"P" resp. Pat-Pech "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Poh "P" resp. Pol-Pro

PECHMANOVÁ-KLOSOVÁ Ludmila

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byla členem výb. in. - pro dáv. z maj. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okrese soboteckém, libáňském, poděbradském a mladoboleslavském, t. 425.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na změnu práva trestního, soukromého, procesního, exekučního a práva správního, t. 1657.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 46.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

4 pozměňov. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 102-109, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 30, V.

2 pozměňov., 5 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) k §§ 2, 6, 7, 9 a 10.

174, 8. XI. 1928; 48-9, VII.

4 pozměňov., 2 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 4-6, VIII.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-11, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran výchovného.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelů (t. 334), stran přiznání výchovného učitelkám.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

2 resol. k osnově finančního zák. pro rok 1928 (t. 1260) stran povinného hlášení tuberkulosy a převzetí fin. a hospodářské péče o Jedličkův ústav pro zmrzačelé min. soc. péče.

112, 2. XII. 1927; 149, V.

3 resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384), stran zadávání trafik, dodatečné prohlídky a povinného zaměstnávání.

118, 15. XII. 1927; 30, V.

k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699), stran propagace ústavního porodnictví a vybudování porodnických ústavů lidových.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2035, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

80, 5. V. 1927; 1104, IV.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 72, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 75, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 25, VII.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 41, VII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 6, VIII.

Interpelace:

že se neprovádí nebo nedostatečně plní zákon ze dne 12. XII. 1919, č. 29 Sb. z., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, t. 249/XIII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 835/XII.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o událostech v Železném Brodě a o poměrech sklářů podkrkonošských,

t. 989/XXV.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1481/IV.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o poměrech v německé dětské nemocnici v Praze, t. 2122/XV.

194, 25. IV. 1929; 9, VII.

 

PEKÁREK Jan

II. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. a zahr.

Návrhy:

na urychlené vydání zákona, jímž se nově upravují koncesované živnosti stavební, t. 60.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 109.

11, 25. II. 1926; 474, I.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na změnu zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 212.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

na neprodlené vydání zákona o stavebním ruchu, t. 399.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění, t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

aby byl vydán zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 734.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 848.

61, 15. II. 1927; 1597, III.

na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za integrující součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi), t. 1294.

108, 28. XI. 1927; 3, V.

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 6. II. 1920, č. 114 Sb. z., kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou, t. 2143.

193, 21. III. 1929; 11, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 312 (zákon, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích).

27, 8. VI. 1926; 1357, II.

rozp. výb. zpr. t. 517 (zákon, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti).

56, 9. XII. 1926; 1231, doslov 1237, III.

oprava tisk. chyby 57, 10. XII. 1926; 1372, III.

br. výb. zpr. t. 954 (zákon o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona)

72, 31. III. 1927; 492, doslov 522, IV.

oprava chyb a vyjádření k resoluci

73, 5. IV. 1927; 558, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1041 (zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určeny k výstavbě veletržních paláců v Praze).

89, 24. VI. 1927; 1777, doslov 1782, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1384 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

118, 15. XII. 1927; 5, doslov 33, V.

rozp. výb. zpr. t. 1484 (zákon o stavebním ruchu).

133, 13. III. 1928; 13, VI.

doslov 136, 16. III. 1928; 82, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1695 (zákon o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí Československému státu pro některé stavby).

153, 12. VII. 1928; 3, doslov 15, VI.

vyjádření k resol. 154, 13. VII. 1928; 6, VI.

rozp. výb. zpr. t. 2092 (zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

187, 6. III. 1929; 30, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 29, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2045 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské).

189, 8. III. 1929; 6, doslov 14, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2367 (zákon, kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení).

211, 25. VI. 1929; 25, doslov 33, VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1929, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

50, 22. XI. 1926; 443, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 84, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1290, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 42, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 34, VII.

Dotazy:

o škodách způsobených živelními pohromami v poříčí Tiché a Divoké a Spojené Orlice.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o vysokých daňových předpisech.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

 

PELÍŠEK Jan

XI. voleb. kraj

REP

Nastoupil za Wenzla Františka, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 19, 6. V. 1926; 1089, II.

Byl členem výb. in. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zahr. a živn.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22, VI. 1926; 2418, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 991, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 15, V.

 

PETER Josef

XIV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí bezodkladné pomoci obyvatelstvu v Těšínském Slezsku, postiženému živelními pohromami, t. 505.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

na změnu zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 614.

44, 19. X. 1926; 125, III.

aby byly i dále vypláceny drahotní přídavky provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích, t. 611.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na poskytnutí pomoci osobám a obcím postiženým živelními pohromami na Opavsku, Hlučínsku, Bruntálsku, Šumpersku a Rýmařovsku, t. 1033.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

Řeč v rozpravě:

o úmluvě o pohraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925 (t. 124).

12, 4. III. 1926; 564, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o generální stávce v Anglii.

19, 6. V. 1926; 1115, II.

o změně zákona o dani z uhlí (t. 496).

39, 24. VI. 1926; 2530, II.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 413).

65, 17. III. 1927; 171, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 630, IV.

Interpelace:

o nových zbytečných konfiskacích časopisu "Dělnický Deník" v Moravské Ostravě, t. 663/II.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 835/V.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o protizákonném odcizení psacího stroje a hektografu Janu Šigutovi četnictvem, t. 663/III.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 1003/XIV.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o výbuchu plynu na jámě Zvěřině v ostravsko-karvínském revíru, zaviněném nezachováváním hornopolicejních bezpečnostních předpisů, t. 1847/XX.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/X.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

Dotazy:

o neoprávněných srážkách na dole Grohmann v Dřínově u Jizeří horníkům ze mzdy na úhradu dlužných daní.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí pronesenou dne 30. VIII. 1925 na veřejné schůzi v Karvinné).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 645; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 72, 31. III. 1927; 531, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 6. IX. 1925 v Orlové).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 646; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 72, 31. III. 1927; 531-2, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. a 1863, jichž se dopustil výroky na schůzi konané dne 13. VIII. 1925 v Orlové).

15, 16. III. 1926; 855, I.

zpr. t. 413; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 65, 17. III. 1927; 170-4, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 238, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

58, 15. XII. 1926; 1437, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1400; zprav. J. Tůma;

nevydán 147, 22. VI. 1928; 2, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863).

101, 14. VII. 1927; 2727, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1937; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 199, 24. V. 1929; 39-40, VIII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1368; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 144, 15. VI. 1928; 3, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1509; zprav. dr Ravasz;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 18, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle §§ 312, 491, 496 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, a přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1504; zprav. dr Ravasz;

vydán pro přestupky podle §§ 312, 491, 496 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863.

151, 10. VII. 1928; 34-5, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1541; zprav. J. Tůma;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 16, VI.

kraj. s. v Nov. Jičíně (zločiny podle §§ 1, 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

109, 29. XI. 1927; 3, V.

zpr. t. 1982; zprav. J. Tůma;

vydán: 196, 2. V. 1929; 44-5, VIII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin podle §§ 91, 493 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a přestupky podle §§ 9, 10, 11, 17 tiskového zákona).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

zpr. t. 2086; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 43-4, VIII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V. zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1702; zprav. dr Daněk;

nevydán 188, 7. III. 1929; 33, VII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupky podle § 312 tr. z. a podle §§ 2, 14, 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1851; zprav. dr Ravasz;

nevydán 188, 7. III. 1929; 33-4, VII.

okres. s. ve Fryštátě (přestupky podle §§ 312 a 488 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18; č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky a zločin podle § 15, č. 3 téhož zákona).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupek podle § 14, § 19 zákona shromažďovacího, přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863, přečin podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

okres. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 32 zbrojního patentu).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle §§ 488, 491, 496 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 a § 15, č. 4 zákona a ochranu republiky a přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 1, 2, 3 zákona na ochranu republiky).

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1855, 1856, IV.

125, 26. I. 1928; 35, V.

 

PETERSILKA Karl, dr.

IX. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - in. - inkompatib. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na podporu obci Žáru, velmi poškozené živelní pohromou, t. 1115.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

o živelních škodách v obcích Nová Bystřice, Albeř, Hůrky, Ovčárna a Artolec, t. 1724.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím Dobšice, Záboří, Lipanovice, Holašovice v politickém okrese česko-budějovickém a obci Chvalovice v okrese prachatickém, postiženým živelními pohromami, t. 1729.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelům obce Světlíka v politickém okrese česko-krumlovském, těžce poškozeným požárem, t. 1730.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla poskytnuta vydatná pomoc poškozeným obcím politického okresu kaplického, t. 1773.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze. 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 75, VII.

Dotazy:

o vrácení peněz, jež byly sráženy duchovním.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15, II. 1927; 1589, III.

 

PETR Alois

VIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci občanům postiženým živelní pohromou v obcích okresů Přeštice, Rokycany, Blovice, Domažlice, Plzeň, t. 1104.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

na poskytnutí pomoci z prostředků státních požárem poškozeným občanům ve Věšíně, polit. okres Blatná, t. 1785.

161, 18. IX. 1928; 3, VI.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 62-73, VII.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1384 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

118, 15. XII. 1927; 5, doslov 31, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1955 (zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách).

179, 19. XII. 1928; 3, VII.

doslov 181, 20. XII. 1928; 7, VII.

opravy chyb a vyjádření o resolucích 34, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2091 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. III. 1928, č. 44 Sb. z., o ochraně nájemníků).

187, 6. III. 1929; 26, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 29, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2090 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. III. 1928, č. 45 Sb. z., o odkladu exekučního vyklizení místností).

187, 6. III. 1929; 33, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 30, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2189 (zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy), při druhém čtení; oprava tisk. chyb a vyjádření o resolucích.

208, 19. VI. 1929; 38, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 52, VI.

Dotazy:

o výměře cestovného duchovnímu správci v Prádle.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o stranickém rozdělení nouzové podpory živelní pohromou postižených v Čimicích a Žichovicích.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o úpravě nádraží a stavbě domu pro železniční zaměstnance v Roudnici n. L.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o činnosti řídícího učitele Petra Plase v Dlažově.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

"P" resp. Pat-Pech "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Poh "P" resp. Pol-ProPřihlásit/registrovat se do ISP