Úterý 16. února 1926

Předseda (zvoní): Prosím, aby pánové nevyrušovali řečníka.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Myslím, že ještě dodatečně dnes mezinárodní veřejnost měla by to oceniti. O věci té se ostatně ještě zmíním.

Jaké máme, vážené dámy a pánové, vyvozovati politické závěry z této analyse, spočívající na prostém výčtu faktů?

Především konstatuji, že falšovatelé nejsou sprosté kriminální, penězokazecké typy; byli to činitelé, koncentrující volně kol sebe různé politické proudy s cíli vnitropolitickými. Vnitropoliticky jsou to radikální elementy, z části dobrodružné, z části po politické moci se ženoucí, které podporovaly tendence krajně šovinistické a antisemitistické a které měly určité plány s řešením otázky královské. Dnes není pochybnosti o tom, že se ty jisté plány upíraly k,osobě arcivévody Albrechta.

S hlediska zahraničního, přímo nebo nepřímo angažovaní činitelé v aféře, vyznačují se důsledným a neústupným, nesmiřitelným nepřátelstvím k sousedům a k Francii. Zdůrazňují nutnost nikdy neuznati nového právního stavu ve střední Evropě a postupovati tak, aby nikdy nebylo pokoje a aby za každou cenu bylo zabráněno celkové konsolidaci poměrů politických a hospodářských.

Z těchto vnitřně a zahraničně politických cílů a záměrů vznesla falšovatelská aféra maďarská. Mluvilo se o plánech pře,vratových. Síly, jež za těmito plány stály, nebyly tak mocné, aby mohly bezprostředně ohroziti mír ve střední Evropě. To zdůrazňuji. Ale mentalita, z níž převratné snahy prýští a z nichž vyšla falšovatelská aféra, jest skutečným nebezpečím, jemuž musí býti učiněn konec, nemá-li soustavně zneklidňovati okolí a, zabraňovati konsolidaci politické a hospodářské.

Co se týče akce falšovatelské samé, má mezinárodně politický význam těmito fakty:

1. Především bylo soustavně od těchto činitelů falšování peněz užíváno jako zbraně k poškozování sousedů. Padělatelé očekávali sice výsledky větší, nežli se dostavily, ale i tak způsobili značné škody.

2. Falšovaných peněz bylo užíváno zejména k propagandě proti, sousedům jak v cizině, tak i na vlastním území jejich, mezi, obyvatelstvem maďarským i jiným. O tom ostatně později, bude-li třeba, povíme ještě více. (Výkřiky na levici.)

3. Falšovaných peněz bylo používáno k práci doma k účelům vnitropolitickým, které by byly měly vliv i na situaci mezinárodní. Dnes není tajnosti, že peněz těch mělo býti užito jistými kruhy v Uhrách k provedení vnitřních plánů politických, souvisejících s řešením otázky královské v takovém smyslu, který by byl odporoval závazkům, jež na sebe stát maďarský vzal detronisačním zákonem a závazkem vůči velkým mocnostem a Svazu národů ohledně dynastie habsburské.

To byly cíle angažovaných činitelů a to jsou ony motivy, jichž se dovolávali jako "důvodů vlasteneckých".

Podstata falšovatelské akce samotné je toho rázu, že nejen přímo státy sousední poškozuje, nýbrž především klidné a přátelské soužití se sousedy kalí, porušuje, znemožňuje. Tím dopouští se nejen zločinů sprostých, nýbrž zločinů politických jak na národě maďarském, jejž může snadno uvésti do neštěstí, tak také na všech státech sousedních a na evropském díle konsolidačním a na díle míru vůbec. (Výkřiky komunistických poslanců.) A to tím spíše, že jak se zdá, hnutí mělo své společníky a orgány i za hranicemi v Rakousku i Bavorsku.

Pro všecky důvody, jež j sem již na počátku zdůraznil, případ není jen případem kriminálním, nýbrž i politickým. (Výkřiky posl. Mondoka.) Případ je politickým pro účastenství osob vysoce postavených a politicky důležitých, pro účastenství úředních orgánů a použití úředních místností, pro nedostatek péče odpovědných politických činitelů, pro vnitropolitické i zahraniční cíle celé akce a konečně pro škody způsobené přímo i nepřímo Francii i sousedům Uherska.

Případ je politický, politicko-pathologický, poněvadž účastníci sani zdůrazňovali, jak prohlášení vládní výslovně konstatovalo, že peníze nebyly padělány ze zištných úmyslů, nýbrž z motivů, jež padělateli byly považovány za patriotické.

Případ je politický ještě z dalšího důvodu. Pan hrabě Teleki a pan hrabě Apponyi hned po vypuknutí aféry pustili do světa interviewy, kde celou aféru omývali, vysvětlovali, omlouvali a na konec našli viníka v míru trianonském. (Slyšte!) Nebudu se nyní zabývati mírem trianonským. Chci však jen konstatovati toto: Když pan Apponyi byl ministrem vyučování a staré Maďarsko ničilo soustavně svou politikou existenci ostatních národů v Uhrách, političtí a jiní význační činitelé ani mezi Slováky, ani mezi Rumuny, ani mezi o jistými Jihoslovany, ani mezi Němci nefalšovali bankovek (Výborně! -.Potlesk.) a nedopouštěli se sprostých, opovržení hodných zločinů z důvodů vlasteneckých. (Potlesk. - Výkřiky komunistických poslanců.) Mezi námi by je také nikdo nebyl omýval a omlouval jejich činy těžkou politickou situací. (Výborně! - Potlesk.) Myslím, že přichází chvíle, kdy bude třeba celé mezinárodní veřejnosti ukázati, čím, byl a je jako politik p. hr. Apponyi. (Výborně!)

Aféra tato jako aféra politická vyšla z maďarského prostředí, v němž jistá část politisující veřejnosti provádí politiku charakterisovanou zásadou: Ani válku, ani mír! Válku nechce, protože ji vésti nemůže, mír však také nechce, aby mohla stálým znepokojováním, sousedů a stálým mezinárodním křikem vyvolati dojem, že nikdy nebude a nemůže býti ve střední Evropě pokoj. (Výborně!) Tím chce dokazovati neudržitelnost poměrů a rozrušovati a zabraňovati konsolidaci právních poměrů středoevropských. (Výkřiky na levici.) Dohody se sousedy si nepřeje. Tuto politiku dělá také p. hrabě Apponyi.

Také to je politika. Nás to z naší mírové, konsolidační politiky nevyruší. Neustupovali jsme nikdy žádnému terorismu (Výborně!) a neustoupíme (Výborně! - Potlesk.) ani tomuto terorismu proti mezinárodní veřejnosti. Chceme však, aby to věděl lid maďarský, jehož ohromná většina v tom není vinna a jenž si politiky takové,nepřeje. Chceme dále, aby si toho všimla celá mezinárodní veřejnost. My a celá Malá Dohoda rádi se dáme kontrolovati tou mezinárodni veřejností a Svazem Národů ve své politice k Maďarsku podle principu mezinárodního práva a podle závazků. Maďarsku nabízíme jen klidnou spolupráci a dobré sousedství. Přejeme si však, aby byl pořádek v Uhrách a aby tam měli už jednou vládu, která by tento pořádek v zájmu Maďarska, sousedů jeho i Evropy učinila. Nechceme nikoho obviňovat a podezírat, myslíme však, že maďarská vláda podá nejlepší důkaz své oposici a cizině o své nevině, když bez jakýchkoli politických ohledů vynese na světlo celou pravdu a potrestá náležitě všecky viníky. Už tím dá i nám garancie že v budoucnosti věci proti nám se nebudou opakovati.

Na dotaz pánů kolegů odpovídám, že jsme ochotni kdykoli s Maďarskem uzavříti garanční pakt středoevropský, stejný, jaký byl uzavřen na západě s Německem. Jsme ochotni dáti v něm Svazu, Národů stejnou roli jako v paktu západním" Jsme ochotni dáti hned doklady této politiky, bude-li si toho Maďarsko samo přáti. Uvádím to proto, že se vyskytly i v Maďarsku (Výkřiky něm. soc. demokratických poslanců.,) i v cizině hlasy, které naznačovaly, jako by někdo ze sousedů chtěl této aféry zneužíti proti Maďarům. Nechceme ničeho zneužívati, chceme však, aby svět správně usuzoval o poměrech mezi Maďarskem a jeho sousedy a aby bez postranních interesů byl spravedliv i k Maďarům i ke státům Malé Dohody.

Za dnešních okolností žádáme v zájmu věci, klidu a dobré spolupráce s Maďarskem, aby věci nestranně, především pokud nás se právně a politicky přímo nebo nepřímo týkají, byly vyšetřeny a veřejně osvětleny a aby viníci byli potrestán i. Do věcí jsme se dosud nemíchali a nebudeme se do nich ani nadále vměšovati, doufajíce, že se strany činitelů interesovaných učiněno to, co učiněno býti musí. A zejména se do věci nevměšujeme po stránce vnitropolitické. Jak si tu vyřeší, je úplně a výlučně věcí Maďarska samého.

Podle výsledku se ukáže, co podnikneme pak na vyšetření o falšování našich peněz a našich škod. (Výkřiky na levici.),

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Po té stránce reservujeme si, jak jsem již pověděl, volnost ve vhodné chvíli učiniti opatření, kterých okolnosti budou vyžadovati i v Maďarsku. Reservujeme si v té věci i eventuelní postup před forem mezinárodním. Doufáme však pevně, že se dohodneme přímo a že v celé věci k žádnému vážnému incidentu nedojde. Zatím jsme ve styku s úřady maďarskými a o otázce s nimi jednáme.

