně musí děsiti již proto, že tisíce dělníků je vyřazeno z tohoto vašeho pojištění a marně bloudí ulicemi a hladoví. R. 1928, kdy se odhadovala armáda nezaměstnaného dělnictva na 90.000, bylo podporováno prostřednictvím odborových organisací 15.950 členů, to znamená, že 75.000 dělníků hladovělo se svými rodinami. R. 1929, kdy ministr soc. péče dr Czech uváděl, že armáda nezaměstnaného dělnictva se odhaduje na 180.000, bylo podporováno 19.926 dělníků, to znamená, že hladovělo 170.000 dělníků, avšak ve skutečnosti hladovělo nejen těch 170.000, nýbrž s připočtením příslušníků domácnosti hladověla armáda 800.000 duší. To je ukázka vaší práce, to je ukázka zklamání vašeho vychvalovaného gentského systému. A dnes, kdy v měsíci lednu dostupovala tato armáda týdně větších a větších číslic, kde můžeme odhadovati armádu nezaměstnaného dělnictva od 250.000 až ke 300.000, bylo podporováno 30.085 dělníků. To znamená, že více než 150.000 dělnictva hladovělo. A tuto podporu jste doporučovali dělnické třídě! Pan Tayerle jako doporučovatel tohoto zákona psal v časopise "Odborové sdružení", že zde

byly nalezeny spravedlivé zásady pro rozdělování podpor v nezaměstnání. Ano, byla zde nalezena zásada, poněvadž se musilo šetřiti. Za tento zákon jste byli pochváleni, za tento zákon jste v oblibě u buržoasie, u kapitalistů, poněvadž jste ušetřili obrovské částky na nejubožejších v národě, na pracující třídě, která tvoří všechny hodnoty a veškeré bohatství v tomto státě. Ale nešetřilo se tam, kde se mohlo šetřiti. Co na jedné straně se šetřilo na pracující třídě, přidávalo se páterům, přidávalo se bankám, přidávalo se cukerním magnátům, generálům a ruským emigrantům, o kterých denně čteme, že v tom anebo onom baru se porvali za peníze vymačkané z řad našeho poplatnictva. A když vezmeme celé období trvání tohoto státu, vidíme, že bylo vyplaceno pro tyto povaleče ruské emigrace, která má býti údernou trupou proti sovětskému Rusku, 445 mil. Kč. I dnes ještě vidíme v rozpočtu položku 8 mil. Kč pro tyto ruské povaleče, kteří se nechtěli smířiti s heslem, kdo nepracuje, ať nejí. Byli vyhnáni z prvního státu dělníků a rolníků, aby se uchýlili pod peruti kapitalistických států, pod peruti těch, kteří tento režim pomáhají udržovati.

A zde skutečně se ukázalo jasně, proč se doporučovalo, proč se přidávalo všem těm bankám. Již proto, že i tam sedí vůdci dělnictva, kteří říkají: My jsme vůdcové dělnictva. Tam sedíte ve správních radách, tam dostáváte tisícové obnosy za klamání dělnické třídy, abyste tak odvrátili pozornost od toho, že se staráte o ty, kteří okrádají, ožebračují pracující třídu, aby vám dali zase koncem roku ve formě remunerací dividendy za práci falše, klamu a lži.

Vy, sociální demokraté, jako internacionalisté, kteří nesmíte býti pozadu za těmi, kteří vraždí pracující třídu v koloniích, kteří vraždí pracující třídu všude v těch státech, kde máte vládu v rukou, v Anglii, v Německu, v Belgii, již proto, že náš stát vrhá a obětuje velké obnosy peněz na různé ty bankety v cizozemsku, i tam jste se poopičili po zákoně o gentském systému, který byl uzákoněn v Belgii, kde se ušetřily obrovské sumy peněz, abyste mohli přidati těm, kteří žijí na úkor pracující třídy. A zde nám ukazuje jasně statistika výplat po uzákonění gentského systému, kolik jste ušetřili kapitalistům, buržoasii. A za to zcela jistě jste v milosti, přitahují vás do správních rad bank, a nejenom do správních rad bank, nýbrž i různých závodů. Zde mluví statistika jasně. R. 1923, kdy byla krise, bylo vyplaceno za rok 333,032.994 Kč, r. 1924 140,056.921 Kč, r. 1925, kdy vešel tento gentský systém v platnost 1. dubnem, do 1. dubna bylo vyplaceno 20,850.000 Kč pro nezaměstnané dělnictvo, ale nato od 1. dubna do konce roku - to znamená za 3/4 roku - bylo vyplaceno 5,867.000 Kč. Tolik jste ušetřili buržoasii ze státní pokladny, ze které se dávají miliardy na podpory zkrachovaných vykradených zlodějských bank!

