Úterý 16. února 1926

Předseda (zvoní): Prosím o klid. (Trvalý hluk. - Výkřiky posl. Fedora. Výkřiky čsl. soc. demokratických poslanců. Posl. Fedor hází spisy k lavicím čsl. soc. dem. poslanců. Trvalý hluk. Výkřiky posl. Fedora a csl. soc. dem. poslanců. Posl. Fedor hodil aktovku mezi čsl. soc. dem. poslance. Vřava, výkřiky posl. Fedora. - Předseda zvoní.)

Prosím znovu o klid.

Poněvadž pan posl. Fedor hrubým způsobem ruší schůzi, takže se nemůže dále konati, vylučuji jej z účasti na dobu tří nejbližších schůzí. (Hluk. - Potlesk koaličních poslanců. - Pískání a odpor na levici.)

Vyzývám pana posl. Fedora, aby opustil zasedací síň. (Výkřiky posl. dr Sterna a posl. Fedora. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

(Po přestávce:)

Žádám opětně pana posl. Fedora, aby opustil zasedací síň. (Posl. Fedor setrvává v zasedací síni.)

(Po přestávce:)

Žádám pp. pořadatele, aby vykonali moje rozhodnutí.

(K výzvě pořadatelů posl. Jiráčka, Mašaty a Práška opustil posl. Fedor zasedací síň.)

Vyloučený p. posl. Fedor opustil zasedací síň, prosím paní a pány poslance, aby zaujali svá místa, neboť je nutno hlasováním rozhodnouti, zda-li sněmovna schvaluje moje opatření. (Hlomoz, pískání a výkřiky na levici. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid. (Výkřiky na levici. - Posl. dr Schollich píská na píšťalku. - Předseda zvoní.)

Volám p. posl. dr Schollicha k pořádku.

Podle §u 52, odst. 2 jedn. řádu rozhodne sněmovna bez rozpravy prostým hlasováním na dotaz předsedův o tom, zda-li schvaluje vyloučení poslance.

Sněmovna je schopna se usnášeti. (Výkřiky na levici.) Kdo souhlasí s vyloučením p. posl. Fedora z účasti na dobu tří schůzí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Vyloučení je schváleno. Prosím p. ministra, aby pokračoval ve své řeči.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Přes to však ve vyšetřování policejním nadále se pokračuje na základě dohody mezi zástupci Banque de France a francouzskými policejními úředníky a maďarskými úřady, k níž došlo po zákroku ministerského předsedy Brianda. Kdy toto vyšetřování bude skončeno, nelze zatím předvídati, neboť zůstala dosud nevysvětlena řada důležitých otázek. Na základě fakt zjištěných předběžným policejně soudním vyšetřováním možno konstatovati tyto závažné okolnosti: (Hluk, výkřiky na levici.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid. Prosím pana ministra, aby pokračoval ve své řeči.

Ministr dr Beneš (pokračuje): 1. Bylo zjištěno, že na aféře mělo účast několik významných úředních činitelů. Byl to v prvé řadě šéf zemské policie Nádossy, kdysi plukovník generálního štábu, který zastával až do svého zatčení funkci jakéhosi ministra policie; byli to dále odpovědní úředníci zeměpisného ústavu Kurtz, technický úředník Ladislav Gerö a bývalý generál Ladislav Haits. Byl to konečně ředitel poštovní spořitelny Baress a polní kurát biskup Zadravecz. Tato fakta sama dávají celé aféře ráz silně vnitřně politický. (Posl. dr Schollich hlomozí a píská.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. dr Schollicha k pořádku.

Ministr dr Beneš (pokračuje): 2. Bylo zjištěno, že kromě uvedených osob mělo na padělcích účast několik společensky a politicky vynikajících jednotlivců, jako princ Windischgraetz, kdysi ministr a intimní rádce císaře Karla, Josef Szörtsey, vicepresident Národního Svazu a Svazu společenských organisací, jehož presidentem-guvernérem byl až do poslední doby arcivévoda Albrecht...

(Němečtí poslanci strany národní a nár. sociální hlomozí a buší do stolků.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje):.. Josef Andor, syn bývalého státního sekretáře, pluk. Jankovics, bývalý šéf štábu vojenského velitelství v Budapešti, Jiří Marsovszky, sekretář klubu maďarských pravých radikálů a v poslední době politický redaktor jejich listu "Szozat", Desider Rába, osobní sekretář prince Windischgraetze. Osobnosti tyto naznačují, jaké vnitřní i vnější tendence měl celý falšovatelský podnik míti. (Výkřiky posl. dr Schollicha.)

Předseda (zvoní): Volám p. posl. dr Schollicha opět k pořádku.

Ministr dr Beneš (pokračuje): 3. Bylo dále zjištěno ... (Hluk. Vřava neustává.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): ... že padělky byly zhotovovány v zeměpisném ústavě, tedy v budově úřední. Tento ústav je kamuflovaným ústavem .vojensko-zeměpisným, který byl zřízen z bývalé odbočky vídeňského vojensko-zeměpisného ústavu a který je nyní podřízen ministerstvu financí. (Výkřiky posl. dr Schollicha. - Hluk.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. dr Schollicha naposled k pořádku. (Výkřiky na levici.) Račte pokračovati, pane ministře.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Při tom zůstalo neobjasněno, jak bylo možno, aby padělky byly zhotovovány v zeměpisném ústavě, vojensky organisovaném a zaměstnávajícím vojenské síly. Je vyloučeno, že by úřední činitelé tohoto ústavu, kde vše bylo pod přísnou disciplinou, mohli býti oklamáni tak, aby rozsáhlé a dalekosáhlé práce tohoto ústavu mohly se zde konati bez okamžitého prozrazení. Tato positivní, kompromitující fakta, která byla zjištěna, jsou doplňována tím, co přesně zjištěno dosud nebylo, jako na příklad, kde organisoval společnost, která v cizině měla umísťovati falšované bankovky, odkud přišly stroje, papír a kliché na padělání bankovek, kde jsou zbylé obnosy falešných peněz, jež dosud nebyly vypátrány, kdo byl prostředníkem mezi Windischgraetzem a Nadossym atd. (Stálé výkřiky na levici.)

Jak jsem již uvedl, výtky, jež byly vzneseny proti vládě, politická stránka věci a rozruch v cizině, vyvolaly zřízení parlamentního výboru vyšetřovacího. Ve spojení s ním vyšla najevo další fakta, jež dlužno uvésti: 1. Především je to výměna dopisů ministerského předsedy Bethlena s hrabětem Perényiem ze dne 27. listopadu 1925, z nichž vychází najevo, že min. předseda Bethlen v prosinci r. 1925 před svým odchodem do Ženevy na falšování peněz v Maďarsku a souvislost jeho s organisací Národního Svazu byl upozorněn a že svěřil vyšetřování věci hlavnímu účastníku celého falšovatelského podniku Nadossymu. 2. Že bylo ve výboru parlamentním projednáváno falšování peněz československých v r. 1921 a že bylo uvedeno některými významnými činiteli ve spojitost s aférou dnešní. (Hluk trvá. Neustálé výkřiky na levici.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Vláda francouzská jsouc bezprostředně interesována na této věci, postupovala od začátku svým způsobem. Vláda československá zachovávala zdrželivost, nemíchajíc se do této věci, čekajíc na výsledky vyšetřování a sledujíc bedlivě celou aféru. Postupovali jsme takto paralelně, nemíchajíce se také nijak do postupu francouzského. (Různé výkřiky na levici. - Posl. dr Schollich píská na píšťalku. - Předseda zvoní.)

Dohodli jsme se o tomto reservovaném postupu také se státy Malé Dohody, chtějíce znovu dáti doklad dobré vůle, klidu a ochoty ke svému sousedovi ve chvílích pro něj jistě těžkých. Tento postup volili jsme přes to, že bylo brzo patrno, že mezi falšovatelskou aférou dnešní a falšováním československých bankovek v letech 1919 až 1921 je souvislost daná jednak účastněnými osobami, jednak politickou stránkou věci. Tato souvislost je se strany maďarské popírána. Nechci proto předbíhat událostem a o věci té polemisovat, poněvadž má odpověď má býti zatím jen referátem o tom, co je dnes nesporným majetkem veřejného mínění a politických kruhů:

1. Jeden z hlavních viníků dnešních, Nádossy, byl vyšetřujícím orgánem v aféře padělání našich bankovek. On také ohlásil, že bylo vyšetřování zastaveno, a žádal jménem státních zájmů uherských, aby se o věci nepsalo.

2. Jak v parlamentě a ve vyšetřovacím výboru parlamentním, tak i ve veřejných projevech a článcích někteří maďarští poslanci a někteří svědci tuto spojitost konstatovali.

3. Aféra dnešní vyšla z téže mentality a politické psychologie, která v létech 1919/21 vedla k padělání československých korun a jihoslovanských dinárů. (Výkřiky posl. Kreibicha.)

To mne vede k tomu, abych pověděl aspoň zhruba, j aká vlastně byla podstata padělatelských afér bankovek československých. Falšování československých korun v Maďarsku bylo prováděno soustavně v letech 1919/21 ve velkém stylu a za pomoci činitelů, které prozatím chci nazvati jen činiteli okultními.

(Hluk. Různě výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Mohl bych na ně ukázati jako na činitele velmi neokultní, poněvadž je známe, a také jistým úřadům maďarským známy byly nebo známy jsou. (Hluk. Posl. inž. Jung píská na píšťalku.)

1. První případ falšování našich peněz vyskytl se r. 1919, kdy objevilo se ve Vídni velké množství československých bankovek s dokonale padělanými kolky. Velké jejich množství nalézalo se i v bankách. Přišli jsme na stopu celé společnosti, která tyto kolky v ohromném množství dostala z Budapešti; ve spojení s touto akcí byly tehdy uváděny stejně jako dnes ji,sté maďarské kruhy úřední. (Výkřiky na levici.)

2. R. 1920 byly padělány stokorunové československé bankovky. (Výkřiky komunistických poslanců.) Část těchto bankovek, jejich vodotisk nebyl zdařilý, byla později opatřena propagačními nápisy a byla rozdávána maďarskými agenty na Slovensku. (Hluk. - Různě výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Za účelem pašování těchto padělků byla padělána visa a razítka československého zastupitelského úřadu v Budapešti. Druhá část zhotovených stokorunových bankovek, která byla dokonaleji provedena, byla dávána do oběhu a byla také přijímána bankami. Podle protokolární výpovědi budapešťského svědka, učiněné našim úřadům v Bratislavě, byly padělky vyráběny v maďarském litografickém ústavu . . . (Hluk. Výkřiky posl. dr Koberga.)

Předseda (zvoní): Žádám p. posl. dr Koberga, aby nerušil pana řečníka.

Ministr dr Beneš (pokračuje): ... v Budapešti, Kmety utca č. 17, a tištěny v grafickém ústavu "Fényny omda és grafikai intézet" Budapešť. Váciutca čí.s. 4. (Hluk. Výkřiky posl. Haruse proti posl. dr Králíkovi: To je Horthyho špicl!)

Předseda (zvoní): Volám p. posl. Haruse k pořádku.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Podle výpovědi našich svědků byla objednávka učiněna jistými maďarskými vojenskými orgány. Výroba těchto padělků byla zahájena v únoru 1920. Na základě našeho zakročení a udání našich úřadů maďarská policie v dubnu 1920 tuto tiskárnu úředně zapečetila a zabavila kliché. Trestní řízení bylo však zastaveno, prý pro nedostatek důkazů. (Výkřiky posl. Haruse.),

3. Podle dalších zpráv našich úřadů koncem července 1920 přiměli dva důstojníci, vykázavší se plnou mocí - nebudu zatím uváděti, od koho - majitele tiskárny Viléma Wottitze, aby pořídil kliché stokorunových československých bankovek. Falsifikáty byly tištěny v tiskárně jednoho centrálního úřadu a celou padělatelskou akci vedl vysoký jeho úředník. Podotýkám, že všechny tyto akce byly prováděny před uvedením v platnost míru trianonského.

4. Čtvrtý pokus, nejvážnější a nejdalekosáhlejší, stal se r. 1921 . Zasahuje už do doby, kdy mír trianonský v platnost uveden byl. Tehdy objevily se ve Vídni padělky 500korunových československých bankovek. Naše úřady zahájily velmi bedlivé pátrání. (Různé výkřiky na levici. - Posl. inž. Jung křičí papírovou troubou.)

Předseda (zvoní): Volám p. posl. inž. Junga k pořádku.

Ministr dr Beneš (pokračuje): ..... jehož stopy vedly do Rakouska. Podařilo se nám zjistiti pomocí vídeňské policie ve Wetzelsdorfu u Štýrského Hradce dílnu padělků 500korunových československých bankovek. (Trvalý hluk.) Bylo zjištěno dále, že po stránce technické pracovali na těchto padělcích Vilém Wottitz, litograf Vilém Grossmann a strojmistr Markus Kellner, kterým se však podařilo uprchnouti zpět do Budapešti. Koncem června 1921 podařilo se vídeňské policii zatknouti více osob, které u vídeňských obchodních domů pokusily se vyměniti větší množství těchto padělků. (Výkřiky posl. inž. Junga.)

Předseda (zvoní): Žádám p. posl. inž Junga, aby nerušil průběh schůze.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Mezi nimi byli universitní profesor dr Julius Mészaros, Ludvík Klein, jenž prodal vídeňským bankám 1193 kusy těchto padělků, inženýr Endre Győrffy, železniční úředník Karel Somogyi a stav. kreslič Ludvík Petrovič. Bylo proti nim zahájeno vyšetřování rakouskými úřady. Současně vídeňská policie zahájila za účelem zjištění pachatelů vyšetřování v Budapešti, kde byli zatčeni další spoluviníci obchodník Josef Kastner a Bernard Friediger. Vyšetřování toto vedl z rozkazu vlády vrchní budapešťský hejtman Nádossy, ale vyšetřování bylo najednou zastaveno. Dne 5. července 1921 povolal šéf policie Nádossy ... (Hluk. Výkřiky posl. inž. Junga.)

Předseda (zvoní): Prosím pana posl. inž. Junga, aby nerušil řečníka.

Ministr dr Beneš (pokračuje): ... některé zástupce tisku a oznámil jim, že vyšetřování, které zůstalo prý bezvýsledné, bylo zastaveno. Upozornil je zároveň, že přetřásání těchto věcí v tisku mohlo by poškoditi státní zájmy. Mezitím akce vedená v Rakousku nemohla pokročiti, přes to že zatčení byli asi 4 měsíce ve vazbě. Podle udání rakouských úřadů nemožnost obdržeti z Uher výsledky vyšetřování, ani vydání pachatelů, vedla k tomu, že nebyl prý dán podklad k úspěšnému předložení věci porotě. Trestní řízení proti obviněným bylo na základě žádosti o milost, na základě dobrozdání státního návladního (Výkřiky na levici.) a na návrh ministra spravedlnosti nařízením spolkového presidenta dne 13. prosince 1921 za staveno. Řada důležitých podrobností této padělatelské akce vyšla najevo teprve při soudním projednávání věci u Josefa Kuhna, jenž s obchodníkem Zeigo Fellnerem přijel r. 1922 do Prahy s větším množstvím padělků čs. korun, které obdržel od profesora Mészarose. (Výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Také tyto podrobnosti, až bude potřebí, budou sděleny. Zatím uvádím, že podle důvěrného šetření šlo o padělky, jež Nádossy již jednou zabavil, ale pak zase znova Mészarosovi odevzdal k rozšiřování. Při přelíčení, které se konalo u nás před porotou v březnu 1923, Kuhn byl odsouzen na 10 let těžkého žaláře. Československé úřady vykonaly všechno, co bylo v jejich silách a možnostech, aby viníci byli vypátráni a potrestáni. Náš zastupitelský úřad v Budapešti postupoval ve věci takto: Když se objevily r. 1920 jednostokorunové padělky, úřad delegáta zakročoval u policejních úřadů a u státního návladnictví. (Výkřik komunistických poslanců: My chceme uznání sovětského Ruska!)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Po opětovných intervencích dostalo se mu, jak jsem již uvedl, sdělení, že šetření bylo pro nedostatek důkazů zastaveno. (Výkřiky na levici.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Poněvadž se zatím další padělky neobjevily, nebylo pro tu .... (Výkřiky a pískání posl. inž. Junga.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): ... dobu v intervencích pokračováno. Tehdy již jsme soudili, že na padělcích jsou interesovány i kruhy politické, avšak přímých důkazů nebylo. (Výkřiky.) Poměr obou států byl napjatý a dosud ne zcela normální; vztahy před platnosti mírové smlouvy vedly patrně různé činitele v Maďarsku k tomu, že soudili, že je jim všechno dovoleno z t. zv. důvodů vlasteneckých.

V souvislosti s aférou Mészarosovou ve Vídni byli zatčeni v r. 1921 v Budapešti uvedený již Kastner a Friediger a vyšetřování vedl Nádossy.

Ministerstvo zahraničních věcí chtělo nejprve se pokusiti o zjištění podrobností tohoto šetření u maďarské vlády, ale po zastavení vyšetřování Nádossym ukázalo se, že je nutno nejprve ještě pátrati v této věci soukromě, neboť podnikati za těchto okolností bez nového materiálu další intervence bylo by bývalo dle mínění našeho vyslanectví bezvýsledné. Měli jsme tehdy s Maďarskem řadu jiných sporů, jako byla na př. věc Habsburků a některé naše odborné autority samy si nepřály z důvodů, řekl bych finančně-technických, hnáti se za bezúspěšným stíháním a vyšetřováním bez dalšího materiálu. V soukromém pátrání bylo tudíž vyslanectvím a jinými úřady pokračováno dále a na jeho základě došlo k zatčení zmíněného již Josefa Kuhna a jeho odsouzení. Při té příležitosti se nám podařilo zabaviti asi 25 milionů falšovaných bankovek a uložiti je v našem Bankovním úřadě (Slyšte!) Téměř za 6 milionů těchto padělků stáhly mimo to naše úřady z oběhu, zejména na Slovensku, a bylo nutno je nahraditi. (Slyšte!) Pomocí materiálu, získaného při procesu s Kuhnem, mohlo nyní konečně naše vyslanectví učiniti u maďarské vlády zákrok a odevzdalo o věci dvě noty: První dne 22. prosince 1922 a druhou dne 15. února 1923.

Maďarská vláda nedala nám na obě noty odpovědi. I za těchto nových okolností bylo málo naděje na úspěch dalších intervencí, neboť materiálu z procesu Kuhnova, ukazujícího na spoluvinu Nádossyho, nemohlo býti dosti průkazně použito. (Výkřiky.) Reservovali jsme si tudíž volnost dalšího postupu a hledali jsme nový materiál. (Výkřiky komunistických poslanců: Nepodal byste zprávu o tom, jak se tam vraždí?!) Já vám, pánové, na konec něco řeknu!

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Vyšetřování frankové uvedlo nás nyní znovu na nové stopy a ukázalo i naši aféru v novém světle. (Hluk. - Výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Beneš (pokračuje): Proto bylo vyslanectví republiky Československé v Budapešti zdejším ministerstvem uloženo, aby si znovu vyžádalo vyřízení obou výše uvedených not z r. 1922 a 1923. To se stalo dne 7. ledna toho roku.

Odpověď na tuto notu byla dána vládou maďarskou dne 28. ledna 1926; konstatuje se v ní, že ministerstvo spravedlnosti nařídilo vyšetřování ve věci falsifikace čs. bankovek, ale že následkem nedostatku důkazů vyšetřování bylo skončeno.

Chceme zatím ponechati vládě maďarské aby vzhledem k novým okolnostem, jak ve věci Nádossyho, tak i ve věci Mészarose a vzhledem k novým důkazům a podezřením rozšířila vyšetřování a nynější obžalobu i na tuto aféru. Soudíme, že maďarská vláda chápe, čím je povinna nám, své prestyži a právnímu pořádku ve svém státě. (Výkřiky posl Kaufmanna.) Svou zdrželivostí chceme ji umožniti, aby bez nátlaku tomu dostála.

Stejně naše vyslanectví ve Vídni učinilo, jsouc uvědoměno o aféře ve Wetzelsdorfu v této věci oficielní nutné kroky: Vyrozumělo dne 17. června 1921 policejní ředitelství ve Vídni, že československými úřady byla vypsána řada odměn pro osoby, které, pachatele vypátrají. Kromě toho v době policejního stíhání zatčených i po jejich zatčení bylo zastupitelským úřadem mnohokráte intervenováno u policejního ředitelství ve Vídni, s nímž naše úřady policejní byly ve stálé a dobré spolupráci. Do soudního jednání a vyšetřování jsme se ovšem vměšovati nemohli a nechtěli. Verbální notou ze dne 14. ledna 1922 požádalo vyslanectví Československé republiky ve Vídni rakouské spolkové ministerstvo zahraničních věcí o sdělení, v jakém stadiu se nachází trestní řízení proti penězokazům, jmenovitě pokud se týče dr Julia Mészarose. Na to dne 10. února 1922 bylo mu oznámeno, že dne 13. prosince r. 1921 bylo řízení proti Mészárosovi a soudruhům zastaveno z příkazu spolkového presidenta. O žádosti o abolici a o abolici samé dověděly se naše vídeňské úřady podle sdělení, jehož se mi dostalo, až po jejím provedení. Proto z ministerstva byly učiněny krky, aby řízení bylo obnoveno, ale náš vídeňský úřad upozornil nás na okolnosti, pro které jsme prozatím od požadavku toho ustoupili. Také v této věci vyšly na veřejnost v poslední době některé nové okolnosti, které bedlivě sledujeme. Bude-li třeba, budeme v těchto otázkách postupovati, jistě že v plné dohodě s úřady rakouskými.

Stejně jako zastupitelské úřady československé také jiné naše úřední instance, zejména policejní ředitelství v Praze a Bankovní úřad ministerstva financí společně s úřady zastupitelskými usilovaly padělatelské případy vypátrati a další činnost padělatelů zameziti.

Příčiny, proč nepodařilo se zjistiti při těchto aférách všechny detaily a proč nemohlo býti docíleno, aby další padělatelská činnost byla trvale znemožněna, jsou několikeré.

1. Působila tu okolnost, že až do 26. června 1921, kdy vstoupila v platnost mírová smlouva trianonská, nebyly styky československého zastupitelského úřadu v Budapešti mezinárodně-právně upraveny a úřad našeho delegáta byl v tomto smyslu přirozeně neobyčejně handicapován.

2. Jak jsem již pověděl, byl mezi námi a Maďarskem poměr napjatý a úřady zjevně kladly v cestu překážky našemu pátrání v Maďarsku. Zastupitelský úřad v Budapešti byl odkázán na dobrou vůli místních úřadů a při jeho stycích s ministerstvy stály v cestě značné potíže také formální. Byly ovšem i případy zřejmé sabotáže. Tak na př.začátkem r. 1920 vyslán byl do Bratislavy za účelem dalšího pátrání policejní komisař dr Zamiš, který však nemohl odtud pokračovati,v cestě do Budapešti, ježto už čtyři agenti bratislavského policejního ředitelství, kteří byli za týmž účelem do Maďarska vysláni, byli maďarskými úřady zatčeni a zavřeni. Dvěma z nich podařilo se za těžkých okolností hned uprchnouti. (Výkřiky posl. Mondoka.)

3. Pátrání bylo ztíženo také velikou početnosti a růzností padělatelských případů.

Všechny tyto okolnosti přese všechny naše snahy znemožňovaly větší úspěšnou akci jednak našich úřadů policejních, jednak energickou akci diplomatickou, nebo, aby tato otázka byla event. řešena cestou mezinárodního sporu. V září roku 1921 při vstupu Maďarska do Svazu národů při akci vyšetřovací jsme na to některé činitele důvěrně upozorňovali. Z důvodů celkové politiky mezinárodní sledovala naše vláda tehdy politiku konsolidace, uklidnění a spolupráce a nevyvolávala pro všechny tyto události mezinárodních konfliktů. (Hluk. - Výkřiky komunistických poslanců.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP