"W" resp. Wag-Wen "W" resp. Wind-Wint "W" resp. Witt-Wun

WAGNER Hans

X. voleb. kraj.

LW

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby bylo zrušeno uzavření hranic proti Rakousku pro vývoz čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce, t. 116.

11, 25. II. 1926; 474, I.

aby byla ihned poskytnuta pomoc na zmírnění nouze, zaviněné požárem ve městě Mikulově, t. 296.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o škodách způsobených povodní v soudních okresech znojemském, jaroslavickém, mikulovském, moravsko-krumlovském, vranovském, jihlavském, slavonickém, dačickém a jemnickém, t. 531.

43, 15. X. 1926; 38, III.

na poskytnutí státní nouzové výpomoci pro pohromu způsobenou mrazy v okrese znojemském, jaroslavickém, mikulovském, moravsko-krumlovském, pohořelickém a hustopečském, t. 1044.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

aby byla poskytnuta státní podpora a odepsány daně obcím okresu štockého, postiženým krupobitím, t. 1073.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

o živelní pohromě v okresech vranovském a znojemském, t. 1112.

89, 24. VI. 1927; 1820, IV.

o pohromě způsobené krupobitím v okrese jemnickém, t. 1166.

99, 12. VII. 1927; 2589, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

55, 27. XI. 1926; 1067, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1510, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 75, V.

Interpelace:

o obtěžování frélichovského německého obyvatelstva četnictvem při přivítání bratra turnéře, t. 1122/XXI.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1280/VI.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 2 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky).

122, 19. I. 1928; 5, V.

okres. s. ve Znojmě (přestupek podle § 491 tr. z. ca dr Goldmann).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Znojmě (přestupek proti bezpečnosti cti ca Josef Dlabka).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 496 tr. z. a § 1 zákona z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z., ca R. Lichtblau).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

zpr. t. 2176; zprav. dr Ravasz;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 52-3, VIII.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 81 tr. z., přestupky podle §§ 312, 488, 491 tr. z. (čl. V zákona č. 8/1863 ř. z.) a přečin podle § 14, č. 4 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Hoře Kutné (přečiny podle § 14, č. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky)

196, 2. V. 1929; 7, VIII.

 

WEBER Josefine

VII. voleb. kraj.

DN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byla členem výb. inkompatib. (náhr.).

Resoluce:

4 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. III., stran německého kursu pro porodní asistentky na Slovensku, péče o tuberkulosní, stravování hladovících obyvatelů brodeckého jazykového ostrova a rozdělování obnosů na sociální péči v obcích dle jazykového klíče.

55, 27. XI. 1926; 1122, III.

1 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260) stran rozdělování peněz na sociální péči podle klíče obyvatelstva.

112, 2. XII. 1927; 149, V.

2 resol. k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) stran rozšíření úrazového pojištění na porodní asistentky a zřízení podpůrného fondu pro nemajetné porodní asistentky, aby se mohly zúčastnit opakovacích kursů.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 48, V.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 30, VII.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 53, VII.

Interpelace:

že vidnavské četnictvo rušilo zábavní večer, t. 1163/V.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1456/XIII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o zrušení německé školní expositury v Grünu, patřící k obecné škole v Lobzech (okres falknovský), t. 1548/IX.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila výroky na schůzi dne 18. II. 1926 v Praze)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 651; zprav. K. Riedl;

nevydána 62, 15. II. 1927; 1664, III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem "Eine völkische Einheitsfront" ohne "Völkische" ca Křepek)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 652; zprav. inž. Hrdina;

vydána: 48, 18. XI. 1926; 331, III.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila na schůzi dne 28. II. 1926 v Aši)

21, 18. V. 1926; 1224, II.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

kraj. s. v Liberci (přečiny podle § 11, č. 2 a § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

Volána k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

 

WEISSER Franz

III. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - in. - rozp. - soc.-pol. - vyšetřov. - ústav. práv. a živn.

Návrhy:

na poskytnutí státní nouzové výpomoci pro škody způsobené živelní pohromou ve Špindlerově Mlýně v okrese vrchlabském, t. 567.

43, 15. X. 1926; 40, III.

ve věci škod způsobených krupobitím v okrese Rokytnice v Orlických Horách, t. 572.

43, 15. X. 1926; 40, III.

aby byly poskytnuty podpory okresům N. Město nad Metují s obcemi Olešnice, Polom, Sedloňov, Plasnice, Šediviny, Deštné a Mnichová, jakož i okresu žamberskému s obcemi Kerndorf, Kunštát, Černá Voda, Nová Ves, Schönwald, Velká a Malá Zdobnice, Velký Uhřínov, Malý Uhřínov, Rampuše, Kunčina Ves, Kačerov, Říčky, Nebeská Rybná, Horní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Rokytnice v Orlických Horách, Bartošovice, Neratov a Jedlová, které byly postiženy živelní pohromou dne 4. VI. t. r., t. 1113.

89, 24. VI. 1927; 1820, IV.

na podporu osob poškozených povodní na Broumovsku dne 26. a 27. V., t. 1620.

145, 21. VI. 1928; 95, VI.

na podporu osob poškozených povodní dne 25., 26. a 27. V. v okrese trutnovském a maršovském, t. 1673.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 821, I.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 94, V.

Interpelace:

o povážlivých daňových poměrech v obcích Rokytnici v Orlických Horách a Deštné, ležících v Orlických Horách, t. 182/III.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 564/X.

43, 15. X. 1926; 36, III.

 

WENZEL Leo

V. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zdrav. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým, t. 44.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na osnovu zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 45.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na vydání zákona, jímž se zřizuje poradní sbor pro živnostenská a hospodářská družstva živnostenských výrobců, t. 93.

7, 16. II. 1926; 267, I.

na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění, t. 94.

7, 16. II. 1926; 267, I.

na změnu zákona ze dne 15. VII. 1919, č. 412 Sb. z., o povinném očkování proti neštovicím, pokud se týče ze dne 23. IX. 1919, t. 303.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

na úpravu soukromoprávního poměru vnitrozemské plavby, t. 304.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

doplňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 2-4.

89, 24. VI. 1927; 1815, IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110) k §§ 3 a 5.

97, 8. VII. 1927; 2449-50, IV.

6 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 47, VIII.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-11, VIII.

aby osnova zákona o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zák.) (t. 1353) byla přidělena též výb. živn.

118, 15. XII. 1927; 43, V.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1684, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1076, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

87, 15. VI. 1927; 1682, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1792, IV.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110)

97, 8. VII. 1927; 2441, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2537, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2561, IV.

o zákonu o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon) (t. 1353)

118, 15. XII. 1927; 42, V.

o vlád. návrhu zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

163, 20. IX. 1928; 85, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 36, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090); dotýká se otázky censurní prakse ministerstva spravedlnosti a předsednictva posl. sněmovny.

188, 7. III. 1929; 22, VII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317)

207, 18. VI. 1929; 16, VIII.

Interpelace:

aby byla ihned vyřízena veškerá daňová odvolání a aby u berních správ byla provedena novela o dávce z majetku, t. 22/XV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/VII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

aby byly vydány nevyplněné složenky pro československé vkladatele, t. 49/I.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/IX.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o denaturisaci průmyslové soli k výrobě zmrzliny, t. 249/XI.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 593/XIV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o potírání prachu v živnostenských a průmyslových závodech, t. 285/V.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 928/VII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o zjištění odborné způsobilosti, t. 285/VI.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 1217/XIV.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o zařazení do nebezpečenských tříd úrazového pojištění dělníků a o vydání statistiky, aby se zjistilo, jak často se přiházejí úrazy a jak je zameziti, t. 285/XIII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 593/XV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o novelování zákona ze dne 11. VII. 1922, č. 241 Sb. z., o potírání pohlavních chorob, t. 351/I.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 928/XVI.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o umělém barvení masa sekaného a umělém udržování barvy masa přidáváním ochranných solí, t. 351/VII.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 564/XXII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o dopravě chleba drahou v otevřených laťových příhradách, t. 354/VII.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/XXIII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

aby bylo zavedeno denní vyučování plování, t. 358/II.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 957/XVIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o přípustnosti a používání pětimocných sloučenin antimonu (v obchodě jako leukonin) k výrobě smaltovaného nádobí, t. 840/X.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XX.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

jak se nakládá s penězi z trestů podle živnostenského řádu, t. 1615/XVIII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/XVIII.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o škodlivé cenové politice papírnického kartelu v Československu, t. 1643/V.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

o vydání jednotného rybářského zákona, t. 1863/XIII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2182/XV.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o zavedení nového povinného očkování, t. 1890/III.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2033/XXI.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přestupek urážky na cti spáchaný tiskem (letáky) proti Jindřichu Gabrielovi).

6, 21. XII. 1925; 172, I.

řízení zast. 12, 4. III. 1926; 572, I.

okres. s. v Děčíně (přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 496 tr. z. proti Leonu Raymonovi a podle § 497 tr. z. proti Bruno Hübelovi, spáchané dne 26. VI. 1925, 3. X. 1925, 19. X. 1925 a 28. XII. 1925).

7, 16. II. 1926; 270, I.

řízení ve věci ca L. Raymon zast.

12, 4. III. 1926; 572, I.

o případu Bruno Hübela zpr. t. 693; zprav. V. Votruba;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1379-80, III.

Volán k pořádku:

7, 16. II. 1926; 272, 273, I.

 

WENZL František

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. kult. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu 4. IV. 1926.

19, 6. V. 1926; 1089, II.

Za něho nastoupil Pelíšek Jan.

"W" resp. Wag-Wen "W" resp. Wind-Wint "W" resp. Witt-WunPřihlásit/registrovat se do ISP