Čtvrtek 17. prosince 1925

Začátek schůze ve 12 hod. 05 min. odpoledne.

Přítomni:

Zástupci vlády: min. předseda dr Švehla; ministři Bechyně, dr Dolanský, inž. Dvořáček, dr Engliš, dr Hodža, dr Kállay, Mlčoch, dr Nosek, dr Srdínko, Stříbrný, Šrámek, Tučný, dr Viškovský, dr Winter.

296 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře sněmovní: Sněm. tajemník dr Říha, jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška.

Denní pořad

1. (ustavující) schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.,

svolané na

čtvrtek dne 17. prosince 1925 o 11. hod. dopol.:

1. Sliby poslanců.

2. Volba předsedy a jeho slib.

3. Volba 4 místopředsedů a jejich sliby.

4. Volba 10 zapisovatelů a 4 pořadatelů.

5. Zpráva o činnosti Stálého výboru.

Min. předseda Švehla (zaujav místo předsednické - zvoní): Slavná sněmovno! (Výkřiky poslanců německých, komunistických a ľudových. - Někteří poslanci německé strany národní, německé nár. soc. strany dělnické a slovenské strany ľudové tlukou do stolků poslaneckých a hvízdají.)

Podle druhého odstavce §u 5 jedn. řádu poslanecké sněmovny zahajuji ustavující schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé, vyšlé z voleb pro II. volební období, vykonaných dne 15. listopadu tohoto roku, a svolané presidentem republiky rozhodnutím ze dne 10. prosince 1925 na dnešní den.

Prve nežli podle předpisu §u 5 jedn. řádu přistoupím ke slibu jednotlivých paní a pánů poslanců, mám za povinnost oznámiti, že došel přípis volebního soudu o verifikaci voleb, a žádám pana tajemníka sněmovny dr Říhu, aby přípis ten přečetl. (Trvalý hluk a výkřiky.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Č. j. 388/25 vol. Předsednictvu poslanecké sněmovny Národního shromáždění v Praze.

Volební soud v dnešní plenární schůzi přezkoumal volbu členů do poslanecké sněmovny Národního shromáždění zvolených dne 15. listopadu 1925 a jejich volitelnost podle §u 8, č. 2 a §u 10 zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n., a usnesl se ověřiti volbu těchto členů poslanecké sněmovny:

Z kandidátní listiny č. 4: 1. dr Jana Jabloniczkého, advokáta v Bratislavě.

Z kandidátní listiny č. 5: 2. Jana Bečko, kovodělníka ve Zvoleni, 3. Rudolfa Bechyně, novináře v Praze-Smíchově, 4. Vojty Beneše, zemského škol. inspektora v Praze, 5. Františka Biňovce, rolníka v Kralupech n. Vltavou, 6. Viléma Brodeckého, tajemníka Unie železničních zaměstnanců v Žižkově, 7. Karla Brožíka, předsedy svazu horníků v Praze, 8. dr Ivana Dérera, advokáta v Bratislavě, 9. Frant. Geršla, tajemníka v Prostějově, 10. Antonína Hampla, předsedy Čsl. soc. dem. strany děl. ve Střešovicích, 11. Albína Chalupy, předsedy Svazu zeměděl. a lesních dělníků v Břevnově, 12. Rudolfa Chalupy, úředníka tiskového odboru pres. m n. rady v Praze, 13. Josefa Chalupníka, tajemníka Svazu kovodělníků v Mor. Ostravě-Vítkovicích, 14. Václava Jaše, učitele a legionáře ve Znojmě, 15. Václava Johanise, redaktora a předsedy spolku Humanita v Praze, 16. Betty Karpíškové, manželky typografa na Smíchově, 17. Roberta Kleina, tajemníka obchod. a prům. zaměstnanců na Král. Vinohradech, 18. Jana Koudelky, redaktora v Kolíně n. Lab., 19. Aloise Kříže, redaktora v Čes. Budějovicích, 20. dr Alfreda Meissnera, advokáta v Praze, 21. Jaromíra Nečase, býv. poslance v Užhorodě, 22. Luďka Pika, redaktora a starosty v Plzni, 23. Jana Prokeše, žurnalisty a starosty v Mor. Ostravě, 24. Ant. Remeše, administrátora Nové Doby v Plzni, 25. Ant. Srby, žurnalisty v Praze, 26. Josefa Stivína, žurnalisty v Praze, 27. Františka Svobody, redaktora v Brně-Židenicích, 28. Rudolfa Tayerle, tajemníka Čsl. odb. sdružení v Praze, 29. Františka Tomáška, žurnalisty v Praze-Vořechovce, 30. dr Lva Wintera, advokáta v Praze.

Z kandidátní listiny č. 6: 31. Otty Horpynky, středoškolského profesora v Praze, 32. Otomara Kalliny, Ing., ředitele tov. v Karl. Varech, 33. dr Josefa Keibla, rady zem. soudu v České Kamenici, 34. Vincence Krause, koželuha a starosty v Něm. Jablonném, 35. dr Václava Wolframa Lehnerta, lékaře v Horním Růžodole, 36. Františka Matznera, rolníka v Čakové, 37. dr Arnošta Schollicha, prof. a starosty v Nov. Jičíně.

Z kandidátní listiny č. 8: 38. Karla Anděla, zemského živ. rady v Brně, 39. Františka Horáka, výrobce toiletních potřeb na Smíchově, 40. Rudolfa Mlčocha, chefredaktora v Olomouci, 41. Josefa V. Najmana, obchodníka v Praze-Vinohradech, 42. Josefa Náprstka, redaktora a truhláře ve Slaném, 43. Františka Ostrého, tajemníka v Olomouci, 44. Jana Pekárka, nakladatele v Praze, 45. Václava Vávry, obchodníka v Lomnici n. Popelkou.

Z kandidátní listiny č. 9: 46. Františky Blatné, soukromnice v Karl. Varech, 47. dr Ludvíka Czecha, advokáta v Brně, 48. Antonína Dietla, sekretáře v Praze, 49. Arnošta Grünznera, soukromého úředníka v Ústí n. Lab., 50. Theodora Hackenberga, soukr. úřed. v Praze-Bubeneč, 51. Rudolfa Heegera, sekretáře v Krnově, 52. Oswalda Hillebranda, redaktora v Karl. Varech, 53. Františka Kaufmanna, předsedy Mezinár. Svazu kovodělníků v Chomůtově, 54. Ireny Kirpalové, soukromnice v Ústí n. Lab., 55. Dominika Leibla, malorolníka a truhláře v Hradci, 56. Adolfa Pohla, tajemníka horníků v Trnovanech, 57. Antonína Roschera, úředníka v Liberci, 58. Antonína Schäfera, redaktora v Liberci. 59. Karla Schustera, sekretáře stav. dělnictva v Drahovicích, 60. Josefa Schweichharta, redaktora v Podmoklech, 61. Siegfrieda Tauba, sekretáře v Praze.

Z kandidátní listiny č. 10: 62. dr Leona Wolfa, advokáta ve Frýštátě.

Z kandidátní listiny č. 11: 63. Jana Bartela, soukromého úředníka v Šumperku, 64. Emila Bobka, majitele obchod. školy v Liberci, 65. Františka Budiga, rolníka a starosty obce v Boršově, 66. Msgra dr Václava Feierfeila, profesora v Teplicích-Šanově, 67. Jana Krumpeho, soukromého zaměstnance v Děčíně, 68. dr Felixe Luschky, vrchního okres. komisaře v Opavě, 69. dr Roberta Mayr-Hartinga, univ. prof. v Praze, 70. dr. Karla Petersilky, prof. theologie v Č. Budějovicích, 71. Jiřího Scharnagla, rolníka a starosty obce v Březí.

Z kandidátní listiny č. 15: 72. Václava Bolena, redaktora "Zemědělce" v Žižkově, 73. Edmunda Buriana, redaktora v Brně-Královo Pole, 74. Josefa Cibulky, zřízence elektrických podniků v Praze, 75. Josefa Čermáka, průvodčího vlaku v Č. Budějovicích, 76. Marka Čuleně, malorolníka v Brodském, 77. Jakuba Dědiče kovodělníka v Plzni-Škvrňanech, 78. dr Josefa Gátiho, advokáta v Užhorodě, 79. Josefa Hakena, v Praze-Žižkově, 80. Čeňka Hrušky, dělníka v Praze, 81. Josefa Jurana, slevače v Rosicích, 82. Karla Kreibicha, žurnalisty v Praze-Žižkově, 83. Louisy Landové-Štychové, žurnalistky v Praze, 84. Josefa Petera, dělníka na Hlavní jámě v Orlové, 85. Gabriela Steinera, tiskaře v Komárně, 86. dr Bohumíra Šmerala, redaktora v Praze-Vinohradech, 87. Josefa Šťetky, topiče v Chodouni, 88. Augustina Vrtanika, kovodělníka v Přerově.

Z kandidátní listiny č. 16: 89. Jana Kurtyaka, rolníka a býv. poslance v Hustu.

Z kandidátní listiny č. 17: 90. Hanuše Knirsche, předsedy strany Deutsche nat. soz. Arbeiter-Partei v Duchcově, 91. Ing. Rudolfa Junga, železničního rady v Opavě, 92. Josefa Patzela, spisovatele v Doksech, 93. Hugona Simma, odborného učitele ve Vrkoslavicích, 94. Leona Wenzla, kovářského mistra v Podmoklech.

Z kandidátní listiny č. 20: 95. Ing. Jana Dvořáčka, splnomocněného ministra v Praze. 96. dr Antonína Hajna, nakladatele na Vinohradech, 97. dr Karla Kramáře, průmyslníka v Praze, 98. dr Františka Lukavského, profesora v Plzni, 99. dr Josefa Matouška, vrchního rady zem. soudu v Praze- Smíchově, 100. Gustava Navrátila, vrchního inspektora státních drah v Praze, 101. Ing. Ladislava Nováka, spisovatele v Praze, 102. Františka Petrovického, tajemníka Zemské jednoty hostinských v Žižkově, 103. dr Františka Samka, gen. sekret. Obchodní a živnostenské komory v Praze, 104. Jaromíra Špačka, ředitele městského úřadu v Slezské Ostravě, 105. Viléma Votruby, redaktora a poslance v Králově Poli.

Z kandidátní listiny č. 21: 106. dr Eduarda Beneše, ministra zahraničních věcí v Praze, 107. Hugona Bergmana, vrch. poštmistra a před. pošt. Unie v Brandýse n. Labem, 108. Františka Buřívala, tajemníka v České Třebové, 109. Joži Davida, jednatele Čsl. obce legionářské v Ml. Boleslavi, 110. dr Emila Frankeho, ministra a stát. úředníka v Praze, 111. dr Andreje Gagatko, advokáta v Užhorodě, 112. Igora Hrušovského, odborového rady v Praze, 113. Josefa Knejzlíka, malozemědělce a starosty v Předmostí u Přerova, 114. Františka Langra, tajemníka v Brně, 115. Rudolfa Laubeho, úředníka nem. pokladny krejčovské v Praze, 116. Václava Mikuláše, domkáře a předs. Jednoty čsl. malozemědělců v Jesenici, 117. Karla Moudrého, prof. v Plzni, 118. Josefa Netolického, pilníkáře v Chlumci n. Cidlinou, 119. dr Josefa Patejdla, min. rady a předs. Čsl. obce legionářské v Praze, 120. Ludmily Pechmanové-Klosové, pošt. úřednice v Praze-Smíchově, 121. Ferdinanda Práška, předsedy Svazu zemědělského a lesního dělnictva v Čáslavi, 122. Bohuslava Procházky, starosty Jednoty zaměst. čsl. drah v Praze,. 123. Václava Sladkého, prof. v Opavě, 124. Jana Slavíčka, tajemníka Jednoty čsl. živnostníků v Praze, 125. Jiřího Stříbrného, žurnalisty v Praze, 126. Emila Špatného, redaktora v Praze-Král. Vinohradech, 127. Jindřicha Trnobranského, předs. Sdružení spotřeb. družstev v Praze-Žižkově, 128. Aloise Tučného, ústředního tajemníka Čsl. obce dělnické v Praze, 129. dr Antonína Uhlíře, prof. v Praze, 130. Ing. Jana Záhorského, prof. České techniky na Smíchově, 131. Františky Zemínové, úřednice v Praze.

Z kandidátní listiny č. 22: 132. Jaroslava Bečáka, rolníka a starosty ve Velkém Týnci u Olomouce, 133. Rudolfa Berana, gen. taj. Republ. strany v Praze-Král. Vinohradech, 134. dr Pavla Blaho, předsedy Zemědělskej Rady pre Slov. v Bratislave, 135. Ing. Jana Botto, dra a spisovatele v Bratislavě, 136. Bohumíra Bradáče, rolníka a býv. poslance v Židovicích, 137. Josefa Braneckého, rolníka ve Skalici, 138. Jana Černého, ing., rolníka ve Věkoši u Hradce Král., 139. dr Josefa Černého, advokáta v Praze-II., 140. Jana Dubického, zemědělského inspektora, člena předs. ústř. Dom. a býv. poslance v Ml. Boleslavi, 141. dr Jana Hally, úradníka min. pre správu Slov., člena správy Sväzu rol. pokl. v Bratislave, 142. Jakuba Haupta, malorolníka, míst. předs. Ústřed. Domoviny domkářů a malorolníků v Tovačově. 143. dr Frant. Hnídka, min. rady v Praze, 144. dr Milana Hodži, ministra zemědělství v Praze, 145. Josefa Honzla, rolníka a předsedy kraj. odb. ústř. pěstitelů zemáků v Lípě u Něm. Brodu, 146. Anny Chlebounové, malorolnice v Džbánově u Litomyšle, 147. dr Františka Chvalkovského, býv. splnomoc. ministra v Praze, 148. dr Františka Králíka, koncept. úř. v Užhorodě, 149. Adolfa Křemena, rolníka v Záhoří u Tábora, 150. Jakuba Macha, domkáře a hostinského v Chrastavici, 151. Frant. Machníka, ředitele Vyšší hosp. školy v Klatovech, 152. Rudolfa Malíka, malorolníka v Žarošicích, 153. Jana Malypetra roln. v Klobúkách, 154. Františka Mašaty, domkáře a bednáře, předsedy Ústřed. domoviny domkářů a malorol. v Divišově u Vlašimi, 155. Frant. Molíka, domkáře v Citonicích u Znojma, 156. Dominika Nejezchleba-Marchy, člena předs. Ústř. domoviny v Brně, 157. Adolfa Prokůpka, rolníka, předs. Českého odboru zemědělské rady v Kutlířích, 158. dr Otokara Srdínko, univ. prof. na Král. Vinohradech, 159. Františka Staňka, rolníka v Želetavě, 160. Augustina Štefana, dra soukromníka v Rahovu, 161. dr Antonína Štefánka, odb. ref. min. škol. a předseda Sväzu rol. vzáj. pokl. v Bratislavě, 162. dr Antonína Švehly, rolníka v Hostivaři, 163. Jana Tůmy, domkáře v Hůrkách, 164. Františka Udržala, rolníka v Dolní Rovni, 165. Emanuela Vencla, řed. hosp. školy v Rožnově p. R., 166. dr Karla Viškovského, předs. stát. poz. úřadu v Praze, 167. Frant. Wenzla, rolníka v Unerázce u Jevíčka, 168. dr Josefa Zadiny, rady česk. odboru zem. rady v Praze, 169. Samuela Zocha, ev. biskupa v Modré.

Z kandidátní listiny č. 26: 170. Josefa Adámka, rolníka a předs. Svazu hosp. druž. čsl. v Praze, 171. Františka Bayera, rolníka a starosty v Bernarticích u N. Jičína, 172. Bedřicha Bezděka, knihtiskaře v Brně, 173. Antonína Čuříka, gen. taj. odb. sdruž. křesť. děl. čsl. v Brně, 174. dr Josefa Dolanského, advokáta, ministra spravedlnosti v Praze, 175. dr Ladislava Daňka, advok. kon., gen. taj. strany v Brně, 176. Ing. Jana Dostálka, mag. rady v Praze, 177. Františka Janalíka, rolníka a starosty v Mysleticích u Telče, 178. Jakuba Janovského, domkáře v Břešti u Kroměříže, 179. Václava Koška, tesaře a domkáře v Českém Dubu, 180. Jana Jiří Krejčího, rolníka a starosty v Hrazanech u Sedlčan, 181. dr Martina Mičury, předsedy soudní tabule v Košicích, 182. Václava Myslivce, redaktora v Praze, 183. Františka Navrátila, rolníka v Laškově, 184. dr Františka Noska, místopředsedy čsl. strany lidové, poslance v Praze-Karlíně, 185. dr Josefa Nováka, profesora a chefredaktora v Praze, 186. Aloise Roudnického, katechety v Praze-Žižkově, 187. Jana Rýpara, katechety v Opavě, 188. Václava Sedláčka, předsedy Svazu lid. živn. v Brně, 189. Bohumila Staška, taj. strany a chefredaktora Lidových Listů v Praze, 190. Františka Světlíka, redaktora v Olomouci, 191. Josefa Šamalíka, rolníka v Ostrově u Macochy, 192. Jana Šrámka, profesora bohosloví, ministra zdravotnictví v Praze, 193. Josefa Vičánka, odb. učitele v Uherském Hradišti, 194. Augustina Vološina, ředitele učit. úst. v Užhorodě.

Z kandidátní listiny č. 27: 195. Rudolfa Böhma, rolníka v Dolních Habarticích, 196. Jiří Böllmanna, rolníka ve Vysočanech u Žatce, 197. Josefa Fischera, řídícího uč. v. v. a rolníka v Horním Slavkově, 198. Kolomana Füssyho, rolníka v Komárně, 199. dr Jiří Hanreicha, rolníka ve Vlasaticích u Pohořelic, 200. Františka Hellera, rolníka ve Staré Lípě u České Lípy, 201. Františka Hodiny, rolníka v Trnávce, 202. dr Jánoše Holoty, starosty v Nov. Zámcích, 203. Josefa Mayera, rolníka v Chebu, 204. Jana Platzera, rolníka ve Vel. Ratmírově, 205. dr Františka Spiny, univ. prof. v Praze, 206. Otokara Schuberta, ředitele školy ve Štítarech, pošta Hostouň, 207. Aloise Stenzla, mlynáře v Mor. Třebové, 208. Josefa SzentIványho, statkáře v Beje Behynci, 209. Františka Weissera, rolníka v Otovicích u Broumova, 210. Františka Windirsche, ředitele odb. zem. školy v Liberci, 211. Wolfganga Zierhuta, rolníka v Hodousicích u Nýrska.

Z kandidátní listiny č. 29: 212. dr Josefa Budaye, kanovníka v Nitře, 213. dr Marka Gažíka, advokáta v Trenčíně, 214. Antonína Hancko, učitele v Žilině, 215. Andreje Hlinky, faráře v Ružomberku, 216. dr Ferd. Jurigy, římsk. katol. faráře ve Streděn. V., 217. dr Roberta Kubiše, advokáta v Žilině, 218. dr Ľudevíta Labaje, advokáta v Ružomberku, 219. Štěpána Onderčo, ř. kat. faráře v Ňaršanech, 220. Pavla Pavlačky, rolníka v Holiči, 221. Josefa Siváka, redaktora a školdozorce v Prievidzi, 222. Floriana Tománka, ř. kat. kněze, redaktora v Bratislavě.

Naproti tomu odepřel volební soud ověřiti volbu Hermana Tausika, obchodního zaměstnance v Košicích, zvoleného ve volebním kraji XXI. z kandidátní listiny č. 15 komunistické strany Československa (sekce III. internacionály) Komunistickej strany Československa (sekcia III. internacionály) A Csehszlovákiai Komunista párt (A III. internationále szekciója) Komunistična partia v Čechoslovakii (sekcia III. Internacionala) a uznal za zvoleného na jeho místě Michala Kubičko, tajemníka v Prešově, který nastupuje jako náhradník téže strany podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož kraje.

