"B" resp. Bab-Baz "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Ber-Bez "B" resp. Bíl-Brd "B" resp. Bro-Buz

BRODECKÝ Vilém

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav.

Návrh iniciativní:

na přeřadění obce Rybniště do skupiny C činovného, t. 919.

101, 5. II. 1931; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2859 (zákon o jízdě motorovými vozidly)

364, 21. III. 1935; 24, 36.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2966 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů)

373, 12. IV. 1935; 6, 24.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2967 (zákon o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění)

373, 12. IV. 1935; 6, 24.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády

7, 21. XII. 1929; 5.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

49, 16. V. 1930; 15.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 57.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 29.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760),

351, 30. XI. 1934; 68.

Interpelace:

o složení Rozhodčího soudu pro úrazové zaopatření železničních zaměstnanců

t. 115/V. 16, 17. II. 1930; 6.

 

BRÓDY Andrej

mk (AZS)

XXII. voleb. kraj

Nastoupil po zemřelém Ivanu Kurťakovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 248, 10. II. 1933; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 20.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232)

267, 28. IV. 1933; 26.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292)

282, 8. VI. 1933; 24.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282)

285, 22. VI. 1933; 7.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305)

287, 27. VI. 1933; 22.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358), podává jménem Autonomního zemědělského svazu prohlášení k zákonu.

296, 20. X. 1933; 25.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 30.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419)

307, 6. XII. 933; 14.

o zákonu o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 2674).

335, 21. VI. 1934; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686)

338, 28. VI. 1934; 19.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 20.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 72.

o státním rozpočtu na rok 1935. (t. 2760),

351, 30. XI. 1934; 74.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844)

363, 14. III. 1935; 15, 19.

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu o pobytu cizinců (t. 2848)

363, 14. III. 1935; 24.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Užhorodě (výkon trestu 1 měsíce stát. vězení za přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky)

298, 8. XI. 1933; 4.

zpr. t. 2411; zprav. dr Stránský; nevydán

327, 15. V. 1934; 10.

kraj. s. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

347, 8. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2901; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20-21.

kraj. s. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

347, 8. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2947; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 54.

kraj. s. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5. zákona na ochranu republiky)

347, 8. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2948; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 54.

okr. s. v Užhorodě (přestupek utrhání na cti podle § 3, odst. 1 a § 14, odst. 5 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

348, 27. XI. 1934; 6.

zpr. t. 2951; zprav. Jan Tůma; vydán

372, 11. IV. 1935; 55.

kraj. s. v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2949; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 54-55.

 

BROŽÍK Karel

ČSD

XIV. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. soc.-pol. - úst.-práv. - zásob.

Návrh iniciativní:

na změnu § 206 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., a zákona ze dne 25. ledna 1928, č. 24 Sb. z., kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, t. 668.

71, 2. X. 1930; 12.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2578 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z., o hornických soudech rozhodčích)

328, 17. V. 1934; 5, doslov 11,

vyjádření o resol. 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného - horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 40.

o zákonu o báňské inspekci (t. 2693)

339, 2. VII. 1934; 23.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 1278, v níž se ohražuje proti obviněním, jež byla na něho za rozpravy vznesena poslanci komunistické strany.

132, 26. VI. 1931; 67.

Interpelace:

o důlních katastrofách ve Svatavě a Lomu,

t. 1646/XI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1905/XVII. 205, 21. VII. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

211, 3. XI. 1932; 4.

zpr. t. 2654; zprav. dr Moudrý; nevydán

348, 27. XI. 1934; 7-8.

 

BUZEK Jan, dr.

XIV. voleb. kraj

hospitant ČSD, (PŽ), mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. zdrav.

Přestal býti hospitantem klubu poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 65.

Návrh iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsaných 28. IV. 1930 Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 61.

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsaném v Římě dne 1. března 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, č. 116 Sb. z. (t. 664)

81, 19. XI. 1930; 43.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o sčítání lidu a o označování národnosti ve Slezsku slovem "Šlonzák".

126, 11. VI. 1931; 23.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120); mluví o poměrech ve Slezsku.

234, 21. XII. 1932; 42.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 74.

o dodatkovém protokolu k obchodní úmluvě ze dne 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaném v Praze dne 28. února 1934 a uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z. a n. (t. 2526); mluví o konfliktu československo-polském.

324, 26. IV. 1934; 5.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 24.

o zákonu, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev (t. 2960).

370, 5. IV. 1935; 18.

"B" resp. Bab-Baz "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Ber-Bez "B" resp. Bíl-Brd "B" resp. Bro-BuzPřihlásit/registrovat se do ISP