Pokládám však přesto za nutné vzhledem ke zkušenostem našich orgánů při vyšetřování falšovatelských afér, aby byly získány garancie mezinárodní pro případ, kdyby se věci opakovaly. Obrátíme se tudíž ještě na jiné vlády a pokusíme se učiniti s nimi společně návrh, aby Svaz Národů prozkoumal otázku, jak by pro budoucnost spoluprací mezinárodní podobné aféry objektivně a bez sporů mezi sousedy byly vyšetřeny a vyřízeny. Myslím, že i to bude v duchu naší mírové a konsolidační politiky.

A nyní dovolte mně, vážené dámy a pánové, závěr. Domnívám se, pánové, že z odpovědi mé vidíte i umírněný postup naší vlády i touhu po klidu, míru i spolupráci se sousedy, i snahy nevyvolávat zbytečně mezinárodní incidenty. Je v tom však zároveň rozhodnost brániti zájmy státu velmi důsledné, žádat pevně vyšetření a pro vždy v budoucnosti zamezení podobných kriminálních i politických škodlivých a smutných, morálně diskvalifikujících skandálů. (Výkřiky posl. Mondoka.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Když roku 1919 až 1921 byly falšovány naše peníze, bylo to v době, kdy jsme úporně a s velikými obětmi, v celé mezinárodní veřejnosti uznanými, bojovali o stabilisaci naší koruny (Výborně!) a skonsolidování našich finančních poměrů v zájmu svém i všech ostatních. V téže době v sousedství nám falšovali na miliony našich peněz (Slyšte!), kdy stačilo několik set tisíc, aby byl sražen náš kurs (Ano!) a poškozen stát a miliony našich obyvatelů. (Výkřiky na levici.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): My jsme zachytili na 30,000.000 (Slyšte!) těchto falšovaných peněz, věděli jsme dobře, kteří političtí činitelé v Maďarsku, v Rakousku i u nás (Výkřiky německých poslanců.) v tom byli, úřady dotyčného státu nekonaly svou povinnost právní a mezinárodní a přece jsme nevyvolali s Uherskem aféru vědomě a úmyslně. (Výborně!) Myslím, že je to silný doklad o našem mírumilovném tehdejším postupu, stejně tak jako jím je dnes naše nynější vyčkávací klidné stanovisko. Měli jsme svůj úsudek o této politice r. 1921 a 1922, máme jej také dnes.

Vytýká se, že prý se z věci těch dělají sensace. Kdybych chtěl, pánové, vyvolávati sensace, mohl bych vám ještě teď říci řadu věcí, jež by působily u nás i v cizině. My však chceme klid a pokoj a konsolidační práci. Chceme také dobrou vůli, poctivost a pravdu u druhých našich partnerů. (Výborně! Potlesk. - Posl. inž. Jung křičí skrze papírovou troubu. - Předseda zvoní.) To je také moje odpověď těm různým mezinárodním zpravodajstvím, které pouštěly do světa zprávy o našich domnělých úmyslech a intervencích.

Končím a zdůrazňuji:

Počkáme na výsledek aféry a postup vlády maďarské, podle toho se zařídíme. Své zájmy cestou diplomatickou, doufám, že bez incidentů, dále budeme sledovati a obhajovati. (Výkřiky na levici.) Učiníme přípravy, aby bylo jednáno o mezinárodní garancii proti podobným věcem v budoucnosti.

O středoevropské Locarno, jak jsem sdělil již ve svém výkladu ve Stálém výboru, jsme ochotni hned se všemi eventuelními účastníky jednat. To je také stanovisko všech států Malé dohody.

To je má odpověď na vážený váš dnešní dotaz. Doufám, dámy a pánové, že postupu vlády neodepřete v těchto věcech svého souhlasu. (Výborně! Hlučný potlesk. - Výkřiky a odpor na levici.)

Předseda (zvoní): Došel mně návrh p. posl. Tomáška a druhů, aby o prohlášení p. ministra zahájena byla rozprava. Žádám o přečtení návrhu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Podle §u 65 jedn. řádu navrhují podepsaní, aby o prohlášení pana ministra zahraničních věcí byla ve schůzi, která se bude konati ve čtvrtek dne 18. t. m., zahájena rozprava, která by byla zároveň rozpravou o naléhavé interpelaci, kterou jsme dnes k této věci podali.

Předseda: Prosím, aby paní a páni poslanci zaujali svá místa. (Děje se.)

Dám hlasovati o přečteném návrhu a prosím, kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh je přijat.

Rozpravu dám na pořad schůze čtvrteční.

Přistoupím k ukončení schůze.

Předem upozorňuji, že z důvodů formálních - aby mohly býti přikázány výborům vládní návrhy dnes tiskem rozdané - bude nutno konati dnes ještě jednu schůzi, i žádám, aby páni poslanci neodcházeli.

Končím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes za 10 minut, to jest v 9 hod. 10 min. večer s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu 7. schůze

Jsou proti tomuto návrhu námitky? (Nebyly.) Není jich. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 9 hodin večer.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP