"B" resp. Bab-Baz "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Ber-Bez "B" resp. Bíl-Brd "B" resp. Bro-Buz

BABEL Kurt

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. im. - rozp. - stál. (náhr.) - techn.-doprav. - soc.-pol. - úst.-práv. - zahr.

Návrh iniciativní:

na vyplacení odměn železničním zaměstnancům za zvýšený služební výkon v době Všesokolského sletu 1932, t. 1954.

207, 20. X. 1932; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1243. 133, 1. VII. 1931; 28.

k t. 1474. 148, 26. XI. 1931; 64.

k t. 2062. 221, 25. XI. 1932; 38.

Návrhy resoluční:

k t. 1243. 136, 3. VII. 1931; 33.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 38.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka (t. 232).

25, 26. II. 1930; 68.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 40.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o současné politické a hospodářské situaci.

66, 24. VI. 1930; 10.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 64.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759); mluví o poměrech železničních zaměstnanců.

78, 5. XI. 1930; 45.

o zákonu k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (t. 764); mluví o volbách železničních zaměstnanců do výborů nemocenských pokladen.

92, 11. XII. 1930; 16.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o poměrech čsl. železničářů.

117, 24. IV. 1931; 18.

o zákonech o nabytí místních drah: v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice (t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem; mluví o zaměstnaneckých poměrech na čsl. stát. drahách.

123, 21. V. 1931; 9.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243).

133, 1. VII. 1931; 6.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 29.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 40.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 40.

o bankovním zákonu (t. 1647); obírá se hlavně situací státních a veřejných zaměstnanců v době krise.

172, 18. III. 1932; 23.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062).

221, 25. XI. 1932; 17.

o zákonu kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (t. 2313).

288, 28. VI. 1933; 31.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 15.

o zákonu o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich (t. 2378).

299, 9. XI. 1933; 25.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933; protestuje též proti teroru prováděnému proti komunistické straně v Německu,

305, 4. XII. 1933; 23.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 22.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 64.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví o státních zaměstnancích.

352, 1. XII. 1934; 6.

Interpelace:

naléhavá, o propuštění dlouho sloužícího železničáře Al. Rambouska,

t. 1030. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1080. 119, 8. V. 1931; 4.

naléhavá, o nezákonitém trvání vazby soudruhů Broschka, Körbela, Witta a Jirausche ve vězení litoměřického krajského soudu,

t. 2279. 279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2369/V. 300, 28. XI. 1933; 6.

o zatčení a věznění posl. Hrušky,

t. 115/IX. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 477/XIII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o konfiskaci časopisu "Welt am Sonntag" ze dne 1. ledna 1931,

t. 893/XV. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1063/IX. 116, 23. IV. 1931; 11.

o nucení německých novinářských správ, aby užívaly českých názvů,

t. 1676/XIV. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1922/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o nuceném přeložení Václava Franka, posunovače, sloužícího jako průvodčí, z Lovosic do Králové Hradce,

t. 1930/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2183/V. 258, 21. III. 1933; 5.

že soudní rada Schulz u okresního soudu v Touškově u Plzně neslýchaným způsobem zneužil úřední moci,

t. 1980/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2210/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

že skupině proletářských bezvěrců v Krnově byla zakázána schůze,

t. 2131/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2238/X. 268, 9. V. 1933; 4.

o daňových defraudacích několika velkostatkářů.

t. 2131/XIV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XXV. 293, 17. X. 1933; 9.

že mikulovské četnictvo hrubě ztýralo nemocné nezaměstnané na policejní strážnici,

t. 2153/IV. 249, 16. II. 1933. 4.

odpov. t. 2238/XII. 268, 9. V. 1933; 4.

o zabavování německého tisku,

t. 2165/III. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2221/XIX. 263, 25. IV. 1933; 3.

o zabavení článku "Otevřený dopis" v časopisu "Vorwärts",

t. 2165/IV. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2210/XII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o nezákonitých přehmatech trestního oddělení ústecké policie,

t. 2276/IV. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2350/XI. 296, 20. X. 1933; 3.

o přečinu proti zdraví vězňů ve věznici litoměřického krajského soudu, jehož se dopustil vězeňský farář dr Florian a správa litoměřické věznice,

t. 2459/III. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/XIV. 323, 24. IV. 1934; 8.

o podvodném nabytí domu č. 38 v Novém Lese, obec Velké Březno, okres Ústí n. Labem, prodaného v exekučním řízení,

t. 2523/X. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2728/XXV. 343, 25. X. 1934; 22.

že se orgány policejního komisařství v Ústí n. Lab. dopouštějí surového týrání a poškozování na těle,

t. 2547/VI. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2738/VIII. 343, 25. X. 1934; 22.

že četník na teplicko-šanovském hlavním nádraží surově ztýral a zranil československého státního občana polské národnosti,

t. 2601/VI. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2738/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

o výjimečném stavu v Bílovci,

t. 2766/I. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2819/XXIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o přehmatu přísečnického okresního úřadu,

t. 2818/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

o nedostatečné odpovědi na interpelaci o týrání na ústecké policejní strážnici,

t. 2818/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o nároku dílovedoucího Edmunda Krämera z Olomouce na pensijní pojištění,

t. 2826/II. 360, 5. III. 1935; 9.

o nových přehmatech trestní policie v Ústí n. L.,

t. 2997. 373, 12. IV. 1935; 36.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

na předsedu sněmovny o postupu četnictva proti němu dne 15 prosince 1932 v Mikulově a táže se, co předseda hodlá podniknouti proti tomuto strašlivému porušení poslanecké imunity.

Odpov. předs. posl. sněm.

237, 23. XII. 1932; 28, 29.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin shluknutí podle §§ 279, 283, 284 tr. z. a přestupky podle §§ 2, 3, 19 zákona shromažďovacího a podle § 23 zákona o tisku)

21, 21. II. 1930; 4.

zpr. t. 698; zprav. F. Richter; nevydán

100, 3. II. 1931; 32.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z.)

43, 24. IV. 1930; 6.

zpr. t. 521; zprav. dr Stránský; nevydán

77, 4. XI. 1930; 15.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

48, 15. V. 1930; 6.

zpr. t. 1554; zprav. dr Moudrý; nevydán

178, 22. IV. 1932; 85-6.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 2 zákona o právu shromažďovacím)

50, 20. V. 1930; 3.

zpr. t. 736; zprav. V. Košek; nevydán

110, 6. III. 1931; 38.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 728; zprav. dr Stránský; nevydán

104, 12. II. 1931; 86.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin podle § 283 tr. z. a zločin podle § 81 tr. z.)

133, 1. VII. 1931; 6.

zpr. t. 1398; zprav. dr Daněk; nevydán

160, 17. XII. 1931; 4.

kraj. s. v Opavě (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

194, 17. VI. 1932; 6.

zpr. t. 2414; zprav. F. Richter; vydán

370, 5. IV. 1935; 34.

okr. s. v Jirkově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1931, č. 309 Sb. z.)

254, 14. III. 1933; 5.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

304, 2. XII. 1933; 3.

zpr. t. 2700; zprav. dr Markovič; nevydán

357, 18. XII. 1934; 16.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 15, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2651; zprav. dr Moudrý; nevydán

336, 26. VI. 1934; 13.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2924; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 37.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

48, 15. V. 1930; 40, 45.

153, 2. XII. 1931; 44.

232, 20. XII. 1932; 59.

233, 20. XII. 1932; 3, 4.

234, 21. XII. 1932; 14, 69.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

 

BACHER Franz, dr.

IA voleb. kraj

hosp. LW (DAWG)

Nastoupil za zemřelého dr Bruno Kafku.

Volba verifikována 162, 19. XII. 1931; 3.

Slib vykonal 142, 14. X. 1931; 5.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. a živn.-obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 74.

k t. 2111. 234, 21. XII. 1932; 66.

Návrh resoluční:

k t. 2509. 321, 8. III. 1934; 41.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 27.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 21.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 222. IV. 1932; 74.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

192, 3. VI. 1932; 4.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřeb ní dani z droždí (t. 1886); dotýká se též událostí v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 38.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o vymáhání dlužných daní státem a o devisovém hospodářství.

217, 18. XI. 1932; 19.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 27.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932. č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těch o daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125).

235, 22. XII. 1932; 19.

o zákonu, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931 č. 12 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2148).

247, 10. II. 1933; 8.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208).

262, 28. III. 1933; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákon (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 13.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (t. 2313).

288, 28. VI. 1933; 29.

o zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

291, 7. VII. 1933; 21.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); obětem katastrofy na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934 vyslovuje jménem skupin stran, jež zastupuje ve sněmovně, soustrast.

314, 18. I. 1934; 20.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z. o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 19.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493)

318, 21. II. 1934; 14.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 18.

o zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2525).

323, 24. IV. 1934; 11.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1932 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2603).

330, 7. VI. 1934; 15.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 13.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844).

363, 14. III. 1935; 11.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 47.

Interpelace:

o činnosti revisní komise ministerstva financí a jejích neblahých následcích na hospodářský život,

t. 1642/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/VIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zabavení článku "Protestujeme" v brněnském časopise "Tagesbote" ze dne 1. ledna 1932,

t. 1718/V. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

o přídělové komisi pro dovozní povolení na cizozemské filmy,

t. 1846/IV. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2145/VII. 247, 10. II. 1933; 5.

o nařízení předsednictva ministerské rady (tiskového odboru) č. 1280/1932 T. O., podle něhož oznámení v československém Úředním Listě, sepsaná menšinovým jazykem, musí býti uveřejňována také česky,

t. 1907/X. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2130/XIII. 239, 31. I. 1933; 5.

že německy sepsaná podání, předložená německými stranami opavskému okresnímu soudu, byla neoprávněně zamítnuta z jazykových důvodů,

t. 1930/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/VIII. 239, 31. I. 1933; 5.

o reformě práva o dílčích dluhopisech,

t. 2011/XI. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2357/XII. 297, 6. XI. 1933; 4.

o zabavení článku "Nejnovější příhody z Tolštejna", který byl uveřejněn ve varnsdorfském časopise "Abwehr" ze dne 19. října 1932, č. 242,

t. 2035/VI. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2130/XIX. 239, 31. I. 1933; 5.

o zabavení článku "Žaloba podle zákona na ochranu republiky na národně-socialistické členy obecního zastupitelstva", který vyšel v časopisu "Brüxer Zeitung", č. 254 ze dne 7. listopadu 1932,

t. 2116/VII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2227/V. 266, 27. IV. 1933; 84.

o příspěvcích sanovaných bank průmyslovým podnikům, které s nimi pracují,

t. 2131/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2171/XIII. 254, 14. III. 1933; 5.

jak berní úřady vypočítávají daňové nedoplatky,

t. 2189/II. 258, 21. III. 1933; 5.

odpov. t. 2347/X. 293, 17. X. 1933; 9.

o zabavení článků "Studená sprcha" z č. 105 ze dne. 5. května 1933 a "Závory jsou zase tady" z č. 107 ze dne 7. května 1933 varnsdorfského časopisu "Abwehr",

t. 2319/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2357/VI. 297, 6. XI. 1933; 4.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

proč vládní návrh zákona o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2449) nebyl předložen, resp. přikázán též výboru živn.-obchodnímu.

odpov. mpř. W. Zierhuta.

323, 24. IV. 1934; 29.

 

BARŠA Josef

XI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. rozp. - živn.-obch.

Pozbyl mandátu nálezem volebního soudu z 26. XI. 1932.

224, 6. XII. 1932; 3.

Po něm nastoupil Štourač Antonín.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona ke zmírnění následků krise, postihující maloživnostníky a drobné obchodníky, t. 1496.

155, 14. XII. 1931; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

45, 2. V. 1930; 35.

o návrhu na prodloužení lhůty pro projednání senátních usnesení t. 2, 3, 4, 5; mluví o zákazu manifestací družstva "Včela".

57, 3. VI. 1930; 6.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 63.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o procesu s posl. I. Majorem pro účast na krveprolití v Košútech.

133, 1. VII. 1931; 10.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 52.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722); mluví o persekuci dělnické třídy a o konfiskační praksi.

178, 22. IV. 1932; 77.

Interpelace:

naléhavá, o chystaném zvýšení daně z obratu,

t. 1595. 176, 14. IV. 1932; 58.

odpov. t. 1694. 177, 21. IV. 1932; 4.

o zpronevěře peněz v obci Pozořicích u Brna,

t. 893/IV. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1098/IV. 120, 19. V. 1931; 8.

o - - postupu četníků proti účastníkům schůze nezaměstnaných v Jedovnici u Brna,

t. 1007/III. 133, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1269/X. 141, 11. VII. 1931; 38.

o nutné změně nařízení o pořizování si nových průkazů pro slevu na drahách při změně zaměstnání,

t. 1064/I. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1421/XIII. 145, 24. XI. 1931; 13.

že nájemce statku Frant. Frištenský v Lužici u Šternberka vhání dělnické rodiny do bídy a zoufalství,

t. 1394/IV. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1645/VI. 173, 30. III. 1932; 6.

o případu Alberta Barheliuse z Břeclavi,

t. 1447/III. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1572/XVIII. 167, 4. II. 1932; 47.

o případu dělníků Michala Sekaniny a Emila Navrátila,

t. 1558/XVII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1879/VII. 199, 30. VI. 1932; 56.

o vypovězení Řehoře Zástavného a jeho vyvezení do Polska,

t. 1613/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/I. 194, 17. VI. 1932; 6.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

co hodlá předs. posl. sněm. naříditi, aby nebyla rušena imunita posl. Jurana, jenž je vždy, kdykoliv přijede do Znojma, sledován policejními agenty.

176, 14. IV. 1932; 57.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 5.

zpr. t. 349; zprav. dr Stránský; nevydán

45, 2. V. 1930; 56.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.)

43, 24. IV. 1930; 6.

zpr. t. 1149; zprav. F. Ježek; vydán:

129, 19. VI. 1931; 37-8.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 914; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 26-7.

kraj. tr. s. v Brně (zločiny podle §§ 87, 81 tr. z., event. přečin podle § 279 tr. z. a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 913; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 26.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 98 b) tr. z. a přestupek podle § 411 tr. z.)

71, 2. X. 1930; 6.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 87 tr. z.)

71, 2. X. 1930; 6.

žádost odvolána

109, 5. III. 1931; 7.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

95, 15. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1193; zprav. J. Pekárek; nevydán

130, 23. VI. 1931; 27.

kraj. tr. s. v Brně (zločin veř. násilí podle §§ 81, 82 tr. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

okr. tr. s. v Brně (přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z. ca R. Bechyně a dr Meissner)

111, 17. III. 1931; 8.

zpr. t. 1169; zprav. F. Richter; vydán:

131, 25. VI. 1931; 17-19.

okr. tr. s. v Brně (přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z. ca dr Meissner)

111, 17. III. 1931; 8.

zpr. t. 1516; zprav. F. Ježek; vydán:

181, 3. V. 1932; 40-41.

okr. úřadu v Žilině (přestupek shromažďovacího zákona)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1122; zprav. V. Košek; nevydán

127, 11. VI. 1931; 3.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle §§ 9, 8 tr. z.)

119, 8. V. 1931; 5.

žádost odvolána

207, 20. X. 1932; 9.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

142, 14. X. 1931; 16.

kraj. tr. s. v Brně (zločiny podle §§ 81, 87 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

173, 30. III. 1932; 6.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

100, 3. II. 1931; 7.

173, 30. III. 1932; 42.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.

 

BAUMGARTL Johann

VII. voleb. kraj

DSD

Nastoupil po zemřelém Adolfu Pohlovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 274, 24. V. 1933; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 32.

 

BAZALA Štefan

XV. voleb. kraj

hospitant ČS

Nastoupil po Štefanu Majorovi (K), jenž pozbyl mandátu

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 171, 17. III. 1932; 3.

Byl členem výb. im. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (t. 2117); mluví též o bezpečnostních poměrech v lomu v Ladci na Slovensku.

235, 22. XII. 1932; 28.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Trenčíně (souhlas k výkonu trestu)

238, 17. I. 1933; 8.

zpr. t. 2809; zprav. dr Daněk; nevydán k výkonu trestu

364, 21. III. 1935; 40-41.

žádost, aby bylo proti posl. Hadkovi a Vallo zakročeno podle § 51 jedn. řádu pro skutkovou urážku, které se proti němu dopustili v 266. schůzi posl. sněm.

266, 27. IV. 1933; 84.

posl. Hadkovi a Vallo udělena důtka

268, 9. V. 1933; 12-14.

"B" resp. Bab-Baz "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Ber-Bez "B" resp. Bíl-Brd "B" resp. Bro-BuzPřihlásit/registrovat se do ISP