A zde se ukazuje, jak se již zaběhl gentský systém. R. 1926 bylo vyplaceno 20,032.423 Kč, r. 1927 17,815.457 Kč, ale r. 1928 jen 13,972.784 Kč. Takhle vypadá vaše dělnická politika! Takhle vypadá to, co jste doporučovali a co nazýváte spravedlivým rozdělením podpor pro nezaměstnané dělníky. Dělník, který od rána do noci je zapřažen v práci, nemá možnosti, aby prohlédl lži a podvody, které na něm pášete. Nemá možnosti sledovati politiku, kterou provádíte, ale my se snažíme a dokud naše síly dostačí, budeme odhalovati dělnické třídě vaše podvody, váš klam, vaše lži, které vůči ní vznášíte ve svém laciném tisku, který máte podporovaný od svých veličin, které dostávají 140.000, 80.000, 60.000, 40.000 Kč remunerací ze správních rad. Ano, pak je vám možno lehko zpracovávati dělnickou třídu tiskem, když takovým způsobem informujete dělnickou třídu, jako se posledně stalo při zhoršení ochrany nájemníků, kde jste psali ve svých plátkách lživě, že zákon byl prodloužen beze změny do konce r. 1932, a během jednoho měsíce jste ten zákon zhoršili. Takovým způsobem má býti klamána dělnická třída a odsunuta její nespokojenost, takovým způsobem má býti dělnictvo uspokojeno, že není zákon o ochraně nájemníků v nebezpečí! Takhle vám dopomáhá váš tisk, takovým způsobem klamete dělnickou třídu!

Ale není to jen tento markantní případ, nýbrž i druhý, případ bourání kolonií. Co tam přinášely vaše sociálfašistické plátky, když dělnictvo se bouřilo, když jsme volali dělnictvo, aby zabránilo tomuto zločinectví, tomuto hyenismu, když byly strhovány střechy nad hlavou? Psali jste, že kolonisté dostávají náhradní byty a 5.000 Kč odbytného jako náhradu za zbořené domky. Takovým způsobem lživým a darebáckým píšete ve svém tisku jen

proto, aby dělnictvo se nesjednotilo a neprohlédlo komedii, kterou s ním hrajete! Slyšel jsem na Staroměstském náměstí paničky v kožichách hovořiti takovým způsobem: "Co chtějí, co tu dělají ostudu, vždyť dostali 5.000 Kč a náhradní byty." Takovým způsobem lživým zpracováváte dělnickou třídu již proto, poněvadž jste honorováni od všech těch, kteří tuto zlodějnu a politiku provádějí. Proto, že odhalujeme tyto lži, že se snažíme, aby dělnická třída měla jasno před sebou, že jí říkáme pravdu, proto jsou z vašeho souhlasu schůze komunistické strany rozpouštěny a proto je konfiskován náš tisk, kde mluvíme jasně k dělníkům a kde jim ukazujeme pravdu, vaše podvody a lži. My jistě a nezakrytě budeme mluviti o tom, že komunistická strana, která se nedá zkorumpovati, která se nedá za úsměv do služeb buržoasie a kapitálu, nemá prostředků na tisk a že je vaším dílem, abyste hospodářsky zničili tento tisk konfiskacemi a zastavováním, aby dělnické třídě nedostalo se jasného obrazu o vaší špinavé politice. Proto je třeba, aby dělnická třída pochopila dnešní vaši prolhanou politiku, aby s vámi zúčtovala, a zcela jistě přijde doba, kdy s vámi zúčtuje. Byli jsme svědky demonstrací nezaměstnaného dělnictva, kde v každém zákroku, který se dál se strany policie, měli jste prsty vy, udávali jste nezaměstnané dělníky, kteří se dožadovali chleba a práce, dali se vám do služeb i sekretáři odborových organisací a političtí sekretáři, a viděli jsme i "frajtry" ze závodů, kde jsme burcovali dělnictvo. I tito "frajtři" byli ve službách kapitalistů a policie. Přímo ukazovali na dělníky, kteří měli býti zatčeni, když mělo býti zabráněno, aby vyhladovělá armáda dělníků nepřišla na bulváry, kde se prochází buržoasie. Poněvadž víme, že tento kompromis, který provádíte, je podlostí a ničemností, na kterou dělnická třída bude krvavě dopláceti, proto odmítáme gentský systém a říkáme: povedeme dělnictvo do ulic, abychom si vybojovali podporu dělnické třídy za skývu chleba pro hladovějící i tehdy, kdybyste běsnili a alarmovali veškerý státní aparát na potlačení našich projevů. Je tu zákon přírody, který velí, že každý, komu hrozí smrt hladem, ať je to moucha nebo červ, se brání. Tak bude se brániti i dělnická třída pod vedením komunistické strany. Naše strana bude postupovati nemilosrdně a bezcitně a shroutí váš shnilý, zaprodaný falešný systém a zažene vás tam, kam patříte. Buržoasie vás nepřevezme, poněvadž už bude ukončeno její žití v tomto státě. Budete vyhnáni jako ruští emigranti a všichni ti, kteří se nechtěli spřáteliti s heslem: kdo nepracuje, ať nejí. Budete dělnickou třídou vyhnáni za politiku, kterou provádíte ku prospěchu kapitalistické třídy. Proto říkáme s tohoto místa, že povedeme boj za zhroucení dnešního kapitalistického zřízení, že budeme bojovati za nastolení takové vlády, která bude prospívati dělnické třídě. Budeme bojovati proti těm, kteří lží a klamem odvracejí pozornost dělnické třídy od svých činů, za které jsou honorováni. Povedeme boj za úplné zhroucení dnešního kapitalistického systému už proto, poněvadž jiného východiska zde není, už proto, že kam přijdeme, dělník, rolník a živnostník říká, že už to čert musí sebrat. Ano, skutečně to čert sebere, musí to sebrati, a tím čertem bude dělnická třída, kterou hledíte na každý způsob vyhladovět, kterou hledíte ve všech případech kriminalisovat a které dáváte místo chleba olovo, kriminál a pendrek. Už proto, že jsme viděli a vy jste se přesvědčili v průmyslových střediscích, že dělnictvo, přes to, že jste řvali a varovali před demonstracemi, šlo i přes teror i policejní opatření do ulic, aby bojovalo za požadavky kladené komunistickou stranou, aby bojovalo za požadavek podpory v nezaměstnanosti pro všecky dělníky, aby bojovalo pro zkřížení vašich plánů, vašich hladových cílů, proti zdražení jízdenek na drahách, které také ještě přijde a které také odhlasujete, a až právě proto, že dělnická třída vše chápe, vynasnažíme se, aby skutečně tento systém byl nahrazen takovým systémem, který by prospíval dělnické třídě, a postavíme se v popředí všech bojů dělnické třídy a budeme bojovati do úplného vítězství. (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Dále je ke slovu přihlášen p. posl. K. Procházka. Dávám mu slovo.

Posl. K. Procházka: Během debaty vystoupila zde řada řečníků, aby tlumočili stanovisko svých politických stran k předloženému návrhu na novelisaci zákona o podporování nezaměstnaných podle gentského systému.

Vystoupili zástupci soc. demokratů, nár. socialistů, křesť. socialistů, fašistických odborů a pod. Je zajímavo, že všichni tito řečníci kritisovali předloženou novelisaci. Pan posl. Čuřík prohlásil dokonce, že gentský systém demoralisuje dělníky i organisace a že výkupné, které se za gentský systém platí, t. j. zvýšení agrárních cel, je výkupné drahé a velmi nebezpečné. Na konec však prohlásili všichni řečníci, že tento podvodný útok na pracující lid schvalují a budou proň hlasovati.

Novelisace zákona o podporách v nezaměstnání znamená skutečně útok na zájmy pracujících, znamená zvláště brutální útok proti více než 2 milionům neorganisovaných dělníků, kterým, i když budou v sebe větší bídě postaveni, je jakýkoliv nárok na podporu v nezaměstnání upírán.

Novelisace zákona o gentském systému znamená vypovědění hladové války více než 2 milionům neorganisovaných dělníků, kteří při dnešní rozvíjející se hospodářské krisi vinou neschopnosti a zločinnosti kapitalistického řádu se octnou bez zaměstnání. Iniciátorem tohoto útoku na zájmy více než 2 milionů dělníků a jejich rodin jsou sociálfašistické strany vládní většiny, které tento útok v zájmu kapitalistů, kapitalistického státu aranžují. Při tom pronášejí zde sociálfašisté plačtivé řeči o dělnické bídě, škodlivosti racionalisace, nezaměstnanosti a pod.

Paní posl. Pechmanová mluvila zde na příklad plačtivé řeči o bídě pojizerských sklářů, o jich nezaměstnanosti a podobně. Nutno však konstatovati, že novelisací zákona o podporách v nezaměstnání nebude bída pojizerských sklářů ani o jediné procento zmenšena. Pojizerští skláři budou po odhlasování zákona hladovět se svými rodinami právě tak, jako hladoví až dosud. (Posl. inž. Nečas: Jenže ona mluvila o nouzových pracích pro ty skláře!) Gentský systém jim nepomůže, to ví pí posl. Pechmanová jako všichni sociálfašističtí poslanci. Přece však hlasují pro gentský systém, a hlasovali již proti návrhům komunistů, aby byla poskytnuta okamžitá jednorázová výpomoc ve výši 300 až 500 Kč všem nezaměstnaným a vyplácena pravidelná podpora ať organisovaným nebo neorganisovaným dělníkům na účet státu a kapitalistů. (Předsednictví převzal místopředseda Stivín.)

Zpravodaj soc.-politického výboru posl. Tayerle, a zpravodaj rozpočtového výboru posl. F. Svoboda mluvili zde široce o racionalisaci, poukazovali na její škodlivost pro dělnictvo atd. Když se však racionalisační snahy kapitalismu začaly u nás objevovat, byli to právě soc. demokraté a jejich orgán "Právo Lidu", který hlásal, že je nutno nynější pracovní výkon zvýšit a mzdu snížit. A nyní, když kapitalistická racionalisace přináší pro dělnictvo své zhoubné ovoce, přicházejí sociálně-fašističtí poslanci na parlamentní tribunu a roní zde krokodýlí slzy nad důsledky té kapitalistické racionalisace, kterou sami pomocí svých orgánů a organisací pomáhali na závodech kapitalistům zavádět. (Tak jest!)

Ministr Bechyně pěl ódy na kapitalistickou organisaci, vychvaloval jí dělníkům a dokazoval, že racionalisováním výroby stoupne prosperita a konkurenční schopnost průmyslu a že racionalisace výroby přinese také zvýšení dělnických mezd. Když sociálfašisté pomáhali kapitalistům prováděti racionalisaci a vykořisťovávat pracovní energii dělníků, zvyšovat a vybičovávat jejich výkon, zpravodaj posl. Tayerle vypočítával také ve svém referátě, jak mnoho - přes ohromnou nezaměstnanost - pracuje se stále přes čas, a při tom dospěl k zajímavému závěru: Na tom, že pracuje se přes čas, jsou vinni dělníci. Dokonce také - podle posl. Tayerleho komunističtí dělníci, poněvadž pracují přes čas a tím tento šlendrián podporují. Posl. Tayerle je mimo poslanecký mandát také tajemníkem soc. demokratického odborového sdružení a jako takový ví pan poslanec velmi dobře, jak vypadají dnes dělnické mzdy. Ví, že v dnešní době vzmáhající se drahoty, nezaměstnanosti, snižování dělnických mezd jsou zde dvě cesty, jimiž možno zvýšení mezd docíliti. Buď proti kapitalistům v jednotné frontě o vyšší mzdu bojovati, anebo více a déle dříti. Odborové organisace, vedené p. Tayerlem, dělníky od jednotného boje proti kapitalistickému vykořisťování odvracejí a přímo je vedou k tomu, aby více a déle dřeli. Když pak svou zrádcovskou politikou přivedou dělníky na tuto cestu, která znamená ve skutečnosti další poškozování zájmů dělnické třídy, vystoupí p. Tayerle na parlamentní tribunu a obviňuje dělníky, že tito vlastně svoji bídu zaviňují. Příčina vězí skutečně v tom, že velká část dělníků neprohlédla dosud onu podvodnou hru, kterou s dělnickou třídou hrají sociálfašističtí vůdcové a jejich organisace, a v důsledku tohoto propůjčují se k té zrádné politice, ke které jich oni zneužívají.

V debatě pochopitelně také někteří řečníci dotkli se poměrů v SSSR a tamní nezaměstnanosti. Na tyto útoky možno odpověděti jediným nepopíratelným faktem, že v Rusku se proti nezaměstnanosti skutečně v zájmu dělníků účelně bojuje a že tam nezaměstnanosti stále ubývá, zatím co v kapitalistických státech nezaměstnanost se rapidně šíří. V Rusku arciť nebojuje se proti nezaměstnanosti takovými prostředky, jako je novelisace zákona o podporování v nezaměstnání podle gentského systému, nýbrž tam se starají, aby lidé práce schopní do výroby byli skutečně zařazeni. Kdybyste zde na místo zákonů, které nemají jiného účelu než podváděti dělnictvo, uzákonili 7hodinovou pracovní dobu bez snížení mezd, pětidenní pracovní týden bez újmy na výdělku, bezplatné pojištění všech nezaměstnaných, bezplatné nemocenské, sociální a starobní pojištění, pak snad byste měli právo SSSR kritisovati, jinak vaše kritika je jen slinou lživé pomluvy, vyplývající z třídní nenávisti proti skutečnému dělnickému státu a skutečné dělnické politice. Dělnická třída však i v Československu nakonec prohlédla ono předivo lží a podvodů, které na ní dnešní koaliční vláda páše.

Jestli zde při debatě ze řad sociálfašistů padla také slova o jednotě a jednotné frontě, pak je nutno říci, jaký je rozdíl mezi jednotnou frontou, kterou budují komunisté, a jednotnou frontou, kterou by sociálfašisté chtěli budovati. Sociálfašisté chtějí vybudovati jednotnou frontu na platformě přiznání ke kapitalistickému státu a řádu, komunisté na podkladě boje dělnické třídy proti kapitalistickému zřízení. V tom je zásadní rozdíl, který nás komunisty od sociálfašistů oddaluje. Tento zásadní rozdíl rozděluje nás také při nazírání na gentský systém. Sociálfašisté novelisací zákona o podporách v nezaměstnání chtějí léčiti kapitalistickou krisi ku prospěchu kapitalistického řádu na účet dělníků a proto v zájmu kapitalistů odsuzují 2 mil. dělníků k úplnému vyhladovění a vylučují je z nároku na jakoukoli podporu v nezaměstnání. My, komunisté, organisujeme jednotnou frontu organisovaných i neorganisovaných dělníků proti tomuto zločinu a podvodu.

Voláme organisované i neorganisované dělníky ke společné akci za odstranění gentského systému a pro plnou podporu všem nezaměstnaným na účet státu, do boje za chléb a práci, za odstranění kapitalistické společnosti. (Potlesk komunistických poslanců.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP