"N" resp. Náj-Nej "N" resp. Net-Nos "N" resp. Novák-Nový

NÁJEMNÍK Otakar

I.B voleb. kraj

lig.

Nastoupil po dr Karlu Perglerovi, jemuž bylo odepřeno ověření volby.

Volba verifikována 224, 6. XII. 1932; 3.

Slib vykonal 207, 20. X. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001)

210, 25. X. 1932; 11.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 39.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 48.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208).

262, 28. III. 1933; 24.

o zákonu o stíhání prostistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 27.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2451).

310, 19. XII. 1933; 17.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493).

318, 21. II. 1934; 23.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); činí prohlášení ohledně srážek z požitků státních zaměstnanců.

351, 30. XI. 1934; 31.

 

NAJMAN Josef V.

I B. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12 XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. Stál. - úsp. k m. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na zrušení potravní daně na čáře, t. 62.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona o soustředění a dalším vybudování živnostenské úvěrové organisace v republice Československé, t. 163.

16, 17. II. 1930; 7.

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

na zrušení zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 276.

29, 18. III. 1930; 7.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na úpravu automobilní dopravy, t. 2103.

230, 16. XII. 1932; 2.

jímž se zrušuje zákon ze dne 23. XII. 1932, č. 198 Sb. z., o dopravě motorovými vozidly, t. 2141.

239, 31. I. 1933; 5.

na novelisaci zákona ze dne 23. XII. 1932, č. 198 Sb. z., o dopravě motorovými vozidly, t. 2236.

267, 28. IV. 1933; 44.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-118.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 67-68.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 29-30.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 664 (doplňkový protokol ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, č. 116 Sb. z.)

79, 17. XI. 1930; 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 46.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 53.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 24.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 28.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 51.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 34.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 17.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví též o výtržnostech v Praze, spojených s provedením universitního zákona z r. 1920 (vydání insignií).

349, 28. XI. 1934; 66.

Interpelace:

ohledně exekučního vymáhání daní berním úřadem v Duchcově,

t. 2669/VI. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XVII. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Hluboké n. Vlt. (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488 event. 491 tr. z.)

138, 8. VII. 1931; 5.

okr. s. v Hradci Král. (přestupky podle §§ 1, 2 a 3 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

356, 13. XII. 193; 38.

zpr. t. 2978; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 33.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2982; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 33-34.

Volán k pořádku:

178, 22. IV. 1932; 39.

274, 24. V. 1933; 31.

 

NÁPRSTEK Josef

VI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. soc. pol. a živn.-obch.

Zemřel 9. IX. 1931.

142, 14. X. 1931; 4.

Po něm nastoupil Kejmar Emanuel.

Návrhy:

na doplnění zákona ze 14. VII. 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu, t. 363.

41, 10. IV. 1930; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 54.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 11.

 

NAVRÁTIL František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - im. - úst.-práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v okrese Plumlovském na Drahamské vysočině, postiženému živelní pohromou, krupobitím, t. 1358.

142, 14. X. 1931; 15.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 645 (zákon o poštovní spořitelně).

68, 17. IX. 1930; 22, doslov 41.

bran. výb. zpr. t. 2627 (zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem).

333, 15. VI. 1934; 5.

Řeč v rozpravě:

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114, Sb. z. (t. 700); mluví o krisi v zemědělství.

75, 24. X. 1930; 3.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 9.

Interpelace:

naléhavá, že berní správy ukládají nemožné povinnosti družstvům a peněžním ústavům,

t. 797. 104, 12. II. 1931; 87.

odpov. t. 899. 105, 13. II. 1931; 51.

o poškozování hospodářských zájmů města Zábřeha a okolí státní správou čsl. železničních drah,

t. 1157/IV. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1754/IV. 188, 24. V. 1932; 3.

 

NEČAS Jaromír, inž.

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - rozp. - techn.-doprav. - úsp. kom. (náhr.) - zahr. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na zařazení města Železnice do skupiny míst C činovného, t. 449.

52, 22. V. 1930; 5.

na zařazení města Mělníka n. L. do skupiny míst B činovného, t. 625.

67, 16. IX. 1930; 17.

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc občanům obcí Bartoušova, Jičiněvse, Žitětína, Dolan a Pševse v okrese jičínském, postiženým těžkou živelní pohromou, t. 1219.

128, 18. VI. 1931; 6.

na vydání nového vzorkového zákona, t. 2854.

364, 21. III. 1935; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

Návrhy resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

k t. 1890. 198, 23. VI. 1932; 12.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 903 (zákon o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem).

106, 19. II. 1931; 7, doslov 16.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1050 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu).

115, 27. III. 1931; 5, doslov 81.

zahr. výb. zpr. t. 1346 (zákon o podpoře zahraničního obchodu).

141, 11. VII. 1931; 3, doslov 35, vyjádření o resol. 36.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1749 (zákon, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926 č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z.).

182, 4. V. 1932; 3, doslov 23.

zahr. výb. zpr. t. 1731 (ústavní zákon o úpravě státních hranic s Rumunskem).

207, 20. X. 1932; 9.

rozp. výb. zpr. t. 2095 (zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě).

227, 14. XII. 1932; 16, doslov 21.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2114 (zákon, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné).

237, 23. XII. 1932; 4.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2118 (zákon o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly).

237, 223. XII. 1932; 5,

vyjádření o pozměň. návrhu 28. zahr. výb. zpr. t. 2148 (zákon, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu).

247, 10. II. 1933; 6, doslov 40.

doslov (za zprav. zahr. výb. dr Mareše)

ke zpr. t. 2029 a 2076 (dodatkové úmluvy k československo-německým hospodářským dohodám).

259, 23. III. 1933; 11.

techn.-doprav. a zahr. výb. zpr. t. 2280 (úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne).

295, 19. X. 1933; 4.

zahr. výb. zpr. t. 2361 (dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 6. října 1933).

298, 8. XI. 1933; 5.

zahr. výb. zpr. t. 2541 (dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané v Praze dne 8. března 1934 a. uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. března 1934, č. 53 Sb. z.).

327, 15. V. 1934; 6, 8.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2722 (zákon o plynárenských podnicích požívajících výhod).

342, 4. VII. 1934; 50.

zahr. výb. zpr. t. 2791 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě).

357, 18. XII. 1934; 8.

zahr. výb. zpr. t. 2792 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými).

357, 18. XII. 1934; 8.

zahr. výb. zpr. t. 2793 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930).

357, 18. XII. 1934; 8.

zahr. výb. zpr. t. 2783 (dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, sjednaný v Praze dne 22. května 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. května 1934, č. 98 Sb. z.).

360, 5. III. 1935; 11.

zahr. výb. zpr. t. 2844 (zákon, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu).

363, 14. III. 1935; 6, 20.

zahr. výb. zpr. t. 2853 (dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, č. 21 Sb. z.).

365, 26. III. 1935; 5.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2858 (návrh dr Ivanky, Rázuse, Grebáče-Orlova, Danihela, Bendy a Lišky na přeměnění vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní).

365, 26. III. 1935; 17.

zahr. výb. zpr. t. 2968 (dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtoně dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.).

371, 9. IV. 1935; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644); mluví o zřízení investičního fondu pro práce železniční, silniční, vodohospodářské, stavební a zdravotní.

67, 16. IX. 1930; 37.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790)

81, 19. XI. 1930; 17.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 54.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243).

133, 1. VII. 1931; 8.

o zákonu o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (t. 1840).

197, 22. VI. 1932; 11.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 21.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 9.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 32.

Interpelace:

o státně zkoušených hospodářích ve stát. zemědělsko-technické službě dohlédací na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 402/XII. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 549/IX. 67, 16. IX. 1930; 11.

ve věci legionářů, kteří jsou absolventy revírních škol a slouží ve státní lesotechnické dohlédací službě,

t. 628/I. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 772/VI. 86, 26. XI. 1930; 135.

o živelních katastrofách v našich lesích a o nutnosti bezodkladného zásahu státu,

t. 917/XVI. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1452/VIII. 155, 14. XII. 1931; 5.

o odebrání starých práv obcím Turnovu, Modřišicím, Přepeřím, Tloukonicím a Všeni ředitelstvím Státních lesů a statků v Liberci,

t. 1210/XII. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1450/XIII. 145, 24. XI. 1931; 15.

o pomoci obcím Bříství, Nečas, Budčeves a Chotěšice při vysoušení rybníku "Nečas",

t. 1210/XIII. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1421/I. 145, 24. XI. 1931; 12.

o škodách, způsobených živočišné výrobě, zájmům zemědělství a zájmům státu Státním diagnostickým a serotherap. ústavem v Ivanovicích,

t. 1268/XIV. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1406/VII. 142, 14. X. 1931; 14.

ve věci nesprávného postupu při pronajímání honiteb ve státních lesích,

t. 1407/IX. 142, 14. X. 1931; 11.

odpov. t. 1629/I. 170, 16. III. 1932; 8.

o zabránění škod, jež vznikají státu a zemědělství nedostatečným prováděním katastrálních prací a o úpravě poměrů zaměstnanců katastrálních úřadů a jejich hromadnému překládání,

t. 1422/I. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1905/XVI. 205, 21. VII. 1932; 5.

o nutnosti jednotné organisace zeměměřičských pracích v republice, a zamezení dosavadní roztříštěnosti, a měření republiky různými úřady,

t. 1715/V. 179, 228. IV. 1932; 4.

o plánovitém provádění zemědělsko-technických prací a o postavení zeměměřičů agrárního a zemského úřadu v Brně,

t. 1715/XII. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2199/III. 262, 28. III. 1933; 3.

o velikých škodách způsobených hraboši na Podkarpatské Rusi,

t. 1956/I. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2335/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nadměrném rozmnožování hostinských, výčepnických a vinárenských koncesí v ČSR a o nezodpovídání dotazů v této věci vládě podaných,

t. 2104/IV. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2422/XV. 313, 17. I. 1934; 7.

o projektovaném tříštění technické agendy ve státní stavební službě v zemi moravskoslezské a z toho vyplývajících škodách pro celek,

t. 2104/V. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2256/IV. 275, 30. V. 1933; 3.

o nevyplácení podpor okresním úřadem v Jičíně a nedodržování platných předpisů a nařízení,

t. 2151/IV. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2357/XI. 297, 6. XI. 1933; 4.

o opatření proti kořalečnímu moru a stále rostoucímu alkoholisování republiky,

t. 2211/II. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2344/XIV. 293, 17. X. 1933; 9.

o nespravedlivém rozdílení náhrad za škody způsobené živelními pohromami v mělnickém okrese,

t. 2255/II. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2350/II. 296, 20. X. 1933; 3.

aby bylo urychleně pomoženo krajům postiženým katastrofálními živelními pohromami na Mnichovohradišťsku a Turnovsku,

t. 2547/VII. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2734/XXIV. 343, 25. X. 1934; 22.

o služebním a platovém. poměru občanských úředníků kancelářského pomocného personálu a zřízenců ve službách vojenské správy ministerstva národní obrany,

t. 2822/V. 360, 5. III. 1935. 9.

ve věci naléhavé nutnosti stavby reformního reálného gymnasit v Bubenči a naprosto nedostatečného vybavení všech pražských středních škol vůbec,

t. 2826/XVIII. 360, 5. III. 1935; 9.

 

NEJEZCHLEB-MARCHA Dominik

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. dáv. z maj. - inkompatib. - techn.-doprav. - úsp. kom. - zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci zemědělskému obyvatelstvu v obcích na Tišnovsku, postiženému živelními pohromami, t. 1287.

133, 1. VII. 1931; 5.

ohledně úpravy daně z vína u vinařů-producentů, t. 2241.

268, 9. V. 1933; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1107 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV).

118, 7. V. 1931; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 20.

Interpelace:

o dovozu rumunského a polského dobytka do republiky Československé,

t. 851/I. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1269/XIV. 141, 11. VII. 1931; 38.

o neudržitelných poměrech ve vinařství na Moravě, v Čechách, na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 1422/X. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 2643/II. 334, 19. VI. 1934; 5.

o postupu finančních úřadů při ukládání daně činžovní,

t. 2523/II. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2670/I. 337, 27. VI. 1934; 3.

"N" resp. Náj-Nej "N" resp. Net-Nos "N" resp. Novák-NovýPřihlásit/registrovat se do ISP