Čtvrtek 17. prosince 1925

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tůma. Posl. Tůma: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Udržal. Posl. Udržal: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Uhlíř. Posl. dr Uhlíř: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vávra. Posl. Vávra: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Emanuel Vencl. Posl. E. Vencl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vičánek Posl. Vičánek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr. Viškovský. (Potlesk poslanců republ. strany. Výkřiky poslanců komunistických a poslanců něm. strany národní.)

Posl. dr Viškovský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Vobecká. Posl. Vobecká: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vološin. Posl. Vološin:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Votruba. Posl. Votruba: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vrtaník. Posl. Vrtaník: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Wagner. Posl. Wagner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Weberová. Posl. Weberová: Ich gelobe. (Výkřiky posl. Dubického, posl. Prokeše a něm. nacionálních poslanců.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Weisser. Posl. Weisser: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. L. Wenzel. Posl. L. Wenzel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. F. Wenzl. Posl. F. Wenzl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Windirsch. Posl. Windirsch: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Winter. Posl. dr Winter: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. de Witte. Posl. de Witte: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Wolf. Posl. dr Wolf: Przyrzekam.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Wollschack. Posl. dr Wollsehack: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Wünsc h. . Posl. Wünsch: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Zadina. Posl. dr Zadina: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Záhorský. Posl. inž. Záhorský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zajicek. Posl. Zajicek: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zápotocký. Posl. Zápotocký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Zeminová. Posl. Zeminová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zierhut. Posl. Zierhut: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zoch. Posl. Zoch: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zoufalý. Posl. Zoufalý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Žalobin. Posl. Žalobin: Sľubujem.

Min. předseda dr Švehla (zvoní): Je-li zde přítomen ještě někdo z pp. poslanců, kdo nevykonal slib, prosím jej, aby se laskavě ohlásil a slib vykonal. (Nikdo se nepřihlásil.) Vykonáním slibů poslaneckých vyřízen je 1. odstavec pořadu.

Přikročíme k 2. odstavci pořadu.

2. Volba předsedy a jeho slib.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se. Trvalý hluk.)

§ 5 jedn. řádu předpisuje, že volbu provede ministerský předseda.

Podle §u 61 jedn. řádu jest volbu předsedy vždy vykonati hlasovacími lístky.

Upozorňuji, že pro dnešní volby vydány byly podle § u 61 jedn. řádu specielní hlasovací lístky, a že dlužno jich použíti. Hlasovací lístky uloženy jsou pro každého poslance v zásuvce jeho stolku. Lístek pro volbu předsedy jest v obálce s nadpisem: "Hlasovací lístek pro volbu předsedy" a prosím, aby každý napsal toliko jediné jméno na tento lístek, jinak bude hlas neplatný.

Žádám tudíž, aby bylo použito výhradně těch lístků.

Jako skrutátory, předepsané §em 5 jedn. řádu ke sčítání hlasů, jmenuji pány poslance: Bradáče, Špatného, Stivína a Windirsche.

Žádám je, aby dohlíželi při sbírání hlasů do uren, s nimiž obcházeti budou úředníci sněmovny, a to aby dozírali: p. posl. Bradáč v 1. a 2. úseku, p. posl. Stivín v 3. a 4. úseku, p. posl. Windirsch v 5. a 6. úseku, p. posl. Špatný u poslanců na presidiální tribuně, předsedajícího v to počítaje.

Po sebrání hlasovacích lístků páni skrutátoři sečtou hlasy a sdělí mně výsledek volby.

Upozorňuji znovu, že nyní volí se jenom předseda sněmovny a že tudíž na hlasovací lístek dlužno napsati jen jediné jméno.

Aby se předešlo závadám, které by měly za následek neplatnost a tudíž opakování volby, žádám, aby každý odevzdával lístek do urny toliko se svého místa, a upozorňuji, že toliko členové přítomní mají právo hlasovací, jak již rozhodnuto bylo u příležitosti dřívějších voleb ve sněmovně.

Konstatuji, že sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Žádám, aby se započalo se sbíráním hlasovacích lístků.

(Po sebrání hlasovacích lístků:)

Lístky jsou sebrány. Hlasování je tedy skončeno. Žádám pány skrutátory, aby spočítali hlasy a sdělili mně výsledek.

(Po provedení skrutinia:)

Žádám pana Sněm. tajemníka, aby přečetl výsledek volby.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Odevzdáno bylo 294 platných hlasovacích lístků a jeden neplatný. Z těch zní na jméno Malypetr 186, na jméno Zápotocký 38, na jméno dr Juriga 32, prázdných lístků je 38.

Min. předseda dr Švehla: Ježto 186 hlasů zní na jméno Malypetr, a toto je v §u 61 jedn. řádu předepsaná prostá většina hlasů, je předsedou posl. sněmovny zvolen posl. Malypetr. (Potlesk. - Výkřiky.)

Táži se p. posl. Malypetra, zvoleného za předsedu, zda volbu přijímá?

Posl. Malypetr: Ano.

Min. předseda dr Švehla: Ježto zvolený volbu přijímá, přikročíme ke slibu předsedovu podle §u 7 jedn. řádu.

Žádám pana Sněm. tajemníka. aby přečetl formuli předsedova slibu. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): "Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. "

Posl. Malypetr (podávaje min. předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Min. předseda dr Švehla: Tím je úkol můj vykonán a žádám p. předsedu, aby zaujal své místo. (Potlesk. - Výkřiky.)

Předseda Malypetr (vstupuje na předsednickou tribunu a ujímá se předsednictví): Paní a páni poslanci! (Hluk. Výkřiky.)

Děkuji vám za důvěru, kterou jste svou volbou projevili, a ujišťuji vás (Hluk trvá.), že přesně a přísně, tak jak jsem slíbil do rukou předsedy vlády, budu vykonávati těžký úkol, jímž jste mne pověřili, a že budu také dbáti zvyklostí a tradicí, jež se v předešlé sněmovně, za obezřetného a nejvýš svědomitého vedení jejím předsedou a celým předsednictvem, ustálily.

K tomu však nepostačila by sebe lepší moje vůle, kdyby se mi vždy nedostalo vaší podpory a podpory všech, kdo na činnosti tohoto slavného sboru jsou zúčastněni, zejména také tlumočníků našeho veřejného mínění, našich žurnalistů.

O tuto podporu a součinnost všecky vás prosím a jsem přesvědčen, že i vy dostojíte zejména těm povinnostem, které jste na sebe vzali vykonáním svého slibu. (Trvalý hluk.)

Za přední z těchto povinností pokládám ohled na vážnost a důstojnost zákonodárných sborů, která v celém vzdělaném světě jim náleží.

Doufám, že všichni budeme především pamatovati toho, že naše zákonodárné sbory čeká stále ještě mnoho a důležité práce a že tuto práci můžeme vykonati jen tehdy, když všichni budeme vedeni upřímnou snahou, abychom přispěli co nejvíce k všestrannému a všeobecnému dobru.

Ve vzájemné součinnosti všech ústavních činitelů našeho státu, počínajíc jeho presidentem, naším slavným a nesmrtelným Tomášem Garriquem Masarykem (Poslanci stran koaličních povstávají. Potlesk. Hluk. Výkřiky.) záleží prospěch a blaho celého státu a všeho jeho obyvatelstva.

Jsem pevně přesvědčen, že my všichni budeme dbáti toho, abychom všemi silami pracovali k všestrannému rozvoji naší drahé republiky! (Potlesk. Hluk. Výkřiky. Předseda zvoní.)

Prve než budeme projednávati další odstavce dnešního pořadu, vykoná ještě poslanecký slib pan ministerský předseda. Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl formuli slibu. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí". (Potlesk koaličních poslanců. Výkřiky a pískání poslanců ľudové strany slovenské a na levici.)

Min. předseda dr Švehla (podávaje ruku předsedovi): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda (zvoní): V ustavující schůzi posl. sněmovny jest podle §u 5 jedn. řádu vykonati ještě další volbu. Třetím odstavcem pořadu je totiž:

3. . Volba 4 místopředsedů a jejich sliby.

Byl jsem požádán, aby pro zjednodušení byla provedena volba místopředsedů zdvižením ruky, místo hlasovacími lístky.

§ 61, odst. 2 jedn. řádu to připouští, není-li námitek. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Bude tedy vykonána volba 4 místopředsedů pozdvižením ruky. Pan Sněm. tajemník přečte navrhované kandidáty. (Hluk. Předseda zvoní.) Prosím o klid.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Návrh posl. Staňka, Roudnického, dr Meissnera, Zeminové, dr Lukavského a Najmana:

Navrhujeme, aby za místopředsedy sněmovny byli zvoleni: pan posl. inž. Dostálek, pan posl. Stivín, pan posl. Slavíček a pan posl. dr Spina.

Předseda: Budeme tedy voliti zdvižením ruky. Aby nebylo pochybností, dám sečísti hlasy pány skrutátory, které jmenoval pan ministerský předseda. Každý z pánů skrutátorů bude sčítati hlasy v onom úseku, v němž dohlížel na sbírání hlasovacích lístků při volbě předsedy. (Trvalý hluk.)

Prosím, kdo tedy souhlasí s navrženou kandidátní listinou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

Prosím, aby páni skrutátoři konstatovali počet hlasů. (Děje se.)

(Po provedení skrutinia:)

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby oznámil zjištěný poměr hlasů.

Sněm. tajemník dr Říha: Bylo celkem 295 hlasujících, z nichž pro navrženou kandidátní listinu bylo 155, proti ní 140.

Předseda: Většina vyslovila se pro navržené kandidáty, jsou tudíž zvoleni za místopředsedy. (Hluk. - Výkřiky. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Zvoleni jsou tudíž za místopředsedy pp. posl. inž. Dostálek, posl. Stivín, posl. Slavíček a posl. dr Spina.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají?

Pan posl. inž. Dostálek? Posl. inž. Dostálek: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Stivín? Posl. Stivín: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Slavíček? Posl. Slavíček: Přijímám,

Předseda: Pan posl. dr Spina? Posl. dr Spina (německy): Přijímám.

Předseda: Zvolení pánové funkce přijali a musí tedy podle §u 7 jedn. řádu vykonati slib místopředsednický.

Žádám, aby byla přečtena formule slibu pro členy předsednictva, a to v jazyku českém, a pro pana posl. dr Spinu. jenž podle §u 49, odst. 6 jedn. řádu přeje si slibovati v jazyku své německé národnosti, také v jazyku německém.

Páni místopředsedové přistoupí potom ke mně a vykonají slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm tajemník dr Říha (čte): "Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. "Ich gelobe, die Gesetze zu beobachten und mein Vorsitzendenamt nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch auszuüben. "

Předseda: Pan posl. dr Spina. Posl. dr Spina (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Pan posl. inž. Dostálek. Posl. inž. Dostálek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Stivín. Posl. Stivín (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Slavíček. Posl. Slavíček (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Slib všech čtyř zvolených pánů místopředsedů je vykonán a prosím zvolené pány místopředsedy, aby zaujali svá místa u místopředsednického stolu po obou stranách místa předsednického. (Děje se.)

Tím je vyřízen 3. odstavec dnešního pořadu.

Přikročíme ke 4. odstavci pořadu:

4. Volba 10 zapisovatelů a 4 pořadatelů.

Podle §u 61 jedn. řádu konají se volby ty hlasovacími lístky. Není-li však námitek, může se, vyjímajíc volbu předsedy, voliti zdvižením ruky nebo povstáním. (Trvalé výkřiky.)

Bylo projeveno přání, aby volby zapisovatelů a pořadatelů se konaly zdvižením ruky.

Námitek není? (Nebylo.)

Námitek není. Budeme tedy voliti zdvižením ruky. Žádám p. tajemníka sněmovny, aby přečetl kandidátní listinu pro volbu 10 zapisovatelů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Návrh posl. Staňka, Roudnického, Tomáška, dr Kramáře, Zeminové, Najmana:

Navrhujeme, aby zapisovateli byli zvoleni pp. posl. Bradáč, Rýpar, Chalupník, Špatný, Ježek, Vávra, dr Gažík. Zierhut, Petrovoč, Bečko.

Předseda: Dám hlasovati o navržených kandidátech pro funkci zapisovatelskou pozdvižením ruky. (Výkřiky poslanců německých a komunistických.) Prosím o klid.

Aby nebylo pochybnosti o výsledku hlasování, dám sečísti hlasy a prosím dosavadní 4 pány skrutátory, aby se opět ujali sčítání hlasů, a to každý v témž úseku, v němž sčítal v předchozích volbách. (Hluk.)

Kdo tedy souhlasí, aby navržených 10 pánů poslanců bylo zvoleno zapisovateli, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

(Po provedení skrutinia:)

Podle hlášení pp. skrutátorů bylo odevzdáno "pro" 162 hlasů "proti" 120 hlasů. Pro přečtenou kandidátní listinu vyslovila se tedy většina a navržení páni poslanci jsou tudíž zvoleni zapisovateli.

Přijímají zvolení pánové tuto svoji funkci? (Námitek nebylo.)

Není námitek. Pokládám za to, že přijímají, a přikročíme k další volbě, totiž k volbě 4 pořadatelů, a to rovněž zdvižením ruky. Žádám o přečtení kandidátní listiny. (Hluk.)

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Návrh posl. Staňka, Poudnického, Tomáška, dr. Kramáře, Zeminové, Najmana:

Navrhujeme, aby pořadateli byli zvoleni pp. posl. Mašata, Jiráček, Prášek a Fr. Navrátil.

Předseda: Sčítání hlasů bude provedeno týmž způsobem jako při volbě minulé. Prosím, kdo s navrženými souhlasí, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

(Po provedení skrutinia:)

Pro kandidátní listinu přečtenou vyslovilo se 160 hlasů, proti ní 112 hlasů a jsou tudíž navržení 4 páni poslanci zvoleni pořadateli. (Hluk.)

Přijímají zvolení páni poslanci tuto funkci? (Námitek nebylo.)

Není námitek, mám tedy za to, že navržení páni poslanci funkci přijímají.

Přerušuji další projednávání pořadu a přikročím k ukončení schůze.

Nežli se tak stane, učiním ještě některá presidiální sdělení. (Nepokoj.)

Předseda vlády oznámil presidiu poslanecké sněmovny sproštění dřívější a jmenování nové vlády, a to přípisem ze dne 10. prosince 1925, č. j. 7874/909-S m. r., jenž zní (čte):

"President republiky rozhodnutím ze dne 15. listopadu 1925 vyhověl žádosti vlády za sproštění a pověřil předsedu vlády a ostatní resortní ministry vedením vládních věcí, pokud nová vláda nebude ustavena.

Rozhodnutím ze dne 9. prosince 1925 jmenoval pak president republiky mne předsedou vlády a poslance: dr Edvarda Beneše ministrem věcí zahraničních, dr Františka Noska ministrem vnitra, dr Otakara Srdínka ministrem školství a nár. osvěty, dr Karla Viškovského ministrem spravedlnosti, Ing. Jana Dvořáčka ministrem obchodu, Rudolfa Bechyně ministrem železnic, Rudolfa Mlčocha ministrem veř. prací, dr Milána Hodžu ministrem zemědělství, Jiřího Stříbrného ministrem nár. obrany, dr Lva Wintra ministrem soc. péče, kterého zároveň pověřil vedením ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy, Aloise Tučného ministrem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, Jana Šrámka ministrem pošt a telegrafů a dr Josefa Dolanského ministrem, kterého pověřil správou ministerstva pro zásobování lidu. Dále jmenoval prof. dr Karla Engliše ministrem financí a dr Josefa Kállaye ministrem.

Jmenovaní složili slib na ústavu do rukou presidenta republiky dne 10. prosince 1925."

Dále sdělil předseda vlády přípisem ze dne 15. prosince 1925, č. j. 8028/1075 S m. r., že vláda republiky Československé zvolila ve schůzi konané dne 15. prosince t. r. podle ustanovení §u 71 úst. listiny náměstkem předsedy vlády pana ministra železnic Rudolfa Bechyně.

Dovolené na dnešní schůzi udělil jsem pp. posl. dr Benešovi, Hruškovi, Mondokovi vesměs pro neodkladné záležitosti.

Došla sdělení od vlády. Žádám o přečtení.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu k projednání a schválení vládní návrhy:

zákona, jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského (přípis ze dne 12. prosince 1925, č. j. 24. 197/25),

zákona o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních (přípis ze dne 16. prosince 1925, č. j. 24. 416/25 m. r.),

zákona o působnosti ministerstva veř. prací ve věcech veřejných silnic a mýt na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (přípis ze dne 16. prosince 1925, č. j. 24. 424/25 m. r.)

Předseda: Dále došly dotazy.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dotazy:

Posl. Čuříka ministru spravedlnosti:

ve věci úpravy poměrů vězeňské stráže,

ve věci vydání kostela v Michálkovicích na Ostravsku;

posl. Jaši:

ministru veř. prací v záležitosti státní subvence na stavbu údolních přehrad podyjských a zajištění prací na těchto podyjských přehradách v plném rozsahu,

ministru vnitra a ministru financí ve věci připojení dvora Haidhofu u Mikulova na Moravě a k republice přiděleného území Steinabrunnského ke katastrální obci Selci;

posl. Pika ministru železnic ve věci provedení nutných projektů v Plzni.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP