"B" resp. Bab-Baz "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Ber-Bez "B" resp. Bíl-Brd "B" resp. Bro-Buz

BÍLEK František

XIV. voleb. kraj

K

Nastoupil po Fr. Pecháčkovi, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonal 317, 20. II. 1934; 5.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - zdrav. - živn.-obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2720. 342, 4. VII. 1934; 10.

k t. 2859. 364, 21. III. 1935; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509)

321, 8. III. 1934; 35.

o imunitní věci G. Steinera (t. 2431); mluví o zabavení časop. "Rudé Právo" prý na podnět ligist. časop. "Expres".

328, 17. V. 1934; 14.

o zákonu o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 2674)

335, 21. VI. 1934; 9.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 23.

o zákonu o jízdě motorovými vozidly t. 2859).

364, 21. III. 1935; 29.

Interpelace:

o vlivu Stříbrného tisku na konfiskační praksi,

t. 2576/XIV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2728/XVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. z.)

345, 6. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2882; zprav. F. Richter; vydán:

371, 9. IV. 1935; 31.

Volán k pořádku:

328, 17. V. 1934; 14.

352, 1. XII. 1934; 35.

353, 5. XII. 1934; 13.

Slovo odňato:

328, 17. V. 1934; 14.

 

BIŇOVEC František

VI. voleb kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. soc.-pol. techn.-doprav. úst.-práv. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu stanov Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace, t. 198.

16, 17. II. 1930; 7.

na zařazení městyse Roztoky n. Vlt. do skupiny B činovného,

t. 1028. 111, 17. III. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelní pohromou, t. 1160.

123, 21. V. 1931; 6.

na opatření, jimiž se samosprávným svazkům umožní řádné hospodaření i spravování zařízení a podniků do kompetence jejich příslušejících, t. 1360.

142, 14. X. 1931; 16.

na změnu zákona č. 125/1927 o organisaci politické správy, t. 1361.

142, 14. X. 1931; 16.

na zařazení městyse Roztoky n. Vlt. do skupiny B činovného, t. 1665.

172, 18. III. 1932; 80.

na urychlené a vydatné poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích Slaný a Kralupy-Velvary, t. 1896.

199, 30. VI. 1932; 56.

na vydání zákona o rekultivaci poddolovaných i jinak devastovaných pozemků, t. 2363.

297, 6. XI. 1933; 4.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2465 (zákon, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z.)

313, 17. I. 1934; 10.

doslov 314, 18. I. 1934; 45.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 49.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); jménem posl. klubů české a německé soc. dem. strany dělnické činí prohlášení o současné situaci v severočeském uhelném revíru.

173, 30. III. 1932; 10.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001)

209, 24. X. 1932; 11.

o zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2525)

323, 24. IV. 1934; 13.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557)

326, 4. V. 1934; 27.

Interpelace:

o nemožném postupu okresního úřadu v Kralupech a zemského úřadu v Praze při vyřizování žádostí o podporu přestárlých občanů,

t. 174/XIII. 26, 5. III. 1930; 4.

o zabránění epidemií chorob, jimiž postiženy jsou děti v obvodu okresu chomutovského,

t. 851/XI. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/IV. 118, 7. V. 1931; 8.

o výkladu zákona č. 125 z r. 1927, týkajícím se umístění okresních úřadů,

t. 1174/III. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1452/XI. 155, 14. XII. 1931; 5.

o zneužívání a libovolném vykládání § 18 živn. řádu z titulu tak zv. volného uvážení při udělování koncesí okresním úřadem v Kralupech n. Vlt. a Zemským úřadem v Praze,

t. 1715/VI. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2031/II. 219, 24. XI. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kralupech n. Vlt. (přestupek § 3 tr. z.)

360, 5. III. 1935; 10.

 

BISTŘICKÝ Otomar

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. - živn.-obch.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 184 (opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha D) o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929)

15, 4. II. 1930; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 49.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782)

187, 20. V. 1932; 10.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Jindř. Hradci (přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1618; zprav. dr Daněk; vydán

182, 4. V. 1932; 28.

 

BLATNY Fanni

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 7.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o nežalovatelnosti dluhů za pití, t. 884.

97, 27. I. 1931; 13.

na zrušení druhého dílu spolkového zákona, t. 998.

109, 5. III. 1931; 7.

na vydání zákona o titulu neprovdaných žen, t. 1176.

123, 21. V. 1931; 35.

o státním občanství manželky, t. 1390.

142, 14. X. 1931; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823)

94, 12. XII. 1930; 24.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 41.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785)

189, 25. V. 1932; 12.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 27.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760),

350, 29. XI. 1934; 51.

 

BLAŽEK Štefan

XVI. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - zahr. - zeměděl. - živn.-obch.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1527 (zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů)

159, 17. XII. 1931; 11, doslov 40.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2113 (zákon o úsporných opatřeních personálních)

231, 19. XII. 1932; 3.

doslov 232, 20. XII. 1932; 59, tisk. chyby 62.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

113, 20. III. 1931; 68.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782)

187, 20. V. 1932; 4.

 

BOBEK Emil

IV. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. im. - rozp. - stál. (náhr.) - techn.-doprav. - zahr. - zeměd.

Návrh resoluční:

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 32, 40.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820)

91, 5. XII. 1930; 4.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů (t. 2966) a o zákonu o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění.

373, 12. IV. 1935; 22.

 

BÖHM Rudolf

V. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o státním fondu k obnovení ovocnářských a vinařských kultur, t. 978.

109, 5. III. 1931; 6.

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje zaměstnávati v továrnách mladistvé pod 18 let, t. 1001.

109, 5. III. 1931; 7.

aby byl vydán zákon o obnovení drobných zemědělských pachtů k ochraně pachtýřů pozemků, jímž se upravuje pachtovní poměr drobných majitelů pozemků a drobných živnostníků, t. 1005.

109, 5. III. 1931; 23.

Návrh pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády

6, 20. XII. 1929; 4.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

32, 20. III. 1930; 25.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 15.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o krisi v zemědělství.

74, 23. X. 1930; 25.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 6.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

112, 19. III. 1931; 84.

o téže věci. 113, 20. III. 1931; 65.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215); mluví o společnosti pro vývoz ovoce "Čechofruct".

131, 25. VI. 1931; 9.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o situaci rolníků a drobných rolníků.

133, 1. VII. 1931; 12.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

146, 24. XI. 1931; 11.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednané dne 23. března 1932 v Paříži a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z. (t. 1730); mluví o nevýhodách povolovacího řízení z r. 1931 pro pěstitele ovoce.

194, 17. VI. 1932; 14.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 21.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637)

332, 14. VI. 1934; 10.

Interpelace:

o postupu orgánů zemského finančního ředitelství, vyměřujících paušalované sazby daně důchodové v zemědělství za rok 1929,

t. 138/XII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 549/XXII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o zabavení časopisu "Deutsche Landheimat" v Litoměřicích č. 3 z 11. ledna 1930,

t. 402/XIII. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 555/III. 67, 16. IX. 1930; 12.

že dnem 1. prosince 1934 byla značně omezena sleva dopravného za různá krmiva, povolená do konce června 1935,

t. 2790/II. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/II. 367, 29. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Štětí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 369; zprav. V. Košek; nevydán

52, 22. V. 1930; 25.

okr. s. ve Štětí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 578; zprav. dr Markovič; vydán

82, 20. XI. 1930; 83-4.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (přestupek urážky na cti)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1150; zprav. Fr. Ježek; vydán

160, 17. XII. 1931; 5.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (přestupek urážky na cti)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1151; zprav. Fr. Ježek; vydán

160, 17. XII. 1931; 5.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin proti bezpečnosti cti podle § 461 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 16.

zpr. t. 1798; zprav. Fr. Ježek; nevydán

204, 13. VII. 1932; 6-8.

okr. s. v Benešově n. Ploučnicí (přestupek podle § 391 tr. z.)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2976; zprav. Jan Tůma; nevydán

373, 12. IV. 1935; 31.

okr. finančního ředitelství v Litoměřicích (přestupek nesprávného zdanění)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2926; zprav. F. Richter; vydán

370, 5. IV. 1935; 37.

 

BÖLLMANN Georg

VI. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. - Stál. - techn.-doprav.

Zemřel 17. V. 1933. 271, 18. V. 1933; 3.

Po něm nastoupil Köhler Anton.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se mění celní sazebník, t. 132.

9, 16. I. 1930; 34.

aby byl předložen zákon o rekultivaci pozemků poškozených dolováním, t. 176.

18, 19. II. 1930; 88.

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na urychlenou úpravu mimořádných hospodářských poměrů zmocňovacím zákonem, t. 753.

76, 4. XI. 1930; 6.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 297 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele, t. 757.

78, 5. XI. 1930; 4.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

aby byly poskytnuty další peníze k pronikavému zmírnění hospodářské krise, t. 1048.

115, 27. III. 1931; 87.

aby byla poskytnuta vydatná a včasná podpora osobám postiženým bouří dne 11. VI. 1931 v politickém okrese žateckém, t. 1351.

142, 14. X. 1931; 15.

na vydání zákona o úlevách pro zemědělce při vymáhání daní, t. 1548.

163, 21. I. 1932; 9.

jímž se vláda vyzývá, aby podala novelu k zákonu o podpoře nezaměstnaných, t. 1552.

163, 21. I. 1932; 9.

Návrhy pozměňovací:

k t. 294. 33, 21. III. 1930; 14.

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1933; 34.

Návrhy resoluční:

podán při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 14.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala ze 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 33.

Interpelace:

o nové jazykové praksi při žádostech obcí o zavedení obecních dávek a poplatků,

t. 295/XIX. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XXI. 68, 17. IX. 1930; 5.

o těžké krisi našeho chovu dobytka,

t. 1558/V. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1845/II. 197, 22. VI. 1932; 4.

 

BOUŠKA Jaroslav

I.B voleb. kraj

ČSD

Nastoupil po Janu Koudelkovi, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 360, 5. III. 1935; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873)

367, 29. III. 1935; 15.

Interpelace:

o vadném řízení okresní komise v Kutné Hoře, které bylo svěřeno rozdělení nouzových podpor zemědělcům, v r. 1934 poškozeným katastrofálním suchem,

t. 2871/III. 368, 2. IV. 1935; 5.

 

BRADÁČ Bohumír

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Jmenován ministrem zemědělství 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Jmenován ministrem národní obrany 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován opětně ministrem národní obrany 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Třeboni (přestupek podle § 435 resp. § 431 tr. z.)

3, 17. XII. 1929; 6.

žádost odvolána

13, 3. II. 1930; 6.

 

BRDLÍK Vladislav, dr. inž.

IA voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém dr Josefu Kalašovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 281, 7. VI. 1933; 8.

Byl členem výb. kult. - rozp.

Návrh iniciativní:

na pomoc zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami, t. 2623.

331, 12. VI. 1934; 4.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2674 (zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy)

335, 21. VI. 1934; 7, 18.

rozp. výb. zpr. t. 2778 (zákon o délce presenční služby)

353, 5. XII. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 38.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 43.

"B" resp. Bab-Baz "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Ber-Bez "B" resp. Bíl-Brd "B" resp. Bro-BuzPřihlásit/registrovat se do ISP