"R" resp. Rav-Rem "R" resp. Rich-Rje "R" resp. Ros-Rýp

ROSCHE Alfred, dr.

V. voleb. kraj

LW, (DAWG), hosp. LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. rozp. - ústav.-práv. - živn.-obch.

Od 5. XII. 1930 zůstává pouze hospitantem klubu LW.

97, 27. I. 1931; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 80.

k t. 1049. 115, 27. III. 1931; 81.

k t. 2172. 253, 28. II. 1933; 24-5.

k t. 2454. 312, 20. XII. 1933; 6.

Návrh resoluční:

k t. 2172. 253, 28. II. 1933; 28-9.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové, (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 33.

o opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 ústav. listiny ze dne 7. listopadu 1929 (k tisku 1, příloha CH) o konečné úpravě československé měny (t. 134)

9, 16. I. 1930; 24.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 16.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328)

42, 11. IV. 1930; 9.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 40.

o zákonu, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (t. 1008); protestuje proti automobilovým clům zavedeným 18. III. 1931.

111, 17. III. 1931; 14.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů. výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026); mluví o mezinárodních příčinách hospodářské krise.

113, 20. III. 1931; 17.

o téže věci; mluví o příčinách, jež zostřují hospodářskou krisi v Československu.

113, 20. III. 1931; 56.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o německo-rakouské celní dohodě.

115, 27. III. 1931; 51.

o zákonu, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1123); mluví o výsledcích porad v Ženevě, o německo-rakouské celní dohodě a o své řeči pronešené 10. V. 1931 na sjezdu své strany v Mostě.

120, 19. V. 1931; 18.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. března 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. a n. (t. 1277)

138, 8. VII. 1931; 16.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346)

141, 11. VII. 1931; 18.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 3.

o zákonu. kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926. č. 238 Sb. z. a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotcích a podobných kapitálů (t. 1527)

159, 17. XII. 1931; 24.

o bankovním zákonu (t. 1647); vyslovuje též soustrast obětem důlních katastrof ve Svatavě a Mostu.

172, 18. III. 1932; 46.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 57.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172); dotýká se též imunit. věci 4 němec. nár. soc. poslanců.

252, 24. II. 1933; 26.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. fin. dr Trapla ze 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 29.

o zákonu na. ochranu cti (t. 2268)

277, 1. VI. 1933; 5.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 49.

o zákonu o prodeji zboží za jednotné ceny (t. 2454)

311, 19. XII. 1933; 37.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 55.

Věcná poznámka:

za rozpravy o rozpočtu na rok 1935 (t. 2760), v níž odpovídá na vývody věcné poznámky dr. Hodáče a vyslovuje mínění, že sudetští Němci považují postavení dr Hodáče jako politika a jako funkcionáře Svazu čsl. průmyslníků za neslučitelné.

352, 1. XII. 1934; 34.

Interpelace:

o nedostatečné propagandě cizineckého ruchu v severních Čechách,

t. 557/XVIII. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 806/XXIV. 97, 27. I. 1931; 12.

o zabavení čísla 95 časopisu "Deutsche Leipaer Zeitung" ze čtvrtka dne 24. dubna 1930,

t. 683/IV. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/XVI. 97, 27. I. 1931; 11.

o výpovědi výpomocného poštovního úředníka,

t. 2104/VI. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2188/II. 259, 23. III. 1933; 3.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

podaný dne 1. prosince 1934, proč na jeho řeč pronesenou dne 30. XI. 1934 ve 351. schůzi sněmovny bylo použito § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu.

Odpov. místopředs. Stivína

355, 11. XII. 1934; 19.

 

ROSCHER Anton

IV. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 297.

36, 2. IV. 1930; 8.

na zařazení obce Dolního Hanychova do skupiny míst B činovného, t. 1299.

136, 3. VII. 1931; 4.

na změnu směrnic pro státní vyživovací akci, t. 2959.

371, 9. IV. 1935; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

45, 2. V. 1930; 15.

Interpelace:

o poskytování nezdaněného minerálního oleje domáckým dělníkům ve sklářském průmyslu,

t. 1907/XI. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2051/IV. 221, 25. XI. 1932; 5.

 

ROUDNICKÝ Alois

IX. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - soc.-pol.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

11, 24. I. 1930; 7.

Proslov:

o uspořádání mírové slavnosti Čsl. Červeného kříže 31. III. 1934 v zasedací síni posl. sněmovny.

322, 15. III. 1934; 10.

Odpověď na dotaz:

inž. Kalliny, v němž si stěžuje, ze 3 interpelace jeho a 4 interpelace posl. dr Schollicha nebyly ihned po podání vytištěny a rozdány, a ptá se, co hodlá předseda sněmovny nyní i příště zaříditi na odstranění takového prodlení.

226, 13. XII. 1932; 19.

J. Štětky, v němž si tento stěžuje, že ministr železnic Bechyně osobně ho nepřijal, když si u něho chtěl stěžovati do odebrání paušalovaných železničních jízdenek redaktorům dělnického tisku.

322, 15. III. 1934; 10.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o "Lékárnické platebně pro Československou republiku se sídlem v Praze, ku zajištění platových požitků kondicinujících lékárníků, zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách", t. 125.

12, 30. I. 1930; 4.

na poskytnutí podpory obyvatelům a majitelům budov a pozemků poškozených velikým rozvodněním řeky Blanice, t. 1837.

194, 17. VI. 1932; 6.

Návrh resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

177, 21. IV. 1932; 4.

zpr. t. 1833; zprav. Jan Tůma; nevydán

222, 29. XI. 1932; 19.

 

RUPPELDT Fedor

XIX. voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém Janu Jančekovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 295, 19. X. 1933; 3.

Byl členem výb. zahr.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci pohořelým obce Nižná Revúca na Slovensku, pol. okres Ružomberok, t. 2588.

329, 5. VI. 1934; 7.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 2496 (doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. III. 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. III. 1921, sjednaný v Praze dne 27. XI. 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. XII. 1933, č. 234 Sb. z.).

322, 15. III. 1934; 6, doslov 9.

zahr. výb. zpr. t. 2600 (obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1934)

335, 21. VI. 1934; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 69.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 37.

o návrhu na zřízení teologické fakulty evangelické v Bratislavě (t. 2487)

319, 22. II. 1934; 11.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

349, 28. XI. 1934; 82.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975)

372, 11. IV. 1933; 33.

 

RUSS Emil

VII. voleb. kraj

K

Nastoupil po Karlu Haiblickovi, jenž pozbyl mandátu.

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 165, 22. I. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782); mluví o nouzi obyvatelstva v Rudohoří.

186, 19. V. 1932; 61.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 3.

Interpelace:

naléhavá, o daňové defraudaci spáchané Františkem Stejskalem,

t. 2047. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2164. 259, 23. III. 1933; 3.

o nezákonité domovní prohlídce u posl. Kuhnové,

t. 1797/XII. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/XXV. 207, 20. X. 1932; 8.

o sebevraždě záložníka Josefa Sellnera,

t. 1977/X. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/XVI. 230, 16. XII. 1932; 2.

o nevysvětleném, podezřelém úmrtí v chebské nemocnici,

t. 2131/VII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2341/XVIII. 293, 17. X. 1933; 9.

že finanční strážník těžce zranil nezaměstnaného Jana Stöhra z Klinghartu,

t. 2131/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/XXII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o surovém, neoprávněném jednání četnictva při projevu v Kraslicích,

t. 2470/XII. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2560/V. 327, 15. V. 1934; 5.

Dotazy podle § 70 jedn. ř.:

zdali předs. posl. sněm. jest ochoten vymoci od vlády okamžité vrácení listin zabavených při prohlídce v bytě posl. Kuhnové v Chomútově dne 14 května, jakož i příkladné potrestání úředních orgánů, které touto prohlídkou porušily poslaneckou imunitu, zvláště pak okr. hejtmana dr Wagnera.

192, 3. VI. 1932; 3.

v němž popírá výsledky šetření, obsažené ve vyjádření předsedy vlády o zatčení dr Sterna 1. V. 1932 v Ústí n. L.

195, 17. VI. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

zpr. t. 2614; zprav. dr Suchý;

323, 24. IV. 1934; 8.

nevydán 334, 19. VI. 1934; 17.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, resp. zločin podle §§ 9, 81 tr. z.)

343, 25. X. 1934; 22.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

348, 27. XI. 1934; 5.

zpr. t. 2927; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 37-8.

 

RÝPAR Jan

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - vyšetř.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-22.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 136 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha A), kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu)

10, 23. I. 1930; 9, doslov 21.

rozp. výb. zpr. t. 467 (Dohody o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsané dne 28. dubna 1930 v Paříži a Ujednání je doplňující)

53, 26. V. 1930; 19.

doslov 55, 28. V. 1930; 31.

rozp. výb. zpr. t. 644 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z.)

67, 16. IX. 1930; 22.

doslov 68, 17. IX. 1930; 21.

rozp. výb. zpr. t. 791 (Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne)

109, 5. III. 1931; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1317 (zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931)

135, 3. VII. 1931; 7.

doslov 136, 3. VII. 1931; 12.

rozp. výb. zpr. t. 1508 (zákon, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931)

156, 14. XII. 1931; 6.

doslov 157, 15. XII. 1931; 36.

rozp. výb. zpr. t. 1510 (zákon, kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. III. 1920, č. 165 Sb. z., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady)

158, 16. XII. 1931; 17, 24.

rozp. výb. zpr. t. 2070 (zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních)

222, 29. XI. 1932; 4, doslov 7.

rozp. výb. zpr. t. 2962 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. XII. 1930)

371, 9. IV. 1935; 23.

rozp. výb. zpr. t. 2963 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. XII. 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí)

371, 9. IV. 1935; 23.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Klimkovicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487 a 491 tr. z.)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 1014; zprav. Fr. Ježek; nevydán

120, 10. V. 1931; 28-9.

"R" resp. Rav-Rem "R" resp. Rich-Rje "R" resp. Ros-RýpPřihlásit/registrovat se do ISP