Odepření ověřiti volbu Hermana Tausika spočívá na této úvaze: Podle §ů 5 zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n., může býti za poslance zvolen, kdo není podle §u 2 téhož zákona vyloučen z práva voliti. Dle posléze citovaného předpisu zákona. jest z práva voliti vyloučen, kdo jest vyloučen ze zápisů do stálých voličských seznamů. Podle §u 3 zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., jsou vyloučeni ze zápisů do stálých voličských seznamů mimo jiné též ti, kdož pravoplatným rozsudkem soudu trestního odsouzeni byli pro takový trestný čin, pro který podle platných ustanovení nastává ztráta volebního práva do obcí.

Dle bodu 3 §u 2 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 18. března 1920, č. 163 Sb. z. a n., a ze dne 14. července 1922, č. 253 Sb. z. a n., jest z práva voliti do obcí vyloučen, kdo pravoplatným rozsudkem soudu trestního odsouzen byl pro takový zločin, přečin nebo přestupek, pro který podle platných ustanovení nastává ztráta práva volebního do obcí. Podle § 3 řádu volení v obcích pro Čechy z r. 1864 nemá práva voličského, kdo byl nalezen vinným nějakým zločinem.

Rozsudkem sedrie v Košicích, odd. III., ze dne 11. března 1925, č. Tk. III. 552/24, byl Herman Tausik uznán vinným přečinem rušení obecného míru (veřejného pokoje) dle §u 14 zákona č. 50 z r. 1923, trojnásobným přečinem pomluvy dle §u 1 zák. čl. XLI z r. 1914, přečinem dle §u 46 přestupkového zákona, přečinem násilí proti vrchnosti dle §u 4, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914, trojnásobným přestupkem dle §u 46 přestupkového zákona, dále zločinem proti vrchnosti dle §u 4, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914 a přečinem urážky na cti vlády dle. §u 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a odsouzen na 10 měsíců žaláře jako hlavní trest, k peněžitým pokutám 100 K, 100 K, 100 K, 20 K, 150 K, 20 K, 20 K, 20 K, 150 K a 100 K, dále ke ztrátě úřadu a ztrátě volebního práva do obce na tři roky. Výkon trestu byl odložen na zkušební dobu tří let.

Rozsudkem soudní tabule v Košicích ze dne 9. září 1925, č. To IV 573/25 byl Herman Tausik uznán vinným ještě dále přečinem. pomluvy podle §u 1 a 3 odst. 2 bodu 1 a 2 a §u 9 bodu 6 zák. čl. XLI z r. 1914. Rozsudek I. stolice byl v některých částech doplněn a vyměřený trest byl změněn na 1 rok žaláře a peněžitý trest čtyřikrát 60 K - 240 K jako hlavní trest a sedmkrát 200 K = 1. 400 K jako vedlejší trest. Dále byl obžalovaný Herman Tausik odsouzen ke ztrátě úřadu na dobu, tří roků a ke ztrátě volebního práva do obcí na tutéž dobu se zřetelem na § 1 zákona ze dne 18. března 1920, č. 163 Sb. z. . a n. Výrok rozsudku první stolice týkající se podmínečného odkladu výkonu trestu byl změněn v ten smysl, že se má trest bezpodmínečně vykonati.

Ke zmatečním stížnostem veřejného žalobce i obžalovaného byl rozsudek druhé stolice rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně ze dne 24. listopadu 1925, č. Zm III. 940, co do výroku o vině částečně změněn, zrušen pak ve výroku o trestu v ten smysl, že se promíjí trest peněžité pokuty třikrát po 60 K, takže na hlavním peněžním trestu jen jedenkrát 60 K v platnosti zůstane, jinak zůstal rozsudek soudní tabule, zejména také co do nepovolení podmínečného odkladu výkonu trestu nezměněný.

Tímto rozsudkem poslední stolice, jímž jest dle §u 21 zákona o volebním soudě tento soud vázán, bylo pravoplatně vysloveno, že Herman Tausik ztratil volební právo do obcí na tři roky, kteráž lhůta v době volby do Národního shromáždění ještě neuplynula. Volební soud maje dle §u 10 svého zákona před ověřením volby do Národního shromáždění zkoumati volitelnost osob za členy jeho zvolených, shledal, že Herman Tausik výše naznačeným způsobem volitelnosti postrádá, a musil proto jeho volbě ověření odepříti.

V Praze dne 2. prosince 1925.

Vicepresident volebního soudu:
Diwald v. r.

Ministerský předseda dr Švehla (zvoní): Ministerstvo vnitra sdělilo pod čís. 81. 608/7a čís. 81. 621/7 z roku 1925, že ověřující listy, opravňující ke vstupu do sněmovny a k účasti na sněmovním jednání, vydalo poslancům, zvoleným podle vyhlášky ústřední volební komise při ministerstvu vnitra ze dne 24. listopadu t. r., č. 79. 341/7, uveřejněné v Úředním listě Československé republiky č. 269 ze dne 25. listopadu t. r., jakož i posl. Kubicskovi. (Trvalý hluk. Různé výkřiky.)

Přistoupíme k projednání pořadu dnešní schůze, a to nejprve k jeho odst. 1:

1. Sliby poslanců.

Přikročíme tedy k výkonu poslaneckých slibů podle §u 22 úst. listiny a §§ 5 a 6, pokud se týče §u 49, odst. 6 jedn. řádu poslanecké sněmovny.

Dám přečísti formuli slibu v jazyku českém a slovenském, a podle §u 49, odst. 6 jedn. řádu také v jazyku německém, ruském (maloruském), maďarském a polském pro pány poslance, kteří se přihlásili k některé z těchto národností, jestliže by - místo v jazyku československém - chtěli slibovati v jazyku té národnosti, ke které se přihlásili.

Poté dám čísti jména paní a pánů poslanců, kteří podle §u 6 jedn. řádu dříve vykonali písemný slib v sněmovní kanceláři. Paní a páni poslanci, jichž jména budou přečtena, přistoupí ke mně na předsednickou tribunu po mojí pravé straně, oznámí své jméno sněmovnímu úředníku, předloží k nahlédnutí ověřovací list a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji" neb "sľubujem", po případě tímto výrazem v jazyku té národnosti, ke které se přihlásili.

Poslance, kteří slib vykonali, žádám, aby od předsednického stolce sestoupili dolů k řečništi a kolem něho vrátili se levou stranou presidiální tribuny na svá místa.

Jména budou vyvolávána v pořadu abecedním a prosím, aby pro urychlení páni poslanci podle toho se již napřed připravili.

Žádám pana sněmovního tajemníka, aby přečetl slibovací formuli, pokud se týče, aby překlady dal přečísti tlumočníky. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. "

"Sľubujem, že budem verný republike Československej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. " Tlumočník Pecháček (čte):

"Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben. "

Tlumočník Wolf (čte):Tlumočník Pecháček (čte):

"Fogadom, hogy hű leszek a Csehszlovák köztársasághoz és hogy a törvényeket megtartani és mandátumomat legjobb tudomásom és lelkiismeretem szerint gyakorolni fogom. "

Tlumočník Wolf (čte):

"Przyrzekam, iż będę wierny republice Czeskosłowackiej i że będe zachowywał ustawy i pełnił swój mandat podług swej najlepszej wiedzy i sumienia. "

Min. předseda dr Švehla: Prosím, aby paní a páni poslanci přistupovali nyní ke mně po mé pravé straně hned, jakmile jejich jméno bude přečteno.

Prosím pana Sněm. tajemníka, aby přikročil ke čtení jmen poslanců.

(Sněm. tajemník dr Říha čte jména poslanců v pořadu abecedním a poslanci přistupují k min. předsedovi a podávajíce mu ruku vykonávají poslanecký slib.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP