Pátek 2. května 1930

Těsnopisecká zpráva

o 45. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 2. května 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změna ve výboru

Od volebního soudu došlo

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 308) zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (tisk 391) - pokračování

Řeč posl. Petra

Řeč posl. dr Sterna

Řeč posl. dr Kalaše

Řeč posl. Roschera

Řeč posl. Klimenta

Řeč posl. Hodinové

Řeč posl. Matznera

Řeč posl. Barši

Řeč posl. K. Procházky

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Tayerle

Doslov zpravodaje posl. F. Svobody

Projednávání přerušeno

2. Zpráva výborů zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu (tisk 305) zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (tisk 384).

3. Zpráva výborů zemědělského a zásobovacího o vládním návrhu (tisk 329) zákona o dovozních listech (tisk 388)

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr Zadiny

Doslov zpravodaje posl. Křemena

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (tisk 384)

Osnova přijata v prvém čtení

Ad 3. Hlasování o osnově zákona o dovozních listech (tisk 388)

Osnova přijata v prvém čtení

Ad 1. Hlasování o osnově zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (tisk 391)

Osnova přijata v prvém čtení

4. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se schvaluje obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 30. dubna 1929 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. května 1929, č. 66 Sb. z. a n. (tisk 334)

Zpravodajové posl. dr Zadina a Hrušovský vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

5. Návrh, aby senátu prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny k projednání usnesení poslanecké sněmovny o vládních návrzích:

a) zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II),

b) zákona, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 1452-II)

Prodloužení lhůt povoleno

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci v trest. věci posl. dr Sterna a posl. Haiblicka (tisk 347)

Řeč zpravodaje posl. dr Stránského

Návrh výboru imunitního přijat

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. súdu v Mor. Ostrave v trest. věci posl. Śliwku (tisk 348)

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Návrh výboru imunitního přijat

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Brně v trest. věci posl. Barši (tisk 349)

Řeč zpravodaje posl. dr Stránského

Návrh výboru imunitního přijat

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Košiciach v trest. veci posl. Kurťaka (tisk 351)

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Návrh výboru imunitního přijat

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Z iniciativního výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP