"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal-Mar "M" resp. Maš-Moj "M" resp. Mot-Mys

MACEK Josef, dr.

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. dáv. z maj. - kult. - rozp. - úst.-práv. a zahr.

Návrh iniciativní:

na zařazení města Uhlířských Janovic do skupiny C činovného, t. 990.

109, 5. III. 1931; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 466 (Dohody a Ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu)

53, 26. V. 1930; 10.

doslov 55, 28. V. 1930; 29.

zahr. výb. zpr. t. 541 (Mezinárodní Úmluva o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 8. XI. 1927 a její Protokol z téhož dne, dále Dodatková Dohoda k Mezinárodní Úmluvě a odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 11. VII. 1928 a její Protokol, a konečně dopisy šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. VII. 1928)

64, 17. VI. 1930; 6, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 645 (zákon o poštovní spořitelně)

68, 17. IX. 1930; 24, doslov 42.

rozp. výb. zpr. t. 846 (zákon o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise)

95, 15. XII. 1930; 5.

doslov 96, 16. XII. 1930; 79.

rozp. výb. zpr. t. 1348 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty a Pechmana na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 8.

rozp. výb. zpr. t. 2556 (zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

325, 3. V. 1934; 14.

rozp. výb. zpr. t. 2844 (zákon, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu)

363, 14. III. 1935; 4, 19.

rozp. výb. zpr. t. 2935 (zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře)

369, 4. IV. 1935; 5.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. listopadu 1929 (k tisku 1, příloha CH) o konečné úpravě československé měny (t. 134).

9, 16. I. 1930; 13.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku, (t. 328).

42, 11. IV. 1930; 23.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 48.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

179, 28. IV. 1932; 26.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

192, 3. VI. 1932; 16.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 23.

Interpelace:

o hospodářství okr. úřadu v Kutné Hoře s podporami pro postižené živelními pohromami, různých akcí zásobovacích a znemožňování kontroly členům okres. výboru a zastupitelstva,

t. 402/XVIII. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 674/VIII. 72, 21. X. 1930; 8.

o parcelaci Strahovské zahrady v Praze,

t. 1097/VIII. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1382/VIII. 142, 14. X. 1931; 12.

o vyplácení dividend státem sanovaných bank,

t. 1562/XVII. 163, 21. I. 1932; 8.

odpov. t. 1637/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

 

MACOUN Franz

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zaměstnaneckého zákona, t. 433.

52, 22. V. 1930; 26.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 75 (zákon ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z., a zákon ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z., t. 673.

71, 2. X. 1930; 12.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 96 d) a § 96 e) (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.), t. 672.

72, 21. X. 1930; 11.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 96 d) a § 96 e) (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.), t. 761.

79, 17. XI. 1930; 6.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 75 (zákona) ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z., a zákon ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z.), t. 762.

79, 17. XI. 1930; 6.

aby pro den 24. prosince bylo zavedeno zavírání obchodů v 5 hodin, t. 777.

79, 17. XI. 1930; 7.

aby byl vydán zákon o omezení práva výpovědi a propouštění soukromých zaměstnanců, t. 826.

92, 11. XII. 1930; 4.

aby byl vydán zákon o otvírání a zavírání pracovních místností v obchodních živnostech a živnostech s nimi spřízněných, t. 1937.

205, 21. VII. 1932; 5.

na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 2043.

219, 24. XI. 1932; 5.

na vydání zákona, jímž se mění článek XVI, odst. 1, písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., jakož i zákon ze dne 14. dubna 1932, č. 62 Sb. z., o přímých daních, t. 2382.

300, 28. XI. 1933; 6.

o dalším zaměstnávání vyučených učedníků, t. 2474.

315, 15. II. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 63.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 24.

Interpelace:

o překážkách, které se kladou povolání obchodních cestujících a zástupců,

t. 2249/IV. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2344/X. 293, 17. X. 1933; 9.

 

MACHÁČEK Pavel

XVI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. techn.-doprav. - zahr. a živn.-obch.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Vzdal se posl. mandátu 6. I. 1931.

97, 27. I. 1931; 4.

Za něho nastoupil Galovič Josef.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných dne 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 48.

 

MACHNÍK František

VIII. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. bran. inkompatib. (náhr.) - kult. - techn.-doprav. - vyšetř. - zahr. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta pomoc pohořelým v obci Bílové, okres Kralovice u Plzně, t. 1246.

128, 18. VI. 1931; 6.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům osady Čepinec, pol. obec Žinkovy, okres Přeštice, t. 1766.

183, 10. V. 1932; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1751 (zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru)

183, 10. V. 1932; 5, doslov 16.

bran. výb. zpr. t. 2778 (zákon o délce presenční služby)

353, 5. XII. 1934; 4,

doslov 13, vyjádření o resol. 14.

zahr. výb. zpr. t. 2779 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Paříži dne 11. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. června 1934, č. 104 Sb. z.)

362, 12. III. 1935; 10.

zahr. výb. zpr. t. 2780 (dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z.)

362, 12. III. 1935; 14.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 4.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

150, 28. XI. 1931; 14.

k zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 48.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 31.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí d Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 73.

 

MAJOR Štefan

XV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 29, 18. III. 1930; 4.

Pozbyl posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 29. II. 1932.

170, 16. III. 1932; 5.

Po něm nastoupil Bazala Štefan.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 407); mluví o pronásledování komunistů-dělníků v ČSR.

52, 22. V. 1930; 9.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 70.

Interpelace:

naléhavá, o surovém nakládání s uvězněným posl. Sedorjakem,

t. 319. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 439. 49, 16. V. 1930; 40.

o vypovídání dělníků z oblastí určitých obcí a z republiky vůbec,

t. 408/VI. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 659/XXIII. 72, 21. X. 1930; 7.

o - - šikanování chudého obyvatelstva na Slovensku,

t. 683/I. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/VII. 102, 6. II. 1931; 76.

o kulturním skandálu v Čekově při Trebišově,

t. 809/II. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/IV. 111, 17. III. 1931; 7.

o špiclovských manýrách v Bratislavě,

t. 809/V. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/XVIII. 111, 17. III. 1931; 7.

ve věci zabavení většího množství tiskopisů, které na poštu podala administrace časopisu "Pravda", a o zřejmém porušení listovního tajemství,

t. 809/XII. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1037/XI. 116, 23. IV. 1931; 10.

ve věci konfiskace letáků "Pracujúci v mestách a na vidieku", "Falu és város dolgoczi", které vydala administrace časopisu "Pravda-Munkás" v Bratislavě a byly konfiskovány 20. XI. 1930,

t. 809/XIII. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1010/IX. 114, 26. III. 1931; 5.

v záležitosti domovní prohlídky bratislavskou policií dne 18. XI. 1930, která byla provedena v místnostech administrace časopisů "Pravda-Munkás" a sekretariátu KSČ,

t. 809/XIV. 95, 15. XII. 1930; 4.

o propuštění z práce Frant. Fábryho na stát. dolech v Rožňavě,

t. 1082/II. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1395/V. 142, 14. X. 1931; 13.

o vysokém obnosu, který obdržel dr Dérer od továrny Union-Cement ve Stupavě,

t. 1205/VIII. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1382/XII. 142, 14. X. 1931; 12.

o penězích obdržených od firmy Union-Cement ve Stupavě,

t. 1318/VII. 142, 14. X. 1931; 8.

v záležitosti týrání sekretáře KSČ Karla Schmiedke z Bratislavy policejními orgány v Petržalce,

t. 1405/II. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/X. 167, 4. II. 1932; 47.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 263; zprav. J. Koudelka; nevydán

34, 25. III. 1930; 16.

sedrie v Nitře (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1, 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II téhož zákona)

3, 17. XI. 1929; 7.

zpr. t. 265; zprav. J. Koudelka; nevydán

35, 25. III. 1930; 2.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 988; zprav. J. Koudelka; nevydán

119, 8. V. 1931; 28.

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 266; zprav. Fr. Ježek; nevydán

36, 2. IV. 1930; 34-5.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 267; zprav. Fr. Ježek; nevydán

36, 2. IV. 1930; 35.

okr. s. v Bratislavě (přestupky podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a podle nařízení býv. min. vnitra ze 30. září 1913, č. 7430 B. M. eln.)

3, 17. XII. 1929; 7.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle §u 15, č. 3 (§u 1, odst. I.) a přečiny podle §u 14, č. 1, §u 15, č. 2 (§u 17, č. 1) zákona na ochranu republiky)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 1200; zprav. F. Richter; nevydán

131, 25. VI. 1931; 21-2.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle §u 65 tr. z., §u 15, 3 zákona na ochranu republiky a přečiny podle §u 65 tr. z., §u 14, č. 1, 5, §u 15, č. 2 a §u 18, č. 1, 3 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 853; zprav. dr Markovič; nevydán

111, 17. III. 1931; 25-6.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle §u 69, č. 1 tr. z., §u 4, odst. I, §u 6, odst. I zák. čl. XL/1914, přečin podle §u 69, č. 1 tr. z., §§ 301, 302 tr. z. a přestupek nařízení býv. ministerstva vnitra ze dne 30. září 1913, č. 7430/13 B. M.)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 856; zprav. dr Markovič; vydán

116, 23. IV. 1931; 38-40.

kraj. s. v Komárně (zločin podle §u 15, č. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky)

95, 15. XII. 1930; 4.

kraj. s. v Košicích (přečin podle §u 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914)

104, 12. II. 1931; 89.

kraj. s. v Bratislavě (souhlas s další vazbou a trestním stíháním pro zločiny podle §§ 2/I, 3/I, 4/I, 6/1 zák. čl. XL z r. 1914, zločin resp. přečin podle §u 69, č. 1, §§ 301, 302 tr. z. a přestupek nařízení býv. uh. min. vnitra ze dne 30. září 1913, č. 7430/1913 B. M. E.)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1188; zprav. dr Suchý; věc projednávána

124, 2. VI. 1931; 9-43.

dán souhlas k další vazbě i trestnímu stíhání

125, 2. VI. 1931; 3-5.

 

MALÝ Cyril

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inkompatib.

Návrhy iniciativní:

na přeřazení dopravního úřadu v Užhorodě do skupiny. činovného B s platností od 1. ledna 1926, t. 799.

84, 24. XI. 1930; 3.

na zařazení města Užhorodu do skupiny A činovného státních zaměstnanců, t. 1344.

141, 11. VII. 1931; 3.

na zařazení obcí Chrlic a Rosenberku do skupiny C činovného stát. zaměstnanců, t. 1426.

145, 24. XI. 1931; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 26.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 72.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 18.

Interpelace:

o placení hodin přes čas skladištním zaměstnancům u dopravního úřadu v Brně,

t. 320/I. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 659/X. 72, 21. X. 1930; 7.

o přidělení vlaků vlakovému mužstvu v Č. Těšíně,

t. 320/XIX. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 653/VII. 71, 2. X. 1930; 5.

o povolení bydleti mimo služební místo,

t. 408/I. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/III. 71, 2. X. 1930; 5.

o přeložení dělníků služby stavební a udržovací k jiným služebním odvětvím,

t. 408/IV. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/VI. 71, 2. X. 1930; 5.

o umělém přerušování pracovního poměru dělnictva služby stavební a udržovací u českoslov. železnic,

t. 532/VII. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 674/XVI. 72, 21. X. 1930; 8.

odevzdání vybírané dávky pro účely hasičstva na Podkarpatské Rusi,

t. 822/II. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1072/I. 118, 7. V. 1931; 7.

o šikanování a zbavení služeb myslivce Emericha Baláše z Barlabaše na Podkarpatské Rusi,

t. 1422/III. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1669/II. 174, 7. IV. 1932; 5.

o propůjčení společenství na prodeji kolků v justičním paláci v Brně,

t. 1422/IV. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1845/X. 197, 22. VI. 1932; 4.

o zrušení výrobny jízdenek v Brně,

t. 1461/XII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1845/IX. 197, 22. VI. 1932; 4.

o přiznání podkarpatoruské výhody staničnímu pomocníku Ladislavu Mihokovi od dopravního úřadu v Užhorodě,

t. 1579/I. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XV. 188, 24. V. 1932; 3.

o nevyplacení přeplaceného nájemného z naturálních bytů železničním zaměstnancům ve Znojmě,

t. 1628/I. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/XIV. 194, 17. VI. 1932; 6.

o neudržitelných poměrech na místní dráze Kuřím-Bítýška Veverská,

t. 1715/III. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1979/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o srážkách z platů pomocným zaměstnancům Č. S. D.,

t. 1715/XI. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1979/III. 207, 20. X. 1932; 8.

o nedostačujících určení míst pro nižší službu železniční u d. ú. Mor. Ostrava-Přívoz,

t. 2276/I. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nedostatečném přídělu míst ku provádění personálního opatření,

t. 2489/I. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2521/XVIII. 323, 24. IV. 1934; 8.

"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal-Mar "M" resp. Maš-Moj "M" resp. Mot-MysPřihlásit/registrovat se do